نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(9 رای)
جنگلنام: علی
نام خانوادگی: سوسن
سن: 12
موضوع نقاشی: جنگل
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: مریم
نام خانوادگی: اُستادی
سن: 12
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
سالروز تولدنام: مهدی
نام خانوادگی: رجبی
سن: 9
موضوع نقاشی: سالروز تولد
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: فاطمه
نام خانوادگی: باباگل زاده کشتلی
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعت و هوای تمیزنام: محمد ابراهیم
نام خانوادگی: رجبی
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت و هوای تمیز
نمره شما
(3 رای)
حیواناتنام: طهورا
نام خانوادگی: روحی
سن: 4
موضوع نقاشی: حیوانات
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: عرشیا
نام خانوادگی: صفری
سن: 5
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(23 رای)
آزادنام: زهرا
نام خانوادگی: حق وردی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
طبیعت زندگینام: بهار
نام خانوادگی: کیهانی حمید
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت زندگی
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: مائده
نام خانوادگی: دهقان خادر
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: فاطمه
نام خانوادگی: تقیان
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(4 رای)
طبیعت- پیام: طبیعت را سالم نگه داریمنام: اسرا
نام خانوادگی: مداح
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت- پیام: طبیعت را سالم نگه داریم
نمره شما
(0 رای)
بازي قايم باشكنام: ترنم
نام خانوادگی: خليلي
سن: 5
موضوع نقاشی: بازي قايم باشك
نمره شما
(0 رای)
مبعث پیامبرنام: علیرضا
نام خانوادگی: قربان پور
سن: 6
موضوع نقاشی: مبعث پیامبر
نمره شما
(1 رای)
یک روز تابستانینام: سید امیر علی
نام خانوادگی: حسینی رستمی
سن: 8
موضوع نقاشی: یک روز تابستانی
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: امیرعلی
نام خانوادگی: دهقان
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
کمک به افراد نیازمندنام: فاطمه
نام خانوادگی: حسین زاده
سن: 14
موضوع نقاشی: کمک به افراد نیازمند
نمره شما
(8 رای)
حیوانات و شکارنام: کامیاب
نام خانوادگی: رونقی
سن: 11
موضوع نقاشی: حیوانات و شکار
نمره شما
(14 رای)
دهه ی فجر(آمدن امام خمینی)نام: پارمیس
نام خانوادگی: شمسی زاده
سن: 5
موضوع نقاشی: دهه ی فجر(آمدن امام خمینی)
نمره شما
(3 رای)
جنگ در فضانام: محمد عرفان
نام خانوادگی: مجیدی
سن: 7
موضوع نقاشی: جنگ در فضا