نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
عاشورانام: محمد امین
نام خانوادگی: کابوسی
سن: 6
موضوع نقاشی: عاشورا
نمره شما
(4 رای)
صلح و دوستینام: یلدا
نام خانوادگی: سمیعی
سن: 6
موضوع نقاشی: صلح و دوستی
نمره شما
(1 رای)
شب یلدانام: فاطمه
نام خانوادگی: سلطانی
سن: 9
موضوع نقاشی: شب یلدا
نمره شما
(2 رای)
بازي كودكان و حفاظت از محيط زيستنام: بهاره
نام خانوادگی: حبيبي
سن: 8
موضوع نقاشی: بازي كودكان و حفاظت از محيط زيست
نمره شما
(2 رای)
منظرهنام: صبا
نام خانوادگی: میانی
سن: 8
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(5 رای)
گلدونه آتیش پارهنام: کوثر
نام خانوادگی: محبی
سن: 13
موضوع نقاشی: گلدونه آتیش پاره
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: سينا
نام خانوادگی: عليجاني
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(8 رای)
نماز عید سعید فطرنام: سارا
نام خانوادگی: ابوئی مهریزی
سن: 12
موضوع نقاشی: نماز عید سعید فطر
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: زینب
نام خانوادگی: قطب الدین
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
دوستینام: علی
نام خانوادگی: ودودنیا
سن: 6
موضوع نقاشی: دوستی
نمره شما
(1 رای)
عیدوکاروتلاشنام: محمدعلی
نام خانوادگی: بهارلوکجویی
سن: 5
موضوع نقاشی: عیدوکاروتلاش
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: محمدامین
نام خانوادگی: ازادی
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(4 رای)
ازادنام: معصومه
نام خانوادگی: شاهی
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
ندارد!نام: اسرا
نام خانوادگی: بخشعلی پور کلور
سن: 6
موضوع نقاشی: ندارد!
نمره شما
(1 رای)
ازادینام: زهرا
نام خانوادگی: چمن سرا
سن: 10
موضوع نقاشی: ازادی
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: سیده محیا
نام خانوادگی: حضوری
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: آرینا
نام خانوادگی: ابهری خوشدل
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(6 رای)
قطارنام: پارسا
نام خانوادگی: حسن پور
سن: 7
موضوع نقاشی: قطار
نمره شما
(0 رای)
دختر در حال نماز خواندننام: یونس
نام خانوادگی: نعیمی
سن: 7
موضوع نقاشی: دختر در حال نماز خواندن
نمره شما
(1 رای)
رنگين کماننام: محيا
نام خانوادگی: خاني
سن: 5
موضوع نقاشی: رنگين کمان