نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
مزرعهنام: نگار
نام خانوادگی: فاتحی
سن: 9
موضوع نقاشی: مزرعه
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: رادوین
نام خانوادگی: توسلی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
اقا خرسهنام: سپهر
نام خانوادگی: اعتمادس نیا
سن: 5
موضوع نقاشی: اقا خرسه
نمره شما
(2 رای)
طبيعتنام: امير حسين
نام خانوادگی: نظري پور
سن: 8
موضوع نقاشی: طبيعت
نمره شما
(1 رای)
باب اسفنجینام: دلارام
نام خانوادگی: اشرافی
سن: 5
موضوع نقاشی: باب اسفنجی
نمره شما
(0 رای)
مزرعهنام: پرنیا
نام خانوادگی: موسیوند
سن: 4
موضوع نقاشی: مزرعه
نمره شما
(7 رای)
آزاد( ميكي موس زير برف سال نو)نام: تانيا
نام خانوادگی: بني‌عامريان
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد( ميكي موس زير برف سال نو)
نمره شما
(2 رای)
پیرمرد و کلبهنام: فاطمه
نام خانوادگی: وطنی مقدم
سن: 8
موضوع نقاشی: پیرمرد و کلبه
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: علی
نام خانوادگی: سلیمانی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: حسن
نام خانوادگی: نکهبان
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
تولد حضرت محمد(ص)نام: سارا
نام خانوادگی: صابری
سن: 5
موضوع نقاشی: تولد حضرت محمد(ص)
نمره شما
(1 رای)
دعا کردن فرشته ها برای اینکه باران بباردنام: ثنا
نام خانوادگی: حسین زاده
سن: 7
موضوع نقاشی: دعا کردن فرشته ها برای اینکه باران ببارد
نمره شما
(0 رای)
روز معلمنام: سید محمد مهدی
نام خانوادگی: شفابخش
سن: 7
موضوع نقاشی: روز معلم
نمره شما
(4 رای)
طبیعتنام: مائده
نام خانوادگی: دادخواه
سن: 12
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
باراننام: فاطمه
نام خانوادگی: اسکندری
سن: 6
موضوع نقاشی: باران
نمره شما
(0 رای)
زیارتنام: ستایش
نام خانوادگی: گوگوچانی
سن: 6
موضوع نقاشی: زیارت
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: امیرمحمد
نام خانوادگی: صفری
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
شکل بالا مصرف صحیح آب وشکل پایین مصرف نادرست از آبنام: مبینا
نام خانوادگی: یعقوب زاد
سن: 11
موضوع نقاشی: شکل بالا مصرف صحیح آب وشکل پایین مصرف نادرست از آب
نمره شما
(0 رای)
طبيعتنام: امير رضا
نام خانوادگی: عرب
سن: 8
موضوع نقاشی: طبيعت
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: ریحانه
نام خانوادگی: رفیعی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد