نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(3 رای)
طبیعتنام: ارین
نام خانوادگی: خرمی
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: ریحانه
نام خانوادگی: صفایی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
خانه روستایینام: مانلی
نام خانوادگی: ملکی
سن: 6
موضوع نقاشی: خانه روستایی
نمره شما
(0 رای)
کفشدوزکنام: محمد مهدی
نام خانوادگی: غفاری
سن: 5
موضوع نقاشی: کفشدوزک
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: بهار
نام خانوادگی: کاوه
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(7 رای)
آزادنام: رضا
نام خانوادگی: اکبری اقدم
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
برگ ریزاننام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: عسگری
سن: 7
موضوع نقاشی: برگ ریزان
نمره شما
(0 رای)
نانوایینام: محمد
نام خانوادگی: حصاری
سن: 8
موضوع نقاشی: نانوایی
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: تارا
نام خانوادگی: هاشمی
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: فاطمه
نام خانوادگی: چغایی
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(5 رای)
ازادنام: آوا
نام خانوادگی: رفیعی راد
سن: 5
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
جنگ ایران و عراقنام: امیر رضا
نام خانوادگی: مشکسایان
سن: 6
موضوع نقاشی: جنگ ایران و عراق
نمره شما
(1 رای)
حیات وحشنام: فاطمه
نام خانوادگی: امامی
سن: 9
موضوع نقاشی: حیات وحش
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: دیانا
نام خانوادگی: نوروزی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
حیوانات و طبیعتنام: اسرا
نام خانوادگی: رنجگر
سن: 6
موضوع نقاشی: حیوانات و طبیعت
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: زهرا
نام خانوادگی: افکاری
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: محمد امین
نام خانوادگی: حسینی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(8 رای)
بهارنام: فاطمه
نام خانوادگی: شهبازی
سن: 10
موضوع نقاشی: بهار
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: سپنتا
نام خانوادگی: میرزایی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
مرد عنکبوتینام: طاها
نام خانوادگی: میرزایی
سن: 10
موضوع نقاشی: مرد عنکبوتی