جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 حدیث 00:00:24
5 08:09:24 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:09:44 مامان گلی - قسمت 1 00:03:27
7 08:13:11 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:13:56 آگهی بازرگانی 00:00:45
9 08:14:41 آرم تایم(ماجراهای ایوری) 00:00:25
10 08:15:06 ماجراهای ایوری - قسمت 18 00:07:45
11 08:22:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
12 08:23:00 حفظ قرآن 00:04:33
13 08:27:33 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:46
14 08:29:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
15 08:29:35 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:25
16 08:30:00 حیوانات ماشینی - قسمت 37 00:10:44
17 08:40:44 اعلام برنامه 00:00:35
18 08:41:19 کلیپ آفریدگار 00:02:57
19 08:44:16 آرم استیشن روز 00:00:20
20 08:44:36 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
21 08:45:01 اتل متل یه جنگل - قسمت 14 00:07:34
22 08:52:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
23 08:52:51 کلیپ مامان کوچولو 00:01:59
24 08:54:50 مامان گلی - قسمت 2 00:03:53
25 08:58:43 آگهی بازرگانی 00:00:54
26 08:59:37 آرم تایم (سارا و سامان) 00:00:25
27 09:00:02 سارا و سامان - قسمت 4 00:06:52
28 09:06:54 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:48
29 09:08:42 حفظ قرآن 00:04:33
30 09:13:15 آنونس مجموعه سرزمین بادکنکی 00:01:30
31 09:14:45 آرم تایم(جزیره اسرار آمیز لالا) 00:00:25
32 09:15:10 جزیره اسرار آمیز لالا - قسمت 18 00:12:47
33 09:27:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
34 09:28:06 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:31
35 09:29:37 آرم تایم(جیمز گربه) 00:00:25
36 09:30:02 جیمز گربه - قسمت 10 00:08:41
37 09:38:43 وله خمیری 00:00:30
38 09:39:13 حفظ قرآن 00:04:33
39 09:43:46 آنونس مجموعه مرکز امداد 00:00:56
40 09:44:42 آرم تایم(ماهی فضایی) 00:00:25
41 09:45:07 ماهی فضایی - قسمت 10 00:10:52
42 09:55:59 تیزر فیلشاه-2 00:02:20
43 09:58:19 آگهی بازرگانی 00:01:46
44 10:00:05 آرم تایم(ماجراهای عمو رولی) 00:00:25
45 10:00:30 ماجراهای عمو رولی - قسمت 51 00:14:09
46 10:14:39 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
47 10:14:48 آرم تایم(مرکز امداد) 00:00:25
48 10:15:13 مرکز امداد - قسمت 19 00:12:53
49 10:28:06 آنونس مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:36
50 10:29:42 آرم تایم(سرزمین بادکنکی) 00:00:25
51 10:30:07 سرزمین بادکنکی - قسمت 31 00:11:56
52 10:42:03 مامان گلی - قسمت 3 00:04:06
53 10:46:09 وله خمیری 00:00:45
54 10:46:54 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:25
55 10:47:19 اتل متل یه جنگل - قسمت 15 00:08:07
56 10:55:26 اعلام برنامه 00:00:45
57 10:56:11 تیزر فیلشاه-3 00:00:58
58 10:57:09 آگهی بازرگانی 00:02:36
59 10:59:45 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
60 11:00:10 شهر قصه - قسمت 93 00:06:18
61 11:06:28 وله خمیری 00:00:40
62 11:07:08 مامان گلی - قسمت 4 00:04:17
63 11:11:25 کلیپ قصه باران 00:02:44
64 11:14:09 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
65 11:14:35 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:25
66 11:15:00 حیوانات ماشینی - قسمت 41 00:10:44
67 11:25:44 کلیپ میوه فروش 00:03:38
68 11:29:22 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
69 11:29:38 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
70 11:30:03 نقاشی‌نقاشی - قسمت 42 00:13:43
71 11:43:46 آرم استیشن روز 00:00:20
72 11:44:06 آرم تایم(ماجراهای ایوری) 00:00:25
73 11:44:31 ماجراهای ایوری - قسمت 19 00:07:45
74 11:52:16 تیزر فیلشاه-6 00:00:59
75 11:53:15 حفظ قرآن 00:04:33
76 11:57:48 آگهی بازرگانی 00:02:17
77 12:00:05 آرم تایم (سارا و سامان) 00:00:25
78 12:00:30 سارا و سامان - قسمت 3 00:07:45
79 12:08:15 آنونس مجموعه جیمز گربه 00:01:44
80 12:09:59 مامان گلی - قسمت 5 00:04:17
81 12:14:16 آرم استیشن روز 00:00:20
82 12:14:36 آرم تایم(جزیره اسرار آمیز لالا) 00:00:25
83 12:15:01 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 17 00:12:45
84 12:27:46 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
85 12:27:55 لالبی 00:01:40
86 12:29:35 آرم تایم (جیمز گربه) 00:00:25
87 12:30:00 جیمز گربه - قسمت 9 00:08:52
88 12:38:52 حفظ قرآن 00:04:33
89 12:43:25 آنونس مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:46
90 12:45:11 آفتاب گردون - قسمت 34 00:08:27
91 12:53:38 اعلام هفتگی پویا 00:06:00
92 12:59:38 وله رگلاژ 00:00:24
93 13:00:02 باکس اذانگاهی ظهر 00:05:58
94 13:06:00 باکس اذانگاهی ظهر 00:06:00
95 13:12:00 وله خمیری 00:00:49
96 13:12:49 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:46
97 13:14:35 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
98 13:15:00 شهر قصه - قسمت 92 00:09:57
99 13:24:57 وله خمیری 00:00:40
100 13:25:37 آگهی بازرگانی 00:02:29
101 13:28:06 آرم تایم (سرزمین بادکنکی ) 00:00:25
102 13:28:31 سرزمین بادکنکی - قسمت 30 00:12:22
103 13:40:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
104 13:41:02 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:25
105 13:41:27 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 45 00:12:03
106 13:53:30 مامان گلی - قسمت 6 00:04:19
107 13:57:49 آگهی بازرگانی 00:02:11
108 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
109 14:00:50 آرم تایم (کنام‌ اژدها ) 00:00:25
110 14:01:15 کنام‌ اژدها - قسمت 30 00:22:20
111 14:23:35 آنونس سینمایی ریچارد لک‌لک 00:02:00
112 14:25:35 باهم‌بازی 00:03:16
113 14:28:51 پیام سلامت 00:00:44
114 14:29:35 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:25
115 14:30:00 زنان کوچک - قسمت 23 00:17:58
116 14:47:58 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
117 14:52:58 هم‌بازی 00:03:07
118 14:56:05 تیزر مجموعه ورجه‌وورجه 00:01:16
119 14:57:21 آگهی بازرگانی 00:02:17
120 14:59:38 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
121 15:00:03 من هنرمندم - قسمت 51 00:20:49
122 15:20:52 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
123 15:22:22 تیزر ترک 00:03:39
124 15:26:01 هم‌بازی 00:03:07
125 15:29:08 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
126 15:29:35 آرم تایم (خرس های کله فندقی) 00:00:25
127 15:30:00 خرس‌های کله فندقی - قسمت 53 00:09:49
128 15:39:49 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
129 15:40:01 آنونس سینمایی عملیات آجیلی 00:01:26
130 15:41:27 نماهنگ یک‌صدا 00:02:16
131 15:43:43 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
132 15:44:38 آرم تایم (عناصر) 00:00:25
133 15:45:03 عناصر - قسمت 3 00:12:55
134 15:57:58 اعلام برنامه 00:00:50
135 15:58:48 آگهی بازرگانی 00:01:31
136 16:00:19 کلیله و دوستان - قسمت 3 00:16:09
137 16:16:28 تیزر مجموعه ورجه‌وورجه 00:01:16
138 16:17:44 جان جان‌ها 00:06:18
139 16:24:02 تیزر به همین سادگی 00:03:07
140 16:27:09 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
141 16:27:36 آنونس سینمایی ریچارد لک‌لک 00:02:00
142 16:29:36 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:25
143 16:30:01 ماجراهای نیلز - قسمت 3 00:24:16
144 16:54:17 باهم‌بازی 00:03:16
145 16:57:33 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
146 16:57:55 آگهی بازرگانی 00:01:44
147 16:59:39 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
148 17:00:04 قهرمانان تنیس - قسمت 15 00:22:00
149 17:22:04 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
150 17:22:40 تیزر تعقیب 00:01:28
151 17:24:08 هم‌بازی 00:03:07
152 17:27:15 تیزر فیلشاه-2 00:02:20
153 17:29:35 آرم تایم (داستان‌های الوند) 00:00:25
154 17:30:00 داستان‌های الوند - قسمت 2 00:25:12
155 17:55:12 اعلام برنامه 00:00:50
156 17:56:02 آگهی بازرگانی 00:02:42
157 17:58:44 تیزر فیلشاه-6 00:00:59
158 17:59:43 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 00:00:25
159 18:00:08 کنام‌ اژدها - قسمت 31 00:21:45
160 18:21:53 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
161 18:22:20 نماهنگ یک‌صدا 00:02:16
162 18:24:36 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
163 18:29:36 آرم تایم (راسوی کونگ‌فوکار) 00:00:25
164 18:30:01 راسوی کونگ‌فوکار - قسمت 5 00:12:36
165 18:42:37 اعلام برنامه 00:00:55
166 18:43:32 آنونس سینمایی عملیات آجیلی 00:01:26
167 18:44:58 آرم تایم (پنگوئن‌های زبل) 00:00:25
168 18:45:23 پنگوئن‌های زبل - قسمت 5 00:11:01
169 18:56:24 تیزر ورجه‌وورجه 00:01:16
170 18:57:40 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
171 18:57:50 آگهی بازرگانی 00:01:46
172 18:59:36 آرم تایم (داستان‌های داوان) 00:00:25
173 19:00:01 داستان‌های داوان - قسمت 5 00:14:07
174 19:14:08 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:03
175 19:15:11 نماهنگ یک‌صدا 00:02:16
176 19:17:27 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
177 19:22:27 کلیپ جشن تولد 00:03:20
178 19:25:47 باهم‌بازی 00:03:16
179 19:29:03 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
180 19:29:39 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:25
181 19:30:04 زنان کوچک - قسمت 24 00:23:44
182 19:53:48 تیزر ورجه‌وورجه 00:01:16
183 19:55:04 آنونس سینمایی ریچارد لک‌لک 00:02:00
184 19:57:04 تیزر فیلشاه-3 00:00:58
185 19:58:02 آگهی بازرگانی 00:01:33
186 19:59:35 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:25
187 20:00:00 خرس‌های کله فندقی - قسمت 52 00:10:56
188 20:10:56 باهم‌بازی 00:03:16
189 20:14:12 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
190 20:14:39 آرم تایم (عناصر) 00:00:25
191 20:15:04 عناصر - قسمت 2 00:12:55
192 20:27:59 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
193 20:32:59 آنونس سینمایی عملیات آجیلی 00:01:26
194 20:34:25 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
195 20:34:35 وله رگلاژ 00:01:28
196 20:36:03 باکس اذانگاهی مغرب 00:07:57
197 20:44:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:07:00
198 20:51:00 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
199 20:51:10 هم‌بازی 00:03:07
200 20:54:17 کلیپ من فرزند ایرانم 00:03:10
201 20:57:27 تیزر ورجه‌وورجه 00:01:16
202 20:58:43 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
203 20:59:21 آگهی بازرگانی 00:00:50
204 21:00:11 آرم تایم (کلیله و دوستان) 00:00:25
205 21:00:36 کلیله و دوستان - قسمت 2 00:16:43
206 21:17:19 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
207 21:22:19 باهم‌بازی 00:03:16
208 21:25:35 تیزر ترک 00:03:39
209 21:29:14 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
210 21:29:36 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:25
211 21:30:01 ماجراهای نیلز - قسمت 2 00:24:30
212 21:54:31 تیزر ورجه‌وورجه 00:01:16
213 21:55:47 هم‌بازی 00:03:07
214 21:58:54 تیزر فیلشاه-4 00:00:59
215 21:59:53 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
216 22:00:18 قهرمانان تنیس - قسمت 14 00:21:35
217 22:21:53 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
218 22:26:53 آرم استیشن درخچه دایره 00:00:22
219 22:27:15 تیزر فیلشاه-2 00:02:20
220 22:29:35 آرم تایم (راسوی کونگ‌فوکار) 00:00:25
221 22:30:00 راسوی کونگ‌فوکار - قسمت 3 00:12:05
222 22:42:05 تیزر هوشی در تعطیلات 00:01:08
223 22:43:13 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
224 22:43:35 تیزر فیلشاه-6 00:01:00
225 22:44:35 آرم تایم (پنگوئن‌های زبل) 00:00:25
226 22:45:00 پنگوئن‌های زبل - قسمت 3 00:10:05
227 22:55:05 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
228 22:57:04 نماهنگ یک‌صدا 00:02:16
229 22:59:20 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
230 22:59:37 آرم تایم (داستان‌های داوان) 00:00:25
231 23:00:02 داستان‌های داوان - قسمت 4 00:18:30
232 23:18:32 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
233 23:18:42 جان جان‌ها 00:06:07
234 23:24:49 آنونس سینمایی ریچارد لک‌لک 00:02:00
235 23:26:49 موسیقی فیلم بینوایان-1 00:01:37
236 23:28:26 تیزر مجموعه کنام اژدها 00:01:18
237 23:29:44 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
238 23:30:09 من هنرمندم - قسمت 51 00:20:49
239 23:50:58 آنونس سینمایی عملیات آجیلی 00:01:26
240 23:52:24 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
241 23:57:24 پیام سلامت 00:00:46
242 23:58:10 تیزر ورجه‌وورجه 00:01:16
243 23:59:26 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
244 23:59:43 شب بخیر بچه‌ها 00:00:17


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها