جستجو در کنداکتور

آبشار سرنوشت، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
116 RT4044 14:00:50 00:00:25 آرم تایم(آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
117 SE_74129022 14:01:15 00:23:59 آبشار سرنوشت 47 60 مجموعه خارجی
181 RT4044 19:29:42 00:00:25 آرم تایم(آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
182 SE_74129022 19:30:07 00:23:59 آبشار سرنوشت 47 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 SE_74129022 17:31:12 00:23:59 آبشار سرنوشت 24 60 مجموعه خارجی
178 RT4044 19:29:44 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت ) 0 آرم استیشن
179 SE_74129021 19:30:09 00:23:57 آبشار سرنوشت 46 60 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
169 SE_74129021 17:32:00 00:23:57 آبشار سرنوشت 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 NM1472 15:43:09 00:02:00 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 RT4044 14:00:50 00:00:25 آرم تایم(آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
121 SE_74129020 14:01:15 00:23:24 آبشار سرنوشت 45 60 مجموعه خارجی
177 RT4044 19:29:36 00:00:25 آرم تایم(آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
178 SE_74129020 19:30:01 00:23:24 آبشار سرنوشت 45 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 SE_74129020 16:55:07 00:23:24 آبشار سرنوشت 45 60 مجموعه خارجی
175 RT4044 19:29:47 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت ) 0 آرم استیشن
176 SE_74129019 19:30:12 00:23:53 آبشار سرنوشت 44 60 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 SE_74129019 16:55:21 00:23:53 آبشار سرنوشت 44 60 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 RT4044 14:00:50 00:00:25 آرم تایم(آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
122 SE_74129018 14:01:15 00:23:57 آبشار سرنوشت 43 60 مجموعه خارجی
179 SE_74129018 19:30:23 00:23:57 آبشار سرنوشت 43 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 SE_74129018 17:00:32 00:23:57 آبشار سرنوشت 43 60 مجموعه خارجی
170 RT4044 19:29:35 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت ) 0 آرم استیشن
171 SE_74129017 19:30:00 00:23:44 آبشار سرنوشت 42 60 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
161 SE_74129017 17:01:35 00:23:44 آبشار سرنوشت 42 60 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 NM1472 15:42:38 00:02:00 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 RT4044 14:00:50 00:00:25 آرم تایم(آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
123 SE_74129016 14:01:15 00:23:18 آبشار سرنوشت 41 60 مجموعه خارجی
183 RT4044 19:29:37 00:00:25 آرم تایم(آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
184 SE_74129016 19:30:02 00:23:18 آبشار سرنوشت 41 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 SE_74129016 17:03:39 00:23:18 آبشار سرنوشت 41 60 مجموعه خارجی
162 RT4044 19:29:35 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت ) 0 آرم استیشن
163 SE_74129015 19:30:00 00:23:54 آبشار سرنوشت 40 60 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 SE_74129015 17:01:25 00:23:54 آبشار سرنوشت 40 60 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 NM1472 15:42:08 00:02:00 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 0 تیزر و آنونس