نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
عنکبوت و گلنام: نیلا
نام خانوادگی: قندالی
سن: 3
موضوع نقاشی: عنکبوت و گل
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: امیرمحمد
نام خانوادگی: اسماعیلی
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(12 رای)
ظبیعتنام: محمد حسین
نام خانوادگی: ظیبی
سن: 7
موضوع نقاشی: ظبیعت
نمره شما
(1 رای)
کوهنورد زخمی در کوه گم شدهنام: سید محمدعلی
نام خانوادگی: موسوی تبار
سن: 4
موضوع نقاشی: کوهنورد زخمی در کوه گم شده
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: هانیه
نام خانوادگی: احمدی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
لباسهای محلی ایراننام: نگین
نام خانوادگی: معینی امین
سن: 9
موضوع نقاشی: لباسهای محلی ایران
نمره شما
(3 رای)
سفره افطارینام: فاطمه
نام خانوادگی: توکلی
سن: 8
موضوع نقاشی: سفره افطاری
نمره شما
(7 رای)
دعا و اجابتنام: علی
نام خانوادگی: افسرده
سن: 8
موضوع نقاشی: دعا و اجابت
نمره شما
(0 رای)
طبیعت و فضانام: حسین
نام خانوادگی: صدیقی
سن: 12
موضوع نقاشی: طبیعت و فضا
نمره شما
(0 رای)
کلبه عمو نقاشنام: اژین
نام خانوادگی: امینی
سن: 6
موضوع نقاشی: کلبه عمو نقاش
نمره شما
(1 رای)
نظم و بی نظمینام: سهیل
نام خانوادگی: لطفعلی زاده
سن: 11
موضوع نقاشی: نظم و بی نظمی
نمره شما
(3 رای)
خروسنام: مبینا
نام خانوادگی: سرشوق
سن: 8
موضوع نقاشی: خروس
نمره شما
(0 رای)
نجات با هلیکوپترنام: محمد آیین
نام خانوادگی: یارایی
سن: 5
موضوع نقاشی: نجات با هلیکوپتر
نمره شما
(0 رای)
نمازنام: صبا
نام خانوادگی: عزیزی
سن: 9
موضوع نقاشی: نماز
نمره شما
(1 رای)
منظرهنام: زهرا
نام خانوادگی: شکوری
سن: 4
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: ماعده
نام خانوادگی: کاظمی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
خانه مانام: دنیا
نام خانوادگی: کاویانی
سن: 9
موضوع نقاشی: خانه ما
نمره شما
(2 رای)
نانوايينام: فاطمه
نام خانوادگی: عباسي
سن: 9
موضوع نقاشی: نانوايي
نمره شما
(1 رای)
انتظار امام زمان (عج)نام: زهرا
نام خانوادگی: جباری
سن: 14
موضوع نقاشی: انتظار امام زمان (عج)
نمره شما
(0 رای)
دنياي صلحنام: مهبد
نام خانوادگی: جودكي
سن: 5
موضوع نقاشی: دنياي صلح