جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:42
4 08:06:13 حدیث 00:00:33
5 08:06:46 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:06 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:51 مامان گلی - قسمت 1 00:03:59
8 08:11:50 تو تی تو 00:02:15
9 08:14:05 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
10 08:14:21 آگهی بازرگانی 00:00:41
11 08:15:02 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 38 00:12:58
12 08:28:00 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
13 08:28:23 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
14 08:29:28 وله خمیری 00:00:32
15 08:30:00 ماهی بادکنکی - قسمت 11 00:12:25
16 08:42:25 لالبی 00:01:35
17 08:44:00 تیزر مجموعه خرس کوچولو 00:01:00
18 08:45:00 ماجراهای ایوری - قسمت 45 00:08:05
19 08:53:05 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:53:40 تیزر پیم پم 00:02:57
21 08:56:37 جعبه حیوانات 00:02:05
22 08:58:42 آگهی بازرگانی 00:01:18
23 09:00:00 علی و ذره بینش - قسمت 12 00:14:33
24 09:14:33 وله خمیری 00:00:30
25 09:15:03 خرس کوچولو - قسمت 25 00:06:54
26 09:21:57 اعلام برنامه 00:00:45
27 09:22:42 ملوچ - قسمت 39 00:06:28
28 09:29:10 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
29 09:29:34 یاپ یاپس 00:02:20
30 09:31:54 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
31 09:32:54 دهکده مامی 00:05:34
32 09:38:28 کلیپ مسواک زدن 00:03:34
33 09:42:02 وله خمیری 00:00:48
34 09:42:50 من یک حیوان هستم 00:02:01
35 09:44:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
36 09:45:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 39 00:12:57
37 09:57:57 آگهی بازرگانی 00:02:03
38 10:00:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 49 00:07:19
39 10:07:19 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
40 10:07:39 مامان گلی - قسمت 2 00:04:15
41 10:11:54 ماموک 00:02:58
42 10:14:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
43 10:15:01 قصه‌های عمو رولی - قسمت 15 00:11:42
44 10:26:43 اعلام برنامه 00:00:35
45 10:27:18 تیزر مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:00
46 10:28:18 وله خمیری 00:00:42
47 10:29:00 تیزر مجموعه شهر قصه 00:01:00
48 10:30:00 حیوانات ماشینی - قسمت 13 00:10:33
49 10:40:33 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
50 10:40:55 مامان گلی - قسمت 3 00:04:09
51 10:45:04 اعلام برنامه 00:00:45
52 10:45:49 پیم و پم - قسمت 80 00:13:46
53 10:59:35 آگهی بازرگانی 00:02:44
54 11:02:19 شهر قصه - قسمت 89 00:06:53
55 11:09:12 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
56 11:09:21 تیزر پیم پم 00:02:57
57 11:12:18 کلیپ باران 00:02:44
58 11:15:02 ماجراهای ایوری - قسمت 46 00:08:01
59 11:23:03 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
60 11:23:27 مامان گلی - قسمت 4 00:04:38
61 11:28:05 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
62 11:29:09 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
63 11:30:01 علی و ذره بینش - قسمت 13 00:13:05
64 11:43:06 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
65 11:43:29 لالبی 00:01:35
66 11:45:04 ماهی بادکنکی - قسمت 12 00:12:54
67 11:57:58 آگهی بازرگانی 00:04:51
68 12:02:49 بره کوچولو - قسمت 71 00:09:49
69 12:12:38 اعلام برنامه 00:00:35
70 12:13:13 تیزر مجموعه پیم و پم 00:01:29
71 12:14:42 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
72 12:15:02 خرس کوچولو - قسمت 24 00:08:27
73 12:23:29 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
74 12:23:45 یاپ یاپس 00:02:16
75 12:26:01 اعلام برنامه 00:00:45
76 12:26:46 تیزر مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:00
77 12:27:46 کلیپ نقاشی 00:02:17
78 12:30:03 شهر قصه - قسمت 88 00:06:36
79 12:36:39 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
80 12:37:05 جعبه حیوانات 00:02:09
81 12:39:14 وله خمیری 00:00:48
82 12:40:02 ملوچ - قسمت 38 00:08:05
83 12:48:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
84 12:48:16 تیزر پیم پم 00:02:57
85 12:51:13 آگهی بازرگانی 00:05:18
86 12:56:31 وله رگلاژ 00:00:25
87 12:56:56 حدیث 00:00:16
88 12:57:12 تلاوت قرآن 00:03:48
89 13:01:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
90 13:05:05 کلیپ خدا 00:03:04
91 13:08:09 تیزر مجموعه ماهی بادکنکی 00:01:02
92 13:09:11 مامان گلی - قسمت 5 00:04:12
93 13:13:23 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
94 13:14:23 وله خمیری 00:00:38
95 13:15:01 حیوانات ماشینی - قسمت 12 00:10:29
96 13:25:30 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
97 13:26:23 پیم و پم - قسمت 79 00:13:50
98 13:40:13 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
99 13:40:39 قصه‌های عمو رولی - قسمت 13 00:13:49
100 13:54:28 وله خمیری 00:00:29
101 13:54:57 مامان گلی - قسمت 6 00:02:49
102 13:57:46 آگهی بازرگانی 00:02:14
103 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
104 14:00:50 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 17 00:15:13
105 14:16:03 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
106 14:16:13 رعنا دختر دهقان - قسمت 7 00:17:23
107 14:33:36 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
108 14:34:03 جزیره دانش - قسمت 35 00:24:09
109 14:58:12 آگهی بازرگانی 00:02:48
110 15:01:00 باخانمان - قسمت 3 00:23:04
111 15:24:04 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
112 15:24:42 تیزر شادیانه_13 00:02:23
113 15:27:05 لاروا 00:01:51
114 15:28:56 تیزر مجموعه تندرها به پیش 00:00:44
115 15:29:40 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
116 15:30:02 صلح‌بانان - قسمت 45 00:22:04
117 15:52:06 اعلام برنامه 00:00:50
118 15:52:56 تیزر مجموعه ماجراهای کوشا 00:01:10
119 15:54:06 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
120 15:56:40 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
121 15:56:57 تیزر مجموعه تندرها به پیش 00:00:44
122 15:57:41 آگهی بازرگانی 00:02:19
123 16:00:00 مل‌مل - قسمت 56 00:55:13
124 16:55:13 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
125 16:55:23 تیزر شادیانه_12 00:02:45
126 16:58:08 آگهی بازرگانی 00:01:52
127 17:00:00 پلنگ دم دراز - قسمت 22 00:20:17
128 17:20:17 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
129 17:20:53 بره قهرمان 00:01:04
130 17:21:57 تیزر مجموعه رعنا دختر دهقان 00:00:55
131 17:22:52 کدو بدو 00:01:33
132 17:24:25 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
133 17:24:42 تیزر شادیانه_10 00:02:19
134 17:27:01 لئون 00:02:59
135 17:30:00 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 39 00:22:52
136 17:52:52 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
137 17:53:30 فیلر خوش‌مزه-104 00:04:15
138 17:57:45 آگهی بازرگانی 00:02:15
139 18:00:00 صلح‌بانان - قسمت 46 00:20:29
140 18:20:29 تیزر مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
141 18:22:07 رالف 00:01:18
142 18:23:25 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
143 18:25:59 صدای مخاطبان-226 00:02:00
144 18:27:59 تیزر مجموعه تندرها به پیش 00:00:44
145 18:28:43 مکس 00:01:00
146 18:29:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
147 18:30:00 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:27:13
148 18:57:13 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
149 18:57:23 آگهی بازرگانی 00:02:37
150 19:00:00 باخانمان - قسمت 4 00:23:15
151 19:23:15 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
152 19:24:10 اعلام برنامه 00:00:50
153 19:25:00 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
154 19:27:34 لاروا 00:02:27
155 19:30:01 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 18 00:14:45
156 19:44:46 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
157 19:45:03 رعنا دختر دهقان - قسمت 8 00:17:22
158 20:02:25 آگهی بازرگانی 00:01:52
159 20:04:17 فانوس 00:07:14
160 20:11:31 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
161 20:11:53 تیزر مجموعه رعنا دختر دهقان 00:00:55
162 20:12:48 برنارد 00:03:31
163 20:16:19 دعای سحر 00:02:35
164 20:18:54 کلیپ هنگام نماز 00:02:51
165 20:21:45 وله رگلاژ 00:00:58
166 20:22:43 حدیث 00:00:21
167 20:23:04 تلاوت قرآن 00:05:56
168 20:29:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
169 20:33:17 کلیپ پیامبر 00:03:53
170 20:37:10 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
171 20:37:32 تیزر شادیانه_10 00:02:19
172 20:39:51 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
173 20:40:08 مل‌مل - قسمت 53 00:53:53
174 21:34:01 آگهی بازرگانی 00:00:41
175 21:34:42 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:18:12
176 21:52:54 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
177 21:53:30 تیزر مجموعه تندرها به پیش 00:00:44
178 21:54:14 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
179 21:56:48 تام و جری - قسمت 17 00:06:11
180 22:02:59 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
181 22:03:26 لاروا 00:02:10
182 22:05:36 شب‌های شیرین 00:24:11
183 22:29:47 شب بخیر بچه‌ها 00:00:13


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها