نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: ثمین
نام خانوادگی: ذوقی
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: حسنا
نام خانوادگی: حاجی محمدی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
سفره هفت سیننام: نرگس
نام خانوادگی: باقرزاده
سن: 10
موضوع نقاشی: سفره هفت سین
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: محدثه
نام خانوادگی: شاهدی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
امام رضانام: آذین
نام خانوادگی: طاهری
سن: 11
موضوع نقاشی: امام رضا
نمره شما
(0 رای)
راز و نیاز با خدانام: رومینا
نام خانوادگی: صیدانی
سن: 10
موضوع نقاشی: راز و نیاز با خدا
نمره شما
(8 رای)
آزادنام: عرفان
نام خانوادگی: فامرینی
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
آلودگی هواو عوامل آننام: محمدیاسین
نام خانوادگی: حاصلی
سن: 9
موضوع نقاشی: آلودگی هواو عوامل آن
نمره شما
(7 رای)
آزادنام: ستایش
نام خانوادگی: کلوری
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
فصل پاییزنام: ایمان
نام خانوادگی: اقتصادی
سن: 9
موضوع نقاشی: فصل پاییز
نمره شما
(0 رای)
منظرهنام: فاطمه
نام خانوادگی: نارجیلی
سن: 6
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(1 رای)
طبيعتنام: زهره
نام خانوادگی: ابراهیمی
سن: 8
موضوع نقاشی: طبيعت
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: امیرمحمد
نام خانوادگی: بیانی
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
نمازنام: رها
نام خانوادگی: شریفی
سن: 4
موضوع نقاشی: نماز
نمره شما
(1 رای)
نوروزنام: ملیکا
نام خانوادگی: بیات
سن: 8
موضوع نقاشی: نوروز
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: پارسا
نام خانوادگی: محمدی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
تولد پویا تولدخلاقیت بچه هانام: ستایش
نام خانوادگی: یوسلیانی
سن: 5
موضوع نقاشی: تولد پویا تولدخلاقیت بچه ها
نمره شما
(7 رای)
سفره افطارنام: زهرا
نام خانوادگی: عاشری
سن: 10
موضوع نقاشی: سفره افطار
نمره شما
(0 رای)
سورتمهنام: فاطمه زهرا
نام خانوادگی: فاضلی
سن: 6
موضوع نقاشی: سورتمه
نمره شما
(7 رای)
سلام کردننام: مجتبی
نام خانوادگی: افخمی اردکانی
سن: 7
موضوع نقاشی: سلام کردن