نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(6 رای)
دریا و موجودات زیر آبنام: محمدحسین
نام خانوادگی: میری
سن: 11
موضوع نقاشی: دریا و موجودات زیر آب
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: مائده
نام خانوادگی: مالک آبادی
سن: 4
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: عمادرضا
نام خانوادگی: شمس دهکردی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
زرافهنام: کیمیا
نام خانوادگی: گلرخ
سن: 5
موضوع نقاشی: زرافه
نمره شما
(3 رای)
طبیعتنام: معصومه
نام خانوادگی: رمضانی نژاد
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: ایدا
نام خانوادگی: اسحاقیان
سن: 5
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(11 رای)
طبيعتنام: فاطمه
نام خانوادگی: فلاح زاده
سن: 6
موضوع نقاشی: طبيعت
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: آیناز
نام خانوادگی: میرحاصلی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(4 رای)
حضور بچه ها در مسجد (ماه رمضان)نام: پیمان
نام خانوادگی: نوروزی
سن: 8
موضوع نقاشی: حضور بچه ها در مسجد (ماه رمضان)
نمره شما
(3 رای)
پارکنام: محسن
نام خانوادگی: سرگزی پور
سن: 7
موضوع نقاشی: پارک
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: علی
نام خانوادگی: صادقی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: سبحان
نام خانوادگی: حیدریان
سن: 3
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(10 رای)
ازادنام: بیتا
نام خانوادگی: علی ابادی
سن: 9
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(7 رای)
آزادنام: هونیا
نام خانوادگی: هاشمی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(5 رای)
آزادنام: زهرا
نام خانوادگی: پارساپور
سن: 11
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
روز آفتابينام: باران
نام خانوادگی: اسدي
سن: 7
موضوع نقاشی: روز آفتابي
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: سحر
نام خانوادگی: فرمانی خانقاه
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
حضرت علی (ع)نام: ژینا
نام خانوادگی: باقرزاده
سن: 12
موضوع نقاشی: حضرت علی (ع)
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: سرنوبه
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: نفس
نام خانوادگی: سیاه ریزی
سن: 4
موضوع نقاشی: ازاد