نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(2 رای)
زمستاننام: غزل
نام خانوادگی: منصوری فر
سن: 8
موضوع نقاشی: زمستان
نمره شما
(0 رای)
پرچم ایراننام: یاسین
نام خانوادگی: محمد علی کرد
سن: 7
موضوع نقاشی: پرچم ایران
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: محمد
نام خانوادگی: خانی
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(11 رای)
خانه ی مانام: مرضیه
نام خانوادگی: یوسفی
سن: 10
موضوع نقاشی: خانه ی ما
نمره شما
(0 رای)
شهر هویجینام: اسرا
نام خانوادگی: کشاورزیان
سن: 6
موضوع نقاشی: شهر هویجی
نمره شما
(5 رای)
ازادنام: محدثه
نام خانوادگی: امینی
سن: 12
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
چرای شترنام: پویا
نام خانوادگی: صادقی دینانی
سن: 6
موضوع نقاشی: چرای شتر
نمره شما
(2 رای)
باراننام: نیکناز
نام خانوادگی: شریعتی
سن: 6
موضوع نقاشی: باران
نمره شما
(1 رای)
امام علینام: مهدیسا
نام خانوادگی: محمدی
سن: 9
موضوع نقاشی: امام علی
نمره شما
(2 رای)
خانه ای در طبیعتنام: هستی سادات
نام خانوادگی: کراری
سن: 7
موضوع نقاشی: خانه ای در طبیعت
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: ستایش
نام خانوادگی: خزعلی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
بازگشایی مدارسنام: هانیه
نام خانوادگی: مجیدی
سن: 8
موضوع نقاشی: بازگشایی مدارس
نمره شما
(4 رای)
روز عاشورانام: پارسا
نام خانوادگی: مهرزادی
سن: 6
موضوع نقاشی: روز عاشورا
نمره شما
(7 رای)
حیاط خانه مانام: نرجس
نام خانوادگی: مهدوی
سن: 11
موضوع نقاشی: حیاط خانه ما
نمره شما
(0 رای)
خانهنام: الینا
نام خانوادگی: فریدونی
سن: 4
موضوع نقاشی: خانه
نمره شما
(12 رای)
عاشورانام: زهرا
نام خانوادگی: درخشی بناکاخی
سن: 8
موضوع نقاشی: عاشورا
نمره شما
(0 رای)
پرچم ایراننام: آوا
نام خانوادگی: آخوندی
سن: 4
موضوع نقاشی: پرچم ایران
نمره شما
(5 رای)
آزادنام: ستاره
نام خانوادگی: شمس
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
حفظ طبیعتنام: دانیال
نام خانوادگی: رضایی
سن: 5
موضوع نقاشی: حفظ طبیعت
نمره شما
(1 رای)
22 بهمننام: نرگس
نام خانوادگی: لطفی
سن: 9
موضوع نقاشی: 22 بهمن