جستجو در کنداکتور

اندی و دایناسورهای موزه، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 CO_44233010 18:30:00 00:26:19 اندی و دایناسورهای موزه 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 CO_4423009 18:30:00 00:25:41 اندی و دایناسورهای موزه 10 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 CO_44233008 18:30:00 00:25:36 اندی و دایناسورهای موزه 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
165 CO_44233007 18:30:02 00:26:05 اندی و دایناسورهای موزه 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
155 CO_44233006 18:30:00 00:25:58 اندی و دایناسورهای موزه 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
166 CO_44233005 18:30:00 00:25:34 اندی و دایناسورهای موزه 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
166 CO_44233004 18:30:00 00:25:50 اندی و دایناسورهای موزه 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
167 CO_44233003 18:30:00 00:25:57 اندی و دایناسورهای موزه 0 مجموعه خارجی
213 CO_44233002 21:30:02 00:26:28 اندی و دایناسورهای موزه 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
172 CO_44233002 18:30:00 00:26:28 اندی و دایناسورهای موزه 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
168 44233001 18:30:03 00:26:06 اندی و دایناسورهای موزه 1 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 NM1262 16:16:49 00:01:29 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 0 تیزر و آنونس
172 CO_44233017 21:15:04 00:13:36 اندی و دایناسورهای موزه 17 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 NM1262 19:58:21 00:01:29 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 0 تیزر و آنونس
162 NM1262 20:41:48 00:01:29 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 0 تیزر و آنونس
180 NM1262 21:58:16 00:01:29 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
183 NM1244 21:22:23 00:01:29 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 NM1244 20:23:23 00:01:29 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 0 تیزر و آنونس
175 CO_44233008 21:15:00 00:13:20 اندی و دایناسورهای موزه 8 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
179 NM1244 20:43:32 00:01:29 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 0 تیزر و آنونس
193 NM1244 21:52:37 00:01:29 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 0 تیزر و آنونس