جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
3 08:02:00 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:08:29 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:49 ماموک 00:03:08
6 08:11:57 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:12:42 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
8 08:14:42 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
9 08:15:02 هشت‌پانوردها - قسمت 11 00:11:36
10 08:26:38 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
11 08:26:58 مولانگ 00:03:15
12 08:30:13 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
13 08:30:33 خدا چه آفریده-1 - قسمت 5 00:09:27
14 08:40:00 وله رحلت امام خمینی (ره) 00:00:34
15 08:40:34 ماجراهای سعید 00:04:26
16 08:45:00 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
17 08:45:20 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 14 00:11:40
18 08:57:00 اعلام برنامه 00:00:35
19 08:57:35 یاپ یاپس 00:02:15
20 08:59:50 آرم تایم (قصه‌های جورواجور) 00:00:20
21 09:00:10 قصه‌های جورواجور - قسمت 20 00:12:35
22 09:12:45 وله رحلت امام خمینی (ره) 00:00:34
23 09:13:19 بندبندی‌ها 00:01:37
24 09:14:56 آرم تایم (پینگو) 00:00:20
25 09:15:16 پینگو - قسمت 12 00:06:28
26 09:21:44 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
27 09:22:08 ترو ترو 00:03:36
28 09:25:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
29 09:26:00 ماجراهای جنگل 00:04:10
30 09:30:10 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
31 09:30:30 شهر قصه - قسمت 105 00:11:07
32 09:41:37 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
33 09:41:59 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
34 09:43:59 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:05
35 09:45:04 آرم تایم (ماجراهای عمورولی) 00:00:20
36 09:45:24 ماجراهای عمورولی - قسمت 51 00:13:55
37 09:59:19 اعلام برنامه 00:00:35
38 09:59:54 آرم تایم (منم بچه مسلمان) 00:00:20
39 10:00:14 منم بچه مسلمان - قسمت 2 00:40:21
40 10:40:35 وله رحلت امام خمینی (ره) 00:00:34
41 10:41:09 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
42 10:41:29 مولانگ 00:03:27
43 10:44:56 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
44 10:45:16 نیک و نیکو - قسمت 55 00:12:27
45 10:57:43 اعلام برنامه 00:00:35
46 10:58:18 اوم نوم 00:01:22
47 10:59:40 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
48 11:00:00 ببعی-3 - قسمت 9 00:08:57
49 11:08:57 وله رحلت امام خمینی (ره) 00:00:34
50 11:09:31 ماجراهای سعید 00:04:24
51 11:13:55 نقاشی کنیم 00:00:51
52 11:14:46 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
53 11:15:06 هشت‌پانوردها - قسمت 12 00:12:01
54 11:27:07 اعلام برنامه 00:00:35
55 11:27:42 یاپ یاپس 00:02:15
56 11:29:57 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
57 11:30:17 خدا چه آفریده؟ - قسمت 6 00:09:18
58 11:39:35 وله رحلت امام خمینی (ره) 00:00:34
59 11:40:09 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
60 11:40:29 ماجراهای جنگل 00:04:46
61 11:45:15 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
62 11:45:35 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 15 00:11:54
63 11:57:29 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
64 11:57:55 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
65 11:59:55 آرم تایم (قصه‌های جورواجور) 00:00:20
66 12:00:15 قصه‌های جورواجور - قسمت 21 00:13:53
67 12:14:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
68 12:14:17 نقاشی کنیم 00:00:50
69 12:15:07 آرم تایم (پینگو) 00:00:20
70 12:15:27 پینگو - قسمت 13 00:06:31
71 12:21:58 وله رحلت امام خمینی (ره) 00:00:34
72 12:22:32 ماجراهای سعید 00:03:32
73 12:26:04 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
74 12:26:28 ماموک 00:03:12
75 12:29:40 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
76 12:30:00 شهر قصه - قسمت 104 00:11:10
77 12:41:10 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
78 12:41:32 دیپ‌داپ 00:02:55
79 12:44:27 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
80 12:44:47 شن‌دونه‌ها 00:04:38
81 12:49:25 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
82 12:50:40 ماجراهای جنگل 00:04:47
83 12:55:27 وله رحلت امام خمینی (ره) 00:00:34
84 12:56:01 وله رگلاژ 00:00:34
85 12:56:35 جشن نماز 00:06:25
86 13:03:00 جشن نماز 00:05:42
87 13:08:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
88 13:08:51 مولانگ 00:03:19
89 13:12:10 آرم استیشن روز 00:00:20
90 13:12:30 یاپ یاپس 00:02:15
91 13:14:45 آرم تایم (ماجراهای عمورولی) 00:00:20
92 13:15:05 ماجراهای عمورولی - قسمت 50 00:13:57
93 13:29:02 وله رحلت امام خمینی (ره) 00:00:34
94 13:29:36 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
95 13:30:02 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
96 13:30:22 ببعی-3 - قسمت 8 00:08:56
97 13:39:18 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
98 13:40:11 شن‌دونه‌ها 00:04:29
99 13:44:40 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
100 13:45:00 نیک و نیکو - قسمت 54 00:11:38
101 13:56:38 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
102 13:56:54 ماموک 00:03:06
103 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
104 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
105 14:02:33 تلاوت قرآن 00:03:48
106 14:06:21 وله رحلت امام خمینی (ره) 00:00:25
107 14:06:46 تیزر پف فیلم - قبل از سینمایی 00:03:33
108 14:10:19 آرم تایم (سینمایی بازمانده) 00:00:20
109 14:10:39 سینمایی بازمانده 01:26:25
110 15:37:04 تیزر پف فیلم - بعد از سینمایی 00:03:30
111 15:40:34 آرم تایم (میوسیا) 00:00:20
112 15:40:54 میوسیا - قسمت 7 00:10:34
113 15:51:28 وله رحلت امام خمینی (ره) 00:00:30
114 15:51:58 فانوس 00:08:09
115 16:00:07 آرم تایم (گولوبولا) 00:00:20
116 16:00:27 گولوبولا-3 - قسمت 55 00:17:46
117 16:18:13 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
118 16:19:29 نظر شما چیه؟ 00:05:48
119 16:25:17 وله رحلت امام خمینی (ره) 00:00:30
120 16:25:47 لذت دانایی 00:04:02
121 16:29:49 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
122 16:30:09 کتاب وحش - قسمت 12 00:20:36
123 16:50:45 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
124 16:51:40 برنارد 00:03:10
125 16:54:50 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
126 16:56:06 رود رانر 00:03:37
127 16:59:43 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
128 17:00:03 گروه شب نقاب - قسمت 5 00:23:56
129 17:23:59 اعلام برنامه 00:00:55
130 17:24:54 کلیپ رحلت امام خمینی (ره) 00:04:28
131 17:29:22 وله رحلت امام خمینی (ره) 00:00:25
132 17:29:47 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
133 17:30:07 ماشیناسورها - قسمت 27 00:22:50
134 17:52:57 اعلام برنامه 00:00:50
135 17:53:47 سبک زندگی 00:02:17
136 17:56:04 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:19
137 17:57:23 برنارد 00:02:40
138 18:00:03 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
139 18:00:23 خوش‌مزه-2 - قسمت 23 00:21:22
140 18:21:45 وله رحلت امام خمینی (ره) 00:01:05
141 18:22:50 گنجینه 00:02:30
142 18:25:20 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
143 18:26:36 لذت دانایی 00:03:36
144 18:30:12 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
145 18:30:32 رویاسوار - قسمت 27 00:21:50
146 18:52:22 اعلام برنامه 00:00:55
147 18:53:17 رود رانر 00:06:22
148 18:59:39 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
149 18:59:59 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 2 00:24:28
150 19:24:27 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:21
151 19:24:48 برنارد 00:03:08
152 19:27:56 آنونس مجموعه کتاب وحش 00:01:14
153 19:29:10 گنجینه 00:00:50
154 19:30:00 آرم تایم (ماجراهای بلینکی‌بیل) 00:00:20
155 19:30:20 ماجراهای بلینکی‌بیل - قسمت 2 00:11:59
156 19:42:19 وله رحلت امام خمینی (ره) 00:00:30
157 19:42:49 سبک زندگی 00:01:50
158 19:44:39 آرم تایم (کتاب جنگل) 00:00:20
159 19:44:59 کتاب جنگل - گردش در طبیعت - قسمت 2 00:12:15
160 19:57:14 اعلام برنامه 00:00:50
161 19:58:04 دزد ناشی 00:01:30
162 19:59:34 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
163 19:59:51 آرم تایم (اندرسون و قصه‌هایش) 00:00:20
164 20:00:11 اندرسون و قصه‌هایش - قسمت 4 00:10:00
165 20:10:11 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:20
166 20:11:31 برنارد 00:03:06
167 20:14:37 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
168 20:15:53 فانوس 00:07:24
169 20:23:17 وله رحلت امام خمینی (ره) 00:01:05
170 20:24:22 کلیپ رحلت امام خمینی (ره) 00:04:28
171 20:28:50 وله رگلاژ 00:01:10
172 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:07:00
173 20:37:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:22:00
174 20:59:00 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
175 21:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
176 21:00:40 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 12 00:22:43
177 21:23:23 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
178 21:24:39 کلیپ ایران 00:07:35
179 21:32:14 تیزر رویاسوار 00:01:25
180 21:33:39 لئون 00:02:40
181 21:36:19 تیزر کروناز 00:00:52
182 21:37:11 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 10 00:22:04
183 21:59:15 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:45


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها