جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:17 کلیپ‌های مهدپویا- ورزش 00:02:09
6 08:10:26 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:11 مولانگ 00:02:45
8 08:13:56 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
9 08:15:11 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
10 08:15:31 هشت‌پانوردها - قسمت 38 00:11:37
11 08:27:08 آرم استیشن روز 00:00:20
12 08:27:28 دیپ‌داپ 00:02:48
13 08:30:16 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
14 08:30:36 خدا چه آفریده-1 - قسمت 32 00:09:56
15 08:40:32 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
16 08:40:54 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
17 08:42:54 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
18 08:44:24 تیزر مهدپویا 00:01:00
19 08:45:24 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
20 08:45:44 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 41 00:11:51
21 08:57:35 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:58:10 کلیپ نمره بیست 00:01:52
23 09:00:02 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
24 09:00:22 ماجراهای بهادر - قسمت 20 00:14:53
25 09:15:15 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
26 09:15:35 ماجراهای عمو رولی - قسمت 78 00:13:54
27 09:29:29 تیزر مهدپویا 00:01:00
28 09:30:29 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
29 09:30:49 اتل متل یه جنگل - قسمت 4 00:08:15
30 09:39:04 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
31 09:39:57 کلیپ بارون 00:04:03
32 09:44:00 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
33 09:44:20 نیک و نیکو-2 - قسمت 25 00:11:59
34 09:56:19 اعلام برنامه 00:00:35
35 09:56:54 ماموک 00:03:04
36 09:59:58 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
37 10:00:18 ببعی-4 - قسمت 10 00:08:57
38 10:09:15 اوم نوم 00:01:09
39 10:10:24 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
40 10:10:33 کلیپ کبوتر 00:04:13
41 10:14:46 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
42 10:15:06 هشت‌پانوردها - قسمت 39 00:12:41
43 10:27:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
44 10:28:07 تیزر مهدپویا 00:01:00
45 10:29:07 نقاشی کنیم 00:00:50
46 10:29:57 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
47 10:30:17 خدا چه آفریده-1 - قسمت 33 00:10:40
48 10:40:57 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
49 10:41:19 کلیپ تابستان 00:02:09
50 10:43:28 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
51 10:44:43 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
52 10:45:03 حیوانات کاغذی - قسمت 5 00:12:04
53 10:57:07 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
54 10:57:29 یاپ یاپس 00:02:15
55 10:59:44 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
56 11:00:04 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 116 01:15:43
57 12:15:47 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
58 12:16:40 ماجراهای سعید 00:05:39
59 12:22:19 اعلام برنامه 00:00:35
60 12:22:54 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
61 12:25:58 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
62 12:26:18 کاردستی‌های مهدپویا-هندوانه-1 00:02:47
63 12:29:05 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
64 12:30:20 آرم تایم (پوکویو) 00:00:20
65 12:30:40 پوکویو - قسمت 3 00:06:56
66 12:37:36 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
67 12:39:06 ماجراهای سعید 00:05:48
68 12:44:54 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
69 12:45:14 اتل متل یه جنگل - قسمت 3 00:08:24
70 12:53:38 آرم استیشن روز 00:00:20
71 12:53:58 باهم‌بازی 00:03:21
72 12:57:19 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
73 12:58:34 مولانگ 00:03:00
74 13:01:34 وله رگلاژ 00:01:02
75 13:02:36 جشن نماز 00:05:24
76 13:08:00 جشن نماز 00:05:42
77 13:13:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
78 13:14:02 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو و پروانه 00:06:22
79 13:20:24 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
80 13:21:54 ترو ترو 00:03:36
81 13:25:30 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
82 13:25:52 شن‌دونه‌ها 00:04:03
83 13:29:55 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
84 13:30:15 نیک و نیکو-2 - قسمت 24 00:12:32
85 13:42:47 تیزر مهدپویا 00:01:00
86 13:43:47 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-4 00:01:24
87 13:45:11 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
88 13:45:31 ببعی-4 - قسمت 9 00:09:13
89 13:54:44 کلیپ کبوتر 00:04:13
90 13:58:57 اوم نوم 00:01:03
91 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
92 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
93 14:03:21 تلاوت قرآن 00:06:29
94 14:09:50 آرم تایم (سینمایی دنیای وحش) 00:00:20
95 14:10:10 سینمایی دنیای وحش 01:09:39
96 15:19:49 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
97 15:20:27 پروفسور بالتازار 00:04:53
98 15:25:20 اعلام برنامه 00:00:55
99 15:26:15 کلیپ زیارت 00:03:28
100 15:29:43 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:20
101 15:30:03 موش خبرنگار - قسمت 25 00:20:18
102 15:50:21 کلیپ شهر بهشت 00:04:35
103 15:54:56 اعلام برنامه 00:00:50
104 15:55:46 لئون 00:02:35
105 15:58:21 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
106 15:58:42 تیزر مل‌مل 00:01:08
107 15:59:50 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
108 16:00:10 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 10 00:23:51
109 16:24:01 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
110 16:25:08 کلیپ با هم که باشیم 00:04:47
111 16:29:55 آرم تایم (ماجراهای بلینکی‌بیل) 00:00:20
112 16:30:15 ماجراهای بلینکی‌بیل - قسمت 10 00:11:16
113 16:41:31 تیزر کروناز 00:00:50
114 16:42:21 کلیپ زیارت مشهد مقدس 00:02:42
115 16:45:03 آرم تایم (کتاب جنگل) 00:00:20
116 16:45:23 کتاب جنگل - گردش در طبیعت - قسمت 10 00:12:19
117 16:57:42 تیزر مل‌مل 00:01:08
118 16:58:50 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
119 17:00:06 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
120 17:00:26 دالتون‌ها-2 - قسمت 12 00:20:41
121 17:21:07 اعلام برنامه 00:00:55
122 17:22:02 کلیپ تبسم خورشید 8 00:04:22
123 17:26:24 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
124 17:28:10 ترافیک 00:02:14
125 17:30:24 آرم تایم (روزها) 00:00:20
126 17:30:44 روزها - قسمت 7 00:22:12
127 17:52:56 اعلام برنامه 00:00:50
128 17:53:46 کلیپ آئینه های حرم 00:03:41
129 17:57:27 تیزر مل‌مل 00:01:08
130 17:58:35 کدو بدو 00:01:32
131 18:00:07 آرم تایم (پرنده طلایی) 00:00:20
132 18:00:27 پرنده طلایی - قسمت 8 00:27:21
133 18:27:48 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
134 18:28:59 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
135 18:30:06 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
136 18:30:26 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 38 00:18:26
137 18:48:52 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
138 18:49:28 کلیپ بهشت ما 00:05:50
139 18:55:18 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
140 18:56:34 برنارد 00:03:06
141 18:59:40 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
142 19:00:00 مل‌مل-5 - قسمت 152 00:55:00
143 19:55:00 اعلام برنامه 00:00:50
144 19:55:50 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
145 19:57:38 تیزر روزها 00:01:25
146 19:59:03 تیزر کروناز 00:00:55
147 19:59:58 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
148 20:00:18 گروه شب نقاب - قسمت 16 00:23:42
149 20:24:00 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
150 20:25:18 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
151 20:27:40 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
152 20:28:51 وله رگلاژ 00:01:09
153 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
154 20:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:12:00
155 20:57:00 تیزر رویاسوار 00:01:25
156 20:58:25 تیزر روزها 00:01:20
157 20:59:45 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
158 21:00:05 ماشیناسورها - قسمت 38 00:22:49
159 21:22:54 کلیپ بارکد 626 00:04:08
160 21:27:02 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
161 21:27:40 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
162 21:28:56 بره ناقلا 00:06:55
163 21:35:51 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
164 21:36:27 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 38 00:23:11
165 21:59:38 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:22


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها