نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
طراحینام: فاطمه
نام خانوادگی: هراتی
سن: 12
موضوع نقاشی: طراحی
نمره شما
(0 رای)
22بهمننام: محمد علی
نام خانوادگی: برزگر
سن: 7
موضوع نقاشی: 22بهمن
نمره شما
(1 رای)
مسجدنام: باران
نام خانوادگی: آجرلو
سن: 4
موضوع نقاشی: مسجد
نمره شما
(0 رای)
تولدنام: محدثه
نام خانوادگی: اسماعیلی شندی
سن: 6
موضوع نقاشی: تولد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: تارا
نام خانوادگی: سعیدی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
طبيعتنام: نگار
نام خانوادگی: شاكري
سن: 8
موضوع نقاشی: طبيعت
نمره شما
(1 رای)
مسواک زدن لاک پشتنام: محیا سادات
نام خانوادگی: شیروانی
سن: 6
موضوع نقاشی: مسواک زدن لاک پشت
نمره شما
(0 رای)
قهرنام: امیر
نام خانوادگی: علیدادی
سن: 4
موضوع نقاشی: قهر
نمره شما
(1 رای)
جوجه طلايينام: آيلين
نام خانوادگی: خدادادي
سن: 3
موضوع نقاشی: جوجه طلايي
نمره شما
(1 رای)
دوستی حیواناتنام: رهام
نام خانوادگی: سلیمانی
سن: 4
موضوع نقاشی: دوستی حیوانات
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: آلینا
نام خانوادگی: مویسات
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
عاشورانام: دنیا
نام خانوادگی: مهرآبادی
سن: 10
موضوع نقاشی: عاشورا
نمره شما
(0 رای)
دوستینام: پرنیا
نام خانوادگی: نیکجو
سن: 4
موضوع نقاشی: دوستی
نمره شما
(0 رای)
هفت سین نوروزنام: امیرحسین
نام خانوادگی: قنبری
سن: 7
موضوع نقاشی: هفت سین نوروز
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: امیرمحمد
نام خانوادگی: رنجبرزاده
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
زیبایی نظم و هماهنگی شب و روزنام: علی اصغر
نام خانوادگی: شاکری
سن: 14
موضوع نقاشی: زیبایی نظم و هماهنگی شب و روز
نمره شما
(1 رای)
زندگی روستایینام: علی رضا
نام خانوادگی: باجلان
سن: 5
موضوع نقاشی: زندگی روستایی
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: ابراهيم
نام خانوادگی: صمدي
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: مریم
نام خانوادگی: سابقی
سن: 13
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: رقیه
نام خانوادگی: مرادی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد