نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(3 رای)
ماه ر مضاننام: فاطمه
نام خانوادگی: اکبری
سن: 8
موضوع نقاشی: ماه ر مضان
نمره شما
(0 رای)
خانه ای در روستانام: دلارام
نام خانوادگی: رضاییان
سن: 10
موضوع نقاشی: خانه ای در روستا
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: محمداسماعیل
نام خانوادگی: مرادی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(2 رای)
انسان و طبيعتنام: ستاره
نام خانوادگی: غلامرضايي
سن: 6
موضوع نقاشی: انسان و طبيعت
نمره شما
(0 رای)
باراننام: عارفه
نام خانوادگی: اسماعیلی
سن: 6
موضوع نقاشی: باران
نمره شما
(0 رای)
باب اسفنجينام: ايليا
نام خانوادگی: پرنده
سن: 12
موضوع نقاشی: باب اسفنجي
نمره شما
(3 رای)
شب یلدانام: افشین
نام خانوادگی: باقری
سن: 9
موضوع نقاشی: شب یلدا
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: ناظریه
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: محمدپارسا
نام خانوادگی: کناررودی
سن: 3
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(7 رای)
دعا و اجابتنام: علی
نام خانوادگی: افسرده
سن: 8
موضوع نقاشی: دعا و اجابت
نمره شما
(0 رای)
مسافرت به باغ مادر بزرگنام: معصومه
نام خانوادگی: حسین زاده
سن: 4
موضوع نقاشی: مسافرت به باغ مادر بزرگ
نمره شما
(5 رای)
طبيعت زيبا و بهارينام: محمد حسين شيري
نام خانوادگی: شيري
سن: 11
موضوع نقاشی: طبيعت زيبا و بهاري
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: فاطمه
نام خانوادگی: بیژن پور
سن: 5
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: زهرا
نام خانوادگی: زمانی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(8 رای)
طبیعتنام: سپهر
نام خانوادگی: سالخورده
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(10 رای)
پدرنام: فاطمه
نام خانوادگی: انصاری
سن: 7
موضوع نقاشی: پدر
نمره شما
(0 رای)
سفره هفت سین سال94نام: زهرا
نام خانوادگی: ضرابی
سن: 7
موضوع نقاشی: سفره هفت سین سال94
نمره شما
(0 رای)
من نهال انقلابمنام: علی
نام خانوادگی: مظلومی کوهبنانی
سن: 6
موضوع نقاشی: من نهال انقلابم
نمره شما
(0 رای)
دوستینام: محمدمهدی
نام خانوادگی: پیاده کوهسار
سن: 6
موضوع نقاشی: دوستی
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: یاسمینا
نام خانوادگی: موسوی
سن: 11
موضوع نقاشی: ازاد