نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
گردش خانوادگینام: فاطمه
نام خانوادگی: رادمنش احسنی
سن: 5
موضوع نقاشی: گردش خانوادگی
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: ارش
نام خانوادگی: مرادی
سن: 4
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
پیامبر اکرم و فرشته ها در آسماننام: شهراد
نام خانوادگی: مسروری
سن: 7
موضوع نقاشی: پیامبر اکرم و فرشته ها در آسمان
نمره شما
(0 رای)
سبد گلنام: ستایش
نام خانوادگی: پورصالح
سن: 7
موضوع نقاشی: سبد گل
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: رهام
نام خانوادگی: حبیب الهی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
باب اسفنجینام: فرزام
نام خانوادگی: احمدی
سن: 4
موضوع نقاشی: باب اسفنجی
نمره شما
(43 رای)
عاشورا (لحظه شهادت حضرت ابوالفضل{ع})نام: فاطمه
نام خانوادگی: فتاح زاده
سن: 7
موضوع نقاشی: عاشورا (لحظه شهادت حضرت ابوالفضل{ع})
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: فاطمه کوثر
نام خانوادگی: افسری فر
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
رفتن مردم به مسجد در ماه رمضاننام: فرشته
نام خانوادگی: حسنی
سن: 5
موضوع نقاشی: رفتن مردم به مسجد در ماه رمضان
نمره شما
(0 رای)
طبیعت روستایینام: محمد مهدی
نام خانوادگی: بخشعلی زاده
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت روستایی
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: پرهام
نام خانوادگی: پورصادق
سن: 4
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(18 رای)
آزادنام: مهدی
نام خانوادگی: بورگانی
سن: 13
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
توچی فکر می کنی؟نام: لعیا
نام خانوادگی: اقتدار بختیاری
سن: 5
موضوع نقاشی: توچی فکر می کنی؟
نمره شما
(5 رای)
در اقیانوس یک کشتی و یک قایق در دریا استنام: مهدیس
نام خانوادگی: شهریاری
سن: 8
موضوع نقاشی: در اقیانوس یک کشتی و یک قایق در دریا است
نمره شما
(7 رای)
الاغ زرشکینام: ثنا
نام خانوادگی: خضوعی
سن: 6
موضوع نقاشی: الاغ زرشکی
نمره شما
(0 رای)
دریا قوهای دریایی و جزیرهنام: سیده مبین
نام خانوادگی: مدنی
سن: 5
موضوع نقاشی: دریا قوهای دریایی و جزیره
نمره شما
(1 رای)
بازی فیل ها در پارکنام: فاطمه
نام خانوادگی: جوان بخش
سن: 5
موضوع نقاشی: بازی فیل ها در پارک
نمره شما
(4 رای)
شنل قرمزینام: ستايش
نام خانوادگی: حسين زاده
سن: 6
موضوع نقاشی: شنل قرمزی
نمره شما
(4 رای)
ازادنام: معین
نام خانوادگی: شعبانی
سن: 10
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
هوای پاکنام: آنیتا
نام خانوادگی: عسگری طهرانی
سن: 7
موضوع نقاشی: هوای پاک