نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: سمیرا
نام خانوادگی: جعفری
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: نیایش
نام خانوادگی: موسی پور
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(2 رای)
ادم و خورشیدنام: ارین
نام خانوادگی: فرامرزنیا
سن: 4
موضوع نقاشی: ادم و خورشید
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: الهه
نام خانوادگی: محمدی
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: ثمین
نام خانوادگی: اسماعیلی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
روز عاشورا و شهادت ابوالفضلنام: فاطمه
نام خانوادگی: حق پرست نصرابادی
سن: 7
موضوع نقاشی: روز عاشورا و شهادت ابوالفضل
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: كوثر
نام خانوادگی: دولتي
سن: 11
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
بابانام: ریحانه
نام خانوادگی: باوی
سن: 6
موضوع نقاشی: بابا
نمره شما
(1 رای)
ﻃﺒﻴﻌﺖنام: ﻓﺎﻋﻘﻪ ﺳﺎﺩاﺕ
نام خانوادگی: اﺑﻂﺤﻲ
سن: 9
موضوع نقاشی: ﻃﺒﻴﻌﺖ
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: هستی
نام خانوادگی: باسره گلریز
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: کیمیا
نام خانوادگی: شاهرخ نیا
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: محمد متین
نام خانوادگی: رنجبر
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
رفتن به مسجد برای نمازنام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: ‍‍‍پورحسم
سن: 5
موضوع نقاشی: رفتن به مسجد برای نماز
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: زهرا سادات
نام خانوادگی: حسینی
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: نگین
نام خانوادگی: فتاحی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
دلقک و تماشاچینام: باران
نام خانوادگی: حسین زاده
سن: 6
موضوع نقاشی: دلقک و تماشاچی
نمره شما
(0 رای)
بهداشتنام: مهدیه
نام خانوادگی: کمال غریبی
سن: 7
موضوع نقاشی: بهداشت
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: علی
نام خانوادگی: پورعلی
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
مغازه بابانام: امیر رضا
نام خانوادگی: اکبرزاده
سن: 7
موضوع نقاشی: مغازه بابا
نمره شما
(0 رای)
گوزننام: عرفان
نام خانوادگی: صبوری
سن: 12
موضوع نقاشی: گوزن