نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(8 رای)
ازادنام: محمد حسین
نام خانوادگی: بیگدلی
سن: 4
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(3 رای)
دوستینام: حدیث السادات
نام خانوادگی: فتاح
سن: 14
موضوع نقاشی: دوستی
نمره شما
(3 رای)
بهارنام: صبا
نام خانوادگی: داریانی فرد
سن: 6
موضوع نقاشی: بهار
نمره شما
(2 رای)
یک روز خوب در طبیعتنام: آروشا
نام خانوادگی: کاروند
سن: 6
موضوع نقاشی: یک روز خوب در طبیعت
نمره شما
(0 رای)
حضرت زهرانام: امیر محمد
نام خانوادگی: عباسلو
سن: 9
موضوع نقاشی: حضرت زهرا
نمره شما
(0 رای)
شبکه مجازینام: محمد پارسا
نام خانوادگی: رستمی
سن: 7
موضوع نقاشی: شبکه مجازی
نمره شما
(0 رای)
آشتینام: محدثه
نام خانوادگی: محمدی
سن: 7
موضوع نقاشی: آشتی
نمره شما
(0 رای)
حضرت ابوالفضلنام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: شجاعی راد
سن: 7
موضوع نقاشی: حضرت ابوالفضل
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: آلان
نام خانوادگی: اسکندری
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
بهارنام: زینب
نام خانوادگی: بختیاری
سن: 6
موضوع نقاشی: بهار
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: عسل سادات
نام خانوادگی: میرجبرئیل
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
سفرنام: نیایش
نام خانوادگی: شهدوست
سن: 4
موضوع نقاشی: سفر
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: ملیکا
نام خانوادگی: خزیمه
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: امیرمحمد
نام خانوادگی: مهجور
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(3 رای)
حرم امام رضانام: محمدمهدی
نام خانوادگی: محمد پور
سن: 12
موضوع نقاشی: حرم امام رضا
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: کورش
نام خانوادگی: جونی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: ستایش
نام خانوادگی: حسن پور
سن: 4
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
هوای پاک با حفظ طبیعتنام: محمد صالح
نام خانوادگی: قهرمانی
سن: 6
موضوع نقاشی: هوای پاک با حفظ طبیعت
نمره شما
(5 رای)
آزادنام: امیرمحمد
نام خانوادگی: معبودی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(6 رای)
غديرنام: مهديه
نام خانوادگی: رضايي بافقي
سن: 9
موضوع نقاشی: غدير