نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(3 رای)
حضرت علی اصغرنام: معصومه
نام خانوادگی: پیکرستان
سن: 9
موضوع نقاشی: حضرت علی اصغر
نمره شما
(0 رای)
باب اسفنجینام: صغرا
نام خانوادگی: خضرزاده
سن: 10
موضوع نقاشی: باب اسفنجی
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: نرگس سادات
نام خانوادگی: ميرعلي مرتضايي
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
جاده توی جنگلنام: صغری
نام خانوادگی: آدینه پور
سن: 11
موضوع نقاشی: جاده توی جنگل
نمره شما
(0 رای)
امانتدارینام: محمد
نام خانوادگی: محمدزاده
سن: 9
موضوع نقاشی: امانتداری
نمره شما
(1 رای)
امام رضانام: زهرا
نام خانوادگی: سلیمی
سن: 6
موضوع نقاشی: امام رضا
نمره شما
(5 رای)
نمازنام: سارینا
نام خانوادگی: علی نژاد
سن: 5
موضوع نقاشی: نماز
نمره شما
(2 رای)
اردوگاه در سینما ( بچه ها اگر به اردو در سینما یا جاهای دیگر رفتید آشغال نریزید.)نام: شیوا
نام خانوادگی: چراغی
سن: 10
موضوع نقاشی: اردوگاه در سینما ( بچه ها اگر به اردو در سینما یا جاهای دیگر رفتید آشغال نریزید.)
نمره شما
(0 رای)
دهه فجرنام: رقیه
نام خانوادگی: هاشم زئی
سن: 4
موضوع نقاشی: دهه فجر
نمره شما
(0 رای)
نقاشی انساننام: آنیسا
نام خانوادگی: حسین خواه قره باغ
سن: 5
موضوع نقاشی: نقاشی انسان
نمره شما
(5 رای)
طبیعتنام: محمد رضا
نام خانوادگی: شکوری
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(5 رای)
شهیدنام: مینو
نام خانوادگی: آزادخواه
سن: 9
موضوع نقاشی: شهید
نمره شما
(0 رای)
ورود امام خمینی رهنام: ستایش
نام خانوادگی: حجتی
سن: 6
موضوع نقاشی: ورود امام خمینی ره
نمره شما
(6 رای)
طبیعتنام: هنگامه
نام خانوادگی: مرادی ها
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
محله مانام: سما
نام خانوادگی: بیگی
سن: 4
موضوع نقاشی: محله ما
نمره شما
(1 رای)
خانه و درختنام: کوثر-حسین
نام خانوادگی: مرادی-مهرکاشی
سن: 6
موضوع نقاشی: خانه و درخت
نمره شما
(1 رای)
جشن تولد یک سالگی شبکه پویانام: مهسان
نام خانوادگی: منفرد نیاکی
سن: 7
موضوع نقاشی: جشن تولد یک سالگی شبکه پویا
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: فاطمه
نام خانوادگی: نظری
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(5 رای)
طبیعتنام: کیارش
نام خانوادگی: مرادی دول امیر
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(5 رای)
روزمادرنام: پارمیدا
نام خانوادگی: معارفی
سن: 7
موضوع نقاشی: روزمادر