جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:09:45 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:11:07 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
7 08:13:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:13:40 آگهی بازرگانی 00:01:20
9 08:15:00 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
10 08:15:20 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 61 00:11:51
11 08:27:11 اوم نوم 00:00:51
12 08:28:02 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:28:35 آگهی بازرگانی 00:01:35
14 08:30:10 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
15 08:30:30 میمونک و فیلی - قسمت 8 00:06:42
16 08:37:12 آنونس مجموعه بچه‌های ساختمان گل‌ها 00:01:30
17 08:38:42 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
18 08:43:52 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
19 08:44:50 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
20 08:45:10 اتل متل یه جنگل - قسمت 46 00:08:21
21 08:53:31 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:54:06 ترو ترو 00:03:33
23 08:57:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
24 08:58:12 آگهی بازرگانی 00:01:40
25 08:59:52 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
26 09:00:12 ماجراهای عمو رولی - قسمت 44 00:13:52
27 09:14:04 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
28 09:15:17 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
29 09:15:37 صندوقچه بازی - قسمت 29 00:14:01
30 09:29:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
31 09:30:11 آگهی بازرگانی 00:02:28
32 09:32:39 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
33 09:32:59 پهلوانان پویا - قسمت 28 00:14:16
34 09:47:15 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
35 09:47:35 نیکا و داداشی - قسمت 16 00:10:00
36 09:57:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
37 09:58:08 آگهی بازرگانی 00:02:32
38 10:00:40 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
39 10:01:00 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 50 00:11:57
40 10:12:57 آرم استیشن روز 00:00:20
41 10:13:17 کاردستی‌های مهدپویا-تلفن-2 00:01:49
42 10:15:06 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 00:00:20
43 10:15:26 ماجراهای تی‌تی - قسمت 22 00:11:04
44 10:26:30 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
45 10:27:03 آگهی بازرگانی 00:02:35
46 10:29:38 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
47 10:29:58 فسقلی‌های باغچه - قسمت 8 00:12:01
48 10:41:59 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
49 10:42:08 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
50 10:45:06 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
51 10:45:26 ببعی - قسمت 114 00:08:41
52 10:54:07 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
53 10:55:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
54 10:55:38 آگهی بازرگانی 00:04:23
55 11:00:01 آرم تایم (کو؟ کو؟ قصه امروز کو؟...) 00:00:20
56 11:00:21 کو؟ کو؟ قصه امروز کو؟... - قسمت 26 00:11:51
57 11:12:12 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
58 11:13:42 اوم نوم 00:01:08
59 11:14:50 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
60 11:15:10 صندوقچه بازی - قسمت 30 00:10:42
61 11:25:52 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
62 11:26:25 آگهی بازرگانی 00:04:06
63 11:30:31 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
64 11:30:51 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 59 00:11:51
65 11:42:42 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
66 11:43:55 نقاشی کنیم 00:00:50
67 11:44:45 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
68 11:45:05 میمونک و فیلی - قسمت 9 00:06:49
69 11:51:54 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
70 11:52:14 کلیپ ماهی 00:02:10
71 11:54:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
72 11:54:57 آگهی بازرگانی 00:04:50
73 11:59:47 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
74 12:00:07 ماجراهای عمو رولی - قسمت 45 00:14:00
75 12:14:07 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
76 12:15:05 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
77 12:15:25 ماهی فضایی - قسمت 46 00:11:37
78 12:27:02 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
79 12:27:35 آگهی بازرگانی 00:04:10
80 12:31:45 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
81 12:32:05 اتل متل یه جنگل - قسمت 47 00:08:16
82 12:40:21 آنونس مجموعه شب بخیر بجه‌ها 00:01:30
83 12:41:51 ماموک 00:03:06
84 12:44:57 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
85 12:45:17 نیکا و داداشی - قسمت 15 00:09:33
86 12:54:50 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
87 12:55:43 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
88 12:58:00 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
89 12:59:30 اوم نوم 00:01:09
90 13:00:39 وله رگلاژ 00:01:11
91 13:01:50 جشن نماز 00:05:10
92 13:07:00 جشن نماز 00:05:51
93 13:12:51 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:24
94 13:13:15 باهم‌بازی 00:03:13
95 13:16:28 آنونس مجموعه بجه‌های ساختمان گل‌ها 00:01:30
96 13:17:58 بندبندی‌ها 00:01:36
97 13:19:34 کلیپ نمره بیست 00:01:52
98 13:21:26 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
99 13:21:52 مولانگ 00:03:16
100 13:25:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
101 13:25:41 آگهی بازرگانی 00:04:03
102 13:29:44 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
103 13:30:04 فسقلی‌های باغچه - قسمت 7 00:12:14
104 13:42:18 آرم استیشن توپ 00:00:23
105 13:42:41 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
106 13:44:41 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
107 13:45:01 ببعی - قسمت 113 00:08:47
108 13:53:48 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
109 13:55:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
110 13:55:34 آگهی بازرگانی 00:04:26
111 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
112 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
113 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:15
114 14:06:36 آرم تایم (سینمایی بو‌بو قهرمان کوچک) 00:00:25
115 14:07:01 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:02:37
116 14:09:38 سینمایی بو‌بو قهرمان کوچک 01:38:34
117 15:48:12 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:04:01
118 15:52:13 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
119 15:53:59 تیزر اتفاق ساده 00:02:38
120 15:56:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
121 15:57:00 آگهی بازرگانی 00:03:16
122 16:00:16 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
123 16:00:36 مل‌مل-6 - قسمت 39 00:55:02
124 16:55:38 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
125 16:56:01 آگهی بازرگانی 00:03:52
126 16:59:53 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
127 17:00:13 گروه نجات رباتیک - قسمت 10 00:20:09
128 17:20:22 اعلام برنامه 00:00:55
129 17:21:17 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
130 17:24:28 لاروا 00:01:12
131 17:25:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
132 17:26:03 آگهی بازرگانی 00:04:07
133 17:30:10 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
134 17:30:30 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 59 00:22:28
135 17:52:58 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
136 17:53:36 شکرستان 00:02:05
137 17:55:41 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
138 17:56:04 آگهی بازرگانی 00:03:39
139 17:59:43 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
140 18:00:03 زنان کوچک - قسمت 23 00:17:34
141 18:17:37 تیزررکاب زنان کوهستان 00:01:15
142 18:18:52 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
143 18:20:42 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:46
144 18:22:28 لئون 00:02:39
145 18:25:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
146 18:25:30 آگهی بازرگانی 00:04:13
147 18:29:43 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
148 18:30:03 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 33 00:20:44
149 18:50:47 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
150 18:51:23 جورواجور 00:03:05
151 18:54:28 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
152 18:55:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
153 18:56:08 آگهی بازرگانی 00:03:42
154 18:59:50 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
155 19:00:10 مل‌مل-6 - قسمت 38 00:55:00
156 19:55:10 آنونس مجموعه موش خبرنگار 00:01:18
157 19:56:28 تیزررکاب زنان کوهستان 00:01:15
158 19:57:43 وله رگلاژ 00:00:47
159 19:58:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
160 20:02:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:25:30
161 20:27:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:20
162 20:27:50 آگهی بازرگانی 00:02:27
163 20:30:17 آرم تایم (برندگان کوچک) 00:00:20
164 20:30:37 برندگان کوچک - قسمت 18 00:15:47
165 20:46:24 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
166 20:46:51 لذت دانایی 00:05:44
167 20:52:35 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
168 20:54:22 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
169 20:54:45 آگهی بازرگانی 00:01:54
170 20:56:39 آرم تایم (سینمایی پرنده‌های دوست‌داشتنی) 00:00:25
171 20:57:04 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:03:16
172 21:00:20 سینمایی پرنده‌های دوست‌داشتنی 01:13:05
173 22:13:25 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:02:45
174 22:16:10 آنونس مجموعه افسانه سه برادر 00:01:27
175 22:17:37 جان‌جان‌ها 00:06:34
176 22:24:11 آنونس مجموعه زنان کوچک 00:01:09
177 22:25:20 دزد ناشی 00:01:30
178 22:26:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
179 22:27:13 آگهی بازرگانی 00:02:25
180 22:29:38 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
181 22:29:58 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 9 00:24:00
182 22:53:58 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
183 22:54:08 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:32
184 22:56:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 22:57:03 آگهی بازرگانی 00:02:44
186 22:59:47 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
187 23:00:07 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 14 00:16:15
188 23:16:22 تیزررکاب زنان کوهستان 00:01:15
189 23:17:37 بره ناقلا 00:07:06
190 23:24:43 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:46
191 23:26:29 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
192 23:27:58 رود رانر 00:06:01
193 23:33:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
194 23:34:22 آگهی بازرگانی 00:01:20
195 23:35:42 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 78 00:24:03
196 23:59:45 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:15


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها