نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
نقاشی با پانام: آیلین
نام خانوادگی: غیبی
سن: 7
موضوع نقاشی: نقاشی با پا
نمره شما
(9 رای)
حیاط مدرسهنام: نرگس
نام خانوادگی: توتی
سن: 6
موضوع نقاشی: حیاط مدرسه
نمره شما
(4 رای)
پاکیزگینام: نرگس
نام خانوادگی: محمدی
سن: 9
موضوع نقاشی: پاکیزگی
نمره شما
(0 رای)
اسباب كشينام: كيميا
نام خانوادگی: خدايي ابوذر
سن: 9
موضوع نقاشی: اسباب كشي
نمره شما
(13 رای)
کمک به دیگران و دوستینام: فاطمه
نام خانوادگی: اسفندیاری مهنی
سن: 7
موضوع نقاشی: کمک به دیگران و دوستی
نمره شما
(0 رای)
روز عاشورانام: محمد مهدی
نام خانوادگی: دهی(Dehi)
سن: 9
موضوع نقاشی: روز عاشورا
نمره شما
(5 رای)
ازادنام: نساء
نام خانوادگی: احمدی
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(12 رای)
جشن یک سالگی شبکه پویانام: هومن
نام خانوادگی: نقی نژاد
سن: 7
موضوع نقاشی: جشن یک سالگی شبکه پویا
نمره شما
(0 رای)
حیواناتنام: مهدی
نام خانوادگی: چوپانی
سن: 7
موضوع نقاشی: حیوانات
نمره شما
(0 رای)
پاکسازی  طبیعت--آهو و گوزن  در حا ل گذر ازجوی  آبنام: بهار
نام خانوادگی: عابسی
سن: 8
موضوع نقاشی: پاکسازی طبیعت--آهو و گوزن در حا ل گذر ازجوی آب
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: سوگل
نام خانوادگی: محموداقدم
سن: 11
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
رویز پدرنام: سیده اسماء
نام خانوادگی: موسوی
سن: 8
موضوع نقاشی: رویز پدر
نمره شما
(0 رای)
دختری در طبیعتنام: حمیدرضا
نام خانوادگی: بهارستانی
سن: 13
موضوع نقاشی: دختری در طبیعت
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: فاطمه
نام خانوادگی: فضلی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(6 رای)
قدس شریفنام: سید میکائیل
نام خانوادگی: بسیج
سن: 14
موضوع نقاشی: قدس شریف
نمره شما
(10 رای)
طبیعتنام: حدیث
نام خانوادگی: ضرغامی شاملو
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
محیط زیستنام: بهار
نام خانوادگی: کوثرروان
سن: 9
موضوع نقاشی: محیط زیست
نمره شما
(0 رای)
آلودگی هوا و مصرف بهینه سوختنام: دانیال
نام خانوادگی: یاوریان
سن: 8
موضوع نقاشی: آلودگی هوا و مصرف بهینه سوخت
نمره شما
(7 رای)
نوروز94نام: هلیا
نام خانوادگی: لقائیان
سن: 12
موضوع نقاشی: نوروز94
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: نرگس
نام خانوادگی: قهرمان
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد