نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
هواي پاكنام: ايمان
نام خانوادگی: ملائي خاص
سن: 8
موضوع نقاشی: هواي پاك
نمره شما
(0 رای)
روزجهانی کودکنام: مبینا
نام خانوادگی: مرادی
سن: 9
موضوع نقاشی: روزجهانی کودک
نمره شما
(1 رای)
برکهنام: امیرمهدی
نام خانوادگی: فراهانی
سن: 8
موضوع نقاشی: برکه
نمره شما
(8 رای)
یک گلنام: آیدا
نام خانوادگی: غیاثوند
سن: 12
موضوع نقاشی: یک گل
نمره شما
(0 رای)
امام حسین (ع)نام: علیرضا
نام خانوادگی: بلوچی
سن: 9
موضوع نقاشی: امام حسین (ع)
نمره شما
(0 رای)
منظرهنام: باران
نام خانوادگی: نجیب پور
سن: 6
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(1 رای)
دهه فجرنام: زهرا
نام خانوادگی: ایمانی
سن: 6
موضوع نقاشی: دهه فجر
نمره شما
(2 رای)
ازادنام: فاطمه
نام خانوادگی: معینی
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(3 رای)
دوستي با طبييعت و اب دادن به گلهانام: مهديه
نام خانوادگی: يدي
سن: 6
موضوع نقاشی: دوستي با طبييعت و اب دادن به گلها
نمره شما
(37 رای)
ازادنام: پرهام
نام خانوادگی: خسروی
سن: 5
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
خانه بزرگنام: علی
نام خانوادگی: موسی پور
سن: 13
موضوع نقاشی: خانه بزرگ
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: فرهاد
نام خانوادگی: اميني
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
منظرهنام: رزا
نام خانوادگی: خلیلیان
سن: 5
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: آراد
نام خانوادگی: افخمی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
ملکه بادبادکهانام: زهرا
نام خانوادگی: نجفی اصلی پاشاکی
سن: 5
موضوع نقاشی: ملکه بادبادکها
نمره شما
(5 رای)
نماز و عبادتنام: زینب
نام خانوادگی: طهماسبی
سن: 10
موضوع نقاشی: نماز و عبادت
نمره شما
(0 رای)
منظرهنام: شکیلا
نام خانوادگی: شجاع الدینی
سن: 4
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(4 رای)
خانواده پرندهنام: مهدیه
نام خانوادگی: نیلچیان
سن: 6
موضوع نقاشی: خانواده پرنده
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: درسا
نام خانوادگی: اسماعیلی
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
قطع درختاننام: محمد
نام خانوادگی: رضائی
سن: 8
موضوع نقاشی: قطع درختان