نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
فصل هانام: ریحانه
نام خانوادگی: بهاردوست
سن: 11
موضوع نقاشی: فصل ها
نمره شما
(0 رای)
انتقال اُسرانام: آرين
نام خانوادگی: اقبالي
سن: 7
موضوع نقاشی: انتقال اُسرا
نمره شما
(3 رای)
محیط زیستنام: مهتاب
نام خانوادگی: نارویی سفیدآبه
سن: 6
موضوع نقاشی: محیط زیست
نمره شما
(0 رای)
جرینام: محدثه
نام خانوادگی: منصوریه
سن: 5
موضوع نقاشی: جری
نمره شما
(2 رای)
هلال احمرنام: احمد
نام خانوادگی: احمدی
سن: 10
موضوع نقاشی: هلال احمر
نمره شما
(3 رای)
عید قرباننام: بیتا
نام خانوادگی: جلالي خواه
سن: 8
موضوع نقاشی: عید قربان
نمره شما
(0 رای)
طبیعت زیبانام: هستی
نام خانوادگی: سلیمی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت زیبا
نمره شما
(1 رای)
حیواناتنام: حسین
نام خانوادگی: مردابیگی
سن: 6
موضوع نقاشی: حیوانات
نمره شما
(0 رای)
هواى پاكنام: مليكا
نام خانوادگی: آخوندى
سن: 5
موضوع نقاشی: هواى پاك
نمره شما
(5 رای)
ازادنام: آیدا
نام خانوادگی: ضمیری شیردل
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: زینب
نام خانوادگی: بصیرت
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
محیط زیستنام: سحر و سمانه
نام خانوادگی: علم الهدی
سن: 4
موضوع نقاشی: محیط زیست
نمره شما
(0 رای)
پرندگان خشمگیننام: ُسید محمد
نام خانوادگی: مدنی
سن: 7
موضوع نقاشی: پرندگان خشمگین
نمره شما
(6 رای)
*نام: فاطمه
نام خانوادگی: سجادیان
سن: 12
موضوع نقاشی: *
نمره شما
(7 رای)
گلنام: امیرمحمد
نام خانوادگی: دهقانی
سن: 11
موضوع نقاشی: گل
نمره شما
(4 رای)
روستائیان در حال کشاورزی-مزرعه نخودفرنگی و شالیزارنام: سیده یاسمین
نام خانوادگی: مدنی
سن: 5
موضوع نقاشی: روستائیان در حال کشاورزی-مزرعه نخودفرنگی و شالیزار
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: ملیکا
نام خانوادگی: محمدی مقدم
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
شیر ایرانینام: محمد مهدی
نام خانوادگی: راعی
سن: 6
موضوع نقاشی: شیر ایرانی
نمره شما
(0 رای)
گوسفندان در چراگاهنام: آراد
نام خانوادگی: طوسی پور
سن: 7
موضوع نقاشی: گوسفندان در چراگاه
نمره شما
(0 رای)
آلودگی هوانام: امیر حسین
نام خانوادگی: نیکوفکر
سن: 7
موضوع نقاشی: آلودگی هوا