نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(5 رای)
منظرهنام: محمد مهدي
نام خانوادگی: گورنگي
سن: 7
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: محمدپارسا
نام خانوادگی: شفیعیان
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: کیانا
نام خانوادگی: قاسمی
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
مزرعهنام: امیرعلی
نام خانوادگی: آشوری
سن: 4
موضوع نقاشی: مزرعه
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: زهرا
نام خانوادگی: قربانی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: هستی
نام خانوادگی: واقعی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(6 رای)
ماهینام: مبینا و مهسا
نام خانوادگی: گائینی
سن: 11
موضوع نقاشی: ماهی
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: سارا
نام خانوادگی: شکیلی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
یک روز خوب تو طبیعت هنگام بازینام: پریا
نام خانوادگی: وفاپیشه
سن: 4
موضوع نقاشی: یک روز خوب تو طبیعت هنگام بازی
نمره شما
(0 رای)
دهه فجرنام: الیاس
نام خانوادگی: نجفی ثانی
سن: 10
موضوع نقاشی: دهه فجر
نمره شما
(0 رای)
افتادن سایه خورشید در دریا و پرواز پروانه و یک رنگین کماننام: اسیماء
نام خانوادگی: قنبرزاده مارمی
سن: 5
موضوع نقاشی: افتادن سایه خورشید در دریا و پرواز پروانه و یک رنگین کمان
نمره شما
(0 رای)
طبیعت وکوه آتشفشاننام: طاها
نام خانوادگی: محمدرضائی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت وکوه آتشفشان
نمره شما
(0 رای)
بادبادک بازینام: کیانا
نام خانوادگی: عر ب زاده
سن: 4
موضوع نقاشی: بادبادک بازی
نمره شما
(6 رای)
خانوادگینام: شایسته زهرا
نام خانوادگی: میرمطهری
سن: 4
موضوع نقاشی: خانوادگی
نمره شما
(0 رای)
پاییزنام: یلدا
نام خانوادگی: اسدی
سن: 6
موضوع نقاشی: پاییز
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: علیرضا
نام خانوادگی: داوری
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
تصویر مکهنام: رئوف
نام خانوادگی: دانشمند
سن: 10
موضوع نقاشی: تصویر مکه
نمره شما
(3 رای)
فرار کردن آهو از شکارچینام: مبین
نام خانوادگی: فرمانی
سن: 9
موضوع نقاشی: فرار کردن آهو از شکارچی
نمره شما
(2 رای)
ازادنام: حدیث
نام خانوادگی: رحمانی زاد
سن: 5
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
عیدغدیرخمنام: یحیی
نام خانوادگی: بهروزی
سن: 6
موضوع نقاشی: عیدغدیرخم