جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 شن‌دونه‌ها 00:04:22
6 08:11:48 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:12:33 کلیپ ماهی-2 00:02:10
8 08:14:43 آرم تایم (تاتی و توتو) 00:00:20
9 08:15:03 تاتی و توتو - قسمت 1 00:06:53
10 08:21:56 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
11 08:24:02 آنونس مجموعه فیل کوچولو 00:01:30
12 08:25:32 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
13 08:26:36 آرم استیشن روز 00:00:20
14 08:26:56 دیپ‌داپ 00:02:55
15 08:29:51 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
16 08:30:11 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 44 00:11:03
17 08:41:14 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
18 08:41:34 بندبندی‌ها 00:01:37
19 08:43:11 کلیپ نمره بیست 00:01:52
20 08:45:03 آرم تایم (توییرلی‌ووها) 00:00:20
21 08:45:23 توییرلی‌ووها - قسمت 37 00:08:59
22 08:54:22 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:54:57 باهم‌بازی 00:03:14
24 08:58:11 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
25 08:58:33 اوم نوم 00:01:07
26 08:59:40 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
27 09:00:00 نقاش کوچولو-4 - قسمت 8 00:10:59
28 09:10:59 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
29 09:12:29 یاپ یاپس 00:02:15
30 09:14:44 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
31 09:15:04 کندویی‌ها - قسمت 47 00:07:19
32 09:22:23 کلیپ‌های مهدپویا- فصل پاییز-2 00:02:18
33 09:24:41 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
34 09:25:01 مولانگ 00:03:27
35 09:28:28 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
36 09:28:54 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
37 09:29:58 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
38 09:30:18 شهر قصه-2 - قسمت 44 00:06:58
39 09:37:16 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
40 09:37:25 ماجراهای جنگل 00:04:47
41 09:42:12 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
42 09:43:42 کاردستی‌های مهدپویا-بلندی و کوتاهی 00:01:24
43 09:45:06 آرم تایم (اسکیموها) 00:00:20
44 09:45:26 اسکیموها - قسمت 42 00:05:05
45 09:50:31 اعلام برنامه 00:00:35
46 09:51:06 کلیپ پاییز 00:01:40
47 09:52:46 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
48 09:53:06 ترو ترو 00:03:32
49 09:56:38 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
50 09:58:08 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
51 10:00:08 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
52 10:00:28 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 18 00:09:08
53 10:09:36 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
54 10:10:29 شن‌دونه‌ها 00:04:26
55 10:14:55 آرم تایم (محله دنیل ببره) 00:00:20
56 10:15:15 محله دنیل ببره - قسمت 1 00:10:35
57 10:25:50 آنونس مجموعه فیل کوچولو 00:01:30
58 10:27:20 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
59 10:29:43 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
60 10:30:03 پیم و پم - قسمت 20 00:13:17
61 10:43:20 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
62 10:43:42 بندبندی‌ها 00:01:21
63 10:45:03 آرم تایم (تاتی و توتو) 00:00:20
64 10:45:23 تاتی و توتو - قسمت 2 00:07:00
65 10:52:23 اعلام برنامه 00:00:45
66 10:53:08 کاردستی‌های مهدپویا-درخت پاییزی 00:03:27
67 10:56:35 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
68 10:56:59 دیپ‌داپ 00:02:41
69 10:59:40 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
70 11:00:00 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 45 00:11:42
71 11:11:42 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
72 11:13:12 کلیپ پاییز 00:01:40
73 11:14:52 آرم تایم (توییرلی‌ووها) 00:00:20
74 11:15:12 توییرلی‌ووها - قسمت 38 00:09:57
75 11:25:09 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
76 11:25:18 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
77 11:27:18 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
78 11:28:48 تیزر تاتی و توتو 00:01:10
79 11:29:58 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
80 11:30:18 نقاش کوچولو-4 - قسمت 9 00:11:07
81 11:41:25 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
82 11:41:47 ترو ترو 00:03:32
83 11:45:19 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
84 11:46:49 یکی بود یکی نبود 00:03:26
85 11:50:15 وله رگلاژ 00:00:35
86 11:50:50 جشن نماز 00:05:10
87 11:56:00 جشن نماز 00:05:31
88 12:01:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
89 12:01:51 ماجراهای سعید 00:03:25
90 12:05:16 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
91 12:05:25 شن‌دونه‌ها 00:04:31
92 12:09:56 کلیپ‌های مهدپویا- فصل پاییز-1 00:02:10
93 12:12:06 آنونس مجموعه فیل کوچولو 00:01:30
94 12:13:36 تیزر تاتی و توتو 00:01:10
95 12:14:46 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
96 12:15:06 دهکده شمالی - قسمت 8 00:05:52
97 12:20:58 اعلام برنامه 00:00:35
98 12:21:33 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
99 12:24:22 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
100 12:24:44 کاردستی‌های مهدپویا-خانه-2 00:02:37
101 12:27:21 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
102 12:27:30 یاپ یاپس 00:02:15
103 12:29:45 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو) 00:00:20
104 12:30:05 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 8 00:07:10
105 12:37:15 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
106 12:38:45 مولانگ 00:03:25
107 12:42:10 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-2 00:02:50
108 12:45:00 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
109 12:45:20 کندویی‌ها - قسمت 48 00:07:35
110 12:52:55 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
111 12:53:15 تیزر تاتی و توتو 00:01:10
112 12:54:25 باهم‌بازی 00:03:04
113 12:57:29 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
114 12:57:52 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
115 12:59:52 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
116 13:00:12 شهر قصه-2 - قسمت 43 00:08:09
117 13:08:21 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
118 13:09:14 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
119 13:12:18 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
120 13:13:48 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
121 13:14:52 آرم تایم (اسکیموها) 00:00:20
122 13:15:12 اسکیموها - قسمت 41 00:05:31
123 13:20:43 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
124 13:20:52 یکی بود یکی نبود 00:03:26
125 13:24:18 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
126 13:24:38 ترو ترو 00:03:35
127 13:28:13 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
128 13:28:35 تیزر تاتی و توتو 00:01:10
129 13:29:45 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
130 13:30:05 پیم و پم - قسمت 19 00:10:07
131 13:40:12 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
132 13:41:42 اوم نوم 00:01:05
133 13:42:47 کلیپ‌های مهدپویا- فصل پاییز-2 00:02:18
134 13:45:05 آرم تایم (عروسک‌های دوست‌داشتنی) 00:00:20
135 13:45:25 عروسک‌های دوست‌داشتنی - قسمت 65 00:06:50
136 13:52:15 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
137 13:52:24 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
138 13:54:50 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
139 13:55:10 یاپ یاپس 00:02:10
140 13:57:20 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
141 13:58:50 تیزر تاتی و توتو 00:01:10
142 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
143 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
144 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:15
145 14:06:19 آرم تایم (سینمایی بری زنبوری) 00:00:20
146 14:06:39 سینمایی بری زنبوری 01:07:02
147 15:13:41 تیزر کارآگاه موشه 00:01:16
148 15:14:57 آرم تایم (هزار افسان) 00:00:20
149 15:15:17 هزار افسان - قسمت 5 00:07:58
150 15:23:15 اعلام برنامه 00:00:55
151 15:24:10 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
152 15:27:12 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
153 15:27:34 مورف 00:01:17
154 15:28:51 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:55
155 15:29:46 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 00:00:20
156 15:30:06 کلاس اولی‌ها - قسمت 3 00:13:33
157 15:43:39 تیزر بلینکی‌بیل 00:01:10
158 15:44:49 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
159 15:45:09 باگز خرگوشه - قسمت 26 00:10:35
160 15:55:44 اعلام برنامه 00:00:50
161 15:56:34 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
162 15:58:33 تیزر ماشیناسورها 00:01:13
163 15:59:46 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
164 16:00:06 مل‌مل-5 - قسمت 187 00:55:00
165 16:55:06 آنونس مجموعه نیلو و فلندی 00:01:27
166 16:56:33 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
167 17:00:07 آرم تایم (پلنگ دم‌دراز) 00:00:20
168 17:00:27 پلنگ دم‌دراز-2 - قسمت 2 00:23:20
169 17:23:47 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
170 17:25:20 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
171 17:26:20 خال‌خالی 00:03:46
172 17:30:06 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
173 17:30:26 ماشیناسورها - قسمت 77 00:22:37
174 17:53:03 اعلام برنامه 00:00:50
175 17:53:53 نظر شما چیه؟ 00:04:52
176 17:58:45 تیزر کارآگاه موشه 00:01:16
177 18:00:01 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:20
178 18:00:21 قهرمانان تنیس - قسمت 35 00:21:51
179 18:22:12 آنونس مجموعه لاک‌پشت‌های نینجا 00:01:26
180 18:23:38 تیزر بلینکی‌بیل 00:01:10
181 18:24:48 کلیپ نهال 00:02:16
182 18:27:04 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
183 18:27:25 مزه_خلاقیت - قسمت کیف 00:02:07
184 18:29:32 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
185 18:30:02 آرم تایم (بینوایان) 00:00:20
186 18:30:22 بینوایان - قسمت 33 00:19:59
187 18:50:21 کلیپ ایران ما 00:07:35
188 18:57:56 آرم تایم (فوتبالیست‌ها) 00:00:20
189 18:58:16 فوتبالیست‌ها - قسمت 13 00:20:50
190 19:19:06 وله رگلاژ 00:00:23
191 19:19:29 باکس تلاوت قرآن 00:03:31
192 19:23:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:23:31
193 19:46:31 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
194 19:46:53 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:49
195 19:47:42 گروه تحقیق 00:04:40
196 19:52:22 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
197 19:53:17 نقلک 00:03:46
198 19:57:03 آنونس مجموعه نیلو و فلندی 00:01:27
199 19:58:30 تیزر کارآگاه موشه 00:01:16
200 19:59:46 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
201 20:00:06 سونیک - قسمت 35 00:10:45
202 20:10:51 اعلام برنامه 00:00:50
203 20:11:41 کلیپ بارکد 626 00:04:08
204 20:15:49 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
205 20:16:10 بره ناقلا 00:06:42
206 20:22:52 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
207 20:24:25 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
208 20:25:35 مزه_طبیعت - قسمت پروانه‌ها 00:01:55
209 20:27:30 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
210 20:27:40 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:26
211 20:30:06 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
212 20:30:26 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 119 00:20:59
213 20:51:25 تیزر بلینکی‌بیل 00:01:10
214 20:52:35 تیزر ماشیناسورها 00:01:13
215 20:53:48 ترافیک 00:02:04
216 20:55:52 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
217 20:56:14 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
218 20:58:13 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
219 20:58:33 تیزر چی خوبه 00:01:28
220 21:00:01 مهاجران - قسمت 50 00:20:03
221 21:20:04 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
222 21:20:25 کلیپ قاصدک 00:03:20
223 21:23:45 آنونس مجموعه نیلو و فلندی 00:01:27
224 21:25:12 تیزر کارآگاه موشه 00:01:16
225 21:26:28 برنارد 00:02:51
226 21:29:19 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
227 21:29:40 نقلک 00:03:32
228 21:33:12 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:59
229 21:34:11 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
230 21:34:33 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 117 00:25:18
231 21:59:51 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:09


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها