جستجو در کنداکتور

باخانمان، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
216 RT4295 22:59:51 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
217 SE_84402031 23:00:11 00:21:21 باخانمان 30 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
164 RT4295 18:00:09 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
165 SE_84402031 18:00:29 00:21:21 باخانمان 30 51 مجموعه خارجی
203 NM1658 22:28:09 00:00:54 آنونس مجموعه باخانمان 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
219 RT4295 22:59:40 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
220 SE_84402030 23:00:00 00:20:58 باخانمان 29 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
176 RT4295 18:00:19 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
177 SE_84402030 18:00:39 00:20:58 باخانمان 29 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 NM1658 17:22:42 00:00:54 آنونس مجموعه باخانمان 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
236 RT4295 22:59:39 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
237 SE_84402029 22:59:59 00:21:25 باخانمان 28 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
171 RT4295 18:00:17 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
172 SE_84402029 18:00:37 00:21:25 باخانمان 28 51 مجموعه خارجی
200 NM1658 19:55:31 00:00:54 آنونس مجموعه باخانمان 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
216 RT4295 22:59:42 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
217 SE_84402028 23:00:02 00:22:30 باخانمان 27 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
167 RT4295 18:00:10 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
168 SE_84402028 18:00:30 00:22:30 باخانمان 27 51 مجموعه خارجی
182 NM1658 19:54:53 00:00:54 آنونس مجموعه باخانمان 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
218 NM1658 22:23:09 00:00:54 آنونس مجموعه باخانمان 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
228 RT4295 23:00:32 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
229 SE_84402027 23:00:52 00:21:19 باخانمان 26 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
190 RT4295 18:00:35 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
191 SE_84402027 18:00:55 00:21:19 باخانمان 26 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
220 RT4295 23:00:10 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
221 SE_84402026 23:00:30 00:18:12 باخانمان 25 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 NM1658 16:21:39 00:00:54 آنونس مجموعه باخانمان 0 تیزر و آنونس
175 RT4295 18:00:17 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
176 SE_84402026 18:00:37 00:18:12 باخانمان 25 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
145 E_NM1658 16:23:03 00:00:54 آنونس مجموعه باخانمان 0 تیزر و آنونس
176 E_NM1658 18:37:27 00:00:54 آنونس مجموعه باخانمان 0 تیزر و آنونس
187 E_NM1658 19:14:13 00:00:54 آنونس مجموعه باخانمان 0 تیزر و آنونس