نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(3 رای)
حیواناتنام: محمد مهدی
نام خانوادگی: کریمیان
سن: 10
موضوع نقاشی: حیوانات
نمره شما
(2 رای)
مادرنام: نگین
نام خانوادگی: خوشنامی
سن: 9
موضوع نقاشی: مادر
نمره شما
(4 رای)
خونه مانام: نسترن
نام خانوادگی: چراغی
سن: 11
موضوع نقاشی: خونه ما
نمره شما
(0 رای)
حرم امام رضانام: علیرضا
نام خانوادگی: نیک فرجام
سن: 8
موضوع نقاشی: حرم امام رضا
نمره شما
(0 رای)
با لننام: مهدیسا
نام خانوادگی: محمدی
سن: 9
موضوع نقاشی: با لن
نمره شما
(5 رای)
امام رضا (ع)نام: محمدرضا
نام خانوادگی: قیوری فرد
سن: 8
موضوع نقاشی: امام رضا (ع)
نمره شما
(0 رای)
روز برفینام: امیرمهدی
نام خانوادگی: جانباز
سن: 9
موضوع نقاشی: روز برفی
نمره شما
(2 رای)
حفاظت از محیط زیستنام: آلما
نام خانوادگی: کایگانی
سن: 7
موضوع نقاشی: حفاظت از محیط زیست
نمره شما
(0 رای)
استفاده نکردن از ماشیننام: مهدی
نام خانوادگی: ابراهیم زاده
سن: 10
موضوع نقاشی: استفاده نکردن از ماشین
نمره شما
(1 رای)
لانه ساختن پرندگاننام: نگار
نام خانوادگی: نیکخواه
سن: 9
موضوع نقاشی: لانه ساختن پرندگان
نمره شما
(1 رای)
خانه و خانوادهنام: حدیث
نام خانوادگی: نادری
سن: 12
موضوع نقاشی: خانه و خانواده
نمره شما
(0 رای)
محرمنام: صبا
نام خانوادگی: اقبالی مطلق
سن: 9
موضوع نقاشی: محرم
نمره شما
(6 رای)
آزادنام: علي
نام خانوادگی: ايزانلو
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادی حیواناتنام: فاطمه
نام خانوادگی: فاضل
سن: 6
موضوع نقاشی: آزادی حیوانات
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: سیدمحمدیاسین
نام خانوادگی: داداش نژاد
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
طبیعت  نقاشی شده با رنگ و انگشت بدون استفاده از مدادنام: محمد امین
نام خانوادگی: خلیلی نژاد
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت نقاشی شده با رنگ و انگشت بدون استفاده از مداد
نمره شما
(0 رای)
امام رضانام: ستاره
نام خانوادگی: نظامی
سن: 6
موضوع نقاشی: امام رضا
نمره شما
(5 رای)
راهنمایی رانندگینام: امیر علی
نام خانوادگی: مهدوی کیا
سن: 6
موضوع نقاشی: راهنمایی رانندگی
نمره شما
(1 رای)
مدرسهنام: یگانه
نام خانوادگی: مهدی پور
سن: 7
موضوع نقاشی: مدرسه
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: ترابی
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت