جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:42
4 08:06:13 حدیث 00:00:33
5 08:06:46 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:06 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:51 مامان گلی - قسمت 1 00:03:23
8 08:11:14 دیپ‌داپ 00:03:05
9 08:14:19 آگهی بازرگانی 00:00:41
10 08:15:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 36 00:12:57
11 08:27:57 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
12 08:28:21 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
13 08:29:30 وله خمیری 00:00:30
14 08:30:00 ماهی بادکنکی - قسمت 9 00:11:41
15 08:41:41 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
16 08:41:57 کلیپ باران 00:02:44
17 08:44:41 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
18 08:45:01 ماجراهای ایوری - قسمت 43 00:07:47
19 08:52:48 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:53:23 جعبه حیوانات 00:02:05
21 08:55:28 تیزر مجموعه خرس کوچولو 00:01:00
22 08:56:28 لالبی 00:01:35
23 08:58:03 آگهی بازرگانی 00:01:57
24 09:00:00 علی و ذره بینش - قسمت 10 00:08:56
25 09:08:56 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
26 09:09:22 مامان گلی - قسمت 2 00:04:34
27 09:13:56 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
28 09:15:00 خرس کوچولو - قسمت 23 00:08:39
29 09:23:39 اعلام برنامه 00:00:45
30 09:24:24 دهکده مامی 00:05:37
31 09:30:01 ملوچ - قسمت 37 00:08:11
32 09:38:12 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
33 09:38:35 تیزر پیم پم 00:02:57
34 09:41:32 کلیپ درخت 00:02:36
35 09:44:08 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
36 09:45:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 37 00:12:59
37 09:57:59 آگهی بازرگانی 00:02:53
38 10:00:52 اتل متل یه جنگل - قسمت 47 00:07:44
39 10:08:36 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
40 10:08:56 مامان گلی - قسمت 3 00:03:37
41 10:12:33 لالبی 00:01:30
42 10:14:03 تیزر مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:00
43 10:15:03 قصه‌های عمو رولی - قسمت 11 00:13:53
44 10:28:56 اعلام برنامه 00:00:35
45 10:29:31 وله خمیری 00:00:29
46 10:30:00 حیوانات ماشینی - قسمت 11 00:10:41
47 10:40:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
48 10:40:50 ماموک 00:03:11
49 10:44:01 تیزر مجموعه شهر قصه 00:01:00
50 10:45:01 پیم و پم - قسمت 78 00:13:51
51 10:58:52 آگهی بازرگانی 00:02:55
52 11:01:47 شهر قصه 00:07:54
53 11:09:41 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
54 11:10:05 یاپ یاپس 00:02:00
55 11:12:05 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
56 11:13:10 اوم نوم 00:01:16
57 11:14:26 وله خمیری 00:00:34
58 11:15:00 ماجراهای ایوری - قسمت 44 00:08:04
59 11:23:04 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
60 11:23:20 مامان گلی - قسمت 4 00:03:31
61 11:26:51 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
62 11:27:55 یاپ یاپس 00:02:06
63 11:30:01 علی و ذره بینش - قسمت 11 00:13:12
64 11:43:13 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
65 11:43:33 تیزر مجموعه پیم و پم 00:01:29
66 11:45:02 ماهی بادکنکی - قسمت 10 00:11:34
67 11:56:36 آگهی بازرگانی 00:05:04
68 12:01:40 بره کوچولو - قسمت 69 00:09:44
69 12:11:24 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
70 12:11:47 تیزر پیم پم 00:02:57
71 12:14:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
72 12:15:00 خرس کوچولو - قسمت 22 00:08:11
73 12:23:11 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
74 12:23:35 مامان گلی - قسمت 5 00:03:59
75 12:27:34 نقاشی کنیم 00:01:00
76 12:28:34 تیزر مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:00
77 12:29:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
78 12:30:00 شهر قصه - قسمت 86 00:06:22
79 12:36:22 وله خمیری 00:00:35
80 12:36:57 ماموک 00:03:04
81 12:40:01 ملوچ - قسمت 36 00:07:37
82 12:47:38 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
83 12:48:31 تیزر مجموعه خرس کوچولو 00:01:00
84 12:49:31 آگهی بازرگانی 00:05:09
85 12:54:40 وله رگلاژ 00:01:09
86 12:55:49 کلیپ چادر نماز 00:01:24
87 12:57:13 تلاوت قرآن 00:03:47
88 13:01:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
89 13:05:05 کلیپ حجاب 00:02:04
90 13:07:09 دهکده مامی 00:05:38
91 13:12:47 تیزر مجموعه پیم و پم 00:01:29
92 13:14:16 وله خمیری 00:00:45
93 13:15:01 حیوانات ماشینی - قسمت 7 00:10:42
94 13:25:43 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
95 13:26:03 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
96 13:27:12 وله خمیری 00:00:48
97 13:28:00 پیم و پم - قسمت 77 00:12:29
98 13:40:29 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
99 13:40:52 قصه‌های عمو رولی - قسمت 9 00:13:20
100 13:54:12 مامان گلی - قسمت 6 00:02:18
101 13:56:30 آگهی بازرگانی 00:03:30
102 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
103 14:00:50 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 15 00:15:13
104 14:16:03 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
105 14:16:13 رعنا دختر دهقان - قسمت 5 00:17:23
106 14:33:36 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
107 14:34:03 جزیره دانش - قسمت 34 00:19:41
108 14:53:44 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
109 14:54:01 لاروا 00:01:47
110 14:55:48 آگهی بازرگانی 00:04:12
111 15:00:00 باخانمان - قسمت 1 00:22:59
112 15:22:59 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
113 15:23:21 تیزر شادیانه_13 00:02:23
114 15:25:44 کدو بدو 00:01:33
115 15:27:17 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
116 15:28:04 دزد ناشی 00:01:56
117 15:30:00 صلح‌بانان - قسمت 43 00:22:09
118 15:52:09 اعلام برنامه 00:00:50
119 15:52:59 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
120 15:55:33 آگهی بازرگانی 00:04:28
121 16:00:01 مل‌مل - قسمت 54 00:53:36
122 16:53:37 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
123 16:53:47 تیزر شادیانه_12 00:02:45
124 16:56:32 آگهی بازرگانی 00:03:28
125 17:00:00 پلنگ دم دراز - قسمت 32 00:21:28
126 17:21:28 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
127 17:21:55 تیزر مجموعه ماجراهای کوشا 00:01:10
128 17:23:05 بره ناقلا 00:05:01
129 17:28:06 تیزر بزودی مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
130 17:29:44 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
131 17:30:01 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 38 00:21:40
132 17:51:41 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
133 17:52:28 تیزر شادیانه_10 00:02:19
134 17:54:47 صدای مخاطبان 00:02:00
135 17:56:47 آگهی بازرگانی 00:03:14
136 18:00:01 صلح‌بانان - قسمت 44 00:22:14
137 18:22:15 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
138 18:22:37 کلیپ یک روز بودم 00:03:15
139 18:25:52 لئون 00:02:58
140 18:28:50 تیزر مجموعه ماجراهای کوشا 00:01:10
141 18:30:00 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:27:00
142 18:57:00 آگهی بازرگانی 00:03:00
143 19:00:00 باخانمان - قسمت 2 00:23:17
144 19:23:17 تیزر بزودی مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
145 19:24:55 اعلام برنامه 00:00:50
146 19:25:45 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
147 19:28:19 لاروا 00:01:41
148 19:30:00 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 16 00:14:30
149 19:44:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
150 19:45:06 رعنا دختر دهقان - قسمت 6 00:17:21
151 20:02:27 تیزر مجموعه پلنگ دم دراز 00:00:58
152 20:03:25 کلیپ آفریدگار 00:03:08
153 20:06:33 مکس 00:01:00
154 20:07:33 آگهی بازرگانی 00:02:44
155 20:10:17 فانوس 00:07:02
156 20:17:19 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
157 20:17:36 دعای سحر 00:03:06
158 20:20:42 وله رگلاژ 00:01:01
159 20:21:43 حدیث 00:00:21
160 20:22:04 تلاوت قرآن 00:05:56
161 20:28:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
162 20:32:17 خوش به حال ما 00:01:15
163 20:33:32 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
164 20:36:06 برنارد 00:03:16
165 20:39:22 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
166 20:40:00 مل‌مل - قسمت 53 00:52:22
167 21:32:22 آگهی بازرگانی 00:01:51
168 21:34:13 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 23 00:14:22
169 21:48:35 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
170 21:48:45 تیزر شادیانه_10 00:02:19
171 21:51:04 وله خوش‌مزه-102 00:04:17
172 21:55:21 تام و جری - قسمت 19 00:06:22
173 22:01:43 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
174 22:04:17 شب‌های شیرین 00:25:31
175 22:29:48 شب بخیر بچه‌ها 00:00:12


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها