نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
پلنگ صورتینام: زهرا
نام خانوادگی: صفری
سن: 7
موضوع نقاشی: پلنگ صورتی
نمره شما
(1 رای)
آبشارنام: فاطمه سادات
نام خانوادگی: ميرسليماني
سن: 6
موضوع نقاشی: آبشار
نمره شما
(0 رای)
تولدنام: نیایش
نام خانوادگی: وهابی
سن: 5
موضوع نقاشی: تولد
نمره شما
(8 رای)
طبیعتنام: بیتا
نام خانوادگی: منظم وطن دوست
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(9 رای)
ازادنام: نرگس
نام خانوادگی: قهرمان
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
خانهنام: فاطمه
نام خانوادگی: یوسفی
سن: 9
موضوع نقاشی: خانه
نمره شما
(0 رای)
خطر بازی های رایانه ای در کودکاننام: عاطفه
نام خانوادگی: سالاری
سن: 11
موضوع نقاشی: خطر بازی های رایانه ای در کودکان
نمره شما
(2 رای)
طبیعت زیبا و چوپان زحمتکش و گوسفندان درحال چرانام: صدیقه
نام خانوادگی: تصدیقی
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت زیبا و چوپان زحمتکش و گوسفندان درحال چرا
نمره شما
(0 رای)
دختر مهربوننام: رزا
نام خانوادگی: احمدی
سن: 4
موضوع نقاشی: دختر مهربون
نمره شما
(1 رای)
مسجدنام: حسین
نام خانوادگی: حبیبی
سن: 7
موضوع نقاشی: مسجد
نمره شما
(0 رای)
جنگل زیبانام: یسنا
نام خانوادگی: مححدلو
سن: 5
موضوع نقاشی: جنگل زیبا
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: فرنام
نام خانوادگی: محمدی کله سر
سن: 13
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
شهر تمیز - هوای پاکنام: آرزو
نام خانوادگی: سفلائیان
سن: 11
موضوع نقاشی: شهر تمیز - هوای پاک
نمره شما
(5 رای)
ماه رمضان و شب های قدرنام: محمد مهدی
نام خانوادگی: عسگری
سن: 11
موضوع نقاشی: ماه رمضان و شب های قدر
نمره شما
(0 رای)
خانوادهنام: سارا
نام خانوادگی: نجفی
سن: 6
موضوع نقاشی: خانواده
نمره شما
(2 رای)
نمازنام: فاطمه
نام خانوادگی: بیگدلی
سن: 12
موضوع نقاشی: نماز
نمره شما
(5 رای)
دختر خوشحال در روستانام: مبينا سادات
نام خانوادگی: موسوي
سن: 5
موضوع نقاشی: دختر خوشحال در روستا
نمره شما
(2 رای)
باب اسفنينام: مهدي
نام خانوادگی: نامآور
سن: 12
موضوع نقاشی: باب اسفني
نمره شما
(0 رای)
متنوعنام: غزل
نام خانوادگی: کیانی
سن: 5
موضوع نقاشی: متنوع
نمره شما
(0 رای)
دوستی کودکاننام: مژده
نام خانوادگی: طاهر
سن: 5
موضوع نقاشی: دوستی کودکان