نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(2 رای)
گلباران شهدانام: زهرا
نام خانوادگی: بلبلی نیا
سن: 5
موضوع نقاشی: گلباران شهدا
نمره شما
(6 رای)
گردش با مادرنام: ثنا
نام خانوادگی: باقري
سن: 7
موضوع نقاشی: گردش با مادر
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: آیلین
نام خانوادگی: عوض زاده
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(5 رای)
حضرت علی اصغر(ع)نام: زینب السادات
نام خانوادگی: میر ترابی
سن: 5
موضوع نقاشی: حضرت علی اصغر(ع)
نمره شما
(12 رای)
حضرت فاطمه(ص)نام: محمد علی
نام خانوادگی: باقری
سن: 9
موضوع نقاشی: حضرت فاطمه(ص)
نمره شما
(10 رای)
ازادنام: امیر محمد
نام خانوادگی: غلامی
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: سیده آتیا
نام خانوادگی: حسینی
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
پخش در برنامهنام: امیر محمد
نام خانوادگی: زارع
سن: 6
موضوع نقاشی: پخش در برنامه
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: سورینا
نام خانوادگی: نوین نصراللهی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
خانوادهنام: آرمیتا
نام خانوادگی: نمازی
سن: 4
موضوع نقاشی: خانواده
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: باران
نام خانوادگی: زندی
سن: 4
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
جنگلنام: نیما
نام خانوادگی: حقیقی
سن: 11
موضوع نقاشی: جنگل
نمره شما
(3 رای)
دهه فجرنام: سجاد
نام خانوادگی: مشکانی
سن: 6
موضوع نقاشی: دهه فجر
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: علی
نام خانوادگی: جعفری
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: مبینا
نام خانوادگی: شاد
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
نازنین زهراودوستاشنام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: شریفی نسب اناری
سن: 5
موضوع نقاشی: نازنین زهراودوستاش
نمره شما
(5 رای)
آزادنام: عارفه
نام خانوادگی: ابوالحسنی
سن: 13
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: زهرا
نام خانوادگی: قیاسی
سن: 12
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: فاطمه
نام خانوادگی: عامری
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
محرمنام: محمدمهدی
نام خانوادگی: محمدیان
سن: 9
موضوع نقاشی: محرم