جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
6 08:10:45 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:30 مولانگ 00:03:27
8 08:14:57 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
9 08:15:17 هشت‌پانوردها - قسمت 26 00:12:05
10 08:27:22 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
11 08:28:37 اوم نوم 00:01:08
12 08:29:45 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
13 08:30:05 خدا چه آفریده؟ - قسمت 20 00:10:15
14 08:40:20 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
15 08:40:36 ماموک 00:03:07
16 08:43:43 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
17 08:44:47 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
18 08:45:07 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 29 00:11:50
19 08:56:57 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:57:32 یاپ یاپس 00:02:15
21 08:59:47 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
22 09:00:07 قصه‌های ریرا - قسمت 53 00:09:50
23 09:09:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
24 09:10:06 ترانه‌های اتل متل - خروس ما 00:04:53
25 09:14:59 آرم تایم (کیت و کیت بازیگوش) 00:00:20
26 09:15:19 کیت و کیت بازیگوش - قسمت 4 00:05:00
27 09:20:19 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
28 09:21:34 شن‌دونه‌ها 00:04:22
29 09:25:56 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
30 09:27:26 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
31 09:29:49 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
32 09:30:09 شهر قصه - قسمت 111 00:09:23
33 09:39:32 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
34 09:39:56 ترو ترو 00:03:36
35 09:43:32 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
36 09:43:52 اوم نوم 00:01:14
37 09:45:06 آرم تایم (ماجراهای عمورولی) 00:00:20
38 09:45:26 ماجراهای عمورولی - قسمت 66 00:13:19
39 09:58:45 اعلام برنامه 00:00:35
40 09:59:20 نقاشی کنیم 00:00:50
41 10:00:10 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
42 10:00:30 مهدپویا - قسمت 6 00:22:28
43 10:22:58 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
44 10:25:17 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
45 10:26:47 ماموک 00:03:08
46 10:29:55 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
47 10:30:15 نیک و نیکو - قسمت 13 00:10:39
48 10:40:54 اوم نوم 00:01:06
49 10:42:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
50 10:42:09 دیپ‌داپ 00:02:52
51 10:45:01 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
52 10:45:21 ببعی-3 - قسمت 24 00:09:16
53 10:54:37 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
54 10:54:57 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
55 10:56:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
56 10:57:06 کلیپ شادی 00:02:35
57 10:59:41 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
58 11:00:01 هشت‌پانوردها - قسمت 27 00:11:31
59 11:11:32 آرم استیشن روز 00:00:20
60 11:11:52 مولانگ 00:03:16
61 11:15:08 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
62 11:15:28 خدا چه آفریده؟ - قسمت 21 00:10:24
63 11:25:52 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
64 11:26:12 شن‌دونه‌ها 00:04:13
65 11:30:25 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
66 11:30:45 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 30 00:11:41
67 11:42:26 آرم استیشن روز 00:00:20
68 11:42:46 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
69 11:44:46 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
70 11:45:06 قصه‌های ریرا - قسمت 54 00:10:25
71 11:55:31 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
72 11:56:24 ترو ترو 00:03:28
73 11:59:52 آرم تایم (کیت و کیت بازیگوش) 00:00:20
74 12:00:12 کیت و کیت بازیگوش - قسمت 5 00:04:59
75 12:05:11 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
76 12:05:37 باهم‌بازی 00:03:29
77 12:09:06 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
78 12:10:36 ترانه‌های اتل متل - دریا 00:04:28
79 12:15:04 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
80 12:15:24 دوستان جنگل - قسمت 3 00:08:03
81 12:23:27 یاپ یاپس 00:02:15
82 12:25:42 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
83 12:26:35 کلیپ شاپرک 00:03:19
84 12:29:54 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:20
85 12:30:14 حیوانات ماشینی - قسمت 64 00:10:44
86 12:40:58 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
87 12:41:20 ماموک 00:03:06
88 12:44:26 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
89 12:45:19 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
90 12:48:23 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
91 12:49:53 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:05
92 12:50:58 کاردستی‌های مهدپویا-روباه 00:03:33
93 12:54:31 نقاشی کنیم 00:01:00
94 12:55:31 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
95 12:57:01 ماجراهای سعید 00:03:40
96 13:00:41 وله رگلاژ 00:00:53
97 13:01:34 جشن نماز 00:04:26
98 13:06:00 جشن نماز 00:05:47
99 13:11:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
100 13:12:07 دیپ‌داپ 00:02:55
101 13:15:02 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
102 13:15:22 مهدپویا - قسمت 5 00:24:14
103 13:39:36 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
104 13:40:00 یاپ یاپس 00:02:15
105 13:42:15 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
106 13:42:41 کلیپ پروانه 00:02:15
107 13:44:56 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
108 13:45:16 ببعی-3 - قسمت 23 00:08:50
109 13:54:06 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
110 13:54:30 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
111 13:55:45 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
112 13:57:15 مولانگ 00:02:45
113 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
114 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
115 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:34
116 14:06:38 آرم تایم (سینمایی کودک کیهان نورد 00:00:20
117 14:06:58 سینمایی کودک کیهان‌نورد) 01:37:03
118 15:44:01 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
119 15:44:21 پسر شجاع - قسمت 41 00:21:52
120 16:06:13 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
121 16:06:33 مهارت‌های زندگی - قسمت 413 00:14:14
122 16:20:47 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:20
123 16:21:07 خروس زیرک، روباه کلک - قسمت 7 00:12:07
124 16:33:14 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
125 16:33:34 قلعه هزار اردک - قسمت 48 00:20:31
126 16:54:05 اعلام برنامه 00:00:55
127 16:55:00 کلیپ بارکد 626 00:04:08
128 16:59:08 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
129 16:59:25 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
130 16:59:55 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
131 17:00:15 مبارزان کهکشانی - قسمت 6 00:21:07
132 17:21:22 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
133 17:21:58 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
134 17:25:09 اعلام برنامه 00:00:50
135 17:25:59 لئون 00:02:40
136 17:28:39 تیزر مل‌مل 00:01:04
137 17:29:43 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
138 17:30:03 سونیک - قسمت 7 00:11:09
139 17:41:12 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
140 17:41:39 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
141 17:43:38 بره ناقلا 00:06:55
142 17:50:33 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
143 17:51:40 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:43
144 17:54:23 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
145 17:54:35 کلیپ آبشار عاطفه‌ها 00:03:27
146 17:58:02 مزه_طبیعت 00:01:41
147 17:59:43 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
148 18:00:03 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 91 00:18:52
149 18:18:55 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
150 18:19:17 کلیپ قاصدک 00:03:20
151 18:22:37 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
152 18:22:54 تیزر مل‌مل 00:01:04
153 18:23:58 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
154 18:24:19 رود رانر 00:05:27
155 18:29:46 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
156 18:30:06 مهاجران - قسمت 21 00:21:58
157 18:52:04 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
158 18:52:42 کلیپ سرداران سلامت 00:03:55
159 18:56:37 شکر تی وی 00:02:08
160 18:58:45 تیزر کروناز 00:01:00
161 18:59:45 آرم تایم (گولوبولا) 00:00:20
162 19:00:05 گولوبولا-3 - قسمت 61 00:14:28
163 19:14:33 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
164 19:15:00 برنارد 00:02:50
165 19:17:50 تیزر مل‌مل 00:01:04
166 19:18:54 کلیپ ایران 00:07:35
167 19:26:29 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
168 19:27:49 جورواجور 00:02:38
169 19:30:27 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
170 19:30:47 کتاب وحش - قسمت 18 00:21:15
171 19:52:02 تیزر مل‌مل 00:01:04
172 19:53:06 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
173 19:54:54 اعلام برنامه 00:00:50
174 19:55:44 نظر شما چیه؟ 00:04:39
175 20:00:23 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
176 20:00:43 گروه شب نقاب - قسمت 11 00:23:56
177 20:24:39 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
178 20:25:15 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:43
179 20:27:58 تیزر مل‌مل 00:01:04
180 20:29:02 وله رگلاژ 00:01:02
181 20:30:04 باکس تلاوت قرآن 00:13:56
182 20:44:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:12:00
183 20:56:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
184 20:56:27 کلیپ نهال 00:02:16
185 20:58:43 تیزر مل‌مل 00:01:04
186 20:59:47 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
187 21:00:07 ماشیناسورها - قسمت 33 00:22:49
188 21:22:56 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
189 21:23:18 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:28
190 21:25:46 آرم استیشن ماشین 00:00:14
191 21:26:00 تیزر مل‌مل 00:01:04
192 21:27:04 خال‌خالی 00:03:41
193 21:30:45 کلیپ سرزمین من 00:03:47
194 21:34:32 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
195 21:34:54 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 26 00:24:59
196 21:59:53 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:07


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها