نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
منظره -خانهنام: امیر علی
نام خانوادگی: سالمی
سن: 7
موضوع نقاشی: منظره -خانه
نمره شما
(1 رای)
علاقه حیوانات به یک دیگر و صحبت های بین اناننام: نوید
نام خانوادگی: کاظمی
سن: 14
موضوع نقاشی: علاقه حیوانات به یک دیگر و صحبت های بین انان
نمره شما
(0 رای)
منظرهنام: نگار
نام خانوادگی: افشین پور
سن: 7
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: مبینا
نام خانوادگی: رحمانی
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
آشتی آشتینام: سامیه
نام خانوادگی: تریان
سن: 9
موضوع نقاشی: آشتی آشتی
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: وحیدر ضا
نام خانوادگی: جمالی
سن: 12
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: ثمین
نام خانوادگی: ترابی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
منظرهنام: ستایش
نام خانوادگی: علی نژاد
سن: 6
موضوع نقاشی: منظره