جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:09:20 کلیپ نمره بیست 00:01:52
6 08:11:12 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:57 مولانگ 00:03:13
8 08:15:10 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
9 08:15:30 تاتی و طوطو - قسمت 27 00:06:59
10 08:22:29 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
11 08:22:38 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
12 08:24:55 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
13 08:26:25 ترو ترو 00:03:35
14 08:30:00 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو) 00:00:20
15 08:30:20 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 25 00:08:16
16 08:38:36 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
17 08:38:56 نقاشی کنیم 00:00:54
18 08:39:50 تیزر تاتی و توتو 00:01:10
19 08:41:00 آنونس مجموعه فیل کوچولو 00:01:30
20 08:42:30 کلیپ باد 00:02:55
21 08:45:25 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
22 08:45:45 ماشا و آقا خرسه - قسمت 13 00:05:09
23 08:50:54 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
24 08:51:20 کلیپ پروانه 00:02:15
25 08:53:35 اعلام برنامه 00:00:35
26 08:54:10 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
27 08:54:30 پهلوانان پویا 00:05:11
28 08:59:41 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
29 09:00:01 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 43 00:08:22
30 09:08:23 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
31 09:08:47 مولانگ 00:03:11
32 09:11:58 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
33 09:13:28 اوم نوم 00:01:14
34 09:14:42 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
35 09:15:02 کندویی‌ها - قسمت 73 00:07:38
36 09:22:40 آرم استیشن روز 00:00:20
37 09:23:00 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
38 09:26:12 اعلام برنامه 00:00:45
39 09:26:57 یاپ یاپس 00:02:02
40 09:28:59 تیزر تاتی و توتو 00:01:10
41 09:30:09 آرم تایم (همه جوره ماجرا) 00:00:20
42 09:30:29 همه جوره ماجرا - قسمت 7 00:08:51
43 09:39:20 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
44 09:39:40 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
45 09:41:40 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
46 09:43:10 بندبندی‌ها 00:01:36
47 09:44:46 آرم تایم (اندی پندی) 00:00:20
48 09:45:06 اندی پندی - قسمت 11 00:09:44
49 09:54:50 اعلام برنامه 00:00:35
50 09:55:25 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
51 09:57:44 آنونس مجموعه فیل کوچولو 00:01:30
52 09:59:14 نقاشی کنیم 00:00:55
53 10:00:09 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
54 10:00:29 مهدپویا - قسمت 35 00:27:31
55 10:28:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
56 10:28:09 بندبندی‌ها 00:01:35
57 10:29:44 آرم تایم (محله دنیل ببره ) 00:00:20
58 10:30:04 محله دنیل ببره - قسمت 27 00:11:57
59 10:42:01 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
60 10:42:24 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
61 10:44:50 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
62 10:45:10 پیم و پم - قسمت 46 00:12:58
63 10:58:08 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
64 10:59:01 نقاشی کنیم 00:00:55
65 10:59:56 آرم تایم (تاتی و طوطو ) 00:00:20
66 11:00:16 تاتی و طوطو - قسمت 28 00:06:59
67 11:07:15 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
68 11:07:31 ماجراهای جنگل 00:04:23
69 11:11:54 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
70 11:13:24 کلیپ پاییز 00:01:40
71 11:15:04 آرم تایم (قلقلک) 00:00:20
72 11:15:24 قلقلک - قسمت 1 00:13:45
73 11:29:09 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
74 11:29:18 نقاشی کنیم 00:00:49
75 11:30:07 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
76 11:30:27 ماشا و آقا خرسه - قسمت 14 00:07:09
77 11:37:36 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
78 11:37:56 ببعی کرونا 00:02:58
79 11:40:54 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
80 11:42:24 بندبندی‌ها 00:01:37
81 11:44:01 وله رگلاژ 00:00:33
82 11:44:34 جشن نماز 00:04:26
83 11:49:00 جشن نماز 00:05:27
84 11:54:27 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
85 11:54:51 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
86 11:57:55 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
87 11:58:04 باهم‌بازی 00:03:29
88 12:01:33 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
89 12:02:26 شن‌دونه‌ها 00:04:24
90 12:06:50 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
91 12:07:10 کلیپ قصه باران 00:02:46
92 12:09:56 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
93 12:11:26 ترو ترو 00:03:28
94 12:14:54 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
95 12:15:14 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 44 00:08:53
96 12:24:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
97 12:25:00 اوم نوم 00:01:08
98 12:26:08 ببعی کرونا 00:02:18
99 12:28:26 کلیپ پاییز 00:01:40
100 12:30:06 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
101 12:30:26 دهکده شمالی - قسمت 34 00:05:57
102 12:36:23 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
103 12:36:45 ماجراهای سعید 00:04:43
104 12:41:28 تیزر تاتی و توتو 00:01:10
105 12:42:38 کلیپ چوپان و بره 00:02:24
106 12:45:02 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو) 00:00:20
107 12:45:22 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 34 00:08:50
108 12:54:12 آرم استیشن روز 00:00:20
109 12:54:32 یاپ یاپس 00:02:15
110 12:56:47 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
111 12:57:11 دیپ‌داپ 00:02:53
112 13:00:04 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
113 13:00:24 کندویی‌ها - قسمت 74 00:06:45
114 13:07:09 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
115 13:07:18 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
116 13:12:28 ببعی کرونا 00:02:58
117 13:15:26 آرم تایم (همه جوره ماجرا) 00:00:20
118 13:15:46 همه جوره ماجرا - قسمت 6 00:08:56
119 13:24:42 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
120 13:25:08 شن‌دونه‌ها 00:04:32
121 13:29:40 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
122 13:30:00 مهدپویا - قسمت 36 00:23:22
123 13:53:22 کلیپ شاپرک 00:03:20
124 13:56:42 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
125 13:57:08 آنونس مجموعه ماجراهای فیل کوچولو 00:01:30
126 13:58:38 بندبندی‌ها 00:01:22
127 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
128 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
129 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:34
130 14:06:38 آرم تایم (سینمایی امین و اکوان) 00:00:20
131 14:06:58 سینمایی امین و اکوان 01:10:00
132 15:16:58 تیزر چی چی 00:00:38
133 15:17:36 تیزر پاییزی نهال 00:03:45
134 15:21:21 کلیپ یا رب 00:03:02
135 15:24:23 اعلام برنامه 00:00:55
136 15:25:18 مزه_طبیعت 00:01:29
137 15:26:47 تیزر شگفت انگیزان 00:01:13
138 15:28:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
139 15:28:36 تیزر رکاب زنان کوهستان 00:01:15
140 15:29:51 آرم تایم (فوتبالیست ها) 00:00:20
141 15:30:11 فوتبالیست ها - قسمت 21 00:23:35
142 15:53:46 اعلام برنامه 00:00:50
143 15:54:36 کلیپ قاصدک 00:03:20
144 15:57:56 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
145 15:58:32 تیزر قصه ما مثل شد 00:01:17
146 15:59:49 آرم تایم (شگفت‌انگیزان) 00:00:20
147 16:00:09 شگفت ‌انگیزان - قسمت 1 00:47:26
148 16:47:35 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
149 16:48:13 تیزر پاییزی نهال 00:03:45
150 16:51:58 کلیپ نهال 00:02:16
151 16:54:14 تیزر رکاب زنان کوهستان 00:01:15
152 16:55:29 تیزر حیات خانه ما 00:01:14
153 16:56:43 تیزر دانشمندان بزرگ 00:01:17
154 16:58:00 سینمایی چگونه اژدهای خود را آموزش دهید - 2 00:01:50
155 16:59:50 آرم تایم (نیلو و فلندی) 00:00:20
156 17:00:10 نیلو و فلندی - قسمت 21 00:18:19
157 17:18:29 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
158 17:19:05 تیزر چی چی 00:01:24
159 17:20:29 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
160 17:20:41 تیزر همبازی 00:01:25
161 17:22:06 وله رگلاژ 00:00:54
162 17:23:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
163 17:38:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:13:53
164 17:51:53 اعلام برنامه 00:00:55
165 17:52:48 کلیپ دکترها و پرستارهای مهربان 00:03:20
166 17:56:08 تیزر پاییزی نهال 00:03:45
167 17:59:53 آرم تایم (پهلوانان) 00:00:20
168 18:00:13 پهلوانان - قسمت 17 00:28:53
169 18:29:06 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
170 18:29:23 موسیقی فیلم ماداگاسکار1 00:01:13
171 18:30:36 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
172 18:30:56 ربات‌های مبدل - قسمت 1 00:21:40
173 18:52:36 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
174 18:53:12 تیزر چی چی 00:03:04
175 18:56:16 اعلام برنامه 00:00:55
176 18:57:11 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
177 18:58:28 تیزر قصه ما مثل شد 00:01:17
178 18:59:45 آرم تایم (دانشمندان بزرگ) 00:00:20
179 19:00:05 دانشمندان بزرگ - قسمت 1 00:23:22
180 19:23:27 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
181 19:23:54 تیزر پاییزی نهال 00:03:45
182 19:27:39 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
183 19:27:56 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
184 19:29:44 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
185 19:30:04 باخانمان - قسمت 8 00:20:07
186 19:50:11 اعلام برنامه 00:00:50
187 19:51:01 تیزر چی چی 00:04:07
188 19:55:08 نقلک 00:03:48
189 19:58:56 تیزر قصه ما مثل شد 00:01:17
190 20:00:13 آرم تایم (شگفت‌انگیزان) 00:00:20
191 20:00:33 شگفت‌انگیزان - قسمت 1 00:47:26
192 20:47:59 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
193 20:48:35 کلیپ بسم الله 00:03:33
194 20:52:08 تیزر حیات خانه ما 00:01:14
195 20:53:22 تیزر بیلنکی بیل 00:01:10
196 20:54:32 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
197 20:54:49 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
198 20:56:04 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:44
199 20:58:48 تیزر قصه ما مثل شد 00:01:17
200 21:00:05 آرم تایم (زنبورها هرگز نمیخوابند) 00:00:20
201 21:00:25 زنبورها هرگز نمیخوابند - قسمت 1 00:18:02
202 21:18:27 آنونس مجموعه نیلو و فلندی 00:01:27
203 21:19:54 تیزر پاییزی نهال 00:03:45
204 21:23:39 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
205 21:24:51 تیزر چی چی 00:05:42
206 21:30:33 آرم تایم (پهلوانان) 00:00:20
207 21:30:53 پهلوانان - قسمت 17 00:28:53
208 21:59:46 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:14


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها