نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
آزادنام: فاطمه
نام خانوادگی: دولت آبادی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(5 رای)
غدیرنام: زینب
نام خانوادگی: ادیبی
سن: 7
موضوع نقاشی: غدیر
نمره شما
(1 رای)
دخترکی فقیر در بازارنام: فرزانه
نام خانوادگی: طاهری
سن: 11
موضوع نقاشی: دخترکی فقیر در بازار
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: اسماء
نام خانوادگی: اشتیاق
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(5 رای)
ازادنام: سپیده
نام خانوادگی: سهیم پور
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: عطریه
نام خانوادگی: مداح
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
هوای تمیز در یک جاده روستایینام: سپهر
نام خانوادگی: سَرچَمی
سن: 8
موضوع نقاشی: هوای تمیز در یک جاده روستایی
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: کوثر
نام خانوادگی: کرم روان
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(18 رای)
پویا نمایینام: علی
نام خانوادگی: کاظمی
سن: 9
موضوع نقاشی: پویا نمایی
نمره شما
(3 رای)
طبیعتنام: ریحانه
نام خانوادگی: طلائی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: مینا
نام خانوادگی: قاسمی
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: فاطمه
نام خانوادگی: رضاييان
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
مذهبی - مسجد پیامبرنام: شقایق
نام خانوادگی: شمشاد
سن: 7
موضوع نقاشی: مذهبی - مسجد پیامبر
نمره شما
(0 رای)
نمازنام: امیر محمد
نام خانوادگی: امرایی
سن: 6
موضوع نقاشی: نماز
نمره شما
(1 رای)
شیاه قلمنام: رعنا
نام خانوادگی: شگل ابادی
سن: 14
موضوع نقاشی: شیاه قلم
نمره شما
(1 رای)
کفاشنام: فاطمه
نام خانوادگی: رمضانی
سن: 7
موضوع نقاشی: کفاش
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: پویا
نام خانوادگی: درخشانی
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
شب یلدانام: سزد روح الامین
نام خانوادگی: کریمیان
سن: 5
موضوع نقاشی: شب یلدا
نمره شما
(20 رای)
آزاد . گوسفند زبلینام: ملیکا
نام خانوادگی: جهان پناه
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد . گوسفند زبلی
نمره شما
(10 رای)
آرش کمان گیرنام: علیرضا
نام خانوادگی: داود آبادی
سن: 11
موضوع نقاشی: آرش کمان گیر