نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
خرگوش کوچولونام: یلدا
نام خانوادگی: رفیعان
سن: 7
موضوع نقاشی: خرگوش کوچولو
نمره شما
(3 رای)
خانه روستایینام: حسام
نام خانوادگی: فروزان
سن: 8
موضوع نقاشی: خانه روستایی
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: زهرا
نام خانوادگی: حیدری
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
نمازنام: آیناز
نام خانوادگی: صادقی
سن: 8
موضوع نقاشی: نماز
نمره شما
(1 رای)
خانوادهنام: پارسا
نام خانوادگی: صادقی
سن: 6
موضوع نقاشی: خانواده
نمره شما
(0 رای)
آلودگی هوا که بخاطر اون خورشید ناراحت هست ونیم خنده و توی سمت راست که هوا صاف هست خورشید داره می خندهنام: بیتا
نام خانوادگی: رحیمی پور
سن: 6
موضوع نقاشی: آلودگی هوا که بخاطر اون خورشید ناراحت هست ونیم خنده و توی سمت راست که هوا صاف هست خورشید داره می خنده
نمره شما
(0 رای)
زندگی درخت وگل با پاور پوینت نقاشی نموده استنام: مهدیه زهرا
نام خانوادگی: نجیبیان
سن: 9
موضوع نقاشی: زندگی درخت وگل با پاور پوینت نقاشی نموده است
نمره شما
(0 رای)
رفتن پدر بزرگ و مادر بزرگ به مسجدنام: ریحانه
نام خانوادگی: دوست محمدی
سن: 8
موضوع نقاشی: رفتن پدر بزرگ و مادر بزرگ به مسجد
نمره شما
(3 رای)
شهر زیبای مننام: محمدیاسین
نام خانوادگی: محمد یاسین ملایی
سن: 9
موضوع نقاشی: شهر زیبای من
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: علی
نام خانوادگی: علیزاده مقدم
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
روز کریسمسنام: هانیه
نام خانوادگی: امیدی
سن: 9
موضوع نقاشی: روز کریسمس
نمره شما
(2 رای)
جوجه اردکنام: ثنا
نام خانوادگی: عباسی
سن: 8
موضوع نقاشی: جوجه اردک
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: زهرا
نام خانوادگی: عبدالخانی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(4 رای)
طبیعتنام: فاطمه
نام خانوادگی: ناصری
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
دهه ی فجرنام: سیدعلیرضا
نام خانوادگی: صفی الحسینی
سن: 7
موضوع نقاشی: دهه ی فجر
نمره شما
(0 رای)
اتاق خیاطی ماماننام: علی رضا
نام خانوادگی: یوسف زاده
سن: 8
موضوع نقاشی: اتاق خیاطی مامان
نمره شما
(0 رای)
دریا وماهی ونهنگنام: سبحان
نام خانوادگی: پیروزی
سن: 5
موضوع نقاشی: دریا وماهی ونهنگ
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: مهلا
نام خانوادگی: نوری
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
دهه ی فجرنام: حنانه
نام خانوادگی: حصیبی
سن: 10
موضوع نقاشی: دهه ی فجر
نمره شما
(2 رای)
ازادنام: نرگس
نام خانوادگی: قوی بازو
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد