نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
آزادنام: مبینا
نام خانوادگی: رمضانی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
حسنی وبزغاله زیبایشنام: ستایش
نام خانوادگی: سودانی
سن: 10
موضوع نقاشی: حسنی وبزغاله زیبایش
نمره شما
(1 رای)
امام حسیننام: نیکی
نام خانوادگی: بنارضوی
سن: 8
موضوع نقاشی: امام حسین
نمره شما
(0 رای)
نمازنام: معصومه
نام خانوادگی: آقامرادی
سن: 5
موضوع نقاشی: نماز
نمره شما
(0 رای)
آبشار وگل ودرختنام: پارسا
نام خانوادگی: نراقی
سن: 5
موضوع نقاشی: آبشار وگل ودرخت
نمره شما
(10 رای)
آزادنام: مهدي
نام خانوادگی: عبداللهي
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
صرفه جویی در مصرف آب وظیفه ملی ماستنام: علیرضا
نام خانوادگی: خلیلی دشتکی 6 ساله از شهرکرد
سن: 6
موضوع نقاشی: صرفه جویی در مصرف آب وظیفه ملی ماست
نمره شما
(0 رای)
اتاق خوابنام: زهرا سادات
نام خانوادگی: رزاقی مقدم
سن: 6
موضوع نقاشی: اتاق خواب
نمره شما
(2 رای)
زمستاننام: حسین
نام خانوادگی: صادق پور
سن: 7
موضوع نقاشی: زمستان
نمره شما
(0 رای)
طبیعت و حیواناتنام: ابوافضل
نام خانوادگی: امیری
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت و حیوانات
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: النا
نام خانوادگی: شیردل اسکویی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: هانیه
نام خانوادگی: صادقی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(3 رای)
طبيعتنام: هانيه
نام خانوادگی: قربان زاده
سن: 6
موضوع نقاشی: طبيعت
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: نازنین رقیه
نام خانوادگی: عباسی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
زندگی درطبیعتنام: هانیه
نام خانوادگی: برازجانی
سن: 9
موضوع نقاشی: زندگی درطبیعت
نمره شما
(0 رای)
منظرهنام: النا
نام خانوادگی: عرب
سن: 4
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(18 رای)
باب اسفنجینام: فریار
نام خانوادگی: موسوی راد
سن: 6
موضوع نقاشی: باب اسفنجی
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: محمد
نام خانوادگی: صادقی
سن: 14
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: احسان
نام خانوادگی: شهسواری
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
دنیا رنگین است مانند رنگین کماننام: دیانا
نام خانوادگی: کفاشیان
سن: 11
موضوع نقاشی: دنیا رنگین است مانند رنگین کمان