نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
هوای پاکنام: یکتا
نام خانوادگی: مومنی
سن: 5
موضوع نقاشی: هوای پاک
نمره شما
(7 رای)
آدم فضایی هانام: محمدمعین
نام خانوادگی: هامونگرد
سن: 6
موضوع نقاشی: آدم فضایی ها
نمره شما
(0 رای)
باب اسفنجینام: آریا
نام خانوادگی: نوری
سن: 10
موضوع نقاشی: باب اسفنجی
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: اشکان
نام خانوادگی: محمدی
سن: 11
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
رودخانه وماهینام: محمد طاها
نام خانوادگی: قمری
سن: 7
موضوع نقاشی: رودخانه وماهی
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: آترینا
نام خانوادگی: لطفی مفرد
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: مرضیه
نام خانوادگی: مددی
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
پاییزنام: تینا
نام خانوادگی: مرادی فرزان
سن: 8
موضوع نقاشی: پاییز
نمره شما
(1 رای)
ماهی و دریانام: نرگس
نام خانوادگی: واعظی
سن: 7
موضوع نقاشی: ماهی و دریا
نمره شما
(0 رای)
دختر کوچلو و کوه وخورشیدنام: سبا
نام خانوادگی: جعفری یزدان آباد
سن: 4
موضوع نقاشی: دختر کوچلو و کوه وخورشید
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: مهدیه
نام خانوادگی: شهنازی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
یه دختری که به پارک رفتهنام: سیده ملیحه
نام خانوادگی: جاسنگین
سن: 7
موضوع نقاشی: یه دختری که به پارک رفته
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: آراد
نام خانوادگی: تهجدی
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
قطارنام: حسین
نام خانوادگی: محمدخانلو
سن: 4
موضوع نقاشی: قطار
نمره شما
(0 رای)
زیارتگاهنام: سیده فاطمه
نام خانوادگی: کردونی
سن: 8
موضوع نقاشی: زیارتگاه
نمره شما
(2 رای)
منظرهنام: زینب
نام خانوادگی: خیرآبادی
سن: 10
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(0 رای)
استفاده از وسیله عمومی و آلودگی هوانام: طاها
نام خانوادگی: قربانی
سن: 8
موضوع نقاشی: استفاده از وسیله عمومی و آلودگی هوا
نمره شما
(0 رای)
گربه در باغنام: مبینا
نام خانوادگی: علی نژاد
سن: 7
موضوع نقاشی: گربه در باغ
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: یسنا
نام خانوادگی: پورقاز
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
دهه فجرنام: امیر حسین
نام خانوادگی: پایا
سن: 5
موضوع نقاشی: دهه فجر