نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(2 رای)
خانهنام: نرگس
نام خانوادگی: سیدآبادی
سن: 5
موضوع نقاشی: خانه
نمره شما
(1 رای)
باراننام: مهشيد
نام خانوادگی: منجزي
سن: 9
موضوع نقاشی: باران
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: بیتا
نام خانوادگی: شفیعی مقدم
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
استخر و دريانام: كيان
نام خانوادگی: رضايي
سن: 6
موضوع نقاشی: استخر و دريا
نمره شما
(0 رای)
نقاشی دست با آبرنگنام: گلایین
نام خانوادگی: محمد حسینی
سن: 6
موضوع نقاشی: نقاشی دست با آبرنگ
نمره شما
(4 رای)
هوای پاکنام: ایلیا
نام خانوادگی: نورمحمدی
سن: 6
موضوع نقاشی: هوای پاک
نمره شما
(0 رای)
متفرقهنام: ریحانه
نام خانوادگی: الیاسوند
سن: 4
موضوع نقاشی: متفرقه
نمره شما
(4 رای)
زهرا كه درخانه جنگلي اش هست و داره به تمام ايرانيها وشبكه پويايي ها دست تكان ميده وعاشق پرچم ايران وگل وپروانه استنام: زهرا
نام خانوادگی: عاملي
سن: 4
موضوع نقاشی: زهرا كه درخانه جنگلي اش هست و داره به تمام ايرانيها وشبكه پويايي ها دست تكان ميده وعاشق پرچم ايران وگل وپروانه است
نمره شما
(3 رای)
شهر شلوغ پلوغنام: سارا
نام خانوادگی: شرفی
سن: 12
موضوع نقاشی: شهر شلوغ پلوغ
نمره شما
(20 رای)
طبیعتنام: محمدجواد
نام خانوادگی: موذنی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(4 رای)
نقاشی باکامپیوترنام: کوثر
نام خانوادگی: جامچی
سن: 14
موضوع نقاشی: نقاشی باکامپیوتر
نمره شما
(3 رای)
ازادنام: حلیا
نام خانوادگی: وحدتی
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: کوثر
نام خانوادگی: منصوریان
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
فصل پاییزنام: علیرضا
نام خانوادگی: عسگری
سن: 9
موضوع نقاشی: فصل پاییز
نمره شما
(0 رای)
آزاد*پری دریایینام: روژان
نام خانوادگی: بهروزمقدم
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد*پری دریایی
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: ثمين
نام خانوادگی: رجبي
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آلودگی هوانام: پینار
نام خانوادگی: پوردهقان
سن: 7
موضوع نقاشی: آلودگی هوا
نمره شما
(0 رای)
انقلاب اسلامینام: محمدامین
نام خانوادگی: محمدی
سن: 8
موضوع نقاشی: انقلاب اسلامی
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: امیرحسین
نام خانوادگی: عظیم زاده
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
حشرات و طبیعت زیبانام: نرجس
نام خانوادگی: شاطرپور
سن: 9
موضوع نقاشی: حشرات و طبیعت زیبا