نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: ضحی
نام خانوادگی: تاج پناه
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
کوهستاننام: کوروش
نام خانوادگی: اسدالهی
سن: 6
موضوع نقاشی: کوهستان
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: زینب
نام خانوادگی: ارباب
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(24 رای)
نگار در حال کشیدن نقاشی برای شبکه پویا . نقاشی کپی نیست اما از روی کتاب قصه کشیده شده است . 6 نقاشی قبلی نگار پخش نشدنام: نگار
نام خانوادگی: علمایی
سن: 6
موضوع نقاشی: نگار در حال کشیدن نقاشی برای شبکه پویا . نقاشی کپی نیست اما از روی کتاب قصه کشیده شده است . 6 نقاشی قبلی نگار پخش نشد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: ریحانه
نام خانوادگی: ظریف خلق
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
ایران زیبانام: حسنا
نام خانوادگی: رضایی
سن: 5
موضوع نقاشی: ایران زیبا
نمره شما
(4 رای)
غدیر خمنام: سپهر
نام خانوادگی: عظیمی نیا
سن: 7
موضوع نقاشی: غدیر خم
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: ابوالفضل
نام خانوادگی: بیات
سن: 13
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
زندگی شهرینام: زهرا
نام خانوادگی: کریمی
سن: 10
موضوع نقاشی: زندگی شهری
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: نجمه
نام خانوادگی: افتخارری
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: مصطفی
نام خانوادگی: کعب عمیر
سن: 14
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: حسين
نام خانوادگی: عسكري
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
فرشتهنام: صدرا
نام خانوادگی: مهربانی
سن: 4
موضوع نقاشی: فرشته
نمره شما
(0 رای)
سپیده و امام علی(ع)+ خانه کعبهنام: سپیده
نام خانوادگی: فتحی رابوکی
سن: 6
موضوع نقاشی: سپیده و امام علی(ع)+ خانه کعبه
نمره شما
(7 رای)
درمورد طبعیتنام: علیرضا
نام خانوادگی: فتحی
سن: 7
موضوع نقاشی: درمورد طبعیت
نمره شما
(5 رای)
تاسیس شبکه پویانام: زینب
نام خانوادگی: جمشیدی
سن: 6
موضوع نقاشی: تاسیس شبکه پویا
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: فاطمه
نام خانوادگی: خجسته
سن: 12
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
جشن عید نوروزنام: امیرعلی
نام خانوادگی: جلالی ابدی
سن: 6
موضوع نقاشی: جشن عید نوروز
نمره شما
(1 رای)
خانهنام: ریحانه
نام خانوادگی: چهرقانی
سن: 6
موضوع نقاشی: خانه
نمره شما
(4 رای)
ازادنام: محمدمتین
نام خانوادگی: سلیمی
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد