جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 حدیث 00:00:47
5 08:09:47 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:10:07 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:52 آنونس بزودی مجموعه فینگیلیها 00:00:39
8 08:11:31 وله روابط عمومی-162 00:00:31
9 08:12:02 آنونس بزودی مجموعه آفتابگردون 00:00:52
10 08:12:54 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:41
11 08:14:35 آرم تایم (گروه نجات) 00:00:25
12 08:15:00 گروه نجات - قسمت 18 00:11:10
13 08:26:10 کلیپ مسواک زدن -2 00:03:34
14 08:29:44 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 00:00:25
15 08:30:09 نیکا و داداشی - قسمت 34 00:09:32
16 08:39:41 اعلام هفتگی پویا 00:06:00
17 08:45:41 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
18 08:46:06 اتل متل یه جنگل - قسمت 13 00:08:17
19 08:54:23 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
20 08:54:32 ماموک 00:03:04
21 08:57:36 آنونس بزودی مجموعه آفتابگردون 00:00:52
22 08:58:28 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:59:03 آگهی بازرگانی 00:00:32
24 08:59:35 آرم تایم (تی‌تی) 00:00:25
25 09:00:00 تی‌تی - قسمت 26 00:11:09
26 09:11:09 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
27 09:11:25 نقاشی کنیم 00:00:50
28 09:12:15 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 00:02:20
29 09:14:35 آرم تایم(گردش‌های سه کوچولو) 00:00:25
30 09:15:00 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 40 00:11:00
31 09:26:00 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:26:45 کلیپ دو دوست 00:02:35
33 09:29:20 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
34 09:29:36 آرم تایم (تامی تراکتور) 00:00:25
35 09:30:01 تامی تراکتور - قسمت 16 00:10:30
36 09:40:31 وله روابط عمومی-162 00:00:31
37 09:41:02 آنونس مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:33
38 09:42:35 آرم تایم(حبابی‌ها) 00:00:25
39 09:43:00 حبابی‌ها - قسمت 04 00:12:39
40 09:55:39 آگهی بازرگانی 00:04:07
41 09:59:46 آرم تایم(تیپ و تاپ) 00:00:25
42 10:00:11 تیپ و تاپ - قسمت 17 00:06:23
43 10:06:34 اعلام هفتگی پویا 00:06:00
44 10:12:34 آنونس بزودی مجموعه آفتابگردون 00:00:52
45 10:13:26 آنونس بزودی مجموعه فینگیلیها 00:00:39
46 10:14:05 وله خمیری 00:00:30
47 10:14:35 آرم تایم (ماجراهای دانا و ببری‎) 00:00:25
48 10:15:00 ماجراهای دانا و ببری - قسمت 11 00:09:05
49 10:24:05 آنونس مجموعه تی‌تی 00:02:00
50 10:26:05 مامان گلی - قسمت 1 00:03:41
51 10:29:46 آرم تایم(میمونک و فیلی) 00:00:25
52 10:30:11 میمونک و فیلی - قسمت 18 00:06:47
53 10:36:58 اعلام برنامه 00:00:35
54 10:37:33 آرم استیشن لوگوی روی لیوان 00:00:53
55 10:38:26 ماجراهای سعید 00:04:26
56 10:42:52 آنونس مجموعه گروه نجات 00:01:43
57 10:44:35 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
58 10:45:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 14 00:08:30
59 10:53:30 اعلام برنامه 00:00:45
60 10:54:15 وله خمیری 00:00:25
61 10:54:40 آنونس بزودی مجموعه آفتابگردون 00:00:52
62 10:55:32 آگهی بازرگانی 00:04:03
63 10:59:35 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
64 11:00:00 شهر قصه - قسمت 36 00:08:59
65 11:08:59 وله روابط عمومی-162 00:00:31
66 11:09:30 مامان گلی - قسمت 2 00:04:26
67 11:13:56 وله خمیری 00:00:39
68 11:14:35 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 00:00:25
69 11:15:00 نیکا و داداشی - قسمت 35 00:09:48
70 11:24:48 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
71 11:24:57 مامان گلی - قسمت 3 00:02:34
72 11:27:31 اوم نوم 00:01:14
73 11:28:45 آنونس بزودی مجموعه آفتابگردون 00:00:52
74 11:29:37 آرم تایم (اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:25
75 11:30:02 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 20 00:11:23
76 11:41:25 آنونس مجموعه میمونک و فیلی 00:01:43
77 11:43:08 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
78 11:43:30 آرم تایم (گروه نجات) 00:00:25
79 11:43:55 گروه نجات - قسمت 19 00:11:09
80 11:55:04 آگهی بازرگانی 00:04:51
81 11:59:55 آرم تایم (تی‌تی) 00:00:25
82 12:00:20 تی‌تی - قسمت 25 00:11:08
83 12:11:28 اعلام برنامه 00:00:35
84 12:12:03 مامان گلی - قسمت 4 00:02:36
85 12:14:39 آرم تایم(گردش‌های سه کوچولو) 00:00:25
86 12:15:04 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 39 00:11:01
87 12:26:05 آنونس بزودی مجموعه فینگیلیها 00:00:39
88 12:26:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
89 12:27:00 آنونس مجموعه تیپ و تاپ 00:01:27
90 12:28:27 اعلام برنامه 00:00:45
91 12:29:12 آرم استیشن توپ 00:00:23
92 12:29:35 آرم تایم (تامی تراکتور) 00:00:25
93 12:30:00 تامی تراکتور - قسمت 15 00:10:10
94 12:40:10 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
95 12:40:32 مامان گلی - قسمت 5 00:04:04
96 12:44:36 آرم تایم(حبابی‌ها) 00:00:25
97 12:45:01 حبابی‌ها - قسمت 03 00:12:39
98 12:57:40 وله روابط عمومی-162 00:00:31
99 12:58:11 آرم استیشن لوگوی روی لیوان 00:00:53
100 12:59:04 آنونس بزودی مجموعه آفتابگردون 00:00:52
101 12:59:56 آنونس بزودی مجموعه فینگیلیها 00:00:39
102 13:00:35 وله رگلاژ 00:01:27
103 13:02:02 باکس اذانگاهی ظهر 00:05:58
104 13:08:00 باکس اذانگاهی ظهر 00:06:00
105 13:14:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
106 13:14:09 آنونس مجموعه تیپ و تاپ 00:01:27
107 13:15:36 شهر قصه - قسمت 35 00:10:16
108 13:25:52 آگهی بازرگانی 00:04:31
109 13:30:23 آرم تایم(میمونک و فیلی) 00:00:25
110 13:30:48 میمونک و فیلی - قسمت 11 00:06:52
111 13:37:40 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
112 13:37:56 کلیپ‌های مهدپویا- رنگ زرد 00:01:50
113 13:39:46 وله خمیری 00:00:27
114 13:40:13 آرم تایم (اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:25
115 13:40:38 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 19 00:11:30
116 13:52:08 مامان گلی - قسمت 6 00:03:07
117 13:55:15 آگهی بازرگانی 00:04:45
118 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
119 14:00:50 آرم تایم (نگهبانان شیردل ) 00:00:25
120 14:01:15 نگهبانان شیردل - قسمت 22 00:22:32
121 14:23:47 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
122 14:28:47 پیام سلامت 00:00:48
123 14:29:35 آرم تایم (معماهای بزرگ پوآرو و مارپل) 00:00:25
124 14:30:00 معماهای بزرگ پوآرو و مارپل - قسمت 34 00:23:23
125 14:53:23 وله روابط عمومی 00:00:28
126 14:53:51 تیزر پرده‌ی آخر 00:01:33
127 14:55:24 آگهی بازرگانی 00:04:15
128 14:59:39 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
129 15:00:04 من هنرمندم - قسمت 78 00:21:12
130 15:21:16 آنونس سینمایی پیامبران 00:02:00
131 15:23:16 تیزر سریال روزها 00:01:25
132 15:24:41 اعلام برنامه 00:00:55
133 15:25:36 آنونس سینمایی آدم برفی‌ها 00:02:00
134 15:27:36 کدو بدو 00:01:33
135 15:29:09 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
136 15:29:36 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:25
137 15:30:01 موش خبرنگار - قسمت 04 00:21:43
138 15:51:44 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
139 15:56:44 بره قهرمان 00:01:02
140 15:57:46 آنونس سینمایی اژدهای پیت 00:02:00
141 15:59:46 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
142 16:00:03 آگهی بازرگانی 00:04:10
143 16:04:13 تیزر ترک 00:03:39
144 16:07:52 آنونس مجموعه جزیره دانش 00:02:27
145 16:10:19 کلیپ آقای نویسنده 00:03:02
146 16:13:21 تیزر پرده‌ی آخر 00:01:33
147 16:14:54 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
148 16:15:04 گزارش نمایشگاه ایران نوشت 00:40:00
149 16:55:04 اعلام برنامه 00:00:55
150 16:55:59 آگهی بازرگانی 00:03:36
151 16:59:35 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
152 17:00:00 قهرمانان تنیس - قسمت 60 00:20:12
153 17:20:12 تیزر اخراجی‌ها 00:03:06
154 17:23:18 مورف 00:01:17
155 17:24:35 آرم تایم (داستان‌های الوند) 00:00:25
156 17:25:00 داستان‌های الوند - قسمت 20 00:31:30
157 17:56:30 آگهی بازرگانی 00:04:03
158 18:00:33 نگهبانان شیردل - قسمت 23 00:22:43
159 18:23:16 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
160 18:28:16 تیزر پرده‌ی آخر-2 00:01:00
161 18:29:16 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
162 18:29:38 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:25
163 18:30:03 دالتون‌ها - قسمت 07 00:19:53
164 18:49:56 تیزر پرده‌ی آخر 00:01:33
165 18:51:29 آنونس سینمایی پیامبران 00:02:00
166 18:53:29 اعلام برنامه 00:00:55
167 18:54:24 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
168 18:54:34 سبک زندگی 00:01:09
169 18:55:43 آنونس سینمایی آدم برفی‌ها 00:02:00
170 18:57:43 آگهی بازرگانی 00:01:52
171 18:59:35 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
172 19:00:00 مثل‌نامه - قسمت 19 00:11:32
173 19:11:32 آنونس مجموعه بچه رئیس 00:01:49
174 19:13:21 پیام سلامت 00:00:46
175 19:14:07 وله روابط عمومی 00:00:28
176 19:14:35 آرم تایم (این چیه) 00:00:25
177 19:15:00 این چیه - قسمت 19 00:12:17
178 19:27:17 آنونس سینمایی اژدهای پیت 00:02:00
179 19:29:17 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
180 19:29:39 آرم تایم (معماهای بزرگ پوآرو و مارپل) 00:00:25
181 19:30:04 معماهای بزرگ پوآرو و مارپل - قسمت 35 00:23:29
182 19:53:33 تیزر به همین سادگی 00:03:07
183 19:56:40 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
184 19:57:16 تیزر پرده‌ی آخر-2 00:01:00
185 19:58:16 وله روابط عمومی 00:00:28
186 19:58:44 آنونس مجموعه نگهبانان شیردل 00:01:28
187 20:00:12 وله رگلاژ 00:00:25
188 20:00:37 باکس اذانگاهی مغرب 00:05:23
189 20:06:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:04:03
190 20:10:03 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
191 20:10:39 آگهی بازرگانی 00:04:03
192 20:14:42 آرم تایم (بره ناقلا) 00:00:25
193 20:15:07 بره ناقلا 00:06:36
194 20:21:43 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
195 20:26:43 بره قهرمان 00:00:57
196 20:27:40 تیزر پرده‌ی آخر-2 00:01:00
197 20:28:40 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
198 20:29:35 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:25
199 20:30:00 موش خبرنگار - قسمت 03 00:20:57
200 20:50:57 وله روابط عمومی 00:00:28
201 20:51:25 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
202 20:56:25 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
203 20:56:52 تیزر پرده‌ی آخر 00:01:33
204 20:58:25 آگهی بازرگانی 00:01:14
205 20:59:39 آرم تایم(جزیره دانش) 00:00:25
206 21:00:04 جزیره دانش - قسمت 03 00:21:08
207 21:21:12 وله روابط عمومی 00:00:28
208 21:21:40 برنارد 00:02:53
209 21:24:33 آنونس سینمایی پیامبران 00:02:00
210 21:26:33 تیزر پرده‌ی آخر 00:01:33
211 21:28:06 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
212 21:29:36 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:25
213 21:30:01 پند پارسی - قسمت 04 00:10:35
214 21:40:36 آنونس سینمایی آدم برفی‌ها 00:02:00
215 21:42:36 آنونس مجموعه روزها 00:02:00
216 21:44:36 آرم تایم (گولوبولا-3) 00:00:25
217 21:45:01 گولوبولا-3 - قسمت 04 00:14:29
218 21:59:30 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
219 21:59:40 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
220 22:00:05 قهرمانان تنیس - قسمت 59 00:21:23
221 22:21:28 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
222 22:21:50 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
223 22:26:50 تیزر پرده‌ی آخر-2 00:01:00
224 22:27:50 لاروا 00:01:17
225 22:29:07 وله روابط عمومی 00:00:28
226 22:29:35 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:25
227 22:30:00 دالتون‌ها - قسمت 06 00:20:10
228 22:50:10 آنونس سینمایی اژدهای پیت 00:02:00
229 22:52:10 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
230 22:52:46 گروه تحقیق 00:04:35
231 22:57:21 آنونس مجموعه موش خبرنگار 00:02:20
232 22:59:41 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
233 23:00:06 مثل‌نامه - قسمت 18 00:12:30
234 23:12:36 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
235 23:12:53 تیزر درها 00:01:44
236 23:14:37 آرم تایم (این چیه) 00:00:25
237 23:15:02 این چیه-5 - قسمت 18 00:11:24
238 23:26:26 تیزر اتفاق ساده 00:02:35
239 23:29:01 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
240 23:29:37 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
241 23:30:02 من هنرمندم - قسمت 78 00:21:12
242 23:51:14 آنونس مجموعه گولوبولا 00:02:00
243 23:53:14 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
244 23:54:44 لئون 00:02:32
245 23:57:16 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 00:02:00
246 23:59:16 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
247 23:59:33 شب بخیر بچه‌ها 00:00:27


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها