جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
4 08:05:48 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:08 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
6 08:08:27 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:12 بندبندی‌ها 00:01:21
8 08:10:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:11:06 آگهی بازرگانی 00:04:20
10 08:15:26 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 1 00:11:53
11 08:27:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
12 08:27:52 آگهی بازرگانی 00:02:50
13 08:30:42 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
14 08:31:02 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 44 00:05:27
15 08:36:29 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
16 08:37:59 کلیپ تابستان 00:02:09
17 08:40:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
18 08:40:28 شن‌دونه‌ها 00:04:38
19 08:45:06 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
20 08:45:26 دوستان جنگل-4 - قسمت 9 00:08:45
21 08:54:11 نقاشی کنیم 00:00:49
22 08:55:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
23 08:55:33 آگهی بازرگانی 00:04:20
24 08:59:53 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
25 09:00:13 داربی و تیگر و پو - قسمت 16 00:11:58
26 09:12:11 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
27 09:13:09 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-1 00:02:05
28 09:15:14 آرم تایم (موفی) 00:00:20
29 09:15:34 موفی - قسمت 11 00:04:54
30 09:20:28 اعلام برنامه 00:00:45
31 09:21:13 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:18
32 09:24:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
33 09:24:51 اوم نوم 00:01:09
34 09:26:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
35 09:26:33 آگهی بازرگانی 00:03:34
36 09:30:07 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
37 09:30:27 پهلوانان پویا - قسمت 1 00:14:13
38 09:44:40 آرم تایم (ماجراهای جنگل) 00:00:20
39 09:45:00 ماجراهای جنگل-3,2 - قسمت 1 00:09:22
40 09:54:22 بندبندی‌ها 00:01:21
41 09:55:43 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
42 09:56:16 آگهی بازرگانی 00:04:20
43 10:00:36 مهد‌پویا - قسمت 78 00:29:00
44 10:29:36 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
45 10:30:09 آگهی بازرگانی 00:04:01
46 10:34:10 ماشین کوکی‌ها - قسمت 15 00:13:19
47 10:47:29 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
48 10:47:49 ببعی - قسمت 51 00:08:42
49 10:56:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
50 10:57:04 آگهی بازرگانی 00:04:13
51 11:01:17 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 22 00:08:12
52 11:09:29 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:30
53 11:10:59 یاپ یاپس 00:02:15
54 11:13:14 کلیپ ماهی-3 00:01:49
55 11:15:03 آرم تایم (موفی) 00:00:20
56 11:15:23 موفی - قسمت 12 00:04:29
57 11:19:52 اعلام برنامه 00:00:35
58 11:20:27 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
59 11:23:16 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
60 11:23:36 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
61 11:25:36 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
62 11:26:09 آگهی بازرگانی 00:04:22
63 11:30:31 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 1 00:11:53
64 11:42:24 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
65 11:43:54 نقاشی کنیم 00:00:55
66 11:44:49 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
67 11:45:09 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 45 00:05:35
68 11:50:44 اعلام برنامه 00:00:45
69 11:51:29 باهم‌بازی 00:03:25
70 11:54:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
71 11:55:27 آگهی بازرگانی 00:04:13
72 11:59:40 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
73 12:00:00 داربی و تیگر و پو - قسمت 17 00:11:46
74 12:11:46 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
75 12:12:44 کلیپ پروانه 00:02:15
76 12:14:59 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
77 12:15:19 دهکده شمالی - قسمت 16 00:05:54
78 12:21:13 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
79 12:22:43 مولانگ 00:02:53
80 12:25:36 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
81 12:26:09 آگهی بازرگانی 00:03:56
82 12:30:05 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
83 12:30:25 دوستان جنگل-4 - قسمت 10 00:09:13
84 12:39:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
85 12:39:47 بندبندی‌ها 00:01:37
86 12:41:24 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
87 12:42:54 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
88 12:45:02 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
89 12:45:22 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 42 00:11:06
90 12:56:28 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-2 00:02:13
91 12:58:41 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
92 13:00:11 وله رگلاژ 00:00:39
93 13:00:50 جشن نماز 00:05:10
94 13:06:00 جشن نماز 00:05:51
95 13:11:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
96 13:12:11 کلیپ درخت-2 00:02:44
97 13:14:55 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
98 13:15:15 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 21 00:08:32
99 13:23:47 کلیپ‌های مهدپویا- شکرگزاری 00:02:09
100 13:25:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
101 13:26:29 آگهی بازرگانی 00:04:09
102 13:30:38 ماشین کوکی‌ها - قسمت 14 00:13:15
103 13:43:53 اوم نوم 00:01:03
104 13:44:56 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
105 13:45:16 ببعی - قسمت 50 00:08:36
106 13:53:52 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
107 13:54:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
108 13:55:23 آگهی بازرگانی 00:04:37
109 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
110 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
111 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:02
112 14:06:23 آرم تایم (سینمایی هوگو) 00:00:25
113 14:06:48 سینمایی هوگو 01:37:00
114 15:43:48 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
115 15:44:11 آگهی بازرگانی 00:03:16
116 15:47:27 خانواده من - قسمت 37 00:06:57
117 15:54:24 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
118 15:55:52 آگهی بازرگانی 00:04:01
119 15:59:53 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
120 16:00:13 مل‌مل-6 - قسمت 1 00:55:00
121 16:55:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
122 16:55:36 آگهی بازرگانی 00:04:43
123 17:00:19 فوتبال رباتی - قسمت 34 00:22:23
124 17:22:42 اعلام برنامه 00:00:55
125 17:23:37 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
126 17:25:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
127 17:26:22 آگهی بازرگانی 00:03:18
128 17:29:40 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
129 17:30:00 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 32 00:22:02
130 17:52:02 آنونس سینمایی برنارد و بیانکا در نجات پنی 00:02:00
131 17:54:02 رالف 00:01:04
132 17:55:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
133 17:55:29 آگهی بازرگانی 00:04:50
134 18:00:19 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
135 18:00:39 هایـدی - قسمت 34 00:21:08
136 18:21:47 اعلام برنامه 00:00:55
137 18:22:42 شکرستان 00:01:38
138 18:24:20 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
139 18:25:32 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
140 18:25:55 آگهی بازرگانی 00:04:20
141 18:30:15 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
142 18:30:35 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 7 00:18:20
143 18:48:55 آنونس سینمایی دنیای بندانگشتی‌ها 00:02:00
144 18:50:55 برنارد 00:02:58
145 18:53:53 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
146 18:54:14 مزه_خلاقیت - قسمت سبد 00:02:08
147 18:56:22 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 18:56:45 آگهی بازرگانی 00:02:55
149 18:59:40 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
150 19:00:00 دالتون‌ها - قسمت 20 00:19:52
151 19:19:52 آنونس سینمایی پسر فضایی 00:02:00
152 19:21:52 تیزر خوش‌مزه 00:03:50
153 19:25:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
154 19:26:05 آگهی بازرگانی 00:04:20
155 19:30:25 مهارت‌های زندگی - قسمت 330 00:13:31
156 19:43:56 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
157 19:45:04 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
158 19:45:24 شکرستان - قسمت 31 00:14:37
159 20:00:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
160 20:00:24 آگهی بازرگانی 00:03:00
161 20:03:24 کارآگاه گجت - قسمت 34 00:21:47
162 20:25:11 رود رانر 00:02:37
163 20:27:48 آنونس سینمایی برنارد و بیانکا در نجات پنی 00:02:00
164 20:29:48 وله رگلاژ 00:00:12
165 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
166 20:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:14:00
167 20:59:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
168 20:59:23 آگهی بازرگانی 00:03:47
169 21:03:10 آرم تایم (سینمایی لئو سلطان جنگل) 00:00:25
170 21:03:35 سینمایی لئو سلطان جنگل 01:32:57
171 22:36:32 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
172 22:36:52 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 4 00:22:39
173 22:59:31 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
174 22:59:51 خانواده دکتر ارنست - قسمت 40 00:20:54
175 23:20:45 آنونس سینمایی دنیای بندانگشتی‌ها 00:02:00
176 23:22:45 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
177 23:24:32 نظر شما چیه؟ 00:04:47
178 23:29:19 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
179 23:30:47 گروه تحقیق 00:04:08
180 23:34:55 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
181 23:35:17 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 15 00:24:38
182 23:59:55 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:05


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها