جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:47
4 08:06:18 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:38 دیپ‌داپ 00:02:55
6 08:09:33 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:18 ترو ترو 00:03:33
8 08:13:51 تیزر پوکویو 00:01:13
9 08:15:04 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
10 08:15:24 هشت‌پانوردها - قسمت 55 00:12:05
11 08:27:29 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
12 08:28:44 کلیپ سلام 00:01:22
13 08:30:06 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
14 08:30:26 خدا چه آفریده؟ - قسمت 49 00:10:32
15 08:40:58 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
16 08:41:14 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
17 08:42:18 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
18 08:45:16 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
19 08:45:36 حیوانات کاغذی - قسمت 17 00:12:03
20 08:57:39 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:58:14 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
22 09:00:14 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
23 09:00:34 اتل متل یه جنگل - قسمت 20 00:08:26
24 09:09:00 آرم استیشن توپ 00:00:23
25 09:09:23 دیپ‌داپ 00:01:58
26 09:11:21 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
27 09:11:41 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
28 09:14:53 آرم تایم (پوکویو) 00:00:20
29 09:15:13 پوکویو - قسمت 18 00:06:56
30 09:22:09 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
31 09:23:24 ماجراهای سعید 00:04:51
32 09:28:15 آنونس مجموعه هشت‌پانوردها 00:01:30
33 09:29:45 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
34 09:30:05 شهر قصه - قسمت 7 00:05:48
35 09:35:53 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
36 09:36:17 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
37 09:41:27 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
38 09:41:47 آنونس مجموعه ماجراهای بهادر 00:01:30
39 09:43:17 بندبندی‌ها 00:01:36
40 09:44:53 آرم تایم (هری و سطل پر از دایناسورش) 00:00:20
41 09:45:13 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 5 00:09:14
42 09:54:27 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
43 09:54:51 کلیپ دو دوست 00:02:38
44 09:57:29 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
45 09:57:45 یاپ یاپس 00:02:15
46 10:00:00 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
47 10:00:20 مهدپویا - قسمت 15 00:21:28
48 10:21:48 آرم استیشن توپ 00:00:23
49 10:22:11 مولانگ 00:03:27
50 10:25:38 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
51 10:27:08 دیپ‌داپ 00:02:44
52 10:29:52 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
53 10:30:12 نیک و نیکو - قسمت 42 00:12:16
54 10:42:28 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
55 10:42:37 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
56 10:45:03 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
57 10:45:23 ببعی-5 - قسمت 1 00:08:25
58 10:53:48 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
59 10:54:08 آنونس مجموعه پوکویو 00:01:30
60 10:55:38 شن‌دونه‌ها 00:04:04
61 10:59:42 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
62 11:00:02 هشت‌پانوردها - قسمت 56 00:12:05
63 11:12:07 آرم استیشن روز 00:00:20
64 11:12:27 تیزر پوکویو 00:01:13
65 11:13:40 اوم نوم 00:01:08
66 11:14:48 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
67 11:15:08 خدا چه آفریده؟ - قسمت 50 00:09:55
68 11:25:03 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
69 11:25:23 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
70 11:26:38 ترو ترو 00:03:32
71 11:30:10 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
72 11:30:30 حیوانات کاغذی - قسمت 18 00:11:28
73 11:41:58 آرم استیشن روز 00:00:20
74 11:42:18 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
75 11:44:53 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
76 11:45:13 اتل متل یه جنگل - قسمت 21 00:08:05
77 11:53:18 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
78 11:54:11 یاپ یاپس 00:02:11
79 11:56:22 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:30
80 11:57:52 کلیپ پروانه 00:02:15
81 12:00:07 آرم تایم (پوکویو) 00:00:20
82 12:00:27 پوکویو - قسمت 19 00:06:57
83 12:07:24 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
84 12:07:50 مولانگ 00:03:25
85 12:11:15 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
86 12:12:45 کلیپ توپ 00:02:19
87 12:15:04 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
88 12:15:24 دوستان جنگل - قسمت 12 00:08:20
89 12:23:44 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
90 12:24:08 ماجراهای سعید 00:05:39
91 12:29:47 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:20
92 12:30:07 حیوانات ماشینی - قسمت 73 00:10:10
93 12:40:17 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
94 12:41:10 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
95 12:43:27 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
96 12:43:47 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
97 12:45:04 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
98 12:45:24 ببعی-4 - قسمت 26 00:08:32
99 12:53:56 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
100 12:54:22 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:30
101 12:55:52 باهم‌بازی 00:03:25
102 12:59:17 آنونس مجموعه هشت‌پانوردها 00:01:30
103 13:00:47 یاپ یاپس 00:02:15
104 13:03:02 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
105 13:04:17 وله رگلاژ 00:00:53
106 13:05:10 جشن نماز 00:05:50
107 13:11:00 جشن نماز 00:05:53
108 13:16:53 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
109 13:17:17 ماجراهای جنگل 00:04:47
110 13:22:04 تیزر پوکویو 00:01:13
111 13:23:17 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
112 13:26:21 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
113 13:26:47 دیپ‌داپ 00:02:53
114 13:29:40 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
115 13:30:00 مهدپویا - قسمت 14 00:25:49
116 13:55:49 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
117 13:56:05 اوم نوم 00:01:08
118 13:57:13 آنونس مجموعه پوکویو 00:01:30
119 13:58:43 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
121 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
122 14:03:04 تلاوت قرآن 00:05:56
123 14:09:00 آرم تایم (سینمایی امین و اکوان) 00:00:20
124 14:09:20 سینمایی امین و اکوان 01:12:52
125 15:22:12 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
126 15:22:48 کلیپ سرزمین من 00:03:47
127 15:26:35 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
128 15:27:13 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
129 15:29:43 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
130 15:30:03 پسر شجاع - قسمت 55 00:20:20
131 15:50:23 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
132 15:50:45 کلیپ دکترها و پرستارهای مهربان 00:03:20
133 15:54:05 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
134 15:54:22 نظر شما چیه؟ 00:05:43
135 16:00:05 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
136 16:00:25 مهارت‌های زندگی - قسمت 422 00:12:46
137 16:13:11 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
138 16:13:49 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
139 16:15:12 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:20
140 16:15:32 خروس زیرک، روباه کلک - قسمت 16 00:12:14
141 16:27:46 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
142 16:27:56 تیزر مل‌مل 00:01:08
143 16:29:04 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
144 16:30:11 آرم تایم (کلیله و دوستان) 00:00:20
145 16:30:31 کلیله و دوستان - قسمت 2 00:17:25
146 16:47:56 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
147 16:48:51 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
148 16:51:21 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
149 16:54:32 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
150 16:54:49 بره ناقلا 00:05:31
151 17:00:20 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
152 17:00:40 مبارزان کهکشانی - قسمت 15 00:21:50
153 17:22:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
154 17:23:06 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
155 17:26:40 اعلام برنامه 00:00:50
156 17:27:30 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
157 17:30:00 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
158 17:30:20 سونیک - قسمت 16 00:10:44
159 17:41:04 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
160 17:41:14 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
161 17:42:21 رود رانر 00:08:34
162 17:50:55 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
163 17:51:12 کلیپ بارکد 626 00:04:08
164 17:55:20 آرم استیشن دایر شیشه ای 00:00:10
165 17:55:30 لذت دانایی 00:04:36
166 18:00:06 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
167 18:00:26 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 100 00:19:36
168 18:20:02 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
169 18:20:57 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
170 18:22:56 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
171 18:25:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
172 18:25:53 گروه تحقیق 00:04:08
173 18:30:01 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
174 18:30:21 مهاجران - قسمت 30 00:24:11
175 18:54:32 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
176 18:54:44 کلیپ نهال 00:02:16
177 18:57:00 تیزر کروناز 00:01:00
178 18:58:00 ترافیک 00:02:04
179 19:00:04 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
180 19:00:24 مهارت‌های زندگی - قسمت 421 00:11:55
181 19:12:19 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
182 19:12:55 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:53
183 19:14:48 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:20
184 19:15:08 خروس زیرک، روباه کلک - قسمت 15 00:11:58
185 19:27:06 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
186 19:27:18 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
187 19:29:48 آرم تایم (کلیله و دوستان) 00:00:20
188 19:30:08 کلیله و دوستان - قسمت 1 00:15:15
189 19:45:23 اعلام برنامه 00:00:50
190 19:46:13 کلیپ ایران 00:07:35
191 19:53:48 تیزر روزها 00:01:25
192 19:55:13 لذت دانایی 00:04:43
193 19:59:56 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
194 20:00:16 مبارزان کهکشانی - قسمت 14 00:21:54
195 20:22:10 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
196 20:22:48 کلیپ بسم الله 00:03:33
197 20:26:21 تیزر مل‌مل 00:01:08
198 20:27:29 وله رگلاژ 00:00:31
199 20:28:00 باکس تلاوت قرآن 00:12:00
200 20:40:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:17:00
201 20:57:00 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
202 20:57:38 تیزر مل‌مل 00:01:08
203 20:58:46 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
204 20:59:53 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
205 21:00:13 سونیک - قسمت 15 00:09:40
206 21:09:53 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
207 21:10:10 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
208 21:13:29 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
209 21:15:59 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:44
210 21:18:43 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
211 21:20:29 خال‌خالی 00:03:47
212 21:24:16 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
213 21:26:02 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
214 21:27:09 بره ناقلا 00:06:38
215 21:33:47 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
216 21:33:57 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 55 00:25:12
217 21:59:09 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:51


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها