نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
نور باراننام: اسما
نام خانوادگی: نیک بین
سن: 7
موضوع نقاشی: نور باران
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: محمد مهدی
نام خانوادگی: مهرزاد
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: ماهک
نام خانوادگی: عرب
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: هانیه
نام خانوادگی: زمانیان
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: صبا
نام خانوادگی: کشاورزی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
علی اصغرنام: سیده ریحانه
نام خانوادگی: سلطانی
سن: 9
موضوع نقاشی: علی اصغر
نمره شما
(0 رای)
طبیعت و حیواناتنام: سودا
نام خانوادگی: شاه محمدی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت و حیوانات
نمره شما
(7 رای)
بازی درپارکنام: ماهان
نام خانوادگی: ظهیرنیا
سن: 7
موضوع نقاشی: بازی درپارک
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: سجاد
نام خانوادگی: غلامزاده
سن: 16
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعت زیبانام: فاطمه و مهدی
نام خانوادگی: کلاهچی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت زیبا
نمره شما
(1 رای)
ایام محرمنام: سویل آی
نام خانوادگی: میرزایی
سن: 7
موضوع نقاشی: ایام محرم
نمره شما
(0 رای)
اسبنام: محدثه
نام خانوادگی: مومنی طارمسری
سن: 9
موضوع نقاشی: اسب
نمره شما
(0 رای)
فیل آتش‌نشاننام: رادمهر
نام خانوادگی: زهدی‌صفا
سن: 6
موضوع نقاشی: فیل آتش‌نشان
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: عرفان
نام خانوادگی: گریوانی
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: حسام
نام خانوادگی: قبادی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: النا
نام خانوادگی: خسروی
سن: 5
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: محمد جواد
نام خانوادگی: مهدوی
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
فضای سبزنام: درسا
نام خانوادگی: لشگری
سن: 4
موضوع نقاشی: فضای سبز
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: آرمان
نام خانوادگی: باقری
سن: 11
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
زن ها به خانه شان میروندنام: مهدی
نام خانوادگی: عنایتی
سن: 8
موضوع نقاشی: زن ها به خانه شان میروند