جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:48
4 08:06:19 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:07:04 کلیپ‌های مهدپویا- سلام-3 00:01:25
6 08:08:29 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
7 08:09:59 ماموک 00:03:04
8 08:13:03 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:13:36 آگهی بازرگانی 00:01:14
10 08:14:50 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
11 08:15:10 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 4 00:11:53
12 08:27:03 کلیپ‌های مهدپویا- پا-1 00:00:41
13 08:27:44 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
14 08:28:17 آگهی بازرگانی 00:01:35
15 08:29:52 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
16 08:30:12 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 47 00:05:24
17 08:35:36 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
18 08:37:06 باهم‌بازی 00:03:25
19 08:40:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
20 08:40:51 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
21 08:41:49 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
22 08:44:53 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
23 08:45:13 دوستان جنگل-4 - قسمت 11 00:08:20
24 08:53:33 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:54:08 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
26 08:56:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
27 08:56:41 آگهی بازرگانی 00:03:05
28 08:59:46 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
29 09:00:06 داربی و تیگر و پو - قسمت 19 00:09:45
30 09:09:51 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 00:01:30
31 09:11:21 مولانگ 00:03:27
32 09:14:48 آرم تایم (موفی) 00:00:20
33 09:15:08 موفی - قسمت 14 00:04:53
34 09:20:01 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:20:46 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
36 09:23:44 ترو ترو 00:03:36
37 09:27:20 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
38 09:27:53 آگهی بازرگانی 00:02:17
39 09:30:10 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
40 09:30:30 پهلوانان پویا - قسمت 4 00:12:20
41 09:42:50 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
42 09:44:20 وله روابط عمومی-162 00:00:22
43 09:44:42 آرم تایم (ماجراهای جنگل) 00:00:20
44 09:45:02 ماجراهای جنگل-3,2 - قسمت 4 00:09:39
45 09:54:41 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
46 09:55:39 اوم نوم 00:01:14
47 09:56:53 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
48 09:57:26 آگهی بازرگانی 00:02:14
49 09:59:40 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
50 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 81 00:25:02
51 10:25:02 بندبندی‌ها 00:01:36
52 10:26:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
53 10:27:11 آگهی بازرگانی 00:02:42
54 10:29:53 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
55 10:30:13 ماشین کوکی‌ها - قسمت 18 00:13:15
56 10:43:28 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
57 10:43:48 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
58 10:44:46 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
59 10:45:06 ببعی - قسمت 54 00:08:35
60 10:53:41 دیپ‌داپ 00:02:41
61 10:56:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
62 10:56:55 آگهی بازرگانی 00:02:48
63 10:59:43 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
64 11:00:03 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 24 00:08:14
65 11:08:17 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
66 11:09:47 کاردستی‌های مهدپویا-موش 00:02:49
67 11:12:36 کلیپ تابستان 00:02:09
68 11:14:45 آرم تایم (موفی) 00:00:20
69 11:15:05 موفی - قسمت 15 00:04:53
70 11:19:58 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
71 11:21:28 شن‌دونه‌ها 00:04:26
72 11:25:54 وله روابط عمومی-162 00:00:22
73 11:26:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
74 11:26:49 آگهی بازرگانی 00:02:50
75 11:29:39 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
76 11:29:59 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 4 00:11:53
77 11:41:52 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:30
78 11:43:22 کلیپ‌های مهدپویا- حس لامسه-3 00:01:51
79 11:45:13 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
80 11:45:33 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 47 00:05:12
81 11:50:45 اعلام برنامه 00:00:45
82 11:51:30 کلیپ شادی 00:02:35
83 11:54:05 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
84 11:55:03 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
85 11:55:23 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
86 11:57:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
87 11:57:56 آگهی بازرگانی 00:01:57
88 11:59:53 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
89 12:00:13 داربی و تیگر و پو - قسمت 19 00:11:00
90 12:11:13 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
91 12:12:43 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-2 00:02:13
92 12:14:56 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
93 12:15:16 دهکده شمالی - قسمت 18 00:05:59
94 12:21:15 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
95 12:22:45 دیپ‌داپ 00:02:53
96 12:25:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
97 12:26:11 آگهی بازرگانی 00:03:45
98 12:29:56 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
99 12:30:16 دوستان جنگل-4 - قسمت 12 00:07:34
100 12:37:50 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
101 12:39:20 ماجراهای سعید 00:05:39
102 12:44:59 آرم تایم (ماجراهای جنگل) 00:00:20
103 12:45:19 ماجراهای جنگل-3,2 - قسمت 2 00:10:04
104 12:55:23 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
105 12:55:46 مولانگ 00:03:27
106 12:59:13 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
107 13:00:43 وله رگلاژ 00:00:54
108 13:01:37 جشن نماز 00:05:23
109 13:07:00 جشن نماز 00:05:42
110 13:12:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
111 13:12:51 کلیپ بی تو 00:02:27
112 13:15:18 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
113 13:15:38 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 23 00:08:53
114 13:24:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
115 13:25:04 آگهی بازرگانی 00:04:49
116 13:29:53 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
117 13:30:13 ماشین کوکی‌ها - قسمت 16 00:13:15
118 13:43:28 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
119 13:43:48 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
120 13:44:46 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
121 13:45:06 ببعی - قسمت 52 00:08:40
122 13:53:46 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
123 13:55:16 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل شخصی-3‎ 00:01:26
124 13:56:42 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
125 13:57:15 آگهی بازرگانی 00:02:45
126 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
127 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
128 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:35
129 14:07:39 آرم تایم (سینمایی پسر فضایی) 00:00:25
130 14:08:04 سینمایی پسر فضایی 01:15:40
131 15:23:44 آنونس سینمایی عملیات آجیلی 00:02:00
132 15:25:44 آنونس مجموعه افسانه سه برادر 00:01:27
133 15:27:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
134 15:27:34 آگهی بازرگانی 00:02:37
135 15:30:11 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
136 15:30:31 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 23 00:11:54
137 15:42:25 آنونس سینمایی خرس خاکستری 00:02:00
138 15:44:25 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
139 15:44:45 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 23 00:12:00
140 15:56:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 15:57:08 آگهی بازرگانی 00:03:18
142 16:00:26 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
143 16:00:46 کارآگاه نجار - قسمت 13 00:19:39
144 16:20:25 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:34
145 16:21:59 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
146 16:25:29 مورف 00:01:15
147 16:26:44 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 16:27:07 آگهی بازرگانی 00:02:43
149 16:29:50 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
150 16:30:10 افسانه‌های ملل - قسمت 23 00:11:48
151 16:41:58 تیزر بزودی رکاب زنان کوهستان 00:01:40
152 16:43:38 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
153 16:45:06 آرم تایم (قصه‌های مثنوی) 00:00:20
154 16:45:26 قصه‌های مثنوی - قسمت 6 00:11:11
155 16:56:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
156 16:57:00 آگهی بازرگانی 00:02:42
157 16:59:42 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
158 17:00:02 ربات‌های مبدل - قسمت 22 00:19:55
159 17:19:57 اعلام برنامه 00:00:55
160 17:20:52 ترافیک 00:02:15
161 17:23:07 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
162 17:23:24 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
163 17:25:46 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
164 17:26:09 آگهی بازرگانی 00:03:35
165 17:29:44 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
166 17:30:04 پیمان دوستی - قسمت 22 00:19:02
167 17:49:06 تیزر بزودی رکاب زنان کوهستان 00:01:40
168 17:50:46 آنونس سینمایی خرس خاکستری 00:02:00
169 17:52:46 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
170 17:55:08 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
171 17:56:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 17:56:59 آگهی بازرگانی 00:02:42
173 17:59:41 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
174 18:00:01 باخانمان - قسمت 24 00:22:43
175 18:22:44 اعلام برنامه 00:00:55
176 18:23:39 خال‌خالی 00:03:41
177 18:27:20 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
178 18:27:43 آگهی بازرگانی 00:02:11
179 18:29:54 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
180 18:30:14 کتاب وحش - قسمت 6 00:20:53
181 18:51:07 آنونس مجموعه شکرستان 00:01:36
182 18:52:43 گنجینه 00:00:48
183 18:53:31 تیزر ترک 00:03:40
184 18:57:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 18:57:34 آگهی بازرگانی 00:02:47
186 19:00:21 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
187 19:00:41 مل‌مل-6 - قسمت 2 00:54:45
188 19:55:26 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:20
189 19:55:46 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
190 19:57:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
191 19:57:37 آگهی بازرگانی 00:02:03
192 19:59:40 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
193 20:00:00 فوتبال رباتی - قسمت 35 00:21:37
194 20:21:37 آنونس سینمایی عملیات آجیلی 00:02:00
195 20:23:37 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
196 20:25:23 تیزر خوش‌مزه 00:03:31
197 20:28:54 وله رگلاژ 00:01:06
198 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
199 20:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
200 21:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
201 21:00:23 آگهی بازرگانی 00:01:13
202 21:01:36 آرم تایم (سینمایی دنیای بندانگشتی‌ها) 00:00:25
203 21:02:01 سینمایی دنیای بندانگشتی‌ها 01:21:03
204 22:23:04 آنونس سینمایی عملیات آجیلی 00:02:00
205 22:25:04 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
206 22:26:21 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:31
207 22:29:52 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
208 22:30:12 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 33 00:21:49
209 22:52:01 آنونس مجموعه پیمان دوستی 00:01:30
210 22:53:31 گروه تحقیق 00:04:11
211 22:57:42 کلیپ نهال 00:02:16
212 22:59:58 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
213 23:00:18 هایـدی - قسمت 35 00:21:00
214 23:21:18 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
215 23:22:46 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
216 23:23:59 آنونس سینمایی خرس خاکستری 00:02:00
217 23:25:59 لئون 00:02:39
218 23:28:38 تیزر بزودی رکاب زنان کوهستان 00:01:40
219 23:30:18 آنونس سینمایی عملیات آجیلی 00:02:00
220 23:32:18 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
221 23:32:28 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
222 23:34:16 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 17 00:25:10
223 23:59:26 ول شب بخیر بچه‌ها 00:00:34


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها