جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:02 ماموک 00:03:06
6 08:10:08 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:53 کاردستی‌های مهدپویا-جنگل-2 00:03:16
8 08:14:09 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
9 08:15:07 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
10 08:15:27 هشت‌پانوردها - قسمت 22 00:12:05
11 08:27:32 تیزر مهدپویا 00:01:00
12 08:28:32 اوم نوم 00:01:08
13 08:29:40 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
14 08:30:00 خدا چه آفریده-1 - قسمت 16 00:08:59
15 08:38:59 آرم استیشن روز 00:00:20
16 08:39:19 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
17 08:41:19 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
18 08:41:41 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
19 08:44:45 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
20 08:45:05 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 25 00:11:50
21 08:56:55 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:57:30 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
23 08:59:53 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
24 09:00:13 ماجراهای بهادر - قسمت 9 00:11:22
25 09:11:35 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
26 09:13:05 بندبندی‌ها 00:01:35
27 09:14:40 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
28 09:15:00 ماجراهای عمو رولی - قسمت 62 00:12:09
29 09:27:09 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
30 09:27:29 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
31 09:28:44 تیزر مهدپویا 00:01:00
32 09:29:44 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
33 09:30:04 قصه‌های ریرا - قسمت 51 00:10:26
34 09:40:30 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
35 09:40:39 یاپ یاپس 00:02:14
36 09:42:53 کلیپ‌های مهدپویا- مراقبت از گل‌ها 00:02:04
37 09:44:57 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
38 09:45:17 نیک و نیکو-2 - قسمت 9 00:12:15
39 09:57:32 اعلام برنامه 00:00:35
40 09:58:07 کلیپ ماهی-3 00:01:49
41 09:59:56 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
42 10:00:16 ببعی-3 - قسمت 20 00:08:57
43 10:09:13 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
44 10:09:39 مولانگ 00:03:09
45 10:12:48 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
46 10:14:54 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
47 10:15:14 هشت‌پانوردها - قسمت 23 00:12:05
48 10:27:19 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
49 10:28:49 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
50 10:30:04 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
51 10:30:24 خدا چه آفریده-1 - قسمت 17 00:10:03
52 10:40:27 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
53 10:40:47 دیپ‌داپ 00:02:53
54 10:43:40 تیزر مهدپویا 00:01:00
55 10:44:40 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
56 10:45:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 26 00:11:50
57 10:56:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
58 10:56:59 کلیپ باد 00:02:55
59 10:59:54 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
60 11:00:14 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 106 01:18:22
61 12:18:36 اعلام برنامه 00:00:35
62 12:19:11 ترو ترو 00:03:36
63 12:22:47 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
64 12:24:02 بندبندی‌ها 00:01:21
65 12:25:23 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
66 12:25:32 ترانه‌های اتل متل - دریا 00:04:28
67 12:30:00 آرم تایم (کیت و کیت بازیگوش) 00:00:20
68 12:30:20 کیت و کیت بازیگوش - قسمت 1 00:05:01
69 12:35:21 تیزر مهدپویا 00:01:00
70 12:36:21 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
71 12:37:51 کلیپ توپ 00:02:19
72 12:40:10 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
73 12:40:32 ماجراهای جنگل 00:04:31
74 12:45:03 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
75 12:45:23 قصه‌های ریرا - قسمت 50 00:10:35
76 12:55:58 یاپ یاپس 00:02:15
77 12:58:13 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
78 12:59:17 وله رگلاژ 00:00:21
79 12:59:38 جشن نماز 00:05:22
80 13:05:00 جشن نماز 00:05:49
81 13:10:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
82 13:11:09 شن‌دونه‌ها 00:04:27
83 13:15:36 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
84 13:15:45 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
85 13:18:02 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
86 13:19:17 ماجراهای سعید 00:04:43
87 13:24:00 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
88 13:24:16 مولانگ 00:03:25
89 13:27:41 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-1 00:02:35
90 13:30:16 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
91 13:30:36 نیک و نیکو-2 - قسمت 8 00:12:34
92 13:43:10 تیزر مهدپویا 00:01:00
93 13:44:10 اوم نوم 00:01:08
94 13:45:18 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
95 13:45:38 ببعی-3 - قسمت 19 00:08:23
96 13:54:01 کلیپ درخت-2 00:02:44
97 13:56:45 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
98 13:58:45 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
99 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
100 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
101 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:47
102 14:07:08 آرم تایم (سینمایی پسر فضایی) 00:00:20
103 14:07:28 سینمایی پسر فضایی 01:15:29
104 15:22:57 اعلام برنامه 00:00:55
105 15:23:52 کلیپ نهال 00:02:16
106 15:26:08 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
107 15:26:30 ترافیک 00:02:02
108 15:28:32 تیزر روزها 00:01:25
109 15:29:57 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:20
110 15:30:17 موش خبرنگار - قسمت 20 00:21:29
111 15:51:46 اعلام برنامه 00:00:50
112 15:52:36 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
113 15:54:26 تیزر رویاسوار 00:01:25
114 15:55:51 دزد ناشی 00:01:30
115 15:57:21 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
116 15:57:42 شکر تی وی 00:02:07
117 15:59:49 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
118 16:00:09 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 5 00:23:47
119 16:23:56 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
120 16:25:16 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
121 16:26:23 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
122 16:26:33 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
123 16:29:44 آرم تایم (ماجراهای بلینکی‌بیل) 00:00:20
124 16:30:04 ماجراهای بلینکی‌بیل - قسمت 5 00:11:58
125 16:42:02 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
126 16:43:18 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
127 16:44:07 گنجینه 00:00:57
128 16:45:04 آرم تایم (کتاب جنگل) 00:00:20
129 16:45:24 کتاب جنگل - گردش در طبیعت - قسمت 5 00:12:17
130 16:57:41 مزه_خلاقیت - قسمت هواپیما 00:02:07
131 16:59:48 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
132 17:00:08 دالتون‌ها-2 - قسمت 7 00:20:28
133 17:20:36 اعلام برنامه 00:00:55
134 17:21:31 کلیپ ایران ما 00:07:35
135 17:29:06 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
136 17:29:28 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
137 17:30:17 آرم تایم (روزها) 00:00:20
138 17:30:37 روزها - قسمت 2 00:23:03
139 17:53:40 اعلام برنامه 00:00:50
140 17:54:30 نظر شما چیه؟ 00:03:48
141 17:58:18 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
142 17:58:39 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
143 17:59:50 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
144 18:00:10 دورت بگردم ایران-1 - قسمت 15 00:23:45
145 18:23:55 آرم استیشن ماشین 00:00:14
146 18:24:09 گروه تحقیق 00:04:26
147 18:28:35 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
148 18:28:45 تیزر کروناز 00:01:00
149 18:29:45 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
150 18:30:05 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 33 00:25:15
151 18:55:20 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
152 18:56:09 اعلام برنامه 00:00:55
153 18:57:04 کلیپ یا رب 00:03:03
154 19:00:07 آرم تایم (گولوبولا) 00:00:20
155 19:00:27 گولوبولا-3 - قسمت 59 00:16:15
156 19:16:42 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
157 19:18:00 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
158 19:19:07 بره ناقلا 00:07:06
159 19:26:13 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
160 19:26:35 کلیپ برای دکترها و پرستارهای مهربان 00:03:20
161 19:29:55 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
162 19:30:15 کتاب وحش - قسمت 16 00:20:55
163 19:51:10 تیزر عمار یاسر 00:00:40
164 19:51:50 اعلام برنامه 00:00:50
165 19:52:40 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:37
166 19:55:17 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
167 19:56:54 تیزر رویاسوار 00:01:25
168 19:58:19 تیزر روزها 00:01:25
169 19:59:44 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
170 20:00:04 گروه شب نقاب - قسمت 9 00:23:39
171 20:23:43 مزه_طبیعت - قسمت پروانه‌ها 00:01:56
172 20:25:39 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:21
173 20:28:00 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
174 20:29:16 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
175 20:30:27 وله رگلاژ 00:00:40
176 20:31:07 باکس تلاوت قرآن 00:11:53
177 20:43:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:13:00
178 20:56:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
179 20:56:22 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
180 20:57:11 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
181 20:58:18 مورف 00:01:29
182 20:59:47 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
183 21:00:07 ماشیناسورها - قسمت 31 00:22:42
184 21:22:49 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
185 21:23:11 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
186 21:26:13 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
187 21:27:59 تیزر روزها 00:01:25
188 21:29:24 رود رانر 00:03:37
189 21:33:01 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
190 21:34:13 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
191 21:34:35 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 22 00:25:05
192 21:59:40 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:20


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها