نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
پری مهرباننام: مبینا
نام خانوادگی: برزگر
سن: 7
موضوع نقاشی: پری مهربان
نمره شما
(1 رای)
رفتن به حرم برای نمازنام: مریم سادات
نام خانوادگی: مرتضوی
سن: 7
موضوع نقاشی: رفتن به حرم برای نماز
نمره شما
(0 رای)
مل مل و دوستانشنام: پریا
نام خانوادگی: ایوبی
سن: 6
موضوع نقاشی: مل مل و دوستانش
نمره شما
(0 رای)
اتش نشانینام: علی
نام خانوادگی: بهبودی
سن: 8
موضوع نقاشی: اتش نشانی
نمره شما
(7 رای)
نمازنام: حمیده سادات
نام خانوادگی: رضوی
سن: 12
موضوع نقاشی: نماز
نمره شما
(5 رای)
خانه ی قشنگنام: آیدا
نام خانوادگی: حیدری
سن: 9
موضوع نقاشی: خانه ی قشنگ
نمره شما
(2 رای)
نقاشی با آبرنگنام: نیلوفر
نام خانوادگی: غفاری پاکچین
سن: 12
موضوع نقاشی: نقاشی با آبرنگ
نمره شما
(2 رای)
ازادنام: پریسا
نام خانوادگی: جغتایی
سن: 9
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
آزلدنام: محمدطاها
نام خانوادگی: بامری
سن: 6
موضوع نقاشی: آزلد
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: الهه
نام خانوادگی: اسدی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(4 رای)
تولد پویانام: فاطمه
نام خانوادگی: میری دیسفانی
سن: 7
موضوع نقاشی: تولد پویا
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: پارمیس
نام خانوادگی: کریمی
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(3 رای)
باب اسفنجینام: عباس
نام خانوادگی: شاهدادی
سن: 11
موضوع نقاشی: باب اسفنجی
نمره شما
(0 رای)
فصل پاييزنام: آيدا
نام خانوادگی: حاصلی
سن: 8
موضوع نقاشی: فصل پاييز
نمره شما
(7 رای)
بازی بچه هانام: پرنیان
نام خانوادگی: منافی
سن: 6
موضوع نقاشی: بازی بچه ها
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: حسنا
نام خانوادگی: رستگارپور
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
بابا عیاض و عمو پورنگنام: محمد صادق
نام خانوادگی: شفایی
سن: 4
موضوع نقاشی: بابا عیاض و عمو پورنگ
نمره شما
(0 رای)
پرچم ایراننام: عسل
نام خانوادگی: مزراعی فراهانی
سن: 7
موضوع نقاشی: پرچم ایران
نمره شما
(0 رای)
هوای پاکنام: امیر طاها
نام خانوادگی: قاسم ابادی
سن: 11
موضوع نقاشی: هوای پاک
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: نیایش
نام خانوادگی: نظری
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت