جستجو در کنداکتور

باخانمان، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
113 RT4295 14:59:50 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
114 B_SE_84681003 15:00:10 00:24:56 باخانمان 51و5 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 RT4295 18:00:04 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
153 B_SE_84681003 18:00:24 00:24:56 باخانمان 50 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
131 RT4295 14:59:49 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
132 B_SE_84681002 15:00:09 00:26:51 باخانمان 49,50 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
162 RT4295 17:59:42 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
163 B_SE_84681002 18:00:02 00:26:51 باخانمان 49,50 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 NM1675 18:16:44 00:01:11 آنونس مجموعه باخانمان 0 تیزر و آنونس
185 NM1675 21:31:17 00:01:11 آنونس مجموعه باخانمان 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 E_RT4295 14:59:45 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
127 E_B_SE_84681001 15:00:05 00:25:50 باخانمان 47و48 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 E_RT4295 17:59:43 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
151 E_B_SE_84681001 18:00:03 00:25:50 باخانمان 47و48 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
188 RT4295 18:00:09 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
189 SE_84402046 18:00:29 00:23:09 باخانمان 45 49 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
192 NM1658 20:58:50 00:00:54 آنونس مجموعه باخانمان 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 RT4295 14:59:59 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
124 SE_84402045 15:00:19 00:22:14 باخانمان 44 49 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 RT4295 17:59:52 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
164 SE_84402045 18:00:12 00:22:14 باخانمان 44 49 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 RT4295 14:59:49 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
139 SE_84402044 15:00:09 00:19:26 باخانمان 43 49 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
178 RT4295 17:59:47 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
179 SE_84402044 18:00:07 00:19:26 باخانمان 43 49 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
191 RT4295 23:02:07 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
192 SE_84402043 23:02:27 00:20:29 باخانمان 42 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 RT4295 17:59:39 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
149 SE_84402043 17:59:59 00:20:29 باخانمان 42 51 مجموعه خارجی
181 NM1658 22:15:07 00:00:54 آنونس مجموعه باخانمان 0 تیزر و آنونس