نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
حالت های چهرهنام: الیسا
نام خانوادگی: بیداد
سن: 5
موضوع نقاشی: حالت های چهره
نمره شما
(3 رای)
طبیعتنام: فاطمه
نام خانوادگی: محمدزاده
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
زمین فوتبالنام: امیر علی
نام خانوادگی: شریف کاظمی
سن: 9
موضوع نقاشی: زمین فوتبال
نمره شما
(0 رای)
باراننام: روژینا
نام خانوادگی: قادری
سن: 6
موضوع نقاشی: باران
نمره شما
(0 رای)
فصل بهارنام: پریا
نام خانوادگی: حامدی
سن: 5
موضوع نقاشی: فصل بهار
نمره شما
(0 رای)
دهه فجرنام: علی اکبر
نام خانوادگی: موسویان
سن: 8
موضوع نقاشی: دهه فجر
نمره شما
(3 رای)
صلح و دوستی-فرزند کارکنان هلالنام: مهدیه
نام خانوادگی: عرفاتی
سن: 7
موضوع نقاشی: صلح و دوستی-فرزند کارکنان هلال
نمره شما
(0 رای)
کربلانام: فاطمه سادات
نام خانوادگی: موسوی
سن: 6
موضوع نقاشی: کربلا
نمره شما
(2 رای)
کمک به فقیراننام: حامد
نام خانوادگی: دهمرده
سن: 8
موضوع نقاشی: کمک به فقیران
نمره شما
(1 رای)
بچه های محلهنام: طاها
نام خانوادگی: بهرامی لایق
سن: 6
موضوع نقاشی: بچه های محله
نمره شما
(1 رای)
ماهینام: ابوالفضل
نام خانوادگی: قنبری پاک
سن: 13
موضوع نقاشی: ماهی
نمره شما
(0 رای)
خانواده وطبيعتنام: فاطيما
نام خانوادگی: بختيار
سن: 7
موضوع نقاشی: خانواده وطبيعت
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: امیرعباس
نام خانوادگی: بهرام زاده
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: فاطمه
نام خانوادگی: پرنیان
سن: 12
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(3 رای)
طبیعتنام: زهرا
نام خانوادگی: نریمانی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(6 رای)
آزادنام: حدیث
نام خانوادگی: دادرس
سن: 12
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
خانم  توپینام: راحله
نام خانوادگی: ابوبکری
سن: 11
موضوع نقاشی: خانم توپی
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: علی
نام خانوادگی: خاجی
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: ستایش
نام خانوادگی: یزدانی
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(3 رای)
طبیعتنام: آتنا
نام خانوادگی: درویش
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت