نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(3 رای)
جشن تکلیف ستایشنام: ستایش
نام خانوادگی: اخوندی
سن: 9
موضوع نقاشی: جشن تکلیف ستایش
نمره شما
(1 رای)
طبیعت بانام: نیوشا
نام خانوادگی: عبداللهی شیرآبادی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت با
نمره شما
(0 رای)
واقعه عاشورانام: حنانه
نام خانوادگی: بیرامی
سن: 7
موضوع نقاشی: واقعه عاشورا
نمره شما
(2 رای)
عروسینام: ساینا
نام خانوادگی: رفیع پور
سن: 7
موضوع نقاشی: عروسی
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: مرجان
نام خانوادگی: صید محمد خانی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
نیایشنام: فاطمه
نام خانوادگی: سروش
سن: 9
موضوع نقاشی: نیایش
نمره شما
(2 رای)
آزاد (شب یلدا)نام: فاطمه
نام خانوادگی: دنکوب
سن: 14
موضوع نقاشی: آزاد (شب یلدا)
نمره شما
(4 رای)
خونه مانام: آرمیتان
نام خانوادگی: کریمی
سن: 5
موضوع نقاشی: خونه ما
نمره شما
(0 رای)
قطارنام: الناز
نام خانوادگی: شیروانی
سن: 5
موضوع نقاشی: قطار
نمره شما
(0 رای)
خانوادهنام: ستایش
نام خانوادگی: اصغرزاده
سن: 6
موضوع نقاشی: خانواده
نمره شما
(0 رای)
چشم پزشکنام: کوثر
نام خانوادگی: شهرباف
سن: 6
موضوع نقاشی: چشم پزشک
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: سیدمحمدمهدی
نام خانوادگی: میرتاج الدینی
سن: 3
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
روز بارانینام: ماردین
نام خانوادگی: محمدی
سن: 5
موضوع نقاشی: روز بارانی
نمره شما
(0 رای)
عاشورانام: زهرا
نام خانوادگی: موافقی نیا
سن: 9
موضوع نقاشی: عاشورا
نمره شما
(5 رای)
عید نوروزنام: رویا
نام خانوادگی: پور علی
سن: 10
موضوع نقاشی: عید نوروز
نمره شما
(4 رای)
عید غدیرنام: پویا
نام خانوادگی: سالاری مطلق
سن: 13
موضوع نقاشی: عید غدیر
نمره شما
(3 رای)
خلق رنگ هانام: ابولفظل
نام خانوادگی: محرری
سن: 5
موضوع نقاشی: خلق رنگ ها
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: انیس
نام خانوادگی: حیدری
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
میوهنام: مروا
نام خانوادگی: عزیز نژاد
سن: 18
موضوع نقاشی: میوه
نمره شما
(2 رای)
پرندگان عصبانینام: احمدرضا
نام خانوادگی: صفری
سن: 9
موضوع نقاشی: پرندگان عصبانی