نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(7 رای)
آزادنام: مرتضی
نام خانوادگی: ملانوری شمس
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: مریم
نام خانوادگی: بارانی پوری
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(14 رای)
طبیعتنام: فاطمه
نام خانوادگی: مهردوست
سن: 12
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(5 رای)
عید قرباننام: حنانه
نام خانوادگی: ذوالفقاری ارزنده
سن: 6
موضوع نقاشی: عید قربان
نمره شما
(0 رای)
ماهی گیرینام: امیر حسین
نام خانوادگی: عسکری
سن: 5
موضوع نقاشی: ماهی گیری
نمره شما
(3 رای)
طبیعتنام: سپیده
نام خانوادگی: امیدیان
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
درخت خشک شده و چهره ای در سمت چپ آن این نقّاشی با ذغال کشده شده است.نام: امیرمحمد
نام خانوادگی: کمانی
سن: 12
موضوع نقاشی: درخت خشک شده و چهره ای در سمت چپ آن این نقّاشی با ذغال کشده شده است.
نمره شما
(3 رای)
ازادنام: بهار
نام خانوادگی: کاویانی
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(7 رای)
ماه محرمنام: امیر محمد
نام خانوادگی: بغدادی
سن: 6
موضوع نقاشی: ماه محرم
نمره شما
(0 رای)
فصل زمستاننام: مبینا سادات
نام خانوادگی: میرلوحی
سن: 8
موضوع نقاشی: فصل زمستان
نمره شما
(2 رای)
شكلكنام: محمد رضا
نام خانوادگی: جوانيان
سن: 6
موضوع نقاشی: شكلك
نمره شما
(0 رای)
خانهنام: آیناز
نام خانوادگی: کریمی
سن: 5
موضوع نقاشی: خانه
نمره شما
(1 رای)
مهربونینام: آریانا
نام خانوادگی: امیرفخری
سن: 7
موضوع نقاشی: مهربونی
نمره شما
(2 رای)
ابراز دوستی با کودکان فلسطینینام: محمد مهدی
نام خانوادگی: محرابی
سن: 11
موضوع نقاشی: ابراز دوستی با کودکان فلسطینی
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: هستی
نام خانوادگی: احمدی
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: نگار
نام خانوادگی: علوی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(6 رای)
طبیعت سالمنام: سارا
نام خانوادگی: رحیمی پور
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت سالم
نمره شما
(0 رای)
خانوادهنام: ریحانه
نام خانوادگی: کرمانی
سن: 5
موضوع نقاشی: خانواده
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: مهشید
نام خانوادگی: ونایی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: کوثر
نام خانوادگی: راستگو
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت