نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
ضحی جون در کنار دوستاشنام: ضحی
نام خانوادگی: رفعتی فرد
سن: 5
موضوع نقاشی: ضحی جون در کنار دوستاش
نمره شما
(5 رای)
همیشه سحرخیز باشیمنام: فاطمه
نام خانوادگی: رمضانی
سن: 10
موضوع نقاشی: همیشه سحرخیز باشیم
نمره شما
(1 رای)
منظرهنام: ستایش
نام خانوادگی: خيرخواه
سن: 5
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: محمدرضا
نام خانوادگی: انجم شعاع
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(4 رای)
طراحینام: نسترن
نام خانوادگی: مظلومی
سن: 11
موضوع نقاشی: طراحی
نمره شما
(8 رای)
ازادنام: محمد امین
نام خانوادگی: سلیمانی
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: فاطمه سادات
نام خانوادگی: موسوی بهار
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(6 رای)
آزادنام: ماهان
نام خانوادگی: رئیسه
سن: 11
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(17 رای)
اقامه نماز ظهر ماه رمضان به اتفاق مامان و بابانام: ابوالفضل
نام خانوادگی: اسماعیل زاده
سن: 2
موضوع نقاشی: اقامه نماز ظهر ماه رمضان به اتفاق مامان و بابا
نمره شما
(0 رای)
امیدنام: ایلیا
نام خانوادگی: شاکر
سن: 7
موضوع نقاشی: امید
نمره شما
(2 رای)
شب و روزنام: ایمان
نام خانوادگی: خیر خواه
سن: 12
موضوع نقاشی: شب و روز
نمره شما
(1 رای)
طبیعت پاکنام: دیبا
نام خانوادگی: سلیمانی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت پاک