جستجو در کنداکتور

آبشار سرنوشت، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
193 RT4190 19:29:53 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت ) 0 آرم استیشن
194 70024010 19:30:18 00:23:50 آبشار سرنوشت 60 60 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
185 70024010 17:35:13 00:23:50 آبشار سرنوشت 59 60 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 RT4190 14:07:09 00:00:25 آرم تایم(آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
124 70024009 14:07:34 00:23:53 آبشار سرنوشت 59 60 مجموعه خارجی
185 RT4190 19:29:42 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
186 70024009 19:30:07 00:23:53 آبشار سرنوشت 59 60 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
166 70024009 17:32:02 00:23:53 آبشار سرنوشت 58 60 مجموعه خارجی
186 RT4044 19:29:56 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت ) 0 آرم استیشن
187 70024008 19:30:21 00:23:23 آبشار سرنوشت 58 60 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
178 70024008 17:32:56 00:23:23 آبشار سرنوشت 58 60 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 NM1472 14:52:49 00:02:00 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 RT4044 14:07:09 00:00:25 آرم تایم(آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
123 70024007 14:07:34 00:23:32 آبشار سرنوشت 57 60 مجموعه خارجی
181 RT4044 19:29:39 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت ) 0 آرم استیشن
182 70024007 19:30:04 00:23:32 آبشار سرنوشت 57 60 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
174 70024007 17:31:15 00:23:32 آبشار سرنوشت 57 60 مجموعه خارجی
197 RT4044 19:29:38 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت ) 0 آرم استیشن
198 70024006 19:30:03 00:23:30 آبشار سرنوشت 56 60 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
178 70024006 17:32:49 00:23:30 آبشار سرنوشت 56 60 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
170 NM1472 16:42:34 00:02:00 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 NM1472 15:18:41 00:02:00 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
199 NM1472 19:08:35 00:02:00 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 RT4044 14:07:09 00:00:25 آرم تایم(آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
129 70024005 14:07:34 00:24:14 آبشار سرنوشت 55 60 مجموعه خارجی
190 RT4044 19:29:42 00:00:25 آرم تایم(آبشار سرنوشت) 0 آرم استیشن
191 70024005 19:30:07 00:24:14 آبشار سرنوشت 55 0 مجموعه خارجی
200 NM1472 20:27:56 00:02:00 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
177 70024005 17:31:53 00:24:14 آبشار سرنوشت 55 60 مجموعه خارجی
201 RT4044 19:29:45 00:00:25 آرم تایم (آبشار سرنوشت ) 0 آرم استیشن
202 70024004 19:30:10 00:23:59 آبشار سرنوشت 54 60 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
169 70024004 17:32:23 00:23:59 آبشار سرنوشت 54 60 مجموعه خارجی