نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: آرمین
نام خانوادگی: اکبرنژاد
سن: 4
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(9 رای)
آزادنام: محدثه
نام خانوادگی: کيبخت
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: آرزو
نام خانوادگی: قهرمانی
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(5 رای)
امام رضانام: تارا
نام خانوادگی: خادم لو
سن: 8
موضوع نقاشی: امام رضا
نمره شما
(1 رای)
يامحمد رسول اللهنام: ملينا
نام خانوادگی: سراجي
سن: 5
موضوع نقاشی: يامحمد رسول الله
نمره شما
(4 رای)
باب سفنجینام: مهشاد
نام خانوادگی: پیشور
سن: 5
موضوع نقاشی: باب سفنجی
نمره شما
(1 رای)
منظره کوه وبازی ادم هانام: فاطمه
نام خانوادگی: حیدری
سن: 6
موضوع نقاشی: منظره کوه وبازی ادم ها
نمره شما
(5 رای)
ازادنام: هانیه
نام خانوادگی: خسته
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(5 رای)
آزادنام: پرنیان
نام خانوادگی: قاسمی
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
هلال احمرنام: میر مهدی
نام خانوادگی: محمدی
سن: 6
موضوع نقاشی: هلال احمر
نمره شما
(1 رای)
پدرو مادرنام: زهرا
نام خانوادگی: رستگار
سن: 5
موضوع نقاشی: پدرو مادر
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: نازنین
نام خانوادگی: امامی
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: آرتين
نام خانوادگی: احمدى
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(4 رای)
امام حسین(ع)نام: ابوالفضل
نام خانوادگی: رستمی
سن: 7
موضوع نقاشی: امام حسین(ع)
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: رهام
نام خانوادگی: حمزه لو
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: سیده فرزانه
نام خانوادگی: صالحی ساداتی
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(6 رای)
آزادنام: فاطمه
نام خانوادگی: وطنی
سن: 12
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: زهرا
نام خانوادگی: احمدلو
سن: 12
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: امیرمحمد
نام خانوادگی: محمدی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
منظرهنام: هستی
نام خانوادگی: ارسنجانی
سن: 5
موضوع نقاشی: منظره