جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 کلیپ‌های مهدپویا- ورزش 00:02:09
6 08:09:35 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:20 ماجراهای جنگل 00:04:23
8 08:14:43 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
9 08:15:03 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 24 00:09:45
10 08:24:48 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
11 08:25:10 کلیپ شاپرک 00:03:19
12 08:28:29 اوم نوم 00:01:14
13 08:29:43 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
14 08:30:03 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 50 00:08:32
15 08:38:35 آرم استیشن روز 00:00:20
16 08:38:55 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
17 08:42:51 یاپ یاپس 00:02:15
18 08:45:06 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
19 08:45:26 تاتی و طوطو - قسمت 51 00:06:53
20 08:52:19 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:52:54 ترو ترو 00:03:36
22 08:56:30 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
23 08:56:50 مولانگ 00:02:53
24 08:59:43 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
25 09:00:03 فینگیلیا - قسمت 14 00:08:26
26 09:08:29 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
27 09:08:55 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
28 09:10:25 کاردستی‌های مهدپویا-صندلی‎ 00:04:17
29 09:14:42 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
30 09:15:02 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 9 00:12:53
31 09:27:55 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
32 09:28:04 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
33 09:30:04 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
34 09:30:24 شهر قصه - قسمت 22 00:10:12
35 09:40:36 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
36 09:42:06 وله روابط عمومی-162 00:00:22
37 09:42:28 یاپ یاپس 00:02:15
38 09:44:43 آرم تایم (خرگوش کوچولوی سفید) 00:00:20
39 09:45:03 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 26 00:07:30
40 09:52:33 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
41 09:52:55 کلیپ یه مرد مهربون 00:03:42
42 09:56:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
43 09:56:46 دیپ‌داپ 00:02:54
44 09:59:40 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
45 10:00:00 پیم و پم - قسمت 44 00:10:17
46 10:10:17 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
47 10:11:47 مولانگ 00:03:07
48 10:14:54 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
49 10:15:14 ماجراهای ایوری - قسمت 35 00:08:05
50 10:23:19 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
51 10:23:39 ترو ترو 00:03:33
52 10:27:12 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
53 10:28:42 نقاشی کنیم 00:01:00
54 10:29:42 آرم تایم (قصه‌های کوه بینالود) 00:00:20
55 10:30:02 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 2 00:12:53
56 10:42:55 اعلام برنامه 00:00:35
57 10:43:30 کلیپ‌های مهدپویا- توپ-3 00:01:15
58 10:44:45 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
59 10:45:05 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 11 00:10:59
60 10:56:04 اعلام برنامه 00:00:45
61 10:56:49 ماموک 00:03:04
62 10:59:53 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
63 11:00:13 خدا چه آفریده؟ - قسمت 81 00:11:27
64 11:11:40 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
65 11:12:33 کلیپ قناری آی قناری 00:02:27
66 11:15:00 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
67 11:15:20 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 25 00:09:36
68 11:24:56 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
69 11:25:16 شن‌دونه‌ها 00:04:31
70 11:29:47 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
71 11:30:11 ماجراهای جنگل 00:04:31
72 11:34:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
73 11:34:51 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
74 11:37:49 یاپ یاپس 00:02:15
75 11:40:04 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
76 11:41:34 وله رگلاژ 00:01:01
77 11:42:35 جشن نماز 00:06:25
78 11:49:00 جشن نماز 00:05:42
79 11:54:42 اعلام برنامه 00:00:35
80 11:55:17 ماجراهای سعید 00:04:34
81 11:59:51 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
82 12:00:11 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 51 00:08:53
83 12:09:04 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
84 12:10:34 کلیپ توپ 00:02:15
85 12:12:49 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
86 12:12:58 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
87 12:14:58 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
88 12:15:18 تاتی و طوطو - قسمت 52 00:06:59
89 12:22:17 اعلام برنامه 00:00:45
90 12:23:02 کاردستی‌های مهدپویا-مورچه 00:03:16
91 12:26:18 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
92 12:26:41 باهم‌بازی 00:03:21
93 12:30:02 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
94 12:30:22 فینگیلیا - قسمت 15 00:08:15
95 12:38:37 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
96 12:40:07 اوم نوم 00:01:08
97 12:41:15 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
98 12:41:35 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
99 12:44:39 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
100 12:44:59 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 10 00:12:57
101 12:57:56 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
102 12:58:05 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
103 13:00:05 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
104 13:00:25 شهر قصه - قسمت 21 00:10:35
105 13:11:00 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
106 13:11:53 کاردستی‌های مهدپویا-گل لاله 00:02:54
107 13:14:47 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
108 13:15:07 خدا چه آفریده؟ - قسمت 80 00:11:03
109 13:26:10 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
110 13:27:40 یاپ یاپس 00:02:15
111 13:29:55 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
112 13:30:15 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 10 00:11:03
113 13:41:18 کلیپ‌های مهدپویا- دست‌ها 00:01:48
114 13:43:06 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
115 13:43:26 بندبندی‌ها 00:01:21
116 13:44:47 آرم تایم (قصه‌های کوه بینالود) 00:00:20
117 13:45:07 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 1 00:12:51
118 13:57:58 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
119 13:58:20 کلیپ پاییز 00:01:40
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
121 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
122 14:03:04 تلاوت قرآن 00:05:56
123 14:09:00 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
124 14:09:20 دیجیمون - قسمت 36 00:21:23
125 14:30:43 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
126 14:31:03 ماجراهای نیلز - قسمت 14 00:22:28
127 14:53:31 آرم استیشن ماشین 00:00:36
128 14:54:07 تیزر چی چی 00:03:45
129 14:57:52 آنونس سینمایی فیلشاه 00:02:00
130 14:59:52 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
131 15:00:12 داستان آنه شرلی - قسمت 12 00:22:30
132 15:22:42 اعلام برنامه 00:00:55
133 15:23:37 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
134 15:25:59 آنونس سینمایی آستریکس و نبرد بزرگ 00:02:00
135 15:27:59 شکرستان 00:01:42
136 15:29:41 آرم تایم (تعمیرکاران) 00:00:20
137 15:30:01 تعمیرکاران - قسمت 3 00:11:09
138 15:41:10 آنونس مجموعه حنا، دختری در مزرعه 00:01:12
139 15:42:22 ترافیک 00:02:15
140 15:44:37 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
141 15:44:57 پنگوئن ببری - قسمت 4 00:11:15
142 15:56:12 تیزر چی چی 00:03:44
143 15:59:56 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
144 16:00:16 مل‌مل-6 - قسمت 60 00:55:00
145 16:55:16 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
146 16:55:38 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
147 16:58:00 تیزر پف فیلم 00:01:01
148 16:59:01 وله رگلاژ 00:00:59
149 17:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:18:00
150 17:18:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:10:00
151 17:28:00 آنونس سینمایی آستریکس و نبرد بزرگ 00:02:00
152 17:30:00 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
153 17:30:20 گروه نجات رباتیک - قسمت 45 00:20:39
154 17:50:59 تیزر چی چی 00:03:39
155 17:54:38 اعلام برنامه 00:00:55
156 17:55:33 لئون 00:02:40
157 17:58:13 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:36
158 17:58:49 تیزر پف فیلم 00:01:01
159 17:59:50 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
160 18:00:10 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 93 00:23:09
161 18:23:19 آنونس مجموعه ماهی قرمز شیطون من 00:01:11
162 18:24:30 آنونس سینمایی فیلشاه 00:02:00
163 18:26:30 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
164 18:27:43 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
165 18:30:05 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
166 18:30:25 جزیره دانش - قسمت 7 00:20:22
167 18:50:47 اعلام برنامه 00:00:55
168 18:51:42 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
169 18:55:12 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
170 18:56:07 تیزر چی چی 00:03:45
171 18:59:52 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
172 19:00:12 دورت بگردم ایران-2 - قسمت 20 00:21:40
173 19:21:52 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:01:23
174 19:23:15 بره ناقلا 00:06:46
175 19:30:01 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
176 19:30:21 افسانه‌های ملل - قسمت 43 00:13:13
177 19:43:34 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
178 19:43:54 تیزر پف فیلم 00:01:01
179 19:44:55 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
180 19:45:15 مثل‌نامه - قسمت 65 00:11:36
181 19:56:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
182 19:57:14 آگهی بازرگانی 00:02:24
183 19:59:38 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
184 19:59:58 دیجیمون - قسمت 36 00:21:23
185 20:21:21 آنونس مجموعه حنا، دختری در مزرعه 00:01:12
186 20:22:33 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
187 20:24:55 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
188 20:26:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
189 20:27:06 آگهی بازرگانی 00:02:36
190 20:29:42 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
191 20:30:02 ماجراهای نیلز - قسمت 14 00:22:30
192 20:52:32 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
193 20:52:42 تیزر چی چی 00:03:44
194 20:56:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
195 20:56:49 آگهی بازرگانی 00:02:55
196 20:59:44 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
197 21:00:04 داستان آنه شرلی - قسمت 12 00:22:28
198 21:22:32 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
199 21:24:54 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
200 21:27:56 آنونس مجموعه کلاس اولی‌ها 00:00:58
201 21:28:54 دزد ناشی 00:01:35
202 21:30:29 تیزر پف فیلم 00:01:01
203 21:31:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
204 21:31:53 آگهی بازرگانی 00:02:28
205 21:34:21 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 51 00:25:12
206 21:59:33 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:27


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها