جستجو در کنداکتور

آبشار سرنوشت، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
197 RT4044 21:59:34 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
198 SE_74049013 21:59:59 00:24:42 آبشار سرنوشت 13 0 مجموعه خارجی
220 NM1416 23:56:52 00:02:00 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 RT4044 16:59:41 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
129 SE_74049013 17:00:06 00:24:42 آبشار سرنوشت 13 158 مجموعه خارجی
188 RT4044 21:59:35 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
189 SE_74049012 22:00:00 00:24:15 آبشار سرنوشت 12 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
111 RT4044 16:59:36 00:00:25 ارم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
112 SE_74049012 17:00:01 00:24:15 آبشار سرنوشت 12 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
107 NM1416 15:22:39 00:02:00 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 0 تیزر و آنونس
169 NM1416 19:24:23 00:02:00 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
201 RT4044 21:59:59 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
202 SE_74049011 22:00:24 00:24:01 آبشار سرنوشت 11 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 RT4044 16:59:38 00:00:25 ارم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
133 SE_74049011 17:00:03 00:24:01 آبشار سرنوشت 11 0 مجموعه ایرانی
210 RT4044 21:59:35 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
211 SE_74049010 22:00:00 00:24:29 آبشار سرنوشت 10 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 RT4044 16:59:40 00:00:25 ارم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
133 SE_74049010 17:00:05 00:24:29 آبشار سرنوشت 11 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
195 RT4044 21:59:35 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
196 SE_74049009 22:00:00 00:24:27 آبشار سرنوشت 14 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 RT4044 16:59:35 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
134 SE_74049009 17:00:00 00:24:27 آبشار سرنوشت 19 158 مجموعه خارجی
184 RT4044 21:59:36 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
185 SE_74049008 22:00:01 00:24:27 آبشار سرنوشت 8 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
118 SE_74049008 17:04:58 00:24:27 آبشار سرنوشت 10 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
229 RT4044 21:59:38 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
230 SE_74049007 22:00:03 00:24:26 آبشار سرنوشت 7 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 RT4044 16:59:38 00:00:25 ارم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
139 SE_74049007 17:00:03 00:24:26 آبشار سرنوشت 7 0 مجموعه خارجی
208 RT4044 21:59:37 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
209 SE_74049006 22:00:02 00:24:22 آبشار سرنوشت 6 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 RT4044 16:59:41 00:00:25 ارم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
147 SE_74049006 17:00:06 00:24:22 آبشار سرنوشت 6 0 مجموعه خارجی
198 NM1402 20:34:31 00:01:00 تیزر مجموعه آبشار سرنوشت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
201 NM1402 20:10:42 00:01:00 تیزر مجموعه آبشار سرنوشت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 RT4044 21:59:57 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
158 SE_74049005 22:00:22 00:23:56 آبشار سرنوشت 05 0 مجموعه خارجی