نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
خانوادهنام: امیر علی
نام خانوادگی: بشیری
سن: 5
موضوع نقاشی: خانواده
نمره شما
(0 رای)
شهر کثیفنام: هورام
نام خانوادگی: کرمی
سن: 13
موضوع نقاشی: شهر کثیف
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: فاطمه
نام خانوادگی: کاریزی
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
روزپدرنام: دل آرام
نام خانوادگی: عمادی
سن: 7
موضوع نقاشی: روزپدر
نمره شما
(0 رای)
پرچم نقاشینام: امیر محمد
نام خانوادگی: محمدی
سن: 7
موضوع نقاشی: پرچم نقاشی
نمره شما
(0 رای)
کلبه بارونینام: محیا
نام خانوادگی: ترخاصی
سن: 4
موضوع نقاشی: کلبه بارونی
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: رضوان
نام خانوادگی: رحمانی
سن: 4
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(6 رای)
کتابخانهنام: پریناز
نام خانوادگی: رستمی
سن: 6
موضوع نقاشی: کتابخانه
نمره شما
(1 رای)
دوستی میمون و موش و گنجشکنام: حسنا
نام خانوادگی: حسنخانی
سن: 9
موضوع نقاشی: دوستی میمون و موش و گنجشک
نمره شما
(0 رای)
بابای شهریار در سربازینام: شهریار
نام خانوادگی: تندکار
سن: 5
موضوع نقاشی: بابای شهریار در سربازی
نمره شما
(0 رای)
کوه و درخت طبیعتنام: سید محمدصادق
نام خانوادگی: شهرستانی
سن: 3
موضوع نقاشی: کوه و درخت طبیعت
نمره شما
(0 رای)
نقش دامپزشکان و امنیت غذایینام: ساینا
نام خانوادگی: کاظمی
سن: 11
موضوع نقاشی: نقش دامپزشکان و امنیت غذایی
نمره شما
(0 رای)
مزرعهنام: امیررضا
نام خانوادگی: قمری
سن: 7
موضوع نقاشی: مزرعه
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: امیرحسام
نام خانوادگی: حاجی پور
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
صلحنام: امیر حسین
نام خانوادگی: قاسمی
سن: 8
موضوع نقاشی: صلح
نمره شما
(0 رای)
نماز و حجابنام: حدیثه
نام خانوادگی: ستوده کویری آرانی
سن: 6
موضوع نقاشی: نماز و حجاب
نمره شما
(1 رای)
عاشورای حسينینام: ايلا
نام خانوادگی: نقي زاده
سن: 6
موضوع نقاشی: عاشورای حسينی
نمره شما
(1 رای)
خانه و درختنام: فاطمه زهرا
نام خانوادگی: محمدی
سن: 4
موضوع نقاشی: خانه و درخت
نمره شما
(1 رای)
آشتی آشتینام: مهشید
نام خانوادگی: نجفی
سن: 4
موضوع نقاشی: آشتی آشتی
نمره شما
(6 رای)
مهرورزینام: مهدی
نام خانوادگی: جوادی
سن: 9
موضوع نقاشی: مهرورزی