جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:04
4 08:05:35 حدیث 00:00:21
5 08:05:56 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:16 مامان گلی - قسمت 3 00:03:35
7 08:09:51 تیزر مجموعه دالگوی باهوش 00:01:00
8 08:10:51 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:11:36 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
10 08:11:52 دیپ‌داپ 00:02:46
11 08:14:38 آگهی بازرگانی 00:00:28
12 08:15:06 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 12 00:10:50
13 08:25:56 کلیپ نی‌نی 00:03:46
14 08:29:42 وله خمیری 00:00:29
15 08:30:11 بچه‌های جنگل - قسمت 8 00:11:41
16 08:41:52 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
17 08:42:14 یاپ یاپس 00:02:00
18 08:44:14 تیزر شادیانه 00:00:31
19 08:44:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
20 08:45:01 ماجراهای ایوری - قسمت 19 00:06:11
21 08:51:12 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
22 08:51:32 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
23 08:52:32 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:40
24 08:53:12 لالبی 00:01:35
25 08:54:47 مامان گلی - قسمت 3 00:04:09
26 08:58:56 اعلام برنامه 00:00:35
27 08:59:31 آگهی بازرگانی 00:00:28
28 08:59:59 نقاشی - خردسال - قسمت 85 00:13:04
29 09:13:03 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:00:55
30 09:13:58 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
31 09:15:02 دالگوی باهوش - قسمت 3 00:07:37
32 09:22:39 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
33 09:23:03 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
34 09:26:00 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:26:45 دیپ‌داپ 00:03:00
36 09:29:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
37 09:30:01 ملوچ - قسمت 13 00:07:22
38 09:37:23 وله خمیری 00:00:32
39 09:37:55 یاپ یاپس 00:02:14
40 09:40:09 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
41 09:41:09 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
42 09:44:00 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
43 09:45:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 13 00:12:49
44 09:57:49 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:40
45 09:58:29 نقاشی کنیم 00:01:00
46 09:59:29 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
47 09:59:38 آگهی بازرگانی 00:00:28
48 10:00:06 اتل متل یه جنگل - قسمت 23 00:08:21
49 10:08:27 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
50 10:08:47 مامان گلی - قسمت 3 00:04:25
51 10:13:12 اوم نوم 00:01:14
52 10:14:26 وله خمیری 00:00:34
53 10:15:00 قصه‌های عمو رولی - قسمت 76 00:14:00
54 10:29:00 اعلام برنامه 00:00:35
55 10:29:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
56 10:30:01 دوست ما رمی خرسه - قسمت 13 00:12:21
57 10:42:22 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
58 10:42:46 اوم نوم 00:00:55
59 10:43:41 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
60 10:44:41 وله خمیری 00:00:38
61 10:45:19 پیم و پم - قسمت 48 00:13:29
62 10:58:48 اعلام برنامه 00:00:45
63 10:59:33 آگهی بازرگانی 00:01:08
64 11:00:41 شهر قصه - قسمت 62 00:09:41
65 11:10:22 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
66 11:10:42 مامان گلی - قسمت 3 00:04:04
67 11:14:46 تیزر شادیانه 00:00:31
68 11:15:17 ماجراهای ایوری - قسمت 20 00:07:38
69 11:22:55 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
70 11:23:04 جعبه حیوانات 00:02:09
71 11:25:13 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:00:55
72 11:26:08 کلیپ مامان کوچولو 00:01:59
73 11:28:07 تیزر مجموعه دالگوی باهوش 00:01:00
74 11:29:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
75 11:30:00 نقاشی - خردسال - قسمت 71 00:13:03
76 11:43:03 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:40
77 11:43:43 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
78 11:44:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
79 11:45:01 بچه‌های جنگل - قسمت 9 00:11:56
80 11:56:57 آگهی بازرگانی 00:03:38
81 12:00:35 بره کوچولو - قسمت 45 00:09:50
82 12:10:25 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
83 12:10:45 دیپ‌داپ 00:03:02
84 12:13:47 وله خمیری 00:00:38
85 12:14:25 اعلام برنامه 00:00:35
86 12:15:00 دالگوی باهوش - قسمت 22 00:08:24
87 12:23:24 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
88 12:23:40 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
89 12:26:37 اوم نوم 00:01:22
90 12:27:59 اعلام برنامه 00:00:45
91 12:28:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
92 12:29:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
93 12:30:00 شهر قصه - قسمت 61 00:09:51
94 12:39:51 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
95 12:40:55 مامان گلی - قسمت 3 00:03:47
96 12:44:42 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
97 12:45:47 ملوچ - قسمت 12 00:07:10
98 12:52:57 آگهی بازرگانی 00:02:58
99 12:55:55 وله رگلاژ 00:00:36
100 12:56:31 حدیث 00:00:17
101 12:56:48 کلیپ چادر نماز 00:01:24
102 12:58:12 تلاوت قرآن 00:03:48
103 13:02:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
104 13:06:05 کلیپ خدا 00:03:04
105 13:09:09 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
106 13:09:32 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
107 13:12:29 تو تی تو 00:02:15
108 13:14:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
109 13:15:00 دوست ما رمی خرسه - قسمت 12 00:12:14
110 13:27:14 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
111 13:28:19 نقاشی کنیم 00:01:00
112 13:29:19 وله خمیری 00:00:42
113 13:30:01 پیم و پم - قسمت 53 00:11:11
114 13:41:12 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
115 13:41:21 وله خمیری 00:00:39
116 13:42:00 قصه‌های عمو رولی - قسمت 75 00:13:49
117 13:55:49 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
118 13:56:05 مامان گلی - قسمت 3 00:02:47
119 13:58:52 آگهی بازرگانی 00:01:08
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
121 14:00:50 عناصر - قسمت 44 00:12:52
122 14:13:42 تیزر شادیانه_4 00:01:42
123 14:15:24 دره چکاوک - قسمت 10 00:12:50
124 14:28:14 اعلام برنامه 00:00:55
125 14:29:09 تیزرسینمایی هواپیما 1 00:01:10
126 14:30:19 جزیره دانش - قسمت 22 00:26:04
127 14:56:23 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
128 14:56:35 آگهی بازرگانی 00:03:28
129 15:00:03 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 17 00:22:44
130 15:22:47 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
131 15:23:04 فیلر خوش‌مزه-73 00:03:37
132 15:26:41 فیلر یه کار خوب نوروزی 00:03:20
133 15:30:01 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
134 15:30:11 صلح‌بانان - قسمت 19 00:20:11
135 15:50:22 تیزر شادیانه_9 00:01:38
136 15:52:00 اعلام برنامه 00:00:50
137 15:52:50 کدو بدو 00:01:33
138 15:54:23 کلیپ فرزندان ایران 00:02:30
139 15:56:53 آگهی بازرگانی 00:00:50
140 15:57:43 تیزر پف فیلم-1 - قسمت آغازین 00:02:20
141 16:00:03 سینمایی هواپیما-1 01:16:04
142 17:16:07 تیزر پف فیلم-2 - قسمت پایانی 00:01:37
143 17:17:44 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
144 17:18:01 تام و جری - قسمت 4 00:10:02
145 17:28:03 تیزر مجموعه صلح‌بانان 00:01:32
146 17:29:35 آگهی بازرگانی 00:00:28
147 17:30:03 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 25 00:21:57
148 17:52:00 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
149 17:52:17 تیزر سینمایی شهرراز 00:01:10
150 17:53:27 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
151 17:54:03 تیزر شادیانه_4 00:01:42
152 17:55:45 اعلام برنامه 00:00:50
153 17:56:35 تیزر سینمایی هواپیما 2 00:01:12
154 17:57:47 کدو بدو 00:01:27
155 17:59:14 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
156 17:59:36 آگهی بازرگانی 00:00:28
157 18:00:04 صلح‌بانان - قسمت 20 00:21:57
158 18:22:01 تیزر شادیانه_9 00:01:38
159 18:23:39 پلنگ صورتی و دوستان - قسمت 27 00:06:20
160 18:29:59 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
161 18:30:16 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:25:59
162 18:56:15 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
163 18:56:37 صدای مخاطبان-161 00:02:00
164 18:58:37 اعلام برنامه 00:00:55
165 18:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
166 19:00:00 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 18 00:22:58
167 19:22:58 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
168 19:23:15 فیلر یه کار خوب نوروزی 00:03:20
169 19:26:35 تیزر شادیانه_4 00:01:42
170 19:28:17 مکس 00:00:55
171 19:29:12 اعلام برنامه 00:00:50
172 19:30:02 عناصر - قسمت 45 00:12:55
173 19:42:57 فیلر خوش‌مزه-75 00:03:37
174 19:46:34 روبی و جوجه‌ها - قسمت 4 00:07:43
175 19:54:17 تیزر مجموعه صلح‌بانان 00:01:32
176 19:55:49 کدو بدو 00:01:36
177 19:57:25 وله رگلاژ 00:01:10
178 19:58:35 آگهی بازرگانی 00:00:51
179 19:59:26 حدیث 00:00:33
180 19:59:59 دعای سحر 00:03:46
181 20:03:45 تلاوت قرآن 00:03:15
182 20:07:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
183 20:11:17 خوش به حال ما 00:01:31
184 20:12:48 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
185 20:13:05 صدای مخاطبان-160 00:02:00
186 20:15:05 دره چکاوک - قسمت 11 00:13:19
187 20:28:24 تیزر مجموعه ماجراهای خانواده تراپ 00:01:00
188 20:29:24 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
189 20:29:36 آگهی بازرگانی 00:00:28
190 20:30:04 سینمایی شهر راز 01:26:58
191 21:57:02 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
192 21:58:32 فیلر یه کار خوب نوروزی 00:03:20
193 22:01:52 تیزر شادیانه_9 00:01:38
194 22:03:30 صدای مخاطبان-159 00:02:00
195 22:05:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
196 22:06:06 شب‌های شیرین 00:23:41
197 22:29:47 شب بخیر بچه‌ها 00:00:13


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها