جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:10
4 08:06:41 حدیث 00:00:21
5 08:07:02 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:22 مامان گلی - قسمت 11 00:02:23
7 08:09:45 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:10:30 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
9 08:10:46 دیپ‌داپ 00:02:46
10 08:13:32 تیزر مجموعه پیم و پم 00:01:29
11 08:15:01 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 19 00:12:55
12 08:27:56 وله خمیری 00:00:29
13 08:28:25 اوم نوم 00:01:19
14 08:29:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
15 08:30:00 ابر پیر - قسمت 1 00:14:09
16 08:44:09 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
17 08:44:31 تیزر شادیانه 00:00:31
18 08:45:02 ماجراهای ایوری - قسمت 26 00:07:38
19 08:52:40 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
20 08:53:40 لالبی 00:01:35
21 08:55:15 مامان گلی - قسمت 11 00:03:19
22 08:58:34 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:59:09 آگهی بازرگانی 00:00:59
24 09:00:08 نقاشی - خردسال - قسمت 83 00:13:11
25 09:13:19 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:00:55
26 09:14:14 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
27 09:15:18 خرس کوچولو - قسمت 6 00:08:26
28 09:23:44 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
29 09:24:08 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
30 09:27:05 اعلام برنامه 00:00:45
31 09:27:50 یاپ یاپس 00:02:08
32 09:29:58 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
33 09:30:14 ملوچ - قسمت 20 00:06:59
34 09:37:13 وله خمیری 00:00:32
35 09:37:45 لالبی 00:02:32
36 09:40:17 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
37 09:41:17 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
38 09:44:08 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
39 09:45:08 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 20 00:11:12
40 09:56:20 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:00:55
41 09:57:15 نقاشی کنیم 00:01:00
42 09:58:15 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
43 09:58:24 آگهی بازرگانی 00:01:35
44 09:59:59 اتل متل یه جنگل - قسمت 30 00:07:15
45 10:07:14 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
46 10:08:06 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
47 10:08:29 مامان گلی - قسمت 11 00:04:16
48 10:12:45 اوم نوم 00:01:14
49 10:13:59 وله خمیری 00:00:30
50 10:14:29 تیزر شادیانه 00:00:31
51 10:15:00 قصه‌های عمو رولی - قسمت 83 00:13:50
52 10:28:50 اعلام برنامه 00:00:35
53 10:29:25 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
54 10:29:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
55 10:30:00 دوست ما رمی خرسه - قسمت 20 00:11:37
56 10:41:37 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
57 10:42:37 اوم نوم 00:00:55
58 10:43:32 وله خمیری 00:00:29
59 10:44:01 پیم و پم - قسمت 61 00:13:24
60 10:57:25 اعلام برنامه 00:00:45
61 10:58:10 آگهی بازرگانی 00:02:46
62 11:00:56 شهر قصه - قسمت 69 00:05:54
63 11:06:50 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
64 11:07:10 مامان گلی - قسمت 11 00:03:58
65 11:11:08 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
66 11:11:24 ماموک 00:03:06
67 11:14:30 تیزر شادیانه 00:00:31
68 11:15:01 ماجراهای ایوری - قسمت 27 00:07:34
69 11:22:35 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
70 11:22:44 من یک حیوان هستم 00:02:03
71 11:24:47 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:00:55
72 11:25:42 کلیپ مامان کوچولو 00:01:59
73 11:27:41 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
74 11:28:34 تیزر مجموعه پیم و پم 00:01:29
75 11:30:03 نقاشی - خردسال - قسمت 84 00:13:24
76 11:43:27 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
77 11:43:53 ابر پیر - قسمت 2 00:14:25
78 11:58:18 آگهی بازرگانی 00:02:15
79 12:00:33 بره کوچولو - قسمت 52 00:09:50
80 12:10:23 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
81 12:10:45 دیپ‌داپ 00:03:01
82 12:13:46 وله خمیری 00:00:39
83 12:14:25 اعلام برنامه 00:00:35
84 12:15:00 خرس کوچولو - قسمت 5 00:08:10
85 12:23:10 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
86 12:23:26 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
87 12:26:23 اوم نوم 00:01:22
88 12:27:45 اعلام برنامه 00:00:45
89 12:28:30 وله خمیری 00:00:30
90 12:29:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
91 12:30:00 شهر قصه - قسمت 68 00:05:57
92 12:35:57 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
93 12:37:01 مامان گلی - قسمت 11 00:04:14
94 12:41:15 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
95 12:42:20 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
96 12:43:24 ملوچ - قسمت 19 00:06:49
97 12:50:13 آگهی بازرگانی 00:04:05
98 12:54:18 وله رگلاژ 00:01:13
99 12:55:31 حدیث 00:00:17
100 12:55:48 کلیپ چادر نماز 00:01:24
101 12:57:12 تلاوت قرآن 00:03:48
102 13:01:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
103 13:05:05 کلیپ خدا 00:03:04
104 13:08:09 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
105 13:11:06 تو تی تو 00:02:17
106 13:13:23 وله خمیری 00:00:29
107 13:13:52 دوست ما رمی خرسه - قسمت 19 00:12:03
108 13:25:55 تیزر مجموعه ابر پیر 00:01:21
109 13:27:16 پیم و پم - قسمت 60 00:13:31
110 13:40:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
111 13:40:56 قصه‌های عمو رولی - قسمت 82 00:14:05
112 13:55:01 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
113 13:55:17 مامان گلی - قسمت 11 00:02:28
114 13:57:45 آگهی بازرگانی 00:02:15
115 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
116 14:00:50 عناصر - قسمت 51 00:12:55
117 14:13:45 تیزر شادیانه_4 00:01:42
118 14:15:27 حکمت پنهان - قسمت 1 00:13:05
119 14:28:32 اعلام برنامه 00:00:55
120 14:29:27 جزیره دانش - قسمت 27 00:31:22
121 15:00:49 آگهی بازرگانی 00:02:19
122 15:03:08 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 24 00:15:33
123 15:18:41 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
124 15:18:58 پلنگ صورتی و دوستان - قسمت 58 00:07:25
125 15:26:23 فیلر خوش‌مزه-82 00:03:37
126 15:30:00 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
127 15:30:10 صلح‌بانان - قسمت 26 00:18:42
128 15:48:52 تیزر شادیانه_9 00:01:38
129 15:50:30 اعلام برنامه 00:00:50
130 15:51:20 آگهی بازرگانی 00:01:32
131 15:52:52 تیزر پف فیلم-1 - قسمت آغازین 00:02:48
132 15:55:40 سینمایی بوقلمون‌های آزاد 01:12:05
133 17:07:45 تیزر پف فیلم-2 - قسمت پایانی 00:01:34
134 17:09:19 آگهی بازرگانی 00:02:14
135 17:11:33 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
136 17:11:50 تام و جری 00:07:17
137 17:19:07 تیزر مجموعه صلح‌بانان 00:01:32
138 17:20:39 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 29 00:21:56
139 17:42:35 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
140 17:42:52 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
141 17:43:28 تیزر شادیانه_10 00:02:19
142 17:45:47 اعلام برنامه 00:00:50
143 17:46:37 کدو بدو 00:01:27
144 17:48:04 تیزر سینمایی بی‌خوابی 00:01:10
145 17:49:14 رود رانر 00:08:43
146 17:57:57 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
147 17:58:19 کلیپ از توی هر خیابان 00:03:02
148 18:01:21 آگهی بازرگانی 00:02:47
149 18:04:08 صلح‌بانان - قسمت 27 00:22:09
150 18:26:17 تیزر شادیانه_4 00:01:42
151 18:27:59 پویه-1 00:02:30
152 18:30:29 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
153 18:30:46 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:25:36
154 18:56:22 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
155 18:56:44 صدای مخاطبان-181 00:02:00
156 18:58:44 آگهی بازرگانی 00:01:28
157 19:00:12 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 25 00:21:15
158 19:21:27 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
159 19:21:44 تیزر شادیانه_9 00:01:38
160 19:23:22 پلنگ صورتی و دوستان - قسمت 61 00:06:46
161 19:30:08 اعلام برنامه 00:00:50
162 19:30:58 عناصر - قسمت 52 00:12:57
163 19:43:55 فیلر خوش‌مزه-84 00:03:20
164 19:47:15 حکمت پنهان - قسمت 2 00:09:20
165 19:56:35 پویه-2 00:02:30
166 19:59:05 آگهی بازرگانی 00:01:13
167 20:00:18 وله رگلاژ 00:01:38
168 20:01:56 حدیث 00:00:33
169 20:02:29 کلیپ وقت اذان 00:03:11
170 20:05:40 دعای سحر 00:03:46
171 20:09:26 تلاوت قرآن 00:03:34
172 20:13:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
173 20:17:17 خوش به حال ما 00:01:15
174 20:18:32 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
175 20:19:08 صدای مخاطبان-182 00:02:00
176 20:21:08 تیزر سینمایی بی‌خوابی 00:01:10
177 20:22:18 پویه-3 00:03:20
178 20:25:38 تیزر مجموعه ماجراهای خانواده تراپ 00:01:00
179 20:26:38 لئون 00:02:44
180 20:29:22 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
181 20:29:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
182 20:30:00 سینمایی هواپیما-2 01:26:27
183 21:56:27 تیزر شادیانه_10 00:02:19
184 21:58:46 صدای مخاطبان-180 00:02:00
185 22:00:46 لاروا 00:02:01
186 22:02:47 تیزر سینمایی بی‌خوابی 00:01:10
187 22:03:57 شب‌های شیرین 00:25:56
188 22:29:53 شب بخیر بچه‌ها 00:00:07


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها