جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:09:20 کلیپ‌های مهدپویا- پخت نان‎ 00:02:02
6 08:11:22 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:12:07 دیپ‌داپ 00:02:51
8 08:14:58 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
9 08:15:18 هشت‌پانوردها - قسمت 33 00:12:05
10 08:27:23 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
11 08:28:38 بندبندی‌ها 00:01:21
12 08:29:59 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
13 08:30:19 خدا چه آفریده؟ - قسمت 28 00:10:21
14 08:40:40 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
15 08:40:56 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
16 08:42:00 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
17 08:44:58 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
18 08:45:18 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 37 00:11:44
19 08:57:02 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:57:37 یاپ یاپس 00:02:15
21 08:59:52 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
22 09:00:12 قصه‌های ریرا - قسمت 61 00:10:32
23 09:10:44 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
24 09:10:53 کلیپ بارون 00:04:03
25 09:14:56 آرم تایم (کیت و کیت بازیگوش) 00:00:20
26 09:15:16 کیت و کیت بازیگوش - قسمت 12 00:09:30
27 09:24:46 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
28 09:26:01 ماجراهای جنگل 00:04:15
29 09:30:16 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
30 09:30:36 شهر قصه - قسمت 114 00:08:14
31 09:38:50 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
32 09:40:50 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
33 09:41:10 کلیپ کبوتر 00:04:13
34 09:45:23 آرم تایم (ماجراهای عمورولی) 00:00:20
35 09:45:43 ماجراهای عمورولی - قسمت 74 00:14:02
36 09:59:45 اعلام برنامه 00:00:35
37 10:00:20 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
38 10:00:40 مهدپویا - قسمت 9 00:23:23
39 10:24:03 آرم استیشن روز 00:00:20
40 10:24:23 کلیپ پروانه 00:02:15
41 10:26:38 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
42 10:28:08 بندبندی‌ها 00:01:37
43 10:29:45 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
44 10:30:05 نیک و نیکو - قسمت 21 00:12:26
45 10:42:31 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
46 10:42:40 یاپ یاپس 00:02:15
47 10:44:55 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
48 10:45:15 ببعی-3 - قسمت 6 00:09:11
49 10:54:26 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
50 10:54:46 ترانه‌های اتل متل - درخت 00:04:07
51 10:58:53 اوم نوم 00:01:00
52 10:59:53 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
53 11:00:13 هشت‌پانوردها - قسمت 35 00:12:05
54 11:12:18 آرم استیشن روز 00:00:20
55 11:12:38 دیپ‌داپ 00:02:31
56 11:15:09 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
57 11:15:29 خدا چه آفریده؟ - قسمت 29 00:09:08
58 11:24:37 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
59 11:24:57 کلیپ بارون 00:04:03
60 11:29:00 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
61 11:30:15 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
62 11:30:35 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 38 00:11:33
63 11:42:08 آرم استیشن روز 00:00:20
64 11:42:28 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
65 11:44:45 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
66 11:45:05 قصه‌های ریرا - قسمت 62 00:10:26
67 11:55:31 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
68 11:56:24 ترو ترو 00:03:35
69 11:59:59 آرم تایم (کیت و کیت بازیگوش) 00:00:20
70 12:00:19 کیت و کیت بازیگوش - قسمت 13 00:09:30
71 12:09:49 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
72 12:10:15 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
73 12:11:45 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:18
74 12:15:03 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
75 12:15:23 دوستان جنگل - قسمت 6 00:08:59
76 12:24:22 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
77 12:25:15 ماجراهای سعید 00:04:34
78 12:29:49 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:20
79 12:30:09 حیوانات ماشینی - قسمت 67 00:10:36
80 12:40:45 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
81 12:41:07 باهم‌بازی 00:03:18
82 12:44:25 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
83 12:45:18 کلیپ کبوتر 00:04:13
84 12:49:31 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
85 12:50:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
86 12:51:01 شن‌دونه‌ها 00:04:30
87 12:55:31 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
88 12:57:01 مولانگ 00:03:16
89 13:00:17 وله رگلاژ 00:00:53
90 13:01:10 جشن نماز 00:05:50
91 13:07:00 جشن نماز 00:05:53
92 13:12:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
93 13:13:13 کلیپ تابستان 00:02:09
94 13:15:22 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
95 13:15:42 مهدپویا - قسمت 8 00:23:57
96 13:39:39 آرم استیشن توپ 00:00:23
97 13:40:02 ماموک 00:02:58
98 13:43:00 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
99 13:43:24 بندبندی‌ها 00:01:21
100 13:44:45 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
101 13:45:05 ببعی-3 - قسمت 5 00:09:12
102 13:54:17 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
103 13:54:41 کلیپ توپ 00:02:19
104 13:57:00 مولانگ 00:03:00
105 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
106 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
107 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:04
108 14:07:08 آرم تایم (سینمایی پستچی قطبی) 00:00:20
109 14:07:28 سینمایی پستچی قطبی 01:27:06
110 15:34:34 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
111 15:34:54 پسر شجاع - قسمت 44 00:21:03
112 15:55:57 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
113 15:56:24 کلیپ آسمان هشتم 00:03:21
114 15:59:45 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
115 16:00:05 مهارت‌های زندگی - قسمت 416 00:11:08
116 16:11:13 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
117 16:11:51 کلیپ دریای کرامت 00:02:56
118 16:14:47 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:20
119 16:15:07 خروس زیرک، روباه کلک - قسمت 10 00:12:12
120 16:27:19 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
121 16:27:41 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
122 16:28:58 تیزر مل‌مل 00:01:08
123 16:30:06 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
124 16:30:26 قلعه هزار اردک - قسمت 56 00:19:40
125 16:50:06 اعلام برنامه 00:00:55
126 16:51:01 کلیپ شهر بهشت 00:04:35
127 16:55:36 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
128 16:56:03 رود رانر 00:03:37
129 16:59:40 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
130 17:00:00 مبارزان کهکشانی - قسمت 9 00:20:45
131 17:20:45 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
132 17:21:21 کلیپ آبشار عاطفه‌ها 00:03:27
133 17:24:48 اعلام برنامه 00:00:50
134 17:25:38 گروه تحقیق 00:03:37
135 17:29:15 تیزر مل‌مل 00:01:08
136 17:30:23 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
137 17:30:43 سونیک - قسمت 10 00:10:43
138 17:41:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
139 17:41:53 کلیپ دست خدا 00:04:18
140 17:46:11 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
141 17:47:18 نظر شما چیه؟ 00:05:48
142 17:53:06 تیزر مل‌مل 00:01:08
143 17:54:14 بره ناقلا 00:05:40
144 17:59:54 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
145 18:00:14 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 94 00:19:22
146 18:19:36 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
147 18:19:58 کلیپ دریای کرامت 00:02:56
148 18:22:54 تیزر مل‌مل 00:01:08
149 18:24:02 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
150 18:24:19 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
151 18:25:39 خال‌خالی 00:03:46
152 18:29:25 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
153 18:29:55 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
154 18:30:15 مهاجران - قسمت 24 00:20:13
155 18:50:28 اعلام برنامه 00:00:55
156 18:51:23 کلیپ تبسم خورشید 1 00:03:05
157 18:54:28 تیزر کروناز 00:01:00
158 18:55:28 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
159 18:56:04 برنارد 00:02:50
160 18:58:54 تیزر روزها 00:01:25
161 19:00:19 آرم تایم(مهارت‌های زندگی) 00:00:20
162 19:00:39 مهارت‌های زندگی - قسمت 415 00:12:18
163 19:12:57 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
164 19:13:35 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
165 19:15:04 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:20
166 19:15:24 خروس زیرک، روباه کلک - قسمت 9 00:12:16
167 19:27:40 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
168 19:28:07 ترافیک 00:01:50
169 19:29:57 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
170 19:30:17 قلعه هزار اردک - قسمت 55 00:20:31
171 19:50:48 اعلام برنامه 00:00:50
172 19:51:38 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
173 19:52:08 تیزر کروناز 00:01:00
174 19:53:08 لذت دانایی 00:03:53
175 19:57:01 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
176 19:58:21 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
177 20:00:09 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
178 20:00:29 مبارزان کهکشانی - قسمت 8 00:20:54
179 20:21:23 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
180 20:21:59 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
181 20:25:01 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:32
182 20:27:33 آنونس مجموعه ماشینانسورها 00:01:18
183 20:28:51 وله رگلاژ 00:01:09
184 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
185 20:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
186 21:00:00 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
187 21:00:10 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
188 21:00:30 سونیک - قسمت 9 00:10:59
189 21:11:29 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
190 21:11:51 بره ناقلا 00:07:06
191 21:18:57 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
192 21:20:17 کلیپ آسمان هشتم 00:03:21
193 21:23:38 تیزر مل‌مل 00:01:08
194 21:24:46 رود رانر 00:08:34
195 21:33:20 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
196 21:33:42 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 33 00:25:33
197 21:59:15 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:45


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها