جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:15
4 08:05:46 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:06 ماموک 00:03:06
6 08:09:12 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:57 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
8 08:12:16 تیزر بزودی ببعی 00:00:54
9 08:13:10 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:47
10 08:14:57 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
11 08:15:17 جت سواران-2 - قسمت 21 00:10:59
12 08:26:16 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
13 08:26:42 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
14 08:29:54 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
15 08:30:14 موچولوها - قسمت 41 00:08:59
16 08:39:13 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
17 08:39:33 مولانگ 00:03:19
18 08:42:52 کلیپ‌های مهدپویا- فصل زمستان-1 00:02:15
19 08:45:07 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
20 08:45:27 قطارها - قسمت 43 00:04:56
21 08:50:23 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
22 08:51:18 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:51:53 باهم‌بازی 00:03:00
24 08:54:53 آرم استیشن روز 00:00:20
25 08:55:13 یاپ یاپس 00:02:15
26 08:57:28 کلیپ ماهی-3 00:01:49
27 08:59:17 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:24
28 08:59:41 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
29 09:00:01 نقاش کوچولو - قسمت 81 00:10:58
30 09:10:59 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
31 09:11:08 دیپ‌داپ 00:02:51
32 09:13:59 تیزر بزودی ببعی 00:00:54
33 09:14:53 آرم تایم (تپلی‌های پر دردسر) 00:00:20
34 09:15:13 تپلی‌های پر دردسر - قسمت 2 00:06:15
35 09:21:28 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:22:13 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
37 09:24:36 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
38 09:24:56 ماجراهای جنگل 00:04:15
39 09:29:11 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
40 09:30:06 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
41 09:30:26 خدا چه آفریده؟ - قسمت 57 00:11:22
42 09:41:48 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
43 09:42:10 کلیپ دو دوست 00:02:38
44 09:44:48 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
45 09:45:08 اژدهای مهربان من - قسمت 28 00:09:52
46 09:55:00 اعلام برنامه 00:00:35
47 09:55:35 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
48 09:58:24 تیزر بزودی ببعی 00:00:54
49 09:59:18 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:28
50 09:59:46 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
51 10:00:06 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 27 01:23:04
52 11:23:10 اعلام برنامه 00:00:35
53 11:23:45 مولانگ 00:03:21
54 11:27:06 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-2 00:02:50
55 11:29:56 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
56 11:30:16 جت سواران-2 - قسمت 22 00:11:00
57 11:41:16 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
58 11:41:40 کلیپ زمستان 00:01:55
59 11:43:35 بندبندی‌ها 00:01:37
60 11:45:12 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
61 11:45:32 ملوچ - قسمت 45 00:07:29
62 11:53:01 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
63 11:53:56 ماجراهای جنگل 00:04:31
64 11:58:27 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
65 11:58:36 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:16
66 11:59:52 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
67 12:00:12 قطارها - قسمت 44 00:04:44
68 12:04:56 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
69 12:05:20 ترانه‌های اتل متل - همسایه 00:04:13
70 12:09:33 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
71 12:09:49 اوم نوم 00:01:09
72 12:10:58 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
73 12:11:53 وله رگلاژ 00:00:45
74 12:12:38 جشن نماز 00:05:22
75 12:18:00 جشن نماز 00:05:49
76 12:23:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
77 12:24:09 ماجراهای سعید 00:03:09
78 12:27:18 اعلام برنامه 00:00:45
79 12:28:03 بندبندی‌ها 00:01:21
80 12:29:24 تیزر بزودی ببعی 00:00:54
81 12:30:18 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
82 12:30:38 موچولوها - قسمت 45 00:08:56
83 12:39:34 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
84 12:39:56 ماموک 00:03:08
85 12:43:04 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
86 12:43:13 کلیپ نمره بیست 00:01:52
87 12:45:05 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
88 12:45:25 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 17 00:10:35
89 12:56:00 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
90 12:56:20 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین‎ 00:01:48
91 12:58:08 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
92 12:59:05 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
93 13:00:00 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
94 13:00:20 نقاش کوچولو - قسمت 80 00:11:03
95 13:11:23 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
96 13:11:39 یاپ یاپس 00:02:15
97 13:13:54 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:05
98 13:14:59 آرم تایم (تپلی‌های پر دردسر) 00:00:20
99 13:15:19 تپلی‌های پر دردسر - قسمت 1 00:06:18
100 13:21:37 کلیپ‌های مهدپویا- فصل زمستان-2 00:02:18
101 13:23:55 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
102 13:24:18 ترو ترو 00:03:36
103 13:27:54 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
104 13:28:54 تیزر بزودی ببعی 00:00:54
105 13:29:48 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
106 13:30:08 خدا چه آفریده؟ - قسمت 56 00:11:25
107 13:41:33 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
108 13:41:55 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
109 13:44:59 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
110 13:45:19 اژدهای مهربان من - قسمت 27 00:10:04
111 13:55:23 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
112 13:55:43 کاردستی‌های مهدپویا-جا مدادی‎ 00:02:16
113 13:57:59 اوم نوم 00:01:07
114 13:59:06 تیزر بزودی ببعی 00:00:54
115 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
116 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
117 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:34
118 14:06:55 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
119 14:07:15 صلح‌بانان - قسمت 34 00:21:33
120 14:28:48 تیزر فراخوان دورت بگردم ایران 00:00:59
121 14:29:47 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 00:00:20
122 14:30:07 پلنگ دم دراز - قسمت 24 00:20:58
123 14:51:05 آنونس مجموعه اردوگاه حیوانات 00:01:36
124 14:52:41 شکرستان 00:01:57
125 14:54:38 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
126 14:54:59 گروه تحقیق 00:04:24
127 14:59:23 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:24
128 14:59:47 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
129 15:00:07 جزیره دانش - قسمت 47 00:18:56
130 15:19:03 اعلام برنامه 00:00:55
131 15:19:58 برنارد 00:02:52
132 15:22:50 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
133 15:23:12 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
134 15:26:23 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
135 15:26:45 مزه_خلاقیت - قسمت درخت 00:02:06
136 15:28:51 تیزر پف فیلم 00:00:50
137 15:29:41 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:29
138 15:30:10 آرم تایم (عناصر) 00:00:20
139 15:30:30 عناصر - قسمت 35 00:12:38
140 15:43:08 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
141 15:44:45 آرم تایم (توربو و دوستان) 00:00:20
142 15:45:05 توربو و دوستان - قسمت 10 00:11:04
143 15:56:09 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
144 15:57:28 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
145 15:59:50 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
146 16:00:10 پاندای کونگ‌فو کار-1و2 - قسمت 12 00:23:03
147 16:23:13 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
148 16:23:51 نظر شما چیه؟ 00:04:32
149 16:28:23 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:21
150 16:29:44 آرم تایم (اردوگاه حیوانات) 00:00:20
151 16:30:04 اردوگاه حیوانات - قسمت 9 00:11:41
152 16:41:45 آنونس مجموعه آن شرلی، با موهای قرم 00:01:21
153 16:43:06 تیزر فراخوان دورت بگردم ایران 00:00:59
154 16:44:05 گنجینه 00:00:56
155 16:45:01 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 00:00:20
156 16:45:21 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 1 00:13:41
157 16:59:02 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
158 17:00:02 آرم تایم (گامبا) 00:00:20
159 17:00:22 گامبا - قسمت 23 00:20:17
160 17:20:39 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
161 17:21:00 کلیپ بارکد 626 00:04:08
162 17:25:08 آنونس مجموعه قلعه هزار اردک 00:01:28
163 17:26:36 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
164 17:27:57 کدو بدو 00:01:27
165 17:29:24 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
166 17:29:43 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
167 17:30:03 ماجراهای نیلز - قسمت 41 00:23:53
168 17:53:56 تیزر پف فیلم 00:00:50
169 17:54:46 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
170 17:56:15 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:32
171 17:58:47 اعلام برنامه 00:00:50
172 17:59:37 وله رگلاژ 00:00:23
173 18:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:05:00
174 18:05:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:00
175 18:29:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
176 18:29:22 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:26
177 18:29:48 آرم تایم (آن شرلی، با موهای قرمز) 00:00:20
178 18:30:08 آن شرلی، با موهای قرمز - قسمت 4 00:25:16
179 18:55:24 اعلام برنامه 00:00:55
180 18:56:19 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
181 18:59:53 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
182 19:00:13 مل‌مل-5 - قسمت 105 00:55:00
183 19:55:13 آنونس مجموعه اردوگاه حیوانات 00:01:36
184 19:56:49 تیزر فراخوان دورت بگردم ایران 00:00:59
185 19:57:48 دزد ناشی 00:01:30
186 19:59:18 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:37
187 19:59:55 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
188 20:00:15 صلح‌بانان - قسمت 34 00:21:33
189 20:21:48 آنونس مجموعه ویکی و مردان پر زور 00:01:24
190 20:23:12 نظر شما چیه؟ 00:05:43
191 20:28:55 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
192 20:30:08 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 00:00:20
193 20:30:28 پلنگ دم دراز - قسمت 24 00:20:58
194 20:51:26 تیزر پف فیلم 00:00:50
195 20:52:16 آنونس مجموعه قلعه هزار اردک 00:01:28
196 20:53:44 گنجینه 00:00:56
197 20:54:40 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
198 20:55:35 مورف 00:01:17
199 20:56:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
200 20:57:15 آگهی بازرگانی 00:02:25
201 20:59:40 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
202 21:00:00 جزیره دانش - قسمت 47 00:18:56
203 21:18:56 تیزر فراخوان دورت بگردم ایران 00:00:59
204 21:19:55 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
205 21:21:16 رود رانر 00:06:22
206 21:27:38 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:13
207 21:28:51 شکرستان 00:02:14
208 21:31:05 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
209 21:31:27 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
210 21:33:26 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
211 21:33:47 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
212 21:36:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
213 21:36:32 آگهی بازرگانی 00:02:26
214 21:38:58 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 146 00:20:47
215 21:59:45 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:15


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها