جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
4 08:05:48 حدیث 00:00:17
5 08:06:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:25 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:10 پینگو 00:06:10
8 08:13:20 آگهی بازرگانی 00:01:41
9 08:15:01 آرم تایم(ماجراهای ایوری) 00:00:25
10 08:15:26 ماجراهای ایوری - قسمت 44 00:07:20
11 08:22:46 اعلام هفتگی پویا 00:06:00
12 08:28:46 وله خمیری 00:00:48
13 08:29:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
14 08:30:00 نیکا و داداشی - قسمت 4 00:10:47
15 08:40:47 کلیپ آفریدگار 00:02:57
16 08:43:44 آرم استیشن لوگوی روی لیوان 00:00:53
17 08:44:37 آرم تایم(بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها) 00:00:25
18 08:45:02 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها - قسمت 29 00:10:36
19 08:55:38 وله خمیری 00:00:40
20 08:56:18 تیزر در حین پخش ماشا و آقا خرسه 00:01:00
21 08:57:18 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:57:53 آگهی بازرگانی 00:01:42
23 08:59:35 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:25
24 09:00:00 بیشه مثل‌ها - قسمت 24 00:08:40
25 09:08:40 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
26 09:08:49 ماجراهای سعید 00:05:03
27 09:13:52 وله بحران آب 00:00:46
28 09:14:38 آرم تایم(گردش‌های سه کوچولو) 00:00:25
29 09:15:03 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 10 00:10:57
30 09:26:00 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
31 09:26:22 لالبی 00:02:32
32 09:28:54 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:29:39 آرم تایم(اسکیموها) 00:00:25
34 09:30:04 اسکیموها - قسمت 20 00:11:57
35 09:42:01 وله خمیری 00:00:35
36 09:42:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
37 09:43:00 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:35
38 09:44:35 آرم تایم(ماهی فضایی) 00:00:25
39 09:45:00 ماهی فضایی - قسمت 43 00:11:49
40 09:56:49 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
41 09:57:05 نقاشی کنیم 00:00:49
42 09:57:54 آگهی بازرگانی 00:01:41
43 09:59:35 آرم تایم(ماجراهای عمو رولی) 00:00:25
44 10:00:00 ماجراهای عمو رولی - قسمت 84 00:13:54
45 10:13:54 تیزر در حین پخش ماشا و آقا خرسه 00:01:00
46 10:14:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
47 10:15:03 جنگل آلاله - قسمت 4 00:13:27
48 10:28:30 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:35
49 10:30:05 ماشا و آقا خرسه - قسمت 16 00:07:27
50 10:37:32 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
51 10:37:41 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
52 10:39:41 وله خمیری 00:00:38
53 10:40:19 کلیپ نعمت‌های خدا 00:04:16
54 10:44:35 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:25
55 10:45:00 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 30 00:11:26
56 10:56:26 آگهی بازرگانی 00:03:18
57 10:59:44 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
58 11:00:09 شهر قصه - قسمت 06 00:10:07
59 11:10:16 اعلام برنامه 00:00:35
60 11:10:51 مولانگ 00:03:19
61 11:14:10 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
62 11:14:19 وله خمیری 00:00:42
63 11:15:01 نیکا و داداشی - قسمت 5 00:11:20
64 11:26:21 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
65 11:29:25 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:50
66 11:30:15 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
67 11:30:40 نقاشی‌نقاشی - قسمت 75 00:13:43
68 11:44:23 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 00:01:02
69 11:45:25 آرم تایم(ماجراهای ایوری) 00:00:25
70 11:45:50 ماجراهای ایوری - قسمت 52 00:07:45
71 11:53:35 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:35
72 11:55:10 نقاشی کنیم 00:00:52
73 11:56:02 آگهی بازرگانی 00:03:33
74 11:59:35 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:25
75 12:00:00 بیشه مثل‌ها - قسمت 23 00:08:29
76 12:08:29 تیزر در حین پخش ماشا و آقا خرسه 00:01:00
77 12:09:29 مول 00:05:06
78 12:14:35 آرم تایم(گردش‌های سه کوچولو) 00:00:25
79 12:15:00 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 9 00:11:01
80 12:26:01 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:50
81 12:26:51 یاپ یاپس 00:01:59
82 12:28:50 اعلام برنامه 00:00:45
83 12:29:35 آرم تایم (اسکیموها) 00:00:25
84 12:30:00 اسکیموها - قسمت 19 00:11:36
85 12:41:36 وله خمیری 00:00:47
86 12:42:23 وله بحران آب 00:00:46
87 12:43:09 آرم تایم(ماهی فضایی) 00:00:25
88 12:43:34 ماهی فضایی - قسمت 42 00:11:45
89 12:55:19 آرم تایم (آفتاب گردون) 00:00:25
90 12:55:44 آفتاب گردون - قسمت 67 00:08:39
91 13:04:23 وله رگلاژ 00:00:38
92 13:05:01 باکس اذانگاهی ظهر 00:05:59
93 13:11:00 باکس اذانگاهی ظهر 00:06:00
94 13:17:00 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
95 13:17:25 شهر قصه - قسمت 05 00:07:10
96 13:24:35 وله بحران آب 00:00:46
97 13:25:21 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
98 13:25:30 آگهی بازرگانی 00:04:34
99 13:30:04 ماشا و آقا خرسه - قسمت 15 00:07:36
100 13:37:40 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
101 13:38:03 کلیپ نی‌نی 00:03:46
102 13:41:49 وله خمیری 00:00:42
103 13:42:31 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:25
104 13:42:56 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 65 00:12:10
105 13:55:06 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
106 13:55:32 آگهی بازرگانی 00:04:28
107 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
108 14:00:50 شیر شاه 00:43:52
109 14:44:42 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
110 14:45:04 تام و جری 00:06:34
111 14:51:38 تیزر تابستانی نهال 00:03:09
112 14:54:47 گنجینه 00:00:57
113 14:55:44 آگهی بازرگانی 00:03:51
114 14:59:35 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
115 15:00:00 من هنرمندم - قسمت 65 00:22:23
116 15:22:23 تیزر آخر هفته‌های طلایی 00:01:41
117 15:24:04 تیزر اخراجی‌ها 00:03:06
118 15:27:10 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
119 15:27:20 سبک زندگی 00:01:20
120 15:28:40 اعلام برنامه 00:00:55
121 15:29:35 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
122 15:30:00 ماجراهای دینو - قسمت 7 00:12:43
123 15:42:43 آرم تایم (عناصر) 00:00:25
124 15:43:08 عناصر - قسمت 26 00:12:57
125 15:56:05 آگهی بازرگانی 00:04:29
126 16:00:34 موزه-2 - قسمت 13 00:17:31
127 16:18:05 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
128 16:23:05 کلیپ قفل طلا 00:04:07
129 16:27:12 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
130 16:27:29 مورف 00:01:29
131 16:28:58 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
132 16:29:36 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:25
133 16:30:01 ماجراهای نیلز - قسمت 26 00:14:27
134 16:44:28 تیزر مجموعه معمای بزرگ 00:01:05
135 16:45:33 رود رانر 00:08:34
136 16:54:07 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
137 16:54:17 کلیپ غریبه 00:02:30
138 16:56:47 آگهی بازرگانی 00:03:18
139 17:00:05 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
140 17:00:30 قهرمانان تنیس - قسمت 38 00:21:51
141 17:22:21 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
142 17:22:57 هم‌بازی 00:03:22
143 17:26:19 تیزر تابستانی نهال 00:03:09
144 17:29:28 داستان‌های الوند - قسمت 11 00:26:30
145 17:55:58 اعلام برنامه 00:00:50
146 17:56:48 آگهی بازرگانی 00:03:56
147 18:00:44 نگهبانان شیردل - قسمت 1 00:22:42
148 18:23:26 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
149 18:28:26 صلوات خاصه 00:01:05
150 18:29:31 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
151 18:30:07 گربه‌ای به نام لئوپولد - قسمت 1 00:13:37
152 18:43:44 تیزر آخر هفته‌های طلایی 00:01:41
153 18:45:25 میشا - قسمت 2 00:10:17
154 18:55:42 تیزرمجموعه ورجه وورجه 00:00:50
155 18:56:32 آگهی بازرگانی 00:03:08
156 18:59:40 آرم تایم (تندر) 00:00:25
157 19:00:05 تندر - قسمت 9 00:21:50
158 19:21:55 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
159 19:22:07 کلیپ باغ سلطون 00:02:34
160 19:24:41 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
161 19:29:41 آرم تایم (معماهای بزرگ پوآرو و مارپل) 00:00:25
162 19:30:06 معماهای بزرگ پوآرو و مارپل - قسمت 13 00:23:52
163 19:53:58 آگهی بازرگانی 00:03:56
164 19:57:54 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
165 19:58:19 ماجراهای دینو - قسمت 6 00:12:01
166 20:10:20 پرنده طلایی - قسمت 11 00:20:26
167 20:30:46 وله رگلاژ 00:00:46
168 20:31:32 باکس اذانگاهی مغرب 00:05:28
169 20:37:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:04:03
170 20:41:03 صلوات خاصه 00:01:05
171 20:42:08 تیزر تابستانی نهال 00:03:09
172 20:45:17 عناصر - قسمت 25 00:12:33
173 20:57:50 آگهی بازرگانی 00:02:50
174 21:00:40 موزه-2 - قسمت 11 00:17:59
175 21:18:39 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
176 21:23:39 هم‌بازی 00:03:22
177 21:27:01 کلیپ پابوس 00:02:54
178 21:29:55 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:25
179 21:30:20 ماجراهای نیلز - قسمت 25 00:23:52
180 21:54:12 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
181 21:54:48 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
182 21:59:48 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
183 22:00:13 قهرمانان تنیس - قسمت 37 00:22:04
184 22:22:17 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
185 22:22:27 گروه تحقیق 00:04:35
186 22:27:02 تیزر اخراجی‌ها 00:03:06
187 22:30:08 تام و جری - قسمت 24 00:06:34
188 22:36:42 تیزر آخر هفته‌های طلایی 00:01:41
189 22:38:23 کلیپ قرار 00:03:04
190 22:41:27 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
191 22:41:37 ترافیک 00:02:11
192 22:43:48 تیزر مجموعه ورجه‌ورجه 00:01:12
193 22:45:00 میشا - قسمت 1 00:10:49
194 22:55:49 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
195 22:57:19 کلیپ فانوس لالایی 00:02:57
196 23:00:16 آرم تایم (تندر) 00:00:25
197 23:00:41 تندر - قسمت 8 00:21:07
198 23:21:48 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
199 23:26:48 صلوات خاصه 00:01:05
200 23:27:53 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
201 23:28:05 تیزر مجموعه بچه رئیس 00:01:33
202 23:29:38 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
203 23:30:03 من هنرمندم - قسمت 65 00:22:23
204 23:52:26 تیزر تابستانی نهال 00:03:09
205 23:55:35 هم‌بازی 00:03:22
206 23:58:57 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
207 23:59:14 شب بخیر بچه‌ها 00:00:46


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها