نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(24 رای)
کمک به زلزله زدگاننام: فاطمه
نام خانوادگی: پایز چیانه
سن: 9
موضوع نقاشی: کمک به زلزله زدگان
نمره شما
(11 رای)
وقوع زلزلهنام: محمدرضا
نام خانوادگی: مسعودی
سن: 11
موضوع نقاشی: وقوع زلزله
نمره شما
(7 رای)
زلزلهنام: امیرحسن
نام خانوادگی: شیعه
سن: 8
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(26 رای)
زلزلهنام: آیدا
نام خانوادگی: حسینیان
سن: 8
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(7 رای)
کره زمین بر اثر زلزله تخریب شده و آتش گرفته بعد انسان ها را با یک فضانورد به یک کره دیگر منتقل می کنندنام: محمدحسین
نام خانوادگی: راهرو
سن: 6
موضوع نقاشی: کره زمین بر اثر زلزله تخریب شده و آتش گرفته بعد انسان ها را با یک فضانورد به یک کره دیگر منتقل می کنند
نمره شما
(4 رای)
زلزلهنام: سید امیر سامان
نام خانوادگی: عرب
سن: 8
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(8 رای)
کمک به زلزله زدگاننام: آرمین
نام خانوادگی: علیزاده
سن: 9
موضوع نقاشی: کمک به زلزله زدگان
نمره شما
(6 رای)
کمک به زلزله زده هانام: علی
نام خانوادگی: بغدادی
سن: 9
موضوع نقاشی: کمک به زلزله زده ها
نمره شما
(9 رای)
کمک به زلزله زدگاننام: امیرپارسا
نام خانوادگی: حسین زاده
سن: 8
موضوع نقاشی: کمک به زلزله زدگان
نمره شما
(17 رای)
زلزلهنام: مونا
نام خانوادگی: محمدی
سن: 9
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(8 رای)
کمک رسانی به زلزله زدگان بمنام: حنانه
نام خانوادگی: رحمانی مقدم
سن: 8
موضوع نقاشی: کمک رسانی به زلزله زدگان بم
نمره شما
(3 رای)
زلزلهنام: نگار
نام خانوادگی: زارع
سن: 9
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(2 رای)
زلزلهنام: نگار
نام خانوادگی: زارع
سن: 9
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(7 رای)
کمک به زلزله زدگاننام: مرتضی
نام خانوادگی: فهیمی
سن: 10
موضوع نقاشی: کمک به زلزله زدگان
نمره شما
(3 رای)
زمان زلزلهنام: سارا
نام خانوادگی: کهندانی
سن: 11
موضوع نقاشی: زمان زلزله
نمره شما
(6 رای)
کمک به زلزله زدگاننام: آرمین
نام خانوادگی: ماهر
سن: 12
موضوع نقاشی: کمک به زلزله زدگان
نمره شما
(4 رای)
آزاد- زلزلهنام: مهدی
نام خانوادگی: یعقوبی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد- زلزله
نمره شما
(7 رای)
زلزلهنام: امین
نام خانوادگی: روحی
سن: 7
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(112 رای)
زلزلهنام: مریم
نام خانوادگی: سیدی
سن: 11
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(9 رای)
زلزلهنام: فاطمه
نام خانوادگی: سیدی بناب
سن: 13
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(17 رای)
زلزلهنام: فاطمه
نام خانوادگی: سرداری
سن: 10
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(10 رای)
زلزلهنام: یکتا
نام خانوادگی: وفا
سن: 4
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(7 رای)
زلزلهنام: محمد رضا
نام خانوادگی: جلایر سرنقی
سن: 8
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(5 رای)
زلزلهنام: محیا
نام خانوادگی: لشکرگاهی
سن: 9
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(5 رای)
زلزلهنام: صبا
نام خانوادگی: طاهری منش
سن: 9
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(7 رای)
آزاد (زلزله)نام: نسرین
نام خانوادگی: جلودار
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد (زلزله)
نمره شما
(7 رای)
آموزش زلزلهنام: ریحانه
نام خانوادگی: فروغی ابری
سن: 8
موضوع نقاشی: آموزش زلزله
نمره شما
(2 رای)
زلزلهنام: مائده
نام خانوادگی: خوشترکیب
سن: 15
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(8 رای)
روش های پیشگیری از آسیب در زلزله در منزلنام: امیر محمد
نام خانوادگی: میر
سن: 6
موضوع نقاشی: روش های پیشگیری از آسیب در زلزله در منزل
نمره شما
(5 رای)
زلزلهنام: مهدی
نام خانوادگی: انداز
سن: 12
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(7 رای)
کمک رسانی هلال احمر به زلزله زدگاننام: میلاد و مهدی
نام خانوادگی: قاسمی راد
سن: 8
موضوع نقاشی: کمک رسانی هلال احمر به زلزله زدگان
نمره شما
(12 رای)
زلزلهنام: سارینا
نام خانوادگی: بذلی
سن: 6
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(3 رای)
ازاد(زلزله و طبیعت)نام: ابولفضل و فاطمه
نام خانوادگی: لاسمی
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد(زلزله و طبیعت)
نمره شما
(15 رای)
زلزلهنام: مریم
نام خانوادگی: خان نژاد
سن: 10
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(11 رای)
زلزله ی بمنام: سیده فاطمه زهرا
نام خانوادگی: سلامت
سن: 12
موضوع نقاشی: زلزله ی بم
نمره شما
(8 رای)
زلزله آذر بایجاننام: علی
نام خانوادگی: قره قاشی خیاوی
سن: 12
موضوع نقاشی: زلزله آذر بایجان
نمره شما
(8 رای)
زلزلهنام: زهرا
نام خانوادگی: تقيلو
سن: 5
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(6 رای)
مانور زلزلهنام: مهدی
نام خانوادگی: رعنارفتار
سن: 8
موضوع نقاشی: مانور زلزله
نمره شما
(10 رای)
زلزله زدگاننام: زهرا
نام خانوادگی: خوش صورت
سن: 12
موضوع نقاشی: زلزله زدگان
نمره شما
(5 رای)
مقابله با زلزلهنام: زینب
نام خانوادگی: ملاحسنی
سن: 7
موضوع نقاشی: مقابله با زلزله
نمره شما
(1 رای)
زلزلهنام: پارسا
نام خانوادگی: محمدی مهر
سن: 6
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(3 رای)
زلزلهنام: مهشید
نام خانوادگی: باقری
سن: 7
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(2 رای)
زلزلهنام: مهروز
نام خانوادگی: باقری
سن: 6
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(17 رای)
زلزلهنام: مانی
نام خانوادگی: جعفری کفشگر کلایی
سن: 10
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(7 رای)
زلزلهنام: مهدی
نام خانوادگی: جعفری کفشگرکلایی
سن: 9
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(1 رای)
زلزلهنام: محمد
نام خانوادگی: رضایی وطن تبار
سن: 8
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(13 رای)
مانور زلزلهنام: علیرضا
نام خانوادگی: اوین
سن: 10
موضوع نقاشی: مانور زلزله
نمره شما
(7 رای)
مانور زلزلهنام: مانی
نام خانوادگی: جعفری کفشگرکلایی
سن: 10
موضوع نقاشی: مانور زلزله
نمره شما
(4 رای)
مانور زلزلهنام: مهدی
نام خانوادگی: جعفری کفشگرکلایی
سن: 9
موضوع نقاشی: مانور زلزله
نمره شما
(6 رای)
مانور  زلزلهنام: ارشیا
نام خانوادگی: فرازمندنیا
سن: 8
موضوع نقاشی: مانور زلزله
نمره شما
(7 رای)
زلزله گیلان غرب (هلال احمر)نام: فاطمه
نام خانوادگی: ملکی
سن: 12
موضوع نقاشی: زلزله گیلان غرب (هلال احمر)
نمره شما
(4 رای)
زلزلهنام: زهرا
نام خانوادگی: محمود زاده
سن: 8
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(5 رای)
زلزلهنام: متین
نام خانوادگی: قلی پور
سن: 6
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(14 رای)
ایمنی در برابر زلزلهنام: ساجده
نام خانوادگی: دادخواه
سن: 10
موضوع نقاشی: ایمنی در برابر زلزله
نمره شما
(3 رای)
زلزلهنام: سارا
نام خانوادگی: طورانی
سن: 8
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(5 رای)
آزاد( زلزله)نام: علی
نام خانوادگی: اسدی نژاد
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد( زلزله)
نمره شما
(1 رای)
زلزلهنام: فاطمه
نام خانوادگی: کبیری اصل
سن: 8
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(1 رای)
زلزله درشب وهمراه باباراننام: مهديه
نام خانوادگی: بخشي
سن: 8
موضوع نقاشی: زلزله درشب وهمراه باباران
نمره شما
(18 رای)
قلعه(به مناسبت سالروز زلزله بم و بازسازی ارگ بم)نام: محمد امین
نام خانوادگی: چینی فروش
سن: 8
موضوع نقاشی: قلعه(به مناسبت سالروز زلزله بم و بازسازی ارگ بم)
نمره شما
(4 رای)
زلزلهنام: دنیبا
نام خانوادگی: خوش اخلاق
سن: 9
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(2 رای)
زلزلهنام: سیده صبا
نام خانوادگی: قاسم حسینی
سن: 9
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(1 رای)
زلزلهنام: زهرا
نام خانوادگی: ابراهیمی
سن: 8
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(2 رای)
زلزلهنام: مهدی
نام خانوادگی: حسن زاده اول رازلیق
سن: 9
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(4 رای)
زنگ زلزلهنام: حسین
نام خانوادگی: فرهنگی
سن: 7
موضوع نقاشی: زنگ زلزله
نمره شما
(5 رای)
زلزلهنام: زینب
نام خانوادگی: جوادیه
سن: 7
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(2 رای)
كمك به افراد زلزله زدهنام: مريم سادات
نام خانوادگی: اكبري
سن: 14
موضوع نقاشی: كمك به افراد زلزله زده
نمره شما
(5 رای)
زلزله ، خطرات و امداد رسانینام: نرگس
نام خانوادگی: سمنانی
سن: 8
موضوع نقاشی: زلزله ، خطرات و امداد رسانی
نمره شما
(1 رای)
زلزلهنام: هانيه
نام خانوادگی: جهانيان
سن: 7
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(3 رای)
زلزله سال 91 شهرستان هریسنام: امیر حسین
نام خانوادگی: جوادی
سن: 9
موضوع نقاشی: زلزله سال 91 شهرستان هریس
نمره شما
(6 رای)
زلزلهنام: علی
نام خانوادگی: اسلامی
سن: 10
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(1 رای)
زلزلهنام: الهه
نام خانوادگی: جوکاریان
سن: 7
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(1 رای)
زلزله و خطرات آننام: ستایش
نام خانوادگی: قریبیان
سن: 6
موضوع نقاشی: زلزله و خطرات آن
نمره شما
(6 رای)
مقابله بازلزلهنام: سیده نسیم
نام خانوادگی: مسعودی
سن: 10
موضوع نقاشی: مقابله بازلزله
نمره شما
(2 رای)
مقابله بازلزلهنام: نرگس سادات
نام خانوادگی: مسعودی جوزچال
سن: 10
موضوع نقاشی: مقابله بازلزله
نمره شما
(3 رای)
کمک به مردم زلزله زدهنام: زینب
نام خانوادگی: خوش رو
سن: 10
موضوع نقاشی: کمک به مردم زلزله زده
نمره شما
(3 رای)
زلزلهنام: فاطمه
نام خانوادگی: صحرایی رمضان آباد
سن: 11
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(12 رای)
هلال احمر (زلزله در ایلام)نام: امیر
نام خانوادگی: سهراب جایدری
سن: 7
موضوع نقاشی: هلال احمر (زلزله در ایلام)
نمره شما
(11 رای)
هنگام زلزلهنام: رضا
نام خانوادگی: حمید ربیعه
سن: 8
موضوع نقاشی: هنگام زلزله
نمره شما
(1 رای)
کمک رسانی زلزله ایلامنام: رضا
نام خانوادگی: گل گل
سن: 7
موضوع نقاشی: کمک رسانی زلزله ایلام
نمره شما
(3 رای)
امداد رسانی هلال احمر در زلزلهنام: مبینا
نام خانوادگی: حقدادی
سن: 9
موضوع نقاشی: امداد رسانی هلال احمر در زلزله
نمره شما
(3 رای)
زلزله آمدننام: فرزاد
نام خانوادگی: مرادنژاد
سن: 11
موضوع نقاشی: زلزله آمدن
نمره شما
(2 رای)
زلزلهنام: روژآن
نام خانوادگی: هدایتی
سن: 9
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(3 رای)
زلزله شهرمورموری ایلامنام: محمدامین
نام خانوادگی: پاپی پور
سن: 11
موضوع نقاشی: زلزله شهرمورموری ایلام
نمره شما
(17 رای)
زلزلهنام: نیلوفر
نام خانوادگی: خانی
سن: 9
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(13 رای)
قوانین زلزلهنام: عارفه
نام خانوادگی: زارع
سن: 10
موضوع نقاشی: قوانین زلزله
نمره شما
(2 رای)
هلال اهمر - زلزلهنام: زهرا
نام خانوادگی: درودی
سن: 5
موضوع نقاشی: هلال اهمر - زلزله
نمره شما
(2 رای)
هلال احمر وزلزلهنام: صبا
نام خانوادگی: جدیدی
سن: 12
موضوع نقاشی: هلال احمر وزلزله
نمره شما
(5 رای)
زلزلهنام: رنیا
نام خانوادگی: باباخانیان
سن: 9
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(4 رای)
کمک به آسیب دیدگان زلزلهنام: زینب
نام خانوادگی: ابراهیمی
سن: 6
موضوع نقاشی: کمک به آسیب دیدگان زلزله
نمره شما
(6 رای)
مقابله بازلزلهنام: فرزانه
نام خانوادگی: میرزایی قالهری
سن: 8
موضوع نقاشی: مقابله بازلزله
نمره شما
(2 رای)
کمک به زلزله زدگاننام: امیرمحمد
نام خانوادگی: طاهری
سن: 9
موضوع نقاشی: کمک به زلزله زدگان
نمره شما
(3 رای)
دختر فضانورد داره زلزله میاد مواظب باشنام: محمد علی
نام خانوادگی: زینلی
سن: 6
موضوع نقاشی: دختر فضانورد داره زلزله میاد مواظب باش
نمره شما
(3 رای)
آتشفشان و زلزلهنام: علی اصغر
نام خانوادگی: عابدینی
سن: 12
موضوع نقاشی: آتشفشان و زلزله
نمره شما
(5 رای)
کمک به زلزله زدگاننام: درسا
نام خانوادگی: نظری
سن: 6
موضوع نقاشی: کمک به زلزله زدگان
نمره شما
(5 رای)
زلزلهنام: مهدیه
نام خانوادگی: خراسانی
سن: 14
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(3 رای)
زلزلهنام: ستایش
نام خانوادگی: خراسانی
سن: 6
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(2 رای)
اسکان زلزله زدگاننام: پویا
نام خانوادگی: دربندی
سن: 8
موضوع نقاشی: اسکان زلزله زدگان
نمره شما
(2 رای)
زلزلهنام: زهرا
نام خانوادگی: هاديان
سن: 11
موضوع نقاشی: زلزله
نمره شما
(5 رای)
زلزله زدهانام: مبینا
نام خانوادگی: یعقوبی
سن: 8
موضوع نقاشی: زلزله زدها
نمره شما
(3 رای)
کمک به زلزله زدگاننام: حسین
نام خانوادگی: هاشمیان
سن: 8
موضوع نقاشی: کمک به زلزله زدگان