نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(2 رای)
طبیعت زیبانام: سارا
نام خانوادگی: جعفرخانی
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت زیبا
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: زینب
نام خانوادگی: سعادتی
سن: 4
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: نازنین
نام خانوادگی: بابایی
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
پرچم جمهوری اسلامی ایراننام: فاطمه
نام خانوادگی: ادیبی
سن: 9
موضوع نقاشی: پرچم جمهوری اسلامی ایران
نمره شما
(0 رای)
دهه فجرنام: علی
نام خانوادگی: رنجبر
سن: 6
موضوع نقاشی: دهه فجر
نمره شما
(7 رای)
طبیعتنام: مطهره
نام خانوادگی: حسینعلی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(6 رای)
كمك به نيازمنداننام: نرجس
نام خانوادگی: يادگاري
سن: 7
موضوع نقاشی: كمك به نيازمندان
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: سینا
نام خانوادگی: اعتدالی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: درسا
نام خانوادگی: قلاتی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
نصیحت پدربه پسرنام: سعید
نام خانوادگی: رجبی
سن: 11
موضوع نقاشی: نصیحت پدربه پسر
نمره شما
(0 رای)
پرچم ایراننام: رامین
نام خانوادگی: احمدی
سن: 5
موضوع نقاشی: پرچم ایران
نمره شما
(0 رای)
امامنام: محمدعلی
نام خانوادگی: وفایی
سن: 4
موضوع نقاشی: امام
نمره شما
(0 رای)
روز بارانی-آتش گرفتن یک منزل و آمدن آتش نشانینام: امیرمهدی
نام خانوادگی: سلیمانی
سن: 5
موضوع نقاشی: روز بارانی-آتش گرفتن یک منزل و آمدن آتش نشانی
نمره شما
(1 رای)
باب اسفنجینام: امیرحسین
نام خانوادگی: نعیمی
سن: 9
موضوع نقاشی: باب اسفنجی
نمره شما
(1 رای)
خانهنام: ویان
نام خانوادگی: رحیمی
سن: 6
موضوع نقاشی: خانه
نمره شما
(2 رای)
روستانام: امیرمحمد
نام خانوادگی: آذرخش
سن: 7
موضوع نقاشی: روستا
نمره شما
(1 رای)
عمومينام: كيان
نام خانوادگی: خسروي
سن: 9
موضوع نقاشی: عمومي
نمره شما
(4 رای)
اعتیاد=مرگ تدریجینام: فاطمه
نام خانوادگی: بیکی زاده
سن: 13
موضوع نقاشی: اعتیاد=مرگ تدریجی
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: زینب سادات
نام خانوادگی: قدمگاهی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: راضیه
نام خانوادگی: صبور
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت