جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:48
4 08:06:19 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:07:04 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
6 08:09:04 کلیپ‌های مهدپویا- پخت نان‎ 00:02:02
7 08:11:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:11:39 آگهی بازرگانی 00:03:04
9 08:14:43 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
10 08:15:03 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 2 00:11:49
11 08:26:52 نقاشی کنیم 00:00:50
12 08:27:42 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:28:15 آگهی بازرگانی 00:01:35
14 08:29:50 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
15 08:30:10 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 45 00:05:35
16 08:35:45 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
17 08:37:15 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
18 08:39:50 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
19 08:40:10 شن‌دونه‌ها 00:04:30
20 08:44:40 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
21 08:45:00 دوستان جنگل-4 - قسمت 10 00:09:13
22 08:54:13 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:54:48 کلیپ سلام 00:01:22
24 08:56:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:56:43 آگهی بازرگانی 00:03:04
26 08:59:47 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
27 09:00:07 داربی و تیگر و پو - قسمت 17 00:11:46
28 09:11:53 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 00:01:30
29 09:13:23 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی میوه 00:01:39
30 09:15:02 آرم تایم (موفی) 00:00:20
31 09:15:22 موفی - قسمت 12 00:04:29
32 09:19:51 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:20:36 ترانه‌های اتل متل - خورشید 00:03:43
34 09:24:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
35 09:24:45 مولانگ 00:03:19
36 09:28:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
37 09:28:37 آگهی بازرگانی 00:01:45
38 09:30:22 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
39 09:30:42 پهلوانان پویا - قسمت 2 00:13:58
40 09:44:40 آرم تایم (ماجراهای جنگل) 00:00:20
41 09:45:00 ماجراهای جنگل-3,2 - قسمت 2 00:09:52
42 09:54:52 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
43 09:55:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
44 09:56:23 آگهی بازرگانی 00:03:34
45 09:59:57 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
46 10:00:17 مهد‌پویا - قسمت 79 00:26:03
47 10:26:20 بندبندی‌ها 00:01:32
48 10:27:52 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 10:28:25 آگهی بازرگانی 00:02:12
50 10:30:37 ماشین کوکی‌ها - قسمت 16 00:13:13
51 10:43:50 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
52 10:44:10 اوم نوم 00:01:07
53 10:45:17 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
54 10:45:37 ببعی - قسمت 52 00:08:54
55 10:54:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
56 10:55:04 آگهی بازرگانی 00:04:36
57 10:59:40 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
58 11:00:00 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 23 00:08:36
59 11:08:36 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
60 11:10:06 یاپ یاپس 00:02:15
61 11:12:21 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
62 11:12:43 کلیپ تابستان 00:02:09
63 11:14:52 آرم تایم (موفی) 00:00:20
64 11:15:12 موفی - قسمت 13 00:04:55
65 11:20:07 اعلام برنامه 00:00:35
66 11:20:42 باهم‌بازی 00:03:05
67 11:23:47 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
68 11:24:09 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
69 11:26:09 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
70 11:26:42 آگهی بازرگانی 00:02:58
71 11:29:40 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
72 11:30:00 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 2 00:11:49
73 11:41:49 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:30
74 11:43:19 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی کف دست 00:01:47
75 11:45:06 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
76 11:45:26 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 46 00:05:21
77 11:50:47 اعلام برنامه 00:00:45
78 11:51:32 کلیپ باد 00:02:55
79 11:54:27 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
80 11:55:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
81 11:55:58 آگهی بازرگانی 00:03:52
82 11:59:50 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
83 12:00:10 داربی و تیگر و پو - قسمت 18 00:11:34
84 12:11:44 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-1 00:02:05
85 12:13:49 بندبندی‌ها 00:01:21
86 12:15:10 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
87 12:15:30 دهکده شمالی - قسمت 17 00:05:50
88 12:21:20 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
89 12:22:50 دیپ‌داپ 00:02:55
90 12:25:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
91 12:26:18 آگهی بازرگانی 00:03:42
92 12:30:00 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
93 12:30:20 دوستان جنگل-4 - قسمت 11 00:07:36
94 12:37:56 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
95 12:39:26 ماموک 00:03:04
96 12:42:30 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
97 12:42:46 کلیپ ماهی-2 00:02:10
98 12:44:56 آرم تایم (ماجراهای جنگل) 00:00:20
99 12:45:16 ماجراهای جنگل-3,2 - قسمت 1 00:09:22
100 12:54:38 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
101 12:55:01 ترو ترو 00:03:31
102 12:58:32 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
103 13:00:02 وله رگلاژ 00:00:36
104 13:00:38 جشن نماز 00:05:22
105 13:06:00 جشن نماز 00:05:49
106 13:11:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
107 13:12:09 کلیپ دو دوست 00:02:38
108 13:14:47 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
109 13:15:07 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 22 00:08:12
110 13:23:19 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
111 13:23:28 بندبندی‌ها 00:01:36
112 13:25:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
113 13:25:37 آگهی بازرگانی 00:04:36
114 13:30:13 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
115 13:30:33 ماشین کوکی‌ها - قسمت 15 00:13:19
116 13:43:52 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
117 13:44:50 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
118 13:45:10 ببعی - قسمت 51 00:08:42
119 13:53:52 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
120 13:55:22 دیپ‌داپ 00:02:32
121 13:57:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
122 13:58:27 آگهی بازرگانی 00:01:33
123 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
124 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
125 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:34
126 14:06:38 آرم تایم (سینمایی برنارد و بیانکا در نجات پنی) 00:00:25
127 14:07:03 سینمایی برنارد و بیانکا در نجات پنی 00:59:46
128 15:06:49 آنونس سینمایی دنیای بندانگشتی‌ها 00:02:00
129 15:08:49 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:10
130 15:11:59 آنونس مجموعه افسانه سه برادر 00:01:27
131 15:13:26 مورف 00:01:29
132 15:14:55 آرم تایم (خانواده من) 00:00:20
133 15:15:15 خانواده من - قسمت 38 00:08:40
134 15:23:55 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
135 15:24:17 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
136 15:25:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
137 15:25:42 آگهی بازرگانی 00:04:01
138 15:29:43 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
139 15:30:03 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 22 00:11:59
140 15:42:02 آنونس سینمایی پسر فضایی 00:02:00
141 15:44:02 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
142 15:45:02 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
143 15:45:22 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 22 00:11:25
144 15:56:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
145 15:57:10 آگهی بازرگانی 00:02:44
146 15:59:54 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
147 16:00:14 کارآگاه نجار - قسمت 12 00:21:06
148 16:21:20 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:34
149 16:22:54 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:38
150 16:25:32 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
151 16:25:42 گنجینه 00:01:03
152 16:26:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
153 16:27:08 آگهی بازرگانی 00:02:42
154 16:29:50 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
155 16:30:10 افسانه‌های ملل - قسمت 22 00:12:07
156 16:42:17 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
157 16:43:45 رالف 00:01:08
158 16:44:53 آرم تایم (قصه‌های مثنوی) 00:00:20
159 16:45:13 قصه‌های مثنوی - قسمت 5 00:10:02
160 16:55:15 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
161 16:56:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 16:56:40 آگهی بازرگانی 00:03:03
163 16:59:43 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
164 17:00:03 ربات‌های مبدل - قسمت 21 00:21:03
165 17:21:06 کدو بدو 00:01:27
166 17:22:33 اعلام برنامه 00:00:55
167 17:23:28 مزه_خلاقیت - قسمت تانک 00:02:09
168 17:25:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
169 17:26:00 آگهی بازرگانی 00:03:40
170 17:29:40 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
171 17:30:00 پیمان دوستی - قسمت 21 00:20:39
172 17:50:39 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
173 17:50:49 بره قهرمان 00:01:03
174 17:51:52 آنونس سینمایی خرس خاکستری 00:02:00
175 17:53:52 کلیپ نهال 00:02:16
176 17:56:08 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
177 17:56:31 آگهی بازرگانی 00:03:40
178 18:00:11 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
179 18:00:31 باخانمان - قسمت 23 00:22:39
180 18:23:10 اعلام برنامه 00:00:55
181 18:24:05 ترافیک 00:02:04
182 18:26:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
183 18:26:32 آگهی بازرگانی 00:03:40
184 18:30:12 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
185 18:30:32 کتاب وحش - قسمت 5 00:19:42
186 18:50:14 آنونس مجموعه شکرستان 00:01:36
187 18:51:50 کلیپ بارکد 626 00:04:08
188 18:55:58 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
189 18:56:19 دزد ناشی 00:01:35
190 18:57:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
191 18:58:17 آگهی بازرگانی 00:01:24
192 18:59:41 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
193 19:00:01 مل‌مل-6 - قسمت 1 00:53:35
194 19:53:36 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
195 19:55:04 گنجینه 00:02:30
196 19:57:34 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
197 19:57:57 آگهی بازرگانی 00:01:45
198 19:59:42 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
199 20:00:02 فوتبال رباتی - قسمت 34 00:22:23
200 20:22:25 سبک زندگی 00:01:36
201 20:24:01 آنونس سینمایی دنیای بندانگشتی‌ها 00:02:00
202 20:26:01 تیزر خوش‌مزه 00:03:34
203 20:29:35 وله رگلاژ 00:00:25
204 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
205 20:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:14:00
206 20:59:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
207 20:59:23 آگهی بازرگانی 00:02:32
208 21:01:55 آرم تایم (سینمایی هوگو) 00:00:25
209 21:02:20 سینمایی هوگو 01:37:00
210 22:39:20 آنونس سینمایی پسر فضایی 00:02:00
211 22:41:20 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
212 22:44:50 آرم تایم (خانواده من) 00:00:20
213 22:45:10 خانواده من - قسمت 37 00:06:57
214 22:52:07 آنونس مجموعه پیمان دوستی 00:01:30
215 22:53:37 برنارد 00:02:53
216 22:56:30 تیزر خوش‌مزه 00:03:34
217 23:00:04 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
218 23:00:24 هایـدی - قسمت 34 00:21:08
219 23:21:32 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
220 23:23:00 نظر شما چیه؟ 00:04:35
221 23:27:35 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
222 23:28:48 آنونس سینمایی خرس خاکستری 00:02:00
223 23:30:48 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
224 23:31:50 رود رانر 00:02:39
225 23:34:29 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
226 23:34:51 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 16 00:25:02
227 23:59:53 ول شب بخیر بچه‌ها 00:00:07


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها