نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
مدرسهنام: مهدی یار
نام خانوادگی: زیوری پیران
سن: 8
موضوع نقاشی: مدرسه
نمره شما
(8 رای)
طبیعتنام: بهاره
نام خانوادگی: بمانز اده یزدی
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
خانوادهنام: پرهام
نام خانوادگی: اسماعیلی
سن: 7
موضوع نقاشی: خانواده
نمره شما
(1 رای)
صبحانهنام: حدیثه
نام خانوادگی: پولادی
سن: 11
موضوع نقاشی: صبحانه
نمره شما
(1 رای)
ميلاد امام رضا (ع)نام: پارسا
نام خانوادگی: محمد نژاد
سن: 8
موضوع نقاشی: ميلاد امام رضا (ع)
نمره شما
(1 رای)
رفتن به پاركنام: عطيه
نام خانوادگی: نقابي
سن: 4
موضوع نقاشی: رفتن به پارك
نمره شما
(0 رای)
حیواناتنام: پوریا
نام خانوادگی: رحیمی
سن: 5
موضوع نقاشی: حیوانات
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: عباسعلی
نام خانوادگی: قوشانی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(10 رای)
شیر در جنگلنام: ترنم
نام خانوادگی: عباسی
سن: 5
موضوع نقاشی: شیر در جنگل
نمره شما
(5 رای)
سگ گلهنام: سید احسان
نام خانوادگی: ابوالقاسم پور
سن: 9
موضوع نقاشی: سگ گله
نمره شما
(3 رای)
حرم امام رضا(ع)نام: فاطمه
نام خانوادگی: محمودزاده
سن: 6
موضوع نقاشی: حرم امام رضا(ع)
نمره شما
(2 رای)
ورود امامنام: سید ابولفضل
نام خانوادگی: حسینی
سن: 5
موضوع نقاشی: ورود امام
نمره شما
(1 رای)
مرد آتش نشاننام: پارسا
نام خانوادگی: پولادی
سن: 8
موضوع نقاشی: مرد آتش نشان
نمره شما
(3 رای)
قطارنام: امیر
نام خانوادگی: جعفرزاده
سن: 3
موضوع نقاشی: قطار
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: محمد صدرا
نام خانوادگی: پالیزدار
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: فاطمه زهرا
نام خانوادگی: کهوند
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
مسابقه نقاشینام: امیرحسین
نام خانوادگی: دلقوی
سن: 10
موضوع نقاشی: مسابقه نقاشی
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: ماهان
نام خانوادگی: قریشی مدینه
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
ماهیگیرینام: امیرعلی
نام خانوادگی: شریفی گرم دره
سن: 6
موضوع نقاشی: ماهیگیری
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: علیرضا
نام خانوادگی: افشار
سن: 12
موضوع نقاشی: ازاد