جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 حدیث 00:00:48
5 08:08:45 اعلام برنامه 00:00:45
6 08:09:30 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
7 08:09:48 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
8 08:12:37 اوم نوم 00:01:07
9 08:13:44 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
10 08:13:53 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
11 08:14:26 آگهی بازرگانی 00:00:34
12 08:15:00 تو هدیه‌ خدایی 00:11:18
13 08:26:18 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
14 08:26:27 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
15 08:27:57 لالبی 00:01:46
16 08:29:43 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
17 08:30:03 حیوانات کاغذی - قسمت 7 00:12:06
18 08:42:09 یکی بود یکی نبود - قسمت شهید شاهرخ ضرغام 00:02:34
19 08:44:43 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
20 08:45:03 شهر قصه - قسمت 40 00:07:57
21 08:53:00 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:53:35 ماموک 00:02:58
23 08:56:33 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:01:30
24 08:58:03 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:58:36 آگهی بازرگانی 00:01:05
26 08:59:41 آرم تایم (لویی) 00:00:20
27 09:00:01 لویی - قسمت 41 00:06:42
28 09:06:43 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
29 09:13:13 نقاشی کنیم 00:01:00
30 09:14:13 وله خمیری 00:00:27
31 09:14:40 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
32 09:15:00 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 10 00:06:49
33 09:21:49 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:22:34 مول 00:05:08
35 09:27:42 آنونس مجموعه نيلويا 00:01:30
36 09:29:12 وله خمیری 00:00:29
37 09:29:41 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
38 09:30:01 پهلوانان پویا - قسمت 18 00:14:13
39 09:44:14 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
40 09:44:40 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
41 09:45:00 نیلویا - قسمت 31 00:05:55
42 09:50:55 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
43 09:52:25 کاردستی‌های‌مهد پویا-گل کاغذی رنگی 00:04:16
44 09:56:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
45 09:56:50 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
46 09:57:23 آگهی بازرگانی 00:02:16
47 09:59:39 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:20
48 09:59:59 پیم و پم - قسمت 90 00:15:14
49 10:15:13 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:20
50 10:15:33 پیم و پم اینا 00:10:05
51 10:25:38 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
52 10:26:36 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
53 10:29:40 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
54 10:30:00 کایلو - قسمت 2 00:07:41
55 10:37:41 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
56 10:38:29 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
57 10:39:59 ترو ترو 00:03:11
58 10:43:10 وله خمیری 00:00:32
59 10:43:42 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
60 10:44:40 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
61 10:45:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 50 00:08:34
62 10:53:34 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
63 10:55:04 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
64 10:55:37 آگهی بازرگانی 00:04:28
65 11:00:05 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
66 11:00:25 شهر قصه - قسمت 41 00:07:44
67 11:08:09 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
68 11:08:27 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
69 11:14:57 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
70 11:15:17 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 11 00:06:47
71 11:22:04 آرم استيشن لوگو روي ليوان 00:00:53
72 11:22:57 پینگو 00:05:13
73 11:28:10 آنونس مجموعه آفتاب‌گردون 00:01:30
74 11:29:40 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
75 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 90 00:14:13
76 11:44:13 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
77 11:44:39 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
78 11:44:59 آفتاب‌گردون - قسمت 90 00:10:05
79 11:55:04 یکی بود یکی نبود 00:02:34
80 11:57:38 وله رگلاژ 00:00:19
81 11:57:57 جشن نماز 00:05:03
82 12:03:00 جشن نماز 00:05:51
83 12:08:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
84 12:09:00 آنونس مجموعه لویی 00:01:30
85 12:10:30 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
86 12:11:03 آگهی بازرگانی 00:03:59
87 12:15:02 حیوانات کاغذی - قسمت 8 00:11:50
88 12:26:52 آنونس مجموعه نیلویا 00:01:30
89 12:28:22 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-2 00:01:26
90 12:29:48 آرم تایم (لویی) 00:00:20
91 12:30:08 لویی - قسمت 40 00:06:48
92 12:36:56 آرم استیشن توپ 00:00:23
93 12:37:19 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
94 12:43:49 نقاشی کنیم 00:00:52
95 12:44:41 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
96 12:45:01 نیلویا - قسمت 30 00:06:21
97 12:51:22 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
98 12:51:44 یکی بود یکی نبود 00:02:34
99 12:54:18 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
100 12:55:48 مولانگ 00:03:00
101 12:58:48 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
102 12:59:04 وله خمیری 00:00:36
103 12:59:40 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:20
104 13:00:00 پیم و پم - قسمت 89 00:12:27
105 13:12:27 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:20
106 13:12:47 پیم و پم اینا 00:09:53
107 13:22:40 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
108 13:24:10 اوم نوم 00:00:59
109 13:25:09 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
110 13:25:42 آگهی بازرگانی 00:04:07
111 13:29:49 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
112 13:30:09 کایلو - قسمت 1 00:07:55
113 13:38:04 آنونس مجموعه نیلویا 00:01:30
114 13:39:34 کاردستی‌های مهدپویا-قارچ 00:04:48
115 13:44:22 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
116 13:45:20 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
117 13:45:40 اتل متل یه جنگل - قسمت 49 00:08:49
118 13:54:29 وله خمیری 00:00:25
119 13:54:54 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
120 13:55:27 آگهی بازرگانی 00:04:33
121 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
122 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
123 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:48
124 14:07:09 آرم تایم(آبشار سرنوشت) 00:00:25
125 14:07:34 آبشار سرنوشت - قسمت 59 00:23:53
126 14:31:27 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:25
127 14:31:52 داستان‌ آنه شرلی - قسمت 38و39 00:25:00
128 14:56:52 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
129 14:57:15 آگهی بازرگانی 00:03:17
130 15:00:32 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:25
131 15:00:57 جزیره دانش - قسمت 52 00:23:23
132 15:24:20 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
133 15:29:20 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
134 15:29:37 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
135 15:30:02 کارآگاه درختی - قسمت 26 00:08:35
136 15:38:37 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
137 15:39:04 آنونس مجموعه من هنرمندم 00:01:17
138 15:40:21 آنونس مجموعه ماجراهای دینو 00:01:08
139 15:41:29 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 1 00:13:41
140 15:55:10 اعلام برنامه 00:00:50
141 15:56:00 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
142 15:56:23 آگهی بازرگانی 00:03:17
143 15:59:40 آرم تایم (خانه‌ ما) 00:00:25
144 16:00:05 خانه‌ ما - قسمت 7 00:14:31
145 16:14:36 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
146 16:15:12 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
147 16:17:11 کلیپ کتاب 00:03:24
148 16:20:35 برنارد 00:03:09
149 16:23:44 تیزر فراخوان مجموعه خوشمزه 00:00:51
150 16:24:35 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
151 16:29:35 آرم تایم (قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب) 00:00:25
152 16:30:00 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 16 00:17:28
153 16:47:28 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
154 16:48:58 لذت دانایی 00:05:44
155 16:54:42 آنونس مجموعه خانه‌ما 00:02:00
156 16:56:42 جورواجور 00:03:04
157 16:59:46 وله رگلاژ 00:00:14
158 17:00:00 بسته تلاوت قرآن 00:15:00
159 17:15:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:13:59
160 17:28:59 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
161 17:29:22 آگهی بازرگانی 00:03:17
162 17:32:39 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
163 17:33:04 قهرمانان تنیس - قسمت 122 00:21:51
164 17:54:55 تیزر بزودی راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
165 17:56:27 ماجراهای دانی 00:02:22
166 17:58:49 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
167 17:59:40 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
168 18:00:05 ماشیناسورها - قسمت 39 00:22:49
169 18:22:54 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
170 18:23:11 ترافیک 00:02:11
171 18:25:22 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
172 18:25:45 آگهی بازرگانی 00:03:51
173 18:29:36 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
174 18:30:01 من هنرمندم - قسمت 129 00:21:55
175 18:51:56 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
176 18:52:47 اعلام برنامه 00:00:55
177 18:53:42 شکرستان 00:02:05
178 18:55:47 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
179 18:55:57 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
180 18:56:20 آگهی بازرگانی 00:03:17
181 18:59:37 آرم تایم (داستان‌های اردک) 00:00:25
182 19:00:02 داستان‌های اردک - قسمت 26 00:20:58
183 19:21:00 تیزر بزودی راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
184 19:22:32 لئون 00:02:10
185 19:24:42 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
186 19:29:42 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 00:00:25
187 19:30:07 آبشار سرنوشت - قسمت 59 00:23:53
188 19:54:00 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
189 19:54:17 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 00:01:24
190 19:55:41 اعلام برنامه 00:00:50
191 19:56:31 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
192 19:56:54 آگهی بازرگانی 00:02:46
193 19:59:40 آرم تایم (مهارت‌های زندگی ) 00:00:25
194 20:00:05 مهارت‌های زندگی - قسمت 251 00:12:25
195 20:12:30 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
196 20:14:00 وله آیا می دانید که 00:00:39
197 20:14:39 آرم تایم (ژولی و مولی) 00:00:25
198 20:15:04 ژولی و مولی - قسمت 7 00:07:20
199 20:22:24 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
200 20:22:36 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:34
201 20:24:10 کلیپ کتاب 00:03:15
202 20:27:25 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
203 20:27:47 سبک زندگی 00:01:30
204 20:29:17 وله روابط عمومی-162 00:00:20
205 20:29:37 آرم تایم (تندر) 00:00:25
206 20:30:02 تندر - قسمت 34 00:21:30
207 20:51:32 آنونس مجموعه خوشمزه 00:01:05
208 20:52:37 کلیپ شاید درخت باشد 00:02:40
209 20:55:17 آنونس مجموعه کارآگاه درختی 00:01:30
210 20:56:47 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
211 20:57:10 آگهی بازرگانی 00:02:46
212 20:59:56 داستان آنه شرلی - قسمت 38و39 00:25:00
213 21:24:56 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
214 21:29:56 بسته شبانگاهی - قسمت 84 00:30:00
215 21:59:56 شب بخیر بچه‌ها 00:00:04


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها