جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 کلیپ شاپرک 00:03:19
6 08:10:52 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:37 ماموک 00:03:11
8 08:14:48 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
9 08:15:08 هشت‌پانوردها - قسمت 32 00:12:05
10 08:27:13 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
11 08:28:28 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-2 00:01:26
12 08:29:54 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
13 08:30:14 خدا چه آفریده؟ - قسمت 27 00:10:03
14 08:40:17 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
15 08:40:33 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
16 08:41:37 مولانگ 00:03:13
17 08:44:50 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
18 08:45:10 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 36 00:11:34
19 08:56:44 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:57:19 کلیپ شادی 00:02:35
21 08:59:54 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
22 09:00:14 قصه‌های ریرا - قسمت 60 00:10:25
23 09:10:39 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
24 09:12:39 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
25 09:12:48 کلیپ تابستان 00:02:09
26 09:14:57 آرم تایم (کیت و کیت بازیگوش) 00:00:20
27 09:15:17 کیت و کیت بازیگوش - قسمت 11 00:09:29
28 09:24:46 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
29 09:26:01 کلیپ کبوتر 00:04:12
30 09:30:13 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
31 09:30:33 شهر قصه - قسمت 113 00:09:35
32 09:40:08 دیپ‌داپ 00:02:55
33 09:43:03 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
34 09:43:23 کلیپ نمره بیست 00:01:52
35 09:45:15 آرم تایم (ماجراهای عمورولی) 00:00:20
36 09:45:35 ماجراهای عمورولی - قسمت 73 00:13:59
37 09:59:34 اعلام برنامه 00:00:35
38 10:00:09 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
39 10:00:29 مهدپویا - قسمت 8 00:23:57
40 10:24:26 آرم استیشن روز 00:00:20
41 10:24:46 یاپ یاپس 00:02:15
42 10:27:01 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
43 10:28:31 اوم نوم 00:01:09
44 10:29:40 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
45 10:30:00 نیک و نیکو - قسمت 20 00:12:42
46 10:42:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
47 10:42:51 کلیپ ماهی 00:02:10
48 10:45:01 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
49 10:45:21 ببعی-3 - قسمت 5 00:09:12
50 10:54:33 نقاشی کنیم 00:00:55
51 10:55:28 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
52 10:55:48 کلیپ بارون 00:04:03
53 10:59:51 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
54 11:00:11 هشت‌پانوردها - قسمت 34 00:12:05
55 11:12:16 آرم استیشن روز 00:00:20
56 11:12:36 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
57 11:15:06 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
58 11:15:26 خدا چه آفریده؟ - قسمت 28 00:10:21
59 11:25:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
60 11:26:07 کلیپ کبوتر 00:04:13
61 11:30:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
62 11:30:40 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 37 00:11:44
63 11:42:24 آرم استیشن روز 00:00:20
64 11:42:44 یاپ یاپس 00:02:02
65 11:44:46 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
66 11:45:06 قصه‌های ریرا - قسمت 61 00:10:32
67 11:55:38 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
68 11:56:31 مولانگ 00:03:27
69 11:59:58 آرم تایم (کیت و کیت بازیگوش) 00:00:20
70 12:00:18 کیت و کیت بازیگوش - قسمت 12 00:09:30
71 12:09:48 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
72 12:10:14 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
73 12:11:44 ترو ترو 00:03:28
74 12:15:12 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
75 12:15:32 دوستان جنگل - قسمت 5 00:06:55
76 12:22:27 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
77 12:22:51 باهم‌بازی 00:03:22
78 12:26:13 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
79 12:27:06 دیپ‌داپ 00:02:41
80 12:29:47 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:20
81 12:30:07 حیوانات ماشینی - قسمت 66 00:10:44
82 12:40:51 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
83 12:41:13 ماجراهای سعید 00:04:57
84 12:46:10 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
85 12:47:03 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
86 12:50:07 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
87 12:51:37 ماجراهای جنگل 00:04:35
88 12:56:12 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
89 12:57:42 ترو ترو 00:03:36
90 13:01:18 وله رگلاژ 00:01:16
91 13:02:34 جشن نماز 00:04:26
92 13:07:00 جشن نماز 00:05:47
93 13:12:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
94 13:13:07 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
95 13:15:07 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
96 13:15:27 مهدپویا - قسمت 7 00:23:02
97 13:38:29 آرم استیشن توپ 00:00:23
98 13:38:52 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
99 13:42:46 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
100 13:43:10 بندبندی‌ها 00:01:37
101 13:44:47 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
102 13:45:07 ببعی-3 - قسمت 4 00:10:08
103 13:55:15 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
104 13:55:39 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
105 13:56:54 ماموک 00:03:06
106 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
107 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
108 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:11
109 14:07:15 آرم تایم (سینمایی مانو بادخورک کوچک) 00:00:20
110 14:07:35 سینمایی مانو بادخورک کوچک 01:15:51
111 15:23:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
112 15:24:02 کلیپ دست خدا 00:04:18
113 15:28:20 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
114 15:28:37 تیزر مل‌مل 00:01:08
115 15:29:45 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
116 15:30:05 پسر شجاع - قسمت 43 00:22:40
117 15:52:45 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
118 15:53:12 کلیپ دریای کرامت 00:02:56
119 15:56:08 آنونس مجموعه ماشینانسورها 00:01:18
120 15:57:26 ترافیک 00:02:16
121 15:59:42 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
122 16:00:02 مهارت‌های زندگی - قسمت 415 00:12:18
123 16:12:20 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
124 16:12:58 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
125 16:14:52 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:20
126 16:15:12 خروس زیرک، روباه کلک - قسمت 9 00:12:16
127 16:27:28 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
128 16:27:50 تیزر مل‌مل 00:01:08
129 16:28:58 رالف 00:01:08
130 16:30:06 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
131 16:30:26 قلعه هزار اردک - قسمت 55 00:20:31
132 16:50:57 اعلام برنامه 00:00:55
133 16:51:52 کلیپ آبشار عاطفه‌ها 00:03:27
134 16:55:19 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
135 16:55:36 خال‌خالی 00:03:37
136 16:59:13 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
137 16:59:43 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
138 17:00:03 مبارزان کهکشانی - قسمت 8 00:20:54
139 17:20:57 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
140 17:21:33 کلیپ تبسم خورشید 1 00:03:05
141 17:24:38 اعلام برنامه 00:00:50
142 17:25:28 برنارد 00:03:10
143 17:28:38 تیزر مل‌مل 00:01:08
144 17:29:46 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
145 17:30:06 سونیک - قسمت 9 00:10:59
146 17:41:05 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
147 17:41:32 رود رانر 00:06:17
148 17:47:49 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
149 17:48:56 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:43
150 17:51:39 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
151 17:52:15 کلیپ ایران 00:07:35
152 17:59:50 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
153 18:00:10 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 93 00:20:30
154 18:20:40 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
155 18:21:35 کلیپ شهر بهشت 00:04:35
156 18:26:10 تیزر مل‌مل 00:01:08
157 18:27:18 لئون 00:02:39
158 18:29:57 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
159 18:30:17 مهاجران - قسمت 23 00:20:11
160 18:50:28 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
161 18:51:23 کلیپ آسمان هشتم 00:03:21
162 18:54:44 تیزر کروناز 00:01:00
163 18:55:44 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
164 18:56:20 تیزر روزها 00:01:25
165 18:57:45 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:36
166 19:00:21 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
167 19:00:41 مل‌مل-6 - قسمت 150 00:55:00
168 19:55:41 اعلام برنامه 00:00:50
169 19:56:31 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
170 19:57:01 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
171 19:58:21 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
172 20:00:09 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
173 20:00:29 گروه شب نقاب - قسمت 14 00:23:52
174 20:24:21 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
175 20:24:57 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:43
176 20:27:40 آنونس مجموعه ماشینانسورها 00:01:18
177 20:28:58 وله رگلاژ 00:01:02
178 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
179 20:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:14:00
180 20:59:00 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
181 20:59:10 تیزر مل‌مل 00:01:08
182 21:00:18 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
183 21:00:38 ماشیناسورها - قسمت 36 00:22:48
184 21:23:26 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
185 21:23:48 کلیپ شهر بهشت 00:04:35
186 21:28:23 تیزر مل‌مل 00:01:08
187 21:29:31 بره ناقلا 00:04:48
188 21:34:19 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
189 21:34:31 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 32 00:25:18
190 21:59:49 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:11


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها