نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
آزادنام: یاسمین زهرا
نام خانوادگی: رضايی
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: محمدمهدی
نام خانوادگی: صادق زاده
سن: 3
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: مهسا
نام خانوادگی: سلیمانی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
فضاي پاكنام: فاطمه
نام خانوادگی: بزرگ
سن: 7
موضوع نقاشی: فضاي پاك
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: صدرا
نام خانوادگی: آرمین
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
خانه مانام: مریم
نام خانوادگی: مفتاحی
سن: 7
موضوع نقاشی: خانه ما
نمره شما
(2 رای)
ازادنام: ایدا
نام خانوادگی: ادیبان فر
سن: 12
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(10 رای)
آزادنام: سید مبین
نام خانوادگی: سالاری
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
خودمنام: عسل
نام خانوادگی: رضایی
سن: 4
موضوع نقاشی: خودم
نمره شما
(1 رای)
منظرهنام: علی
نام خانوادگی: دولتی
سن: 7
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: یگانه
نام خانوادگی: بنیامی
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
آزادا: خانه قارچی، مسابقه پرنده ها، میمونی که میخواهد از درخت موز بخورد،نام: فاطمه
نام خانوادگی: علیپور
سن: 4
موضوع نقاشی: آزادا: خانه قارچی، مسابقه پرنده ها، میمونی که میخواهد از درخت موز بخورد،
نمره شما
(1 رای)
نقاشی علف خوردن گاونام: مهدی
نام خانوادگی: سالمی
سن: 8
موضوع نقاشی: نقاشی علف خوردن گاو
نمره شما
(0 رای)
22 بهمننام: عسل زهرا
نام خانوادگی: هرمزنژاد
سن: 6
موضوع نقاشی: 22 بهمن
نمره شما
(0 رای)
امام حسیننام: متین
نام خانوادگی: زیبایی
سن: 10
موضوع نقاشی: امام حسین
نمره شما
(1 رای)
طبیعت و بی ابینام: ایناز
نام خانوادگی: رنجبر اکبری
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت و بی ابی
نمره شما
(4 رای)
طبیعتنام: حسین
نام خانوادگی: اصفهانی
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: آرمان
نام خانوادگی: آدی بیگ
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
نقاشی با تراشه های مدادنام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: احسانی زاد
سن: 5
موضوع نقاشی: نقاشی با تراشه های مداد
نمره شما
(0 رای)
زندگی روستایی و تفکیک زبالهنام: ثنا
نام خانوادگی: خوشبخت
سن: 7
موضوع نقاشی: زندگی روستایی و تفکیک زباله