جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 حدیث 00:00:29
5 08:06:34 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:54 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
7 08:08:11 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:08:56 کاردستی‌های مهد پویا-ساعت 00:01:38
9 08:10:34 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
10 08:12:04 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
11 08:12:37 آگهی بازرگانی 00:02:15
12 08:14:52 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
13 08:15:12 نقاشی‌نقاشی - قسمت 82 00:14:21
14 08:29:33 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
15 08:29:56 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
16 08:30:16 حیوانات کاغذی - قسمت 69 00:12:06
17 08:42:22 آرم استیشن روز 00:00:20
18 08:42:42 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
19 08:43:14 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:30
20 08:44:44 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
21 08:45:04 شهر قصه - قسمت 33 00:09:41
22 08:54:45 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:55:20 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
24 08:56:18 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
25 08:56:51 آگهی بازرگانی 00:03:04
26 08:59:55 آرم تایم (لویی) 00:00:20
27 09:00:15 لویی - قسمت 34 00:06:49
28 09:07:04 کلیپ شادی 00:02:35
29 09:09:39 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
30 09:11:09 اگه گفتی این چیه؟ - قسمت 15 00:00:32
31 09:11:41 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
32 09:13:11 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
33 09:14:41 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
34 09:15:01 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 3 00:07:21
35 09:22:22 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
36 09:22:31 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
37 09:23:48 وله خمیری 00:00:37
38 09:24:25 کلیپ شاپرک 00:03:26
39 09:27:51 اعلام برنامه 00:00:45
40 09:28:36 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:30
41 09:30:06 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
42 09:30:26 پهلوانان پویا - قسمت 11 00:13:49
43 09:44:15 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
44 09:44:41 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
45 09:45:01 نیلویا - قسمت 24 00:06:21
46 09:51:22 کلیپ مهدپویا- حس‌چشایی1 00:02:35
47 09:53:57 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
48 09:54:55 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
49 09:55:28 آگهی بازرگانی 00:04:49
50 10:00:17 پیم و پم - قسمت 83 00:12:27
51 10:12:44 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:20
52 10:13:04 پیم و پم اینا 00:09:53
53 10:22:57 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
54 10:23:21 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:01:30
55 10:24:51 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
56 10:26:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
57 10:27:09 کلیپ دو دوست 00:02:38
58 10:29:47 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
59 10:30:07 کایلو - قسمت 1 00:07:55
60 10:38:02 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
61 10:38:26 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
62 10:39:56 اعلام برنامه 00:00:35
63 10:40:31 تو تی تو 00:02:18
64 10:42:49 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
65 10:43:15 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
66 10:44:45 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
67 10:45:05 اتل متل یه جنگل - قسمت 43 00:08:49
68 10:53:54 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
69 10:54:27 آگهی بازرگانی 00:04:38
70 10:59:05 اعلام برنامه 00:00:45
71 10:59:50 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
72 11:00:10 شهر قصه - قسمت 34 00:07:57
73 11:08:07 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
74 11:14:37 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
75 11:14:57 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 4 00:06:49
76 11:21:46 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
77 11:22:39 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
78 11:23:56 کلیپ‌های‌ مهدپویا- حس شنوایی1 00:02:26
79 11:26:22 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
80 11:27:52 وله روابط عمومی-162 00:00:22
81 11:28:14 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
82 11:29:44 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
83 11:30:04 نقاشی‌نقاشی - قسمت 83 00:14:12
84 11:44:16 آرم استیشن روز 00:00:20
85 11:44:36 آفتاب‌گردون 00:11:06
86 11:55:42 وله رگلاژ 00:00:28
87 11:56:10 جشن نماز 00:05:50
88 12:02:00 جشن نماز 00:05:53
89 12:07:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
90 12:08:02 آنونس مجموعه لویی 00:01:30
91 12:09:32 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
92 12:10:05 آگهی بازرگانی 00:04:13
93 12:14:18 اعلام برنامه 00:00:35
94 12:14:53 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
95 12:15:13 حیوانات کاغذی - قسمت 7 00:12:06
96 12:27:19 آرم استیشن روز 00:00:20
97 12:27:39 دیپ‌داپ 00:02:31
98 12:30:10 آرم تایم (لویی) 00:00:20
99 12:30:30 لویی - قسمت 35 00:06:42
100 12:37:12 ارم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
101 12:37:36 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
102 12:39:06 کاردستی‌های مهد پویا-ماشین پلیس 00:03:43
103 12:42:49 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
104 12:43:47 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
105 12:45:17 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
106 12:45:37 نیلویا - قسمت 23 00:06:06
107 12:51:43 کلیپ‌ عروسک قشنگ 00:02:58
108 12:54:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
109 12:54:50 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
110 12:56:07 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
111 12:56:25 یاپ یاپس 00:01:47
112 12:58:12 آنونس مجموعه لویی 00:01:30
113 12:59:42 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:20
114 13:00:02 پیم و پم - قسمت 82 00:14:21
115 13:14:23 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:20
116 13:14:43 پیم و پم اینا 00:09:41
117 13:24:24 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
118 13:24:33 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
119 13:25:31 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
120 13:26:04 آگهی بازرگانی 00:04:16
121 13:30:20 آرم تایم(قطارها) 00:00:20
122 13:30:40 قطارها - قسمت 78 00:05:05
123 13:35:45 کلیپ‌های‌مهدپویا- وسایله نقلیه 00:01:35
124 13:37:20 وله خمیری 00:00:55
125 13:38:15 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
126 13:44:45 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
127 13:45:05 اتل متل یه جنگل - قسمت 42 00:08:40
128 13:53:45 آرم استیشن توپ 00:00:23
129 13:54:08 تو تی تو 00:02:07
130 13:56:15 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
131 13:56:48 آگهی بازرگانی 00:03:12
132 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
133 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
134 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:35
135 14:07:56 آرم تایم (سینمایی زمان برف‌بازی) 00:00:25
136 14:08:21 سینمایی زمان برف‌بازی 01:05:34
137 15:13:55 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
138 15:14:33 خانواده من 00:10:28
139 15:25:01 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
140 15:25:52 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
141 15:26:15 آگهی بازرگانی 00:04:03
142 15:30:18 آرم تایم (داستان‌های اردک) 00:00:25
143 15:30:43 داستان‌های اردک - قسمت 26 00:20:58
144 15:51:41 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
145 15:52:19 آنونس مجموعه سطل سحر آمیز 00:02:15
146 15:54:34 اعلام برنامه 00:00:50
147 15:55:24 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
148 15:55:47 آگهی بازرگانی 00:04:30
149 16:00:17 مهارت‌های زندگی - قسمت 251 00:12:25
150 16:12:42 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
151 16:13:09 تیزر بزودی راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
152 16:14:41 تیزر برندگان غدیری شویم 00:00:45
153 16:15:26 ژولی و مولی - قسمت 7 00:07:20
154 16:22:46 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
155 16:23:24 آنونس مجموعه صلح بانان 00:01:41
156 16:25:05 کلیپ فصل سپید 00:03:56
157 16:29:01 آنونس مجموعه من می‌خونم تو گوش کن 00:01:11
158 16:30:12 تندر - قسمت 34 00:21:30
159 16:51:42 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
160 16:52:18 تیزر برندگان غدیری شویم 00:00:45
161 16:53:03 کلیپ انتظار یار 00:06:00
162 16:59:03 وله رگلاژ 00:00:58
163 17:00:01 بسته تلاوت قرآن 00:14:59
164 17:15:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:13:00
165 17:28:00 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
166 17:28:23 آگهی بازرگانی 00:03:39
167 17:32:02 آبشار سرنوشت - قسمت 58 00:23:53
168 17:55:55 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
169 17:56:31 آنونس مجموعه خانه ما 00:02:00
170 17:58:31 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
171 17:59:48 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:25
172 18:00:13 داستان‌ آنه شرلی - قسمت 38و39 00:25:00
173 18:25:13 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
174 18:25:36 آگهی بازرگانی 00:04:43
175 18:30:19 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:25
176 18:30:44 جزیره دانش - قسمت 52 00:23:23
177 18:54:07 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
178 18:54:19 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
179 18:54:42 آگهی بازرگانی 00:04:30
180 18:59:12 اعلام برنامه 00:00:55
181 19:00:07 داستان‌های اردک - قسمت 25 00:20:53
182 19:21:00 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
183 19:21:38 پیام سلامت 00:00:39
184 19:22:17 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
185 19:27:17 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
186 19:29:05 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
187 19:29:56 آرم تایم (آبشار سرنوشت ) 00:00:25
188 19:30:21 آبشار سرنوشت - قسمت 58 00:23:23
189 19:53:44 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
190 19:54:11 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
191 19:54:34 آگهی بازرگانی 00:04:43
192 19:59:17 اعلام برنامه 00:00:50
193 20:00:07 مهارت‌های زندگی - قسمت 296 00:10:57
194 20:11:04 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
195 20:11:14 کلیپ فصل سپید 00:03:56
196 20:15:10 ژولی و مولی - قسمت 5 00:08:56
197 20:24:06 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
198 20:24:44 کلیپ کتاب 00:03:19
199 20:28:03 تیزر برندگان غدیری شویم 00:00:45
200 20:28:48 تیزر بزودی راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
201 20:30:20 تندر - قسمت 32 00:22:58
202 20:53:18 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
203 20:54:09 گنجینه 00:00:55
204 20:55:04 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
205 20:55:27 آگهی بازرگانی 00:04:52
206 21:00:19 آرم تایم(داستان‌ آنه شرلی) 00:00:25
207 21:00:44 داستان‌ آنه شرلی - قسمت 36و37 00:25:00
208 21:25:44 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
209 21:26:22 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:34
210 21:27:56 آنونس مجموعه خانه ما 00:02:00
211 21:29:56 بسته شبانگاهی - قسمت 89 00:30:00
212 21:59:56 شب بخیر بچه‌ها 00:00:04


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها