نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
عمومزرعه دارنام: حسین
نام خانوادگی: هوشنگی
سن: 8
موضوع نقاشی: عمومزرعه دار
نمره شما
(1 رای)
صلح و دوستینام: محمدامین
نام خانوادگی: یزدانپناه
سن: 13
موضوع نقاشی: صلح و دوستی
نمره شما
(2 رای)
معرفی شغل نانوایینام: زهرا
نام خانوادگی: اسماعیلی
سن: 8
موضوع نقاشی: معرفی شغل نانوایی
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: ابوالفضل
نام خانوادگی: ارباب
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: یاشار
نام خانوادگی: مصطفوی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(5 رای)
طبیعتنام: حنانه
نام خانوادگی: صولتی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
هفت سیننام: پریا
نام خانوادگی: آمد
سن: 9
موضوع نقاشی: هفت سین
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: سانیا
نام خانوادگی: حسن پور
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(2 رای)
دریانام: آرمان وحسام سلیمی
نام خانوادگی: پسرعمو هستن 5.5 و 7.5 ساله
سن: 5
موضوع نقاشی: دریا
نمره شما
(1 رای)
صلح و دوستینام: امیر محمد
نام خانوادگی: طهماسبی
سن: 8
موضوع نقاشی: صلح و دوستی
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: امیرعلی
نام خانوادگی: امیری
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
دوستینام: تینا
نام خانوادگی: زیرک
سن: 12
موضوع نقاشی: دوستی
نمره شما
(1 رای)
نمازنام: حدیث
نام خانوادگی: محمدی
سن: 9
موضوع نقاشی: نماز
نمره شما
(7 رای)
دریانام: یعقوب
نام خانوادگی: خادمی خادم
سن: 5
موضوع نقاشی: دریا
نمره شما
(0 رای)
کیتینام: هلیا
نام خانوادگی: رایجی
سن: 6
موضوع نقاشی: کیتی
نمره شما
(3 رای)
فصل زمستاننام: مرتضی
نام خانوادگی: جعفرزاده
سن: 10
موضوع نقاشی: فصل زمستان
نمره شما
(5 رای)
آزادنام: مهنا
نام خانوادگی: بویه
سن: 11
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
ازادنام: سامان
نام خانوادگی: خلیلی
سن: 9
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: ستایش
نام خانوادگی: نورمحمدی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: وینا
نام خانوادگی: هومن کیا
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت