نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(3 رای)
مداد رنگینام: سما
نام خانوادگی: مالکی
سن: 13
موضوع نقاشی: مداد رنگی
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: علی
نام خانوادگی: حکیمی فرد
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
منظرهنام: احسان
نام خانوادگی: قربانی
سن: 4
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: سید سینا
نام خانوادگی: ایزدی
سن: 11
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
ازادنام: مبینا
نام خانوادگی: منصوریان
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(11 رای)
عصر عاشورانام: لعیا
نام خانوادگی: نوری احمدآبادی
سن: 8
موضوع نقاشی: عصر عاشورا
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: اسرا
نام خانوادگی: مایلی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
لباس محلی زنجانینام: فاطمه زینب سادات
نام خانوادگی: حسینی
سن: 6
موضوع نقاشی: لباس محلی زنجانی
نمره شما
(1 رای)
لیتل پونینام: رها
نام خانوادگی: خدایی فرد
سن: 11
موضوع نقاشی: لیتل پونی
نمره شما
(0 رای)
آپارتماننام: پرهام
نام خانوادگی: محمدی
سن: 6
موضوع نقاشی: آپارتمان
نمره شما
(2 رای)
صحنه کربلانام: متین
نام خانوادگی: صمدی پیرسلطان
سن: 8
موضوع نقاشی: صحنه کربلا
نمره شما
(13 رای)
مدرسهنام: محمدطاها
نام خانوادگی: سهرابی
سن: 9
موضوع نقاشی: مدرسه
نمره شما
(3 رای)
22 بهمننام: فاطمه
نام خانوادگی: وفایی
سن: 12
موضوع نقاشی: 22 بهمن
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: احسان
نام خانوادگی: مرادپور
سن: 4
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
ورودامامنام: مهشید
نام خانوادگی: حسینی
سن: 3
موضوع نقاشی: ورودامام
نمره شما
(0 رای)
اعدادنام: زینب
نام خانوادگی: فتحعلی
سن: 11
موضوع نقاشی: اعداد
نمره شما
(0 رای)
مل ملنام: سیده سنا
نام خانوادگی: صفوی
سن: 7
موضوع نقاشی: مل مل
نمره شما
(0 رای)
دایناسورنام: ابوالفضل
نام خانوادگی: حق شناس
سن: 8
موضوع نقاشی: دایناسور
نمره شما
(1 رای)
كمك به بزرگتر‌هانام: راضيه
نام خانوادگی: جمالي
سن: 9
موضوع نقاشی: كمك به بزرگتر‌ها
نمره شما
(1 رای)
ولادت امام رضا عنام: مهدیه
نام خانوادگی: ملکی
سن: 11
موضوع نقاشی: ولادت امام رضا ع