جستجو در کنداکتور

آبشار سرنوشت، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
207 RT4044 22:00:17 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
208 SE_74129008 22:00:42 00:23:59 آبشار سرنوشت 33 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 E_RT4044 16:59:38 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
141 E_SE_74129008 17:00:03 00:23:44 آبشار سرنوشت 33 0 مجموعه خارجی
195 E_RT4044 22:00:00 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
196 E_SE_74129007 22:00:25 00:22:44 آبشار سرنوشت 32 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 E_RT4044 16:59:53 00:00:25 آرم تایم(آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
139 E_SE_74129007 17:00:18 00:22:44 آبشار سرنوشت 82 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
225 RT4044 21:59:33 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
226 SE_74129006 21:59:58 00:23:03 آبشار سرنوشت 31 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 RT4044 16:59:43 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
147 SE_74129006 17:00:08 00:23:03 آبشار سرنوشت 31 0 مجموعه خارجی
151 NM1416 17:27:28 00:02:00 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 0 تیزر و آنونس
216 RT4044 21:59:44 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
217 SE_74129005 22:00:09 00:23:15 آبشار سرنوشت 30 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 SE_74129005 17:00:22 00:23:15 آبشار سرنوشت 29 0 مجموعه خارجی
203 NM1416 19:54:57 00:02:00 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
248 NM1416 22:42:32 00:02:00 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
172 NM1416 18:27:38 00:02:00 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
214 RT4044 22:00:17 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
215 SE_74129004 22:00:42 00:22:44 آبشار سرنوشت 29 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 RT4044 16:59:37 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
133 SE_74129004 17:00:02 00:22:44 آبشار سرنوشت 29 158 مجموعه خارجی
190 RT4044 21:59:46 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
191 SE_74129003 22:00:11 00:18:43 آبشار سرنوشت 28 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 RT4044 16:59:35 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
150 SE_74129003 17:00:00 00:18:43 آبشار سرنوشت 28 0 مجموعه خارجی
203 NM1416 19:55:04 00:02:00 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
173 NM1416 18:27:37 00:02:00 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
246 NM1416 21:24:40 00:02:00 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 0 تیزر و آنونس
254 RT4044 21:59:35 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
255 SE_74129002 22:00:00 00:21:18 آبشار سرنوشت 27 0 مجموعه خارجی
277 NM1416 23:51:51 00:02:00 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 RT4044 16:59:32 00:00:25 آرم تایم(آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
160 SE_74129002 16:59:57 00:21:18 آبشار سرنوشت 55 0 مجموعه خارجی
224 RT4044 21:59:42 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
225 SE_74129001 22:00:07 00:23:43 آبشار سرنوشت 11 12 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 SE_74129001 16:59:58 00:23:43 آبشار سرنوشت 26 0 مجموعه خارجی