جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:10
4 08:06:41 حدیث 00:00:18
5 08:06:59 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:19 مامان گلی - قسمت 1 00:03:18
7 08:10:37 وله خمیری 00:00:30
8 08:11:07 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:11:52 کلیپ ماهی 00:02:10
10 08:14:02 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
11 08:14:26 آگهی بازرگانی 00:00:41
12 08:15:07 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 35 00:12:56
13 08:28:03 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
14 08:28:56 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
15 08:30:01 ماهی بادکنکی - قسمت 8 00:11:49
16 08:41:50 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
17 08:42:50 نقاشی کنیم 00:00:55
18 08:43:45 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
19 08:44:45 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
20 08:45:05 ماجراهای ایوری - قسمت 42 00:08:05
21 08:53:10 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
22 08:53:32 تیزر شادیانه 00:00:31
23 08:54:03 ماموک 00:03:04
24 08:57:07 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
25 08:57:27 اعلام برنامه 00:00:35
26 08:58:02 آگهی بازرگانی 00:01:58
27 09:00:00 علی و ذره بینش - قسمت 9 00:10:01
28 09:10:01 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
29 09:10:23 کلیپ مسواک زدن 00:03:15
30 09:13:38 تیزر مجموعه پیم و پم-1 00:01:29
31 09:15:07 خرس کوچولو - قسمت 22 00:08:11
32 09:23:18 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
33 09:23:41 تیزر مجموعه پیم پم-64 00:02:57
34 09:26:38 یاپ یاپس 00:02:13
35 09:28:51 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
36 09:29:15 اعلام برنامه 00:00:45
37 09:30:00 ملوچ - قسمت 36 00:07:37
38 09:37:37 وله خمیری 00:00:34
39 09:38:11 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
40 09:39:11 مامان گلی - قسمت 2 00:03:54
41 09:43:05 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
42 09:43:58 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 36 00:12:57
43 09:56:55 آگهی بازرگانی 00:03:05
44 10:00:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 46 00:08:19
45 10:08:19 تیزر مجموعه پیم پم-64 00:02:57
46 10:11:16 مامان گلی - قسمت 3 00:04:50
47 10:16:06 قصه‌های عمو رولی - قسمت 9 00:13:20
48 10:29:26 اعلام برنامه 00:00:35
49 10:30:01 حیوانات ماشینی - قسمت 10 00:10:42
50 10:40:43 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
51 10:40:59 کلیپ مامان کوچولو 00:01:59
52 10:42:58 پیم و پم - قسمت 77 00:12:29
53 10:55:27 اعلام برنامه 00:00:45
54 10:56:12 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
55 10:56:38 آگهی بازرگانی 00:03:23
56 11:00:01 شهر قصه - قسمت 86 00:06:22
57 11:06:23 مامان گلی - قسمت 4 00:03:36
58 11:09:59 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
59 11:10:15 ماموک 00:02:58
60 11:13:13 تیزر مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:00
61 11:14:13 وله خمیری 00:00:48
62 11:15:01 ماجراهای ایوری - قسمت 43 00:07:47
63 11:22:48 تیزر شادیانه 00:00:31
64 11:23:19 دهکده مامی 00:05:38
65 11:28:57 وله خمیری 00:00:45
66 11:29:42 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
67 11:29:58 علی و ذره بینش - قسمت 10 00:08:56
68 11:38:54 کلیپ شادمانه 00:03:38
69 11:42:32 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
70 11:43:41 ماهی بادکنکی - قسمت 9 00:11:41
71 11:55:22 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
72 11:55:42 آگهی بازرگانی 00:04:20
73 12:00:02 بره کوچولو - قسمت 68 00:09:49
74 12:09:51 وله خمیری 00:00:48
75 12:10:39 کلیپ نی‌نی 00:03:46
76 12:14:25 تیزر شادیانه 00:00:31
77 12:14:56 خرس کوچولو - قسمت 21 00:08:35
78 12:23:31 وله خمیری 00:00:34
79 12:24:05 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
80 12:27:17 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
81 12:28:09 لالبی 00:01:35
82 12:29:44 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
83 12:30:44 شهر قصه - قسمت 85 00:06:32
84 12:37:16 مامان گلی - قسمت 5 00:03:38
85 12:40:54 وله خمیری 00:00:29
86 12:41:23 ملوچ - قسمت 35 00:06:44
87 12:48:07 آگهی بازرگانی 00:04:50
88 12:52:57 وله رگلاژ 00:01:06
89 12:54:03 کلیپ اقامه نماز 00:03:40
90 12:57:43 تلاوت قرآن 00:03:17
91 13:01:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:16
92 13:05:16 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
93 13:05:32 کلیپ خدا 00:03:04
94 13:08:36 دیپ‌داپ 00:02:37
95 13:11:13 تیزر شادیانه 00:00:31
96 13:11:44 یاپ یاپس 00:02:08
97 13:13:52 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
98 13:15:01 حیوانات ماشینی - قسمت 9 00:10:42
99 13:25:43 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
100 13:25:52 پیم و پم - قسمت 76 00:14:06
101 13:39:58 وله خمیری 00:00:34
102 13:40:32 قصه‌های عمو رولی - قسمت 7 00:14:09
103 13:54:41 مامان گلی - قسمت 6 00:02:14
104 13:56:55 آگهی بازرگانی 00:03:05
105 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
106 14:00:50 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 11 00:15:17
107 14:16:07 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
108 14:16:19 رعنا دختر دهقان - قسمت 4 00:15:59
109 14:32:18 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
110 14:33:13 تیزر مل‌مل 00:00:57
111 14:34:10 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 37 00:22:14
112 14:56:24 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
113 14:56:36 آگهی بازرگانی 00:03:24
114 15:00:00 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 40 00:21:40
115 15:21:40 تیزر شادیانه_13 00:02:23
116 15:24:03 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
117 15:24:13 کلیپ از توی هر خیابان 00:03:02
118 15:27:15 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
119 15:29:49 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
120 15:30:01 صلح‌بانان - قسمت 42 00:22:07
121 15:52:08 اعلام برنامه 00:00:50
122 15:52:58 کلیپ پدرها خیلی عزیزند 00:03:04
123 15:56:02 آگهی بازرگانی 00:03:58
124 16:00:00 مل‌مل - قسمت 53 00:52:22
125 16:52:22 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
126 16:52:39 تیزر شادیانه_12 00:02:45
127 16:55:24 کدو بدو 00:01:27
128 16:56:51 آگهی بازرگانی 00:03:09
129 17:00:00 پلنگ دم دراز - قسمت 31 00:21:34
130 17:21:34 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
131 17:22:21 کدو بدو 00:01:33
132 17:23:54 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
133 17:24:11 تیزر بزودی مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
134 17:25:49 رود رانر 00:03:51
135 17:29:40 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
136 17:30:07 جزیره دانش - قسمت 34 00:19:41
137 17:49:48 کلیپ کتاب 00:03:16
138 17:53:04 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
139 17:53:31 لئون 00:03:00
140 17:56:31 تیزر مل‌مل 00:00:57
141 17:57:28 آگهی بازرگانی 00:02:47
142 18:00:15 صلح‌بانان - قسمت 43 00:22:09
143 18:22:24 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
144 18:22:41 تیزر شادیانه_10 00:02:19
145 18:25:00 کدو بدو 00:01:33
146 18:26:33 کلیپ فرزندان ایران 00:02:30
147 18:29:03 تیزر مل‌مل 00:00:57
148 18:30:00 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:23:39
149 18:53:39 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
150 18:53:56 اعلام برنامه 00:00:55
151 18:54:51 کدو بدو 00:01:46
152 18:56:37 تیزر مجموعه ماجراهای کوشا 00:01:10
153 18:57:47 آگهی بازرگانی 00:02:16
154 19:00:03 باخانمان - قسمت 1 00:22:59
155 19:23:02 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:01:39
156 19:24:41 صدای مخاطبان-219 00:02:00
157 19:26:41 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
158 19:26:51 تیزر بزودی مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
159 19:28:29 مکس 00:00:45
160 19:29:14 اعلام برنامه 00:00:50
161 19:30:04 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 15 00:15:13
162 19:45:17 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
163 19:45:29 رعنا دختر دهقان - قسمت 5 00:17:23
164 20:02:52 تیزر مجموعه پلنگ دم دراز 00:00:58
165 20:03:50 شهر اسباب‌بازی‌ 00:04:58
166 20:08:48 آگهی بازرگانی 00:02:30
167 20:11:18 فانوس 00:06:33
168 20:17:51 وله رگلاژ 00:01:12
169 20:19:03 کلیپ دعا 00:02:54
170 20:21:57 حدیث 00:00:21
171 20:22:18 تلاوت قرآن 00:04:42
172 20:27:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:37
173 20:31:37 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
174 20:32:13 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
175 20:34:47 مل‌مل - قسمت 38 00:50:28
176 21:25:15 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
177 21:27:49 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
178 21:28:11 آگهی بازرگانی 00:01:50
179 21:30:01 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:15:50
180 21:45:51 تیزر بزودی مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
181 21:47:29 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
182 21:47:46 تیزر شادیانه_10 00:02:19
183 21:50:05 تام و جری - قسمت 18 00:05:45
184 21:55:50 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
185 21:56:28 کدو بدو 00:01:46
186 21:58:14 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
187 22:00:48 رود رانر 00:08:43
188 22:09:31 تیزر مجموعه پلنگ دم دراز 00:00:58
189 22:10:29 شب‌های شیرین 00:19:10
190 22:29:39 شب بخیر بچه‌ها 00:00:21


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها