نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
پیشقدمی در آشتینام: ساجده
نام خانوادگی: فولادین
سن: 4
موضوع نقاشی: پیشقدمی در آشتی
نمره شما
(0 رای)
گلدان گلنام: آرمیتا
نام خانوادگی: خوش طینت
سن: 8
موضوع نقاشی: گلدان گل
نمره شما
(0 رای)
پیروزی انقلابنام: آیناز
نام خانوادگی: مردانیان
سن: 8
موضوع نقاشی: پیروزی انقلاب
نمره شما
(2 رای)
ازادنام: امین
نام خانوادگی: توسلیان
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
باب اسفنجینام: محیا
نام خانوادگی: فیض ابادی
سن: 10
موضوع نقاشی: باب اسفنجی
نمره شما
(5 رای)
آزادنام: پرنیان
نام خانوادگی: اکبرپور
سن: 3
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: حنانه
نام خانوادگی: مهدی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: محمد پارسا
نام خانوادگی: ملکی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(339 رای)
آزادنام: هلنا
نام خانوادگی: فاضلی دهکردی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: فاطمه
نام خانوادگی: شریفی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
دوستی دو کوهنام: فاطمه
نام خانوادگی: رحمتی سیزکوهی
سن: 6
موضوع نقاشی: دوستی دو کوه
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: سید حسین
نام خانوادگی: هاشمی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: امیرعلی
نام خانوادگی: حسنی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: حسین
نام خانوادگی: بلوچی
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
خانه روستایی با چوپاننام: ابوالفضل
نام خانوادگی: مهدیخانی
سن: 6
موضوع نقاشی: خانه روستایی با چوپان
نمره شما
(6 رای)
ازادنام: فاطمه
نام خانوادگی: یزادانی احمدابادی
سن: 5
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
هوای پاکنام: عارفه
نام خانوادگی: سیگاری
سن: 7
موضوع نقاشی: هوای پاک
نمره شما
(7 رای)
کادو های سال نو هدیه از طرف کودک مسلمان به کودکان مسیحینام: فاطمه زهرا
نام خانوادگی: کهوند
سن: 6
موضوع نقاشی: کادو های سال نو هدیه از طرف کودک مسلمان به کودکان مسیحی
نمره شما
(11 رای)
22 بهمننام: وحید
نام خانوادگی: گلوی اول
سن: 9
موضوع نقاشی: 22 بهمن
نمره شما
(6 رای)
طبیعتنام: یاسین
نام خانوادگی: محمود زاده
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت