نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
مزرعه حیواناتنام: نرگس
نام خانوادگی: چهارلنگ
سن: 9
موضوع نقاشی: مزرعه حیوانات
نمره شما
(2 رای)
نمازنام: فاطمه
نام خانوادگی: فیلو
سن: 9
موضوع نقاشی: نماز
نمره شما
(5 رای)
آزادنام: عباس
نام خانوادگی: شاه نظری
سن: 13
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
ململ کشوننام: ثمین
نام خانوادگی: کوچکزایی
سن: 9
موضوع نقاشی: ململ کشون
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: فاطمه
نام خانوادگی: سلطانی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
گردش در طبیعتنام: آنیا
نام خانوادگی: ابراهیمی
سن: 7
موضوع نقاشی: گردش در طبیعت
نمره شما
(8 رای)
دار قالینام: سعیده
نام خانوادگی: دری پارسا
سن: 12
موضوع نقاشی: دار قالی
نمره شما
(3 رای)
میلاد امام رضانام: کوثر
نام خانوادگی: بخشی چنزق
سن: 11
موضوع نقاشی: میلاد امام رضا
نمره شما
(41 رای)
آزادنام: الهام
نام خانوادگی: جوزی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: سینا
نام خانوادگی: حقانی نسیمی
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(8 رای)
میکی موسنام: امیرمحمد
نام خانوادگی: اخبارفر
سن: 11
موضوع نقاشی: میکی موس
نمره شما
(0 رای)
گشت زدن در جنگلنام: نیایش
نام خانوادگی: دهقانیان
سن: 7
موضوع نقاشی: گشت زدن در جنگل
نمره شما
(1 رای)
طراحینام: آوین
نام خانوادگی: معصومی
سن: 7
موضوع نقاشی: طراحی
نمره شما
(0 رای)
بیمارستاننام: علی
نام خانوادگی: پرویزی
سن: 8
موضوع نقاشی: بیمارستان
نمره شما
(1 رای)
پرچم ایراننام: صبا
نام خانوادگی: شمسی کاخکی
سن: 6
موضوع نقاشی: پرچم ایران
نمره شما
(3 رای)
ضامن آهونام: مهدی
نام خانوادگی: رسولی
سن: 8
موضوع نقاشی: ضامن آهو
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: یاسمن
نام خانوادگی: افروز
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(26 رای)
ازادنام: فاطمه
نام خانوادگی: خادمی
سن: 12
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
سر ستون تخت جمشیدنام: امیر مهدی
نام خانوادگی: صیادی
سن: 14
موضوع نقاشی: سر ستون تخت جمشید
نمره شما
(3 رای)
زمستاننام: راضیه
نام خانوادگی: آقاباباپور
سن: 11
موضوع نقاشی: زمستان