نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(2 رای)
دفاع از کشورنام: امیرمحمد
نام خانوادگی: پورعباسی
سن: 7
موضوع نقاشی: دفاع از کشور
نمره شما
(2 رای)
زمستاننام: مهدیه
نام خانوادگی: عبدالهی
سن: 6
موضوع نقاشی: زمستان
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: علیرضا
نام خانوادگی: فروغی
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(3 رای)
دریانام: سارا
نام خانوادگی: ستارزاده
سن: 8
موضوع نقاشی: دریا
نمره شما
(2 رای)
کلاه قرمزینام: رومینا
نام خانوادگی: سیف علی نیا
سن: 9
موضوع نقاشی: کلاه قرمزی
نمره شما
(4 رای)
زندگی گروهی سگهانام: کوثر
نام خانوادگی: طهماسبی
سن: 5
موضوع نقاشی: زندگی گروهی سگها
نمره شما
(1 رای)
انقلابنام: یونس
نام خانوادگی: قربانیان
سن: 10
موضوع نقاشی: انقلاب
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: بهار
نام خانوادگی: گل محمدی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
حیواننام: سیدمصطفی
نام خانوادگی: حسینی
سن: 8
موضوع نقاشی: حیوان
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: زهرا
نام خانوادگی: شاملو
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
کعبهنام: کوثر
نام خانوادگی: مظاهری فر
سن: 10
موضوع نقاشی: کعبه
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: ثنا
نام خانوادگی: سلیمانی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
حمل و نقل عمومی،اتوبوس 2 طبقهنام: صالح
نام خانوادگی: قاسمی
سن: 8
موضوع نقاشی: حمل و نقل عمومی،اتوبوس 2 طبقه
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: محمد
نام خانوادگی: آزادی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: کوثر
نام خانوادگی: کَرَمروان
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
پویانام: خانم فاطمه
نام خانوادگی: اردلان
سن: 6
موضوع نقاشی: پویا
نمره شما
(7 رای)
آزادنام: نازنین
نام خانوادگی: بهزیون
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: مریم
نام خانوادگی: خسروی
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(29 رای)
نظم و ترتیبنام: پرستو
نام خانوادگی: طهماسبی
سن: 9
موضوع نقاشی: نظم و ترتیب
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: روژان
نام خانوادگی: احمدوند
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت