نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
آزادنام: امیرعلی
نام خانوادگی: یزدی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
وزنه بردارینام: ملیکا
نام خانوادگی: محمدی دیلمانی
سن: 5
موضوع نقاشی: وزنه برداری
نمره شما
(1 رای)
دلخواهنام: میثم
نام خانوادگی: حبیبی(ازبچه های کم بیناست)
سن: 11
موضوع نقاشی: دلخواه
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: ريحانه
نام خانوادگی: افشار
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
روز وشبنام: حسین
نام خانوادگی: هاشمیان
سن: 9
موضوع نقاشی: روز وشب
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: تبسم
نام خانوادگی: وطن دوست
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: زینب
نام خانوادگی: بیگدلی
سن: 11
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: حامد
نام خانوادگی: چیت سازیان
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: غزل
نام خانوادگی: احمدیان یزدی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(11 رای)
حضرت فاطمه ی زهرا سلام الله علیهانام: زهرا
نام خانوادگی: مقدسی
سن: 8
موضوع نقاشی: حضرت فاطمه ی زهرا سلام الله علیها
نمره شما
(0 رای)
ماه رمضاننام: یلدا
نام خانوادگی: مهدوی
سن: 10
موضوع نقاشی: ماه رمضان
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: محمدحسین
نام خانوادگی: عمومی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
حیوانات و غذای مخصوص آنهانام: امیرمهدی
نام خانوادگی: ازهری
سن: 6
موضوع نقاشی: حیوانات و غذای مخصوص آنها
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: مبینا
نام خانوادگی: منتی
سن: 5
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
طبیعت و حیواناتنام: ستایش
نام خانوادگی: چَرتابی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت و حیوانات
نمره شما
(60 رای)
احترام به پدر و مادرنام: احسان
نام خانوادگی: خدایاری
سن: 11
موضوع نقاشی: احترام به پدر و مادر
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: پرستش سادات
نام خانوادگی: موسوی فرد
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: آرش
نام خانوادگی: حاجمالی
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
کودکانهنام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: خسروی
سن: 5
موضوع نقاشی: کودکانه
نمره شما
(0 رای)
غدیر خمنام: فاطمه
نام خانوادگی: نصرالهی نسب
سن: 4
موضوع نقاشی: غدیر خم