نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(2 رای)
ازادنام: محمد علی
نام خانوادگی: فرجی زاده
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
دشت سر سبزنام: رکسانا
نام خانوادگی: شکیب شیران
سن: 7
موضوع نقاشی: دشت سر سبز
نمره شما
(1 رای)
غروب آفتابنام: علی
نام خانوادگی: صالحیان
سن: 12
موضوع نقاشی: غروب آفتاب
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: مهربان زهرا
نام خانوادگی: فرخی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
کودکانهنام: محمدرضا
نام خانوادگی: الهیاری
سن: 5
موضوع نقاشی: کودکانه
نمره شما
(7 رای)
دفاع مقدسنام: امیر حسین
نام خانوادگی: نوروزی
سن: 12
موضوع نقاشی: دفاع مقدس
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: بهار
نام خانوادگی: بارلی
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
با حیوانات مهربان باشیمنام: آریا
نام خانوادگی: تقی زاده
سن: 6
موضوع نقاشی: با حیوانات مهربان باشیم
نمره شما
(6 رای)
خرچنگ کارتون باب اسفنجینام: هستی
نام خانوادگی: رجبی
سن: 8
موضوع نقاشی: خرچنگ کارتون باب اسفنجی
نمره شما
(11 رای)
پرندگان خوشحالنام: مهدی
نام خانوادگی: یاورزاده
سن: 15
موضوع نقاشی: پرندگان خوشحال
نمره شما
(0 رای)
شاهزاده بامبونام: روژینا
نام خانوادگی: صالحی
سن: 5
موضوع نقاشی: شاهزاده بامبو
نمره شما
(0 رای)
22 بهمننام: رونیا
نام خانوادگی: خدابنده لو
سن: 8
موضوع نقاشی: 22 بهمن
نمره شما
(1 رای)
تقدیم به معلم امنام: زهرا
نام خانوادگی: فتحی
سن: 8
موضوع نقاشی: تقدیم به معلم ام
نمره شما
(0 رای)
خانوادهنام: فاطمه
نام خانوادگی: لطفی
سن: 5
موضوع نقاشی: خانواده
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: هانیه
نام خانوادگی: بهاری
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(4 رای)
مولود کعبهنام: فاطمه
نام خانوادگی: قاسمی نژاد
سن: 7
موضوع نقاشی: مولود کعبه
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: حلما
نام خانوادگی: صادقی
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: زینب سادات
نام خانوادگی: رحیمی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
دخترنام: نازيلا
نام خانوادگی: كشتكار
سن: 6
موضوع نقاشی: دختر
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: محدثه
نام خانوادگی: محمدی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت