نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
هوای تازهنام: مرضیه
نام خانوادگی: ترک زاده
سن: 10
موضوع نقاشی: هوای تازه
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: مهدی
نام خانوادگی: محمدی ارانی
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
طبیعت وحیات وحشنام: آتنا
نام خانوادگی: کوشا
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت وحیات وحش
نمره شما
(0 رای)
فصل زمستاننام: ابوالفضل
نام خانوادگی: مهدی عنبریون
سن: 6
موضوع نقاشی: فصل زمستان
نمره شما
(1 رای)
همکلاسی ها و خانم معلمنام: ریحانه
نام خانوادگی: مهاجری
سن: 9
موضوع نقاشی: همکلاسی ها و خانم معلم
نمره شما
(3 رای)
گربه و ماهینام: امیر حسین
نام خانوادگی: رنجکش
سن: 8
موضوع نقاشی: گربه و ماهی
نمره شما
(1 رای)
کشتی نیروی دریایی در آبهای خلیج فارسنام: درسا
نام خانوادگی: قویدل
سن: 8
موضوع نقاشی: کشتی نیروی دریایی در آبهای خلیج فارس
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: محمدعباس
نام خانوادگی: آل کثیر
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
اشتینام: شاینا
نام خانوادگی: حسینی معصوم
سن: 4
موضوع نقاشی: اشتی
نمره شما
(2 رای)
چمن زارنام: هانیه
نام خانوادگی: بهرامیان
سن: 7
موضوع نقاشی: چمن زار
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: ابوالفضل
نام خانوادگی: نکونام
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
باغ گلنام: بهار
نام خانوادگی: علیرضایی
سن: 7
موضوع نقاشی: باغ گل
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: هلنا
نام خانوادگی: درخشان
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: حسین
نام خانوادگی: جانپور مقدم
سن: 11
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
ورزش وبازی در طبیعتنام: نرگس
نام خانوادگی: اکبری
سن: 6
موضوع نقاشی: ورزش وبازی در طبیعت
نمره شما
(1 رای)
باب ا سفنجینام: مریم
نام خانوادگی: قائدی
سن: 9
موضوع نقاشی: باب ا سفنجی
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: گلاره
نام خانوادگی: فروغی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
طبيعتنام: مهسا
نام خانوادگی: خدايي
سن: 6
موضوع نقاشی: طبيعت
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: سیدعلی
نام خانوادگی: افکانه
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(9 رای)
آزادنام: نیوشا
نام خانوادگی: جعفری
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد