نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
رفتن به مسجدنام: مهدي
نام خانوادگی: كيومرزي
سن: 13
موضوع نقاشی: رفتن به مسجد
نمره شما
(1 رای)
سفرنام: الهه
نام خانوادگی: امینی
سن: 7
موضوع نقاشی: سفر
نمره شما
(0 رای)
گوش كردن صداي پرندگاننام: هانا
نام خانوادگی: كاظمي
سن: 8
موضوع نقاشی: گوش كردن صداي پرندگان
نمره شما
(3 رای)
درخت الفبای فارسینام: ایلیا
نام خانوادگی: رحیمی
سن: 7
موضوع نقاشی: درخت الفبای فارسی
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: پوریا
نام خانوادگی: مهدیه
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
دهه فجرنام: فاطمه
نام خانوادگی: توفیقی
سن: 5
موضوع نقاشی: دهه فجر
نمره شما
(1 رای)
طبیعت دوستینام: نیکا
نام خانوادگی: یزدان پناه
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت دوستی
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: آیناز
نام خانوادگی: حسنی سعدی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
جهنم و بهشتنام: فاطمه
نام خانوادگی: بنی اسدی
سن: 7
موضوع نقاشی: جهنم و بهشت
نمره شما
(0 رای)
زمستاننام: سرور
نام خانوادگی: علی زاده
سن: 7
موضوع نقاشی: زمستان
نمره شما
(0 رای)
هوای پاک وروییدن سبزه وگل پس از بارش باراننام: فاطیما
نام خانوادگی: رضاتبارسرخی
سن: 6
موضوع نقاشی: هوای پاک وروییدن سبزه وگل پس از بارش باران
نمره شما
(0 رای)
همسایه هانام: سبحان
نام خانوادگی: سلمانیها
سن: 3
موضوع نقاشی: همسایه ها
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: مهدیس
نام خانوادگی: برادران
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
نگهداری از طبیعت و کره زمیننام: آیسان
نام خانوادگی: ارجمند
سن: 7
موضوع نقاشی: نگهداری از طبیعت و کره زمین
نمره شما
(3 رای)
تلاش و همکارینام: سروش
نام خانوادگی: عابدی
سن: 8
موضوع نقاشی: تلاش و همکاری
نمره شما
(0 رای)
محرمنام: یگانه
نام خانوادگی: باهوش
سن: 9
موضوع نقاشی: محرم
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: امیرحسین
نام خانوادگی: علیزاده
سن: 12
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(2 رای)
ماه مبارک رمضاننام: مدیا
نام خانوادگی: مصلحی
سن: 9
موضوع نقاشی: ماه مبارک رمضان
نمره شما
(2 رای)
تماشاي طبيعت زيبا از فراز آسماننام: آترينا سادات
نام خانوادگی: ميري
سن: 6
موضوع نقاشی: تماشاي طبيعت زيبا از فراز آسمان
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: الناز
نام خانوادگی: باقرزاده
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد