نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(5 رای)
هفته دفاع مقدس و عملیات بازی درازنام: محمدرضا
نام خانوادگی: قربانی
سن: 9
موضوع نقاشی: هفته دفاع مقدس و عملیات بازی دراز
نمره شما
(2 رای)
خلیج همیشه فارسنام: عرفان
نام خانوادگی: نصیری
سن: 7
موضوع نقاشی: خلیج همیشه فارس
نمره شما
(0 رای)
دوستان فداگارنام: پریسا
نام خانوادگی: حاجی زاده
سن: 8
موضوع نقاشی: دوستان فداگار
نمره شما
(3 رای)
کوهنام: غزل
نام خانوادگی: مطلبی
سن: 6
موضوع نقاشی: کوه
نمره شما
(3 رای)
عبادت کردننام: مهدیس
نام خانوادگی: اختیاری
سن: 7
موضوع نقاشی: عبادت کردن
نمره شما
(2 رای)
ازادنام: مهلا
نام خانوادگی: شهسواری
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: فاطمه
نام خانوادگی: علوی
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: پارسا
نام خانوادگی: درنگیان
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: شادیه
نام خانوادگی: زمانی
سن: 9
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(5 رای)
اشکال هندسینام: زهرا
نام خانوادگی: سراجاني
سن: 8
موضوع نقاشی: اشکال هندسی
نمره شما
(5 رای)
اگر هوا را آلوده کنیم دیگر این طبیعت زیبا را نمی بینیم.نام: کاردو
نام خانوادگی: زیتونی
سن: 8
موضوع نقاشی: اگر هوا را آلوده کنیم دیگر این طبیعت زیبا را نمی بینیم.
نمره شما
(12 رای)
ظلم امریکا به مردم جهاننام: یلدا
نام خانوادگی: تقی زاده تبریزی
سن: 9
موضوع نقاشی: ظلم امریکا به مردم جهان
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: حسنیه
نام خانوادگی: رئیسی گودوئی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(19 رای)
تولد حضرت علی و روز پدرنام: شایان
نام خانوادگی: حسینی
سن: 9
موضوع نقاشی: تولد حضرت علی و روز پدر
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: رسا
نام خانوادگی: انصاری جاوید
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(3 رای)
روز اشورانام: یوسف
نام خانوادگی: کاظمی
سن: 9
موضوع نقاشی: روز اشورا
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: محمدمهدی
نام خانوادگی: غلامی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(14 رای)
آژادنام: مریم
نام خانوادگی: کبیری سامانی
سن: 12
موضوع نقاشی: آژاد
نمره شما
(0 رای)
بچه هاي محله براي تميز كردن محل زندگي  با هم همكاري مي كنندنام: فاطمه
نام خانوادگی: حق پرست
سن: 6
موضوع نقاشی: بچه هاي محله براي تميز كردن محل زندگي با هم همكاري مي كنند
نمره شما
(2 رای)
هواپيما و سربازاننام: سيدبنيامين
نام خانوادگی: سادات لاريجاني
سن: 8
موضوع نقاشی: هواپيما و سربازان