جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 دیپ‌داپ 00:02:53
6 08:10:19 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:04 کلیپ توپ 00:02:19
8 08:13:23 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
9 08:14:40 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
10 08:15:00 هشت‌پانوردها - قسمت 43 00:12:05
11 08:27:05 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-1 00:02:06
12 08:29:11 تیزر پوکویو 00:01:13
13 08:30:24 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
14 08:30:44 خدا چه آفریده-1 - قسمت 37 00:10:38
15 08:41:22 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
16 08:42:52 کلیپ ماهی-3 00:01:49
17 08:44:41 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
18 08:45:01 حیوانات کاغذی - قسمت 5 00:11:51
19 08:56:52 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:57:27 اوم نوم 00:01:08
21 08:58:35 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
22 08:59:50 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
23 09:00:10 ماجراهای بهادر - قسمت 23 00:12:54
24 09:13:04 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
25 09:13:13 کاردستی‌های مهدپویا-سیب-2 00:01:47
26 09:15:00 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
27 09:15:20 ماجراهای عمو رولی - قسمت 83 00:13:51
28 09:29:11 تیزر پوکویو 00:01:13
29 09:30:24 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
30 09:30:44 اتل متل یه جنگل - قسمت 9 00:07:26
31 09:38:10 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
32 09:38:33 مولانگ 00:03:27
33 09:42:00 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
34 09:42:20 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
35 09:44:45 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
36 09:45:05 نیک و نیکو-2 - قسمت 30 00:12:19
37 09:57:24 اعلام برنامه 00:00:35
38 09:57:59 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
39 09:59:59 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
40 10:00:19 ببعی-4 - قسمت 15 00:08:43
41 10:09:02 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
42 10:09:11 یاپ یاپس 00:02:15
43 10:11:26 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-2 00:02:13
44 10:13:39 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
45 10:14:56 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
46 10:15:16 هشت‌پانوردها - قسمت 44 00:11:39
47 10:26:55 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
48 10:27:15 کلیپ دو دوست 00:02:38
49 10:29:53 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
50 10:30:13 خدا چه آفریده-1 - قسمت 38 00:10:19
51 10:40:32 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
52 10:40:54 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
53 10:43:58 تیزر پوکویو 00:01:13
54 10:45:11 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
55 10:45:31 حیوانات کاغذی - قسمت 6 00:12:06
56 10:57:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
57 10:57:46 کلیپ ماهی-2 00:02:10
58 10:59:56 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
59 11:00:16 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 119 01:29:36
60 12:29:52 آرم تایم (پوکویو) 00:00:20
61 12:30:12 پوکویو - قسمت 7 00:06:57
62 12:37:09 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
63 12:38:39 کلیپ باغ قشنگ 00:04:14
64 12:42:53 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
65 12:43:17 بندبندی‌ها 00:01:36
66 12:44:53 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
67 12:45:13 اتل متل یه جنگل - قسمت 8 00:08:16
68 12:53:29 کلیپ‌های مهدپویا- گیاهان-2‎ 00:02:12
69 12:55:41 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
70 12:56:03 شن‌دونه‌ها 00:04:24
71 13:00:27 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
72 13:01:42 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
73 13:02:59 وله رگلاژ 00:00:39
74 13:03:38 جشن نماز 00:05:22
75 13:09:00 جشن نماز 00:05:49
76 13:14:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
77 13:15:09 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
78 13:17:26 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
79 13:18:56 تیزر پوکویو 00:01:13
80 13:20:09 ترو ترو 00:03:36
81 13:23:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
82 13:24:01 باهم‌بازی 00:03:14
83 13:27:15 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
84 13:27:24 کلیپ درخت-2 00:02:44
85 13:30:08 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
86 13:30:28 نیک و نیکو-2 - قسمت 29 00:10:56
87 13:41:24 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
88 13:43:11 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
89 13:43:35 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
90 13:44:52 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
91 13:45:12 ببعی-4 - قسمت 14 00:08:47
92 13:53:59 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
93 13:54:08 مولانگ 00:03:07
94 13:57:15 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
95 13:58:45 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
96 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
97 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
98 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:02
99 14:06:23 آرم تایم (سینمایی خاکستری‌ها) 00:00:20
100 14:06:43 سینمایی خاکستری‌ها به دنبال شهاب‌سنگ 01:09:13
101 15:15:56 آرم تایم (پروفسور بالتازار) 00:00:20
102 15:16:16 پروفسور بالتازار 00:05:15
103 15:21:31 اعلام برنامه 00:00:55
104 15:22:26 نظر شما چیه؟ 00:04:25
105 15:26:51 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
106 15:28:28 تیزر رویاسوار 00:01:25
107 15:29:53 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:20
108 15:30:13 موش خبرنگار - قسمت 26 00:21:21
109 15:51:34 اعلام برنامه 00:00:50
110 15:52:24 کلیپ یا رب 00:03:03
111 15:55:27 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
112 15:55:49 مورف 00:01:42
113 15:57:31 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
114 15:58:38 تیزر مل‌مل 00:01:08
115 15:59:46 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
116 16:00:06 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 11 00:23:16
117 16:23:22 تیزر روزها 00:01:25
118 16:24:47 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
119 16:26:07 کلیپ سرزمین من 00:03:47
120 16:29:54 آرم تایم (ماجراهای بلینکی‌بیل) 00:00:20
121 16:30:14 ماجراهای بلینکی‌بیل - قسمت 11 00:11:36
122 16:41:50 مزه_خلاقیت - قسمت هواپیما 00:02:04
123 16:43:54 تیزر مل‌مل 00:01:08
124 16:45:02 آرم تایم (کتاب جنگل) 00:00:20
125 16:45:22 کتاب جنگل - گردش در طبیعت - قسمت 11 00:12:19
126 16:57:41 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
127 16:58:41 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
128 16:59:53 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
129 17:00:13 دالتون‌ها-2 - قسمت 13 00:19:49
130 17:20:02 اعلام برنامه 00:00:55
131 17:20:57 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:43
132 17:23:40 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
133 17:24:02 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:36
134 17:26:38 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
135 17:28:24 تیزر رویاسوار 00:01:25
136 17:29:49 آرم تایم (روزها) 00:00:20
137 17:30:09 روزها - قسمت 8 00:22:34
138 17:52:43 اعلام برنامه 00:00:50
139 17:53:33 کلیپ آبشار عاطفه ها 00:03:26
140 17:56:59 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
141 17:57:21 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
142 17:58:32 تیزر مل‌مل 00:01:08
143 17:59:40 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 00:00:20
144 18:00:00 کنام‌ اژدها - قسمت 1 00:21:35
145 18:21:35 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
146 18:22:53 تیزر کروناز 00:00:50
147 18:23:43 خال‌خالی 00:03:46
148 18:27:29 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
149 18:27:39 رود رانر 00:02:39
150 18:30:18 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
151 18:30:38 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 39 00:25:07
152 18:55:45 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
153 18:56:52 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
154 18:58:03 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
155 19:00:02 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
156 19:00:22 مل‌مل-5 - قسمت 154 00:55:00
157 19:55:22 اعلام برنامه 00:00:50
158 19:56:12 رالف 00:01:08
159 19:57:20 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
160 19:58:15 مزه_طبیعت - قسمت پروانه‌ها-2 00:01:55
161 20:00:10 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
162 20:00:30 گروه شب نقاب - قسمت 18 00:23:58
163 20:24:28 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
164 20:24:49 برنارد 00:02:40
165 20:27:29 تیزر مل‌مل 00:01:08
166 20:28:37 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
167 20:29:53 وله رگلاژ 00:00:25
168 20:30:18 باکس تلاوت قرآن 00:14:42
169 20:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:13:31
170 20:58:31 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
171 20:58:53 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
172 21:00:00 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
173 21:00:20 ماشیناسورها - قسمت 40 00:22:37
174 21:22:57 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
175 21:26:08 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
176 21:27:54 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
177 21:29:04 بره ناقلا 00:06:36
178 21:35:40 تیزر مل‌مل 00:01:08
179 21:36:48 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
180 21:37:10 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 43 00:22:35
181 21:59:45 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:15


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها