نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(3 رای)
مدرسهنام: زهرا
نام خانوادگی: کاریزان
سن: 7
موضوع نقاشی: مدرسه
نمره شما
(0 رای)
خانه ای در طبیعتنام: پرهام
نام خانوادگی: واعظی
سن: 4
موضوع نقاشی: خانه ای در طبیعت
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: علی
نام خانوادگی: سعادتی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: يكتا
نام خانوادگی: عاشوري
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(5 رای)
ازادنام: نوشین
نام خانوادگی: عباس پور
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: سارينا
نام خانوادگی: د نيكو
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
مزرعهنام: آریا
نام خانوادگی: علیزاده راسخی
سن: 7
موضوع نقاشی: مزرعه
نمره شما
(5 رای)
محیط تمیزنام: یاسین
نام خانوادگی: باقرزاده
سن: 7
موضوع نقاشی: محیط تمیز
نمره شما
(0 رای)
انقلابنام: فاطمه
نام خانوادگی: تجلی
سن: 13
موضوع نقاشی: انقلاب
نمره شما
(1 رای)
نمازنام: یگانه
نام خانوادگی: نورالدینی
سن: 4
موضوع نقاشی: نماز
نمره شما
(1 رای)
عزاداری امام حسیننام: امیر علی
نام خانوادگی: غلامی
سن: 8
موضوع نقاشی: عزاداری امام حسین
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: امیرمحمد
نام خانوادگی: عشرتی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
صلح و دوستینام: فائزه
نام خانوادگی: علی آبادی
سن: 10
موضوع نقاشی: صلح و دوستی
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: محمدرضا
نام خانوادگی: رضائی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(4 رای)
من و دوستامنام: هستی
نام خانوادگی: اعظمی
سن: 5
موضوع نقاشی: من و دوستام
نمره شما
(0 رای)
جنگلنام: سیده فاطمه
نام خانوادگی: معلم
سن: 7
موضوع نقاشی: جنگل
نمره شما
(0 رای)
جنگلنام: دینا
نام خانوادگی: امانی
سن: 7
موضوع نقاشی: جنگل
نمره شما
(5 رای)
طبیعتنام: یگانه
نام خانوادگی: شیرینی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
شکر گزارینام: حدیث
نام خانوادگی: رهگشا
سن: 6
موضوع نقاشی: شکر گزاری
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: امیر مهدی
نام خانوادگی: میرزایی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد