جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 بندبندی‌ها 00:01:21
6 08:08:47 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:32 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
8 08:11:51 تیزر مهدپویا 00:01:00
9 08:12:51 اوم نوم 00:01:00
10 08:13:51 تیزر قلقلک 00:01:00
11 08:14:51 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
12 08:15:11 تاتی و طوطو - قسمت 28 00:06:59
13 08:22:10 تیزر محله دنیل ببره 00:01:00
14 08:23:10 کلیپ دو دوست 00:02:38
15 08:25:48 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
16 08:27:18 دیپ‌داپ 00:02:50
17 08:30:08 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو) 00:00:20
18 08:30:28 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 26 00:08:50
19 08:39:18 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
20 08:39:38 کلیپ ماهی 00:02:10
21 08:41:48 تیزر تاتی و توتو 00:01:10
22 08:42:58 تیزر مهدپویا 00:01:00
23 08:43:58 نقاشی کنیم 00:00:46
24 08:44:44 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
25 08:45:04 ماشا و آقا خرسه - قسمت 14 00:07:09
26 08:52:13 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
27 08:52:29 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
28 08:54:55 اعلام برنامه 00:00:35
29 08:55:30 شن‌دونه‌ها 00:04:11
30 08:59:41 آرم تایم (قلقلک) 00:00:20
31 09:00:01 قلقلک - قسمت 44 00:13:45
32 09:13:46 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
33 09:14:10 نقاشی کنیم 00:00:48
34 09:14:58 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
35 09:15:18 کندویی‌ها - قسمت 74 00:06:45
36 09:22:03 آرم استیشن روز 00:00:20
37 09:22:23 تیزر قلقلک 00:01:00
38 09:23:23 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
39 09:25:40 اعلام برنامه 00:00:45
40 09:26:25 دیپ‌داپ 00:02:32
41 09:28:57 تیزر تاتی و توتو 00:01:10
42 09:30:07 آرم تایم (همه جوره ماجرا) 00:00:20
43 09:30:27 همه جوره ماجرا - قسمت 8 00:08:46
44 09:39:13 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
45 09:39:33 پهلوانان پویا 00:05:19
46 09:44:52 آرم تایم (اندی پندی) 00:00:20
47 09:45:12 اندی پندی - قسمت 12 00:09:20
48 09:54:32 اعلام برنامه 00:00:35
49 09:55:07 کلیپ سلام 00:01:22
50 09:56:29 آنونس مجموعه فیل کوچولو 00:01:30
51 09:57:59 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
52 09:59:59 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
53 10:00:19 مهدپویا - قسمت 36 00:25:24
54 10:25:43 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
55 10:26:09 تیزر محله دنیل ببره 00:01:00
56 10:27:09 کلیپ قصه باران 00:02:46
57 10:29:55 آرم تایم (محله دنیل ببره ) 00:00:20
58 10:30:15 محله دنیل ببره - قسمت 28 00:11:22
59 10:41:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
60 10:41:46 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
61 10:44:50 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
62 10:45:10 پیم و پم - قسمت 47 00:12:52
63 10:58:02 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
64 10:58:55 تیزر قلقلک 00:01:00
65 10:59:55 آرم تایم (تاتی و طوطو ) 00:00:20
66 11:00:15 تاتی و طوطو - قسمت 29 00:07:00
67 11:07:15 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
68 11:07:31 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
69 11:09:01 تیزر محله دنیل ببره 00:01:00
70 11:10:01 کلیپ باد 00:02:55
71 11:12:56 یاپ یاپس 00:02:13
72 11:15:09 آرم تایم (قلقلک) 00:00:20
73 11:15:29 قلقلک - قسمت 2 00:13:25
74 11:28:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
75 11:29:03 اوم نوم 00:01:08
76 11:30:11 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
77 11:30:31 ماشا و آقا خرسه - قسمت 15 00:07:09
78 11:37:40 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
79 11:38:04 ببعی کرونا 00:02:18
80 11:40:22 تیزر مهدپویا 00:01:00
81 11:41:22 نقاشی کنیم 00:00:50
82 11:42:12 وله رگلاژ 00:00:58
83 11:43:10 جشن نماز 00:05:50
84 11:49:00 جشن نماز 00:05:33
85 11:54:33 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
86 11:54:57 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
87 11:58:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
88 11:59:00 بندبندی‌ها 00:01:21
89 12:00:21 تیزر قلقلک 00:01:00
90 12:01:21 ماجراهای سعید 00:05:39
91 12:07:00 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
92 12:07:22 دیپ‌داپ 00:02:55
93 12:10:17 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
94 12:11:47 مولانگ 00:03:12
95 12:14:59 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
96 12:15:19 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 45 00:08:41
97 12:24:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
98 12:24:09 تیزر مهدپویا 00:01:00
99 12:25:09 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
100 12:25:29 ببعی کرونا 00:02:58
101 12:28:27 کلیپ پاییز 00:01:40
102 12:30:07 آرم تایم (کایلو) 00:00:20
103 12:30:27 کایلو - قسمت 1 00:07:49
104 12:38:16 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
105 12:38:42 تیزر محله دنیل ببره 00:01:00
106 12:39:42 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
107 12:41:42 تیزر تاتی و توتو 00:01:10
108 12:42:52 کلیپ پروانه 00:02:15
109 12:45:07 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو) 00:00:20
110 12:45:27 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 35 00:08:51
111 12:54:18 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
112 12:54:41 تیزر مهدپویا 00:01:00
113 12:55:41 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
114 12:56:07 ترو ترو 00:03:35
115 12:59:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
116 13:00:02 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
117 13:00:22 کندویی‌ها - قسمت 75 00:07:23
118 13:07:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
119 13:08:01 ببعی کرونا 00:02:18
120 13:10:19 تیزر قلقلک 00:01:00
121 13:11:19 مولانگ 00:03:27
122 13:14:46 آرم تایم (همه جوره ماجرا) 00:00:20
123 13:15:06 همه جوره ماجرا - قسمت 7 00:08:51
124 13:23:57 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
125 13:24:23 کلیپ شاپرک 00:03:19
126 13:27:42 تیزر محله دنیل ببره 00:01:00
127 13:28:42 بندبندی‌ها 00:01:34
128 13:30:16 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
129 13:30:36 مهدپویا - قسمت 37 00:27:32
130 13:58:08 کلیپ نمره بیست 00:01:52
131 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
132 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
133 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:15
134 14:06:19 آرم تایم (سینمایی بی‌خوابی) 00:00:20
135 14:06:39 سینمایی بی‌خوابی 01:30:56
136 15:37:35 آرم تایم (فوتبالیست ها) 00:00:20
137 15:37:55 فوتبالیست ها - قسمت 22 00:22:23
138 16:00:18 آرم تایم (شگفت‌انگیزان) 00:00:20
139 16:00:38 شگفت ‌انگیزان - قسمت 2 00:51:26
140 16:52:04 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
141 16:52:42 تیزر پاییزی نهال 00:03:45
142 16:56:27 تیزر رکاب زنان کوهستان 00:01:15
143 16:57:42 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
144 16:58:42 تیزر حیات خانه ما 00:01:14
145 16:59:56 آرم تایم (نیلو و فلندی) 00:00:20
146 17:00:16 نیلو و فلندی - قسمت 22 00:16:57
147 17:17:13 تیزر حیات خانه ما 00:01:14
148 17:18:27 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
149 17:21:29 وله رگلاژ 00:00:31
150 17:22:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
151 17:37:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
152 17:52:00 اعلام برنامه 00:00:55
153 17:52:55 تیزر چی چی 00:05:18
154 17:58:13 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
155 17:58:23 تیزر قصه ما مثل شد 00:01:17
156 17:59:40 آرم تایم (پهلوانان) 00:00:20
157 18:00:00 پهلوانان - قسمت 18 00:33:36
158 18:33:36 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
159 18:33:56 ربات‌های مبدل - قسمت 2 00:21:38
160 18:55:34 تیزر چی چی 00:00:39
161 18:56:13 اعلام برنامه 00:00:55
162 18:57:08 نقلک 00:03:19
163 19:00:27 آرم تایم (دانشمندان بزرگ) 00:00:20
164 19:00:47 دانشمندان بزرگ - قسمت 2 00:24:24
165 19:25:11 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
166 19:26:06 تیزر پاییزی نهال 00:03:45
167 19:29:51 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
168 19:30:11 باخانمان - قسمت 9 00:22:30
169 19:52:41 اعلام برنامه 00:00:50
170 19:53:31 تیزر چی چی 00:05:51
171 19:59:22 تیزر بیلنکی بیل 00:01:10
172 20:00:32 آرم تایم (شگفت‌انگیزان) 00:00:20
173 20:00:52 شگفت‌انگیزان - قسمت 2 00:51:26
174 20:52:18 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
175 20:52:54 تیزر چی چی 00:01:24
176 20:54:18 تیزر حیات خانه ما 00:01:14
177 20:55:32 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
178 20:56:47 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
179 20:59:09 تیزر قصه ما مثل شد 00:01:17
180 21:00:26 آرم تایم (زنبورها هرگز نمیخوابند) 00:00:20
181 21:00:46 زنبورها هرگز نمیخوابند - قسمت 2 00:21:54
182 21:22:40 تیزر همبازی 00:01:25
183 21:24:05 تیزر حیات خانه ما 00:01:14
184 21:25:19 آرم تایم (پهلوانان) 00:00:20
185 21:25:39 پهلوانان - قسمت 18 00:33:36
186 21:59:15 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:45


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها