نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(7 رای)
پینوکیونام: آرش
نام خانوادگی: شکیبا
سن: 7
موضوع نقاشی: پینوکیو
نمره شما
(2 رای)
امام حسیننام: امیر رضا
نام خانوادگی: زکوی
سن: 7
موضوع نقاشی: امام حسین
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: علیرضا
نام خانوادگی: مرادیان
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
یوزپلنگ ایرانینام: امیر رضا
نام خانوادگی: احمدی
سن: 7
موضوع نقاشی: یوزپلنگ ایرانی
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: رها
نام خانوادگی: هاشمی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
بازگشایی مدرسهنام: کوثر
نام خانوادگی: خزایی
سن: 6
موضوع نقاشی: بازگشایی مدرسه
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: پریسان
نام خانوادگی: عسگریان
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: مریم
نام خانوادگی: مطلبی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: مائده
نام خانوادگی: دجیلی
سن: 11
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
طبیعت(عبور از پل چوبی)نام: طاها
نام خانوادگی: مجیدی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت(عبور از پل چوبی)
نمره شما
(0 رای)
درخت کارینام: علیرضا
نام خانوادگی: صادقی
سن: 8
موضوع نقاشی: درخت کاری
نمره شما
(8 رای)
طبیعتنام: ستایش
نام خانوادگی: جابریان
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(6 رای)
ازادنام: امیررضا
نام خانوادگی: عارفی
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(16 رای)
پاکیزگینام: زینب
نام خانوادگی: زارع
سن: 14
موضوع نقاشی: پاکیزگی
نمره شما
(8 رای)
باغ وحشنام: محدثه آزاد
نام خانوادگی: آزاد
سن: 10
موضوع نقاشی: باغ وحش
نمره شما
(0 رای)
روزمرگینام: ارمیران
نام خانوادگی: صالحی
سن: 5
موضوع نقاشی: روزمرگی
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: عارفه
نام خانوادگی: مرادی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(3 رای)
ما می توانیمنام: زهرا
نام خانوادگی: رحیمی
سن: 8
موضوع نقاشی: ما می توانیم
نمره شما
(3 رای)
امام مهدی علیه السلام و مسجد الاقصینام: محمد صالح
نام خانوادگی: فرازمند
سن: 5
موضوع نقاشی: امام مهدی علیه السلام و مسجد الاقصی
نمره شما
(1 رای)
شکارچینام: آرین
نام خانوادگی: پورعلی نوکنده
سن: 9
موضوع نقاشی: شکارچی