نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
کودک و دریانام: محمدمتین
نام خانوادگی: شیخ حسنی
سن: 8
موضوع نقاشی: کودک و دریا
نمره شما
(26 رای)
ورود امام خمینی به ایراننام: مبینا
نام خانوادگی: زمانی
سن: 8
موضوع نقاشی: ورود امام خمینی به ایران
نمره شما
(14 رای)
ازادنام: فاطمه
نام خانوادگی: خادمی
سن: 12
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
دوستی حیواناتنام: رهان
نام خانوادگی: رحیمیان
سن: 8
موضوع نقاشی: دوستی حیوانات
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: پدرام
نام خانوادگی: صالحون
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(20 رای)
مادرنام: زینب
نام خانوادگی: زارع
سن: 11
موضوع نقاشی: مادر
نمره شما
(954 رای)
باغنام: زهرا
نام خانوادگی: بابایی
سن: 7
موضوع نقاشی: باغ
نمره شما
(9 رای)
آزادنام: عرفان
نام خانوادگی: رحمانی خلیلی
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد