جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 حدیث 00:00:45
5 08:08:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:09:02 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:47 کلیپ‌های مهدپویا-حس‌چشایی 00:02:35
8 08:12:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
9 08:12:40 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
10 08:13:13 آگهی بازرگانی 00:01:49
11 08:15:02 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
12 08:15:27 نقاشی‌نقاشی - قسمت 75 00:14:15
13 08:29:42 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
14 08:30:07 سارا و اردک - قسمت 26 00:06:34
15 08:36:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
16 08:36:50 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
17 08:43:20 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
18 08:44:18 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
19 08:44:34 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
20 08:44:59 شهر قصه - قسمت 26 00:06:30
21 08:51:29 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:52:04 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
23 08:54:04 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
24 08:54:22 تو تی تو 00:02:40
25 08:57:02 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
26 08:57:35 آگهی بازرگانی 00:02:11
27 08:59:46 آرم تایم (لویی) 00:00:25
28 09:00:11 لویی - قسمت 27 00:06:39
29 09:06:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
30 09:06:59 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
31 09:09:01 مول 00:04:38
32 09:13:39 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:33
33 09:15:12 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
34 09:15:37 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 38 00:07:21
35 09:22:58 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:23:43 کلیپ پاییز 00:01:40
37 09:25:23 آنونس مجموعه لویی 00:02:03
38 09:27:26 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
39 09:27:52 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
40 09:29:52 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:25
41 09:30:17 پهلوانان پویا - قسمت 04 00:14:15
42 09:44:32 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
43 09:44:41 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
44 09:45:06 نیلویا - قسمت 17 00:06:22
45 09:51:28 کلیپ توپ 00:02:19
46 09:53:47 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
47 09:55:04 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
48 09:55:37 آگهی بازرگانی 00:04:43
49 10:00:20 پیم و پم - قسمت 76 00:10:42
50 10:11:02 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:17
51 10:11:19 پیم و پم اینا 00:09:46
52 10:21:05 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
53 10:21:14 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
54 10:27:44 کاردستی‌های مهدپویا-آدمک 00:02:05
55 10:29:49 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
56 10:30:14 قطارها - قسمت 66 00:05:54
57 10:36:08 کلیپ‌های مهدپویا 00:01:55
58 10:38:03 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
59 10:39:20 آنونس مجموعه آفتابگردون 00:01:33
60 10:40:53 ترو ترو 00:03:33
61 10:44:26 اعلام برنامه 00:00:35
62 10:45:01 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
63 10:45:26 اتل متل یه جنگل - قسمت 36 00:09:13
64 10:54:39 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
65 10:55:12 آگهی بازرگانی 00:04:53
66 11:00:05 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
67 11:00:30 شهر قصه - قسمت 27 00:05:02
68 11:05:32 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:02:02
69 11:07:34 وله روابط عمومی-162 00:00:22
70 11:07:56 پینگو 00:04:47
71 11:12:43 آنونس مجموعه نیلویا 00:02:00
72 11:14:43 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
73 11:15:08 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 39 00:07:00
74 11:22:08 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:43
75 11:23:51 ماجراهای سعید 00:03:41
76 11:27:32 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
77 11:28:30 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:33
78 11:30:03 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
79 11:30:28 نقاشی‌نقاشی - قسمت 76 00:14:00
80 11:44:28 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
81 11:44:52 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
82 11:46:52 کلیپ‌های‌مهدپویا-وسایل‌شخصی 00:01:27
83 11:48:19 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
84 11:49:36 وله رگلاژ 00:01:14
85 11:50:50 جشن نماز 00:05:10
86 11:56:00 جشن نماز 00:05:51
87 12:01:51 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
88 12:02:00 آگهی بازرگانی 00:05:00
89 12:07:00 آفتاب‌گردون - قسمت 70 00:07:49
90 12:14:49 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
91 12:14:58 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:25
92 12:15:23 سارا و اردک - قسمت 63 00:06:53
93 12:22:16 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
94 12:28:46 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
95 12:29:44 آرم تایم (لویی) 00:00:25
96 12:30:09 لویی - قسمت 28 00:06:44
97 12:36:53 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
98 12:37:17 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
99 12:39:19 دیپ‌داپ 00:02:31
100 12:41:50 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
101 12:43:52 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
102 12:45:09 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
103 12:45:34 نیلویا - قسمت 16 00:06:22
104 12:51:56 کلیپ نمره بیست 00:01:52
105 12:53:48 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
106 13:00:18 پیم و پم - قسمت 75 00:11:34
107 13:11:52 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:17
108 13:12:09 پیم و پم اینا 00:09:32
109 13:21:41 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
110 13:22:03 تو تی تو 00:02:44
111 13:24:47 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
112 13:25:20 آگهی بازرگانی 00:04:22
113 13:29:42 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
114 13:30:07 قطارها - قسمت 65 00:05:16
115 13:35:23 کلیپ دنیای عروسک 00:02:58
116 13:38:21 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
117 13:39:14 کاردستی‌های مهدپویا-خورشید 00:02:43
118 13:41:57 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:33
119 13:43:30 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
120 13:43:46 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
121 13:45:03 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
122 13:45:28 اتل متل یه جنگل - قسمت 35 00:08:42
123 13:54:10 جعبه حیوانات 00:01:50
124 13:56:00 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
125 13:56:33 آگهی بازرگانی 00:03:27
126 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
127 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
128 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:48
129 14:07:09 آرم تایم(آبشار سرنوشت) 00:00:25
130 14:07:34 آبشار سرنوشت - قسمت 55 00:24:14
131 14:31:48 ارم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
132 14:31:58 داستان آنه شرلی - قسمت 33 00:22:46
133 14:54:44 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
134 14:55:07 آگهی بازرگانی 00:04:58
135 15:00:05 جزیره دانش - قسمت 48 00:20:43
136 15:20:48 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
137 15:21:24 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 00:02:08
138 15:23:32 اعلام برنامه 00:00:55
139 15:24:27 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
140 15:25:18 ترافیک 00:02:15
141 15:27:33 آنونس مجموعه من می‌خونم تو گوش کن 00:02:01
142 15:29:34 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
143 15:29:59 کارآگاه درختی - قسمت 20 00:08:13
144 15:38:12 آنونس مجموعه آبشار سرونشت 00:02:00
145 15:40:12 سبک زندگی 00:01:07
146 15:41:19 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 20 00:12:39
147 15:53:58 اعلام برنامه 00:00:50
148 15:54:48 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
149 15:55:11 آگهی بازرگانی 00:04:53
150 16:00:04 خانه‌ ما - قسمت 1 00:16:42
151 16:16:46 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
152 16:17:22 آنونس مجموعه جزیره دانش 00:02:27
153 16:19:49 کلیپ کتاب 00:03:33
154 16:23:22 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:02:17
155 16:25:39 شکرستان 00:01:39
156 16:27:18 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
157 16:27:35 آنونس مجموعه داستان‌ آنه شرلی 00:02:18
158 16:29:53 آرم تایم (قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:00:25
159 16:30:18 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 10 00:17:45
160 16:48:03 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
161 16:49:33 آنونس مجموعه ماجراهای دینو 00:02:24
162 16:51:57 گنجینه 00:01:00
163 16:52:57 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
164 16:53:48 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
165 16:58:48 وله رگلاژ 00:01:13
166 17:00:01 بسته تلاوت قرآن 00:10:59
167 17:11:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:17:30
168 17:28:30 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:01:05
169 17:29:35 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
170 17:30:00 قهرمانان تنیس - قسمت 116 00:21:12
171 17:51:12 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
172 17:51:24 ماجراهای دانی 00:03:40
173 17:55:04 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
174 17:55:27 آگهی بازرگانی 00:04:42
175 18:00:09 ماشیناسورها - قسمت 33 00:22:49
176 18:22:58 اعلام برنامه 00:00:50
177 18:23:48 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
178 18:24:11 آگهی بازرگانی 00:04:51
179 18:29:02 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
180 18:29:38 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
181 18:30:03 من هنرمندم - قسمت 123 00:21:12
182 18:51:15 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
183 18:51:53 آنونس مجموعه صلح بانان 00:02:10
184 18:54:03 آنونس مجموعه سطل سحر آمیز 00:02:15
185 18:56:18 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
186 18:56:41 آگهی بازرگانی 00:03:51
187 19:00:32 داستان‌های اردک - قسمت 21 00:21:28
188 19:22:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
189 19:22:22 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
190 19:23:13 جان‌جان‌ها 00:06:29
191 19:29:42 آرم تایم(آبشار سرنوشت) 00:00:25
192 19:30:07 آبشار سرنوشت - قسمت 55 00:24:14
193 19:54:21 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
194 19:54:57 اعلام برنامه 00:00:50
195 19:55:47 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
196 19:56:10 آگهی بازرگانی 00:03:52
197 20:00:02 مهارت‌های زندگی - قسمت 293 00:13:29
198 20:13:31 آنونس مجموعه این چطور کار میکنه 00:02:00
199 20:15:31 همسایه‌ها-4 - قسمت 21 00:11:47
200 20:27:18 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
201 20:27:56 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 00:02:00
202 20:29:56 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
203 20:30:13 تندر - قسمت 30 00:22:40
204 20:52:53 آنونس مجموعه من می‌خونم تو گوش کن 00:02:01
205 20:54:54 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
206 20:55:17 آگهی بازرگانی 00:04:21
207 20:59:38 آرم تایم (داستان‌های آن‌شرلی) 00:00:25
208 21:00:03 داستان آنه شرلی - قسمت 34 00:22:46
209 21:22:49 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
210 21:22:59 سبک زندگی 00:02:01
211 21:25:00 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
212 21:30:00 بسته شبانگاهی - قسمت 76 00:29:59
213 21:59:59 شب بخیر بچه‌ها 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها