نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(7 رای)
جزيره اسرار آميزنام: آتبين
نام خانوادگی: كاظمي
سن: 7
موضوع نقاشی: جزيره اسرار آميز
نمره شما
(3 رای)
ازادنام: حسین
نام خانوادگی: خیرخواه
سن: 12
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
افطاری مجروحین مدافعان حرم در درمانگاه های صحرایینام: محمد سجاد
نام خانوادگی: خواجوی
سن: 8
موضوع نقاشی: افطاری مجروحین مدافعان حرم در درمانگاه های صحرایی
نمره شما
(1 رای)
تام و جرینام: سید ابوالفضل
نام خانوادگی: حسینی
سن: 7
موضوع نقاشی: تام و جری
نمره شما
(3 رای)
خانه مانام: سینا
نام خانوادگی: اسدی
سن: 8
موضوع نقاشی: خانه ما
نمره شما
(7 رای)
ازادنام: فاطمه
نام خانوادگی: دویرانی
سن: 10
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: نیما
نام خانوادگی: رضایی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: سام
نام خانوادگی: سلگی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
شب خلیج فارسنام: محمدپارسا
نام خانوادگی: جواهرکلام
سن: 7
موضوع نقاشی: شب خلیج فارس
نمره شما
(6 رای)
عيد غديرنام: رقيه
نام خانوادگی: نصيري
سن: 12
موضوع نقاشی: عيد غدير
نمره شما
(0 رای)
دلفین و دریا- چرخه ی آب در طبیعتنام: محمد جواد
نام خانوادگی: دری
سن: 10
موضوع نقاشی: دلفین و دریا- چرخه ی آب در طبیعت
نمره شما
(0 رای)
سادهنام: کوثر
نام خانوادگی: راشدی
سن: 8
موضوع نقاشی: ساده
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: امیر علی
نام خانوادگی: سلیمی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
مسجد النبینام: ساینا
نام خانوادگی: زیدی
سن: 11
موضوع نقاشی: مسجد النبی
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: ناهید
نام خانوادگی: مسگری
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
ورزشنام: طناز
نام خانوادگی: حامد
سن: 8
موضوع نقاشی: ورزش
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: مهدیه
نام خانوادگی: فعال
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(5 رای)
کودک و حمامنام: حسین
نام خانوادگی: عباسی
سن: 7
موضوع نقاشی: کودک و حمام
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: حیدرپور
سن: 3
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
حجابنام: امیرحسین
نام خانوادگی: بمانی
سن: 11
موضوع نقاشی: حجاب