جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
3 08:02:00 تلاوت قرآن 00:03:04
4 08:05:04 حدیث 00:00:43
5 08:05:47 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:07 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:06:52 دهکده مامی 00:05:38
8 08:12:30 وله خمیری 00:00:30
9 08:13:00 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
10 08:13:16 اوم نوم 00:01:22
11 08:14:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
12 08:15:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 4 00:12:51
13 08:27:51 وله خمیری 00:00:42
14 08:28:33 اوم نوم 00:01:16
15 08:29:49 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
16 08:30:05 بچه‌های جنگل - قسمت 4 00:11:47
17 08:41:52 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
18 08:42:14 یاپ یاپس 00:02:06
19 08:44:20 وله خمیری 00:00:40
20 08:45:00 ماجراهای ایوری - قسمت 15 00:07:20
21 08:52:20 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
22 08:53:29 دهکده مامی 00:05:33
23 08:59:02 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:59:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
25 09:00:00 نقاشی - خردسال - قسمت 79 00:12:56
26 09:12:56 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
27 09:13:49 اوم نوم 00:01:07
28 09:14:56 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
29 09:15:12 دالگوی باهوش - قسمت 19 00:08:45
30 09:23:57 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
31 09:24:21 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
32 09:27:18 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:28:03 تو تی تو 00:02:02
34 09:30:05 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
35 09:30:21 ملوچ - قسمت 9 00:07:55
36 09:38:16 وله خمیری 00:00:34
37 09:38:50 گزارش مردمی-5 00:03:27
38 09:42:17 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
39 09:42:43 یاپ یاپس 00:02:08
40 09:44:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
41 09:45:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 9 00:12:45
42 09:57:45 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
43 10:00:42 اتل متل یه جنگل - قسمت 19 00:08:21
44 10:09:03 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
45 10:09:19 دهکده مامی 00:05:37
46 10:14:56 وله خمیری 00:00:35
47 10:15:31 قصه‌های عمو رولی - قسمت 72 00:10:19
48 10:25:50 اعلام برنامه 00:00:35
49 10:26:25 وله خمیری 00:00:33
50 10:26:58 من یک حیوان هستم 00:02:04
51 10:29:02 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
52 10:30:06 دوست ما رمی خرسه - قسمت 9 00:12:24
53 10:42:30 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
54 10:42:52 وله خمیری 00:00:29
55 10:43:21 لالبی 00:01:30
56 10:44:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
57 10:45:00 پیم و پم - قسمت 50 00:12:42
58 10:57:42 اعلام برنامه 00:00:45
59 10:58:27 تیزر مجموعه دالگوی باهوش 00:01:00
60 10:59:27 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
61 11:00:20 شهر قصه - قسمت 58 00:07:55
62 11:08:15 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
63 11:08:37 دهکده مامی 00:05:35
64 11:14:12 وله خمیری 00:00:48
65 11:15:00 ماجراهای ایوری - قسمت 16 00:07:58
66 11:22:58 گزارش مردمی-7 00:03:31
67 11:26:29 وله خمیری 00:00:30
68 11:26:59 جعبه حیوانات 00:02:08
69 11:29:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
70 11:30:00 نقاشی - خردسال - قسمت 80 00:13:23
71 11:43:23 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
72 11:43:49 لالبی 00:01:40
73 11:45:29 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
74 11:45:49 بچه‌های جنگل - قسمت 5 00:11:43
75 11:57:32 وله خمیری 00:00:30
76 11:58:02 اوم نوم 00:01:03
77 11:59:05 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:00:55
78 12:00:00 بره کوچولو - قسمت 41 00:09:42
79 12:09:42 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
80 12:10:05 دهکده مامی 00:05:00
81 12:15:05 اعلام برنامه 00:00:35
82 12:15:40 دالگوی باهوش - قسمت 18 00:08:03
83 12:23:43 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
84 12:24:09 گزارش مردمی 00:03:27
85 12:27:36 وله خمیری 00:00:42
86 12:28:18 اوم نوم 00:00:55
87 12:29:13 اعلام برنامه 00:00:45
88 12:29:58 شهر قصه - قسمت 57 00:07:47
89 12:37:45 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
90 12:38:49 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
91 12:39:42 تو تی تو 00:02:17
92 12:41:59 تیزر مجموعه دالگوی باهوش 00:01:00
93 12:42:59 لالبی 00:01:35
94 12:44:34 وله خمیری 00:00:30
95 12:45:04 ملوچ - قسمت 8 00:06:41
96 12:51:45 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:10
97 12:52:55 وله رگلاژ 00:00:57
98 12:53:52 حدیث 00:00:16
99 12:54:08 خداحافظ 00:00:59
100 12:55:07 کلیپ چادر نماز 00:01:24
101 12:56:31 تلاوت قرآن 00:06:29
102 13:03:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:18
103 13:07:18 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
104 13:07:44 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
105 13:10:41 خوش به حال ما 00:01:31
106 13:12:12 وله خمیری 00:00:36
107 13:12:48 اوم نوم 00:01:17
108 13:14:05 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
109 13:14:31 دوست ما رمی خرسه - قسمت 8 00:11:43
110 13:26:14 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
111 13:27:07 دیپ‌داپ 00:02:37
112 13:29:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
113 13:30:00 پیم و پم - قسمت 49 00:12:26
114 13:42:26 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
115 13:42:50 گزارش مردمی-7 00:03:31
116 13:46:21 وله خمیری 00:00:44
117 13:47:05 قصه‌های عمو رولی - قسمت 62 00:11:16
118 13:58:21 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
119 13:59:25 وله خمیری 00:00:35
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
121 14:00:50 عناصر - قسمت 40 00:12:57
122 14:13:47 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
123 14:14:23 مجموعه داستانهای مذهبی‎ - قسمت 8 00:13:11
124 14:27:34 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
125 14:27:51 لاروا 00:01:47
126 14:29:38 آرم استیشن درخچه دایره 00:00:23
127 14:30:01 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 12 00:14:26
128 14:44:27 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
129 14:44:44 فانوس 00:06:22
130 14:51:06 اعلام برنامه 00:00:55
131 14:52:01 رود رانر 00:06:26
132 14:58:27 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
133 14:58:54 مکس 00:00:55
134 14:59:49 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
135 15:00:06 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 13 00:18:11
136 15:18:17 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
137 15:18:53 تام و جری 00:08:17
138 15:27:10 آرم استیشن درخچه دایره 00:00:23
139 15:27:33 باغ وحش فضایی 00:01:58
140 15:29:31 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
141 15:29:58 صلح‌بانان - قسمت 15 00:20:42
142 15:50:40 وله راه ارتباطی نهال 00:00:27
143 15:51:07 لاروا 00:01:52
144 15:52:59 اعلام برنامه 00:00:50
145 15:53:49 رود رانر 00:06:04
146 15:59:53 آرم استیشن درخچه دایره 00:00:23
147 16:00:16 پهلوانان 00:37:38
148 16:37:54 اعلام برنامه 00:00:55
149 16:38:49 لئون 00:03:00
150 16:41:49 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
151 16:42:16 برنارد 00:03:03
152 16:45:19 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
153 16:45:36 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 22 00:14:16
154 16:59:52 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
155 17:00:28 پلنگ دم دراز - قسمت 12 00:23:07
156 17:23:35 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
157 17:23:52 آرم استیشن درخچه دایره 00:00:23
158 17:24:15 شهر اسباب‌بازی‌ 00:04:58
159 17:29:13 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
160 17:29:49 داستان راستان4 00:16:47
161 17:46:36 اعلام برنامه 00:00:50
162 17:47:26 فانوس 00:07:14
163 17:54:40 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
164 17:54:57 برنارد 00:03:33
165 17:58:30 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
166 17:58:57 مکس 00:01:00
167 17:59:57 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
168 18:00:14 صلح‌بانان - قسمت 16 00:20:12
169 18:20:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
170 18:21:02 رود رانر 00:06:36
171 18:27:38 آرم استیشن درخچه دایره 00:00:23
172 18:28:01 رالف 00:01:19
173 18:29:20 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
174 18:29:47 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:29:18
175 18:59:05 اعلام برنامه 00:00:55
176 19:00:00 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 14 00:14:26
177 19:14:26 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
178 19:14:43 اعلام برنامه 00:00:50
179 19:15:33 حکایات پندآموز - قسمت 1 00:08:22
180 19:23:55 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
181 19:24:31 رود رانر 00:04:52
182 19:29:23 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
183 19:29:50 عناصر - قسمت 41 00:12:55
184 19:42:45 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
185 19:43:02 سبک زندگی 00:01:52
186 19:44:54 آرم استیشن درخچه دایره 00:00:23
187 19:45:17 فانوس 00:06:34
188 19:51:51 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
189 19:52:27 وله رگلاژ 00:01:16
190 19:53:43 دعای سحر 00:02:35
191 19:56:18 حدیث 00:00:33
192 19:56:51 کلیپ هنگام نماز 00:02:54
193 19:59:45 تلاوت قرآن 00:03:15
194 20:03:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:37
195 20:07:37 کلیپ مادر 00:04:18
196 20:11:55 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
197 20:12:31 کدو بدو 00:01:34
198 20:14:05 تیزر مجموعه دره چکاوک 00:00:52
199 20:14:57 دانشمندان بزرگ 00:11:08
200 20:26:05 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
201 20:26:43 تیزر شادیانه_4 00:01:42
202 20:28:25 گنجینه 00:01:20
203 20:29:45 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
204 20:30:02 مل‌مل 01:01:41
205 21:31:43 آرم استیشن درخچه دایره 00:00:22
206 21:32:05 آگهی بازرگانی 00:00:51
207 21:32:56 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 13 00:16:44
208 21:49:40 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
209 21:50:07 تیزر شادیانه_9 00:01:38
210 21:51:45 تیزر سروش کودکان 00:01:10
211 21:52:55 اسکار - قسمت 78 00:06:23
212 21:59:18 تیزر مجموعه دره چکاوک 00:00:52
213 22:00:10 شهر اسباب‌بازی‌ 00:04:55
214 22:05:05 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
215 22:05:22 شب‌های شیرین - قسمت 61 00:24:05
216 22:29:27 شب بخیر بچه‌ها 00:00:33


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها