جستجو در کنداکتور

باخانمان، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 NM1615 18:20:36 00:01:25 آنونس مجموعه باخانمان 0 تیزر و آنونس
178 RT4295 21:00:10 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
179 SE_84402014 21:00:30 00:23:08 باخانمان 14 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 RT4295 17:59:38 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
153 SE_84402014 17:59:58 00:23:08 باخانمان 14 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
143 NM1615 18:20:50 00:01:25 آنونس مجموعه باخانمان 0 تیزر و آنونس
166 RT4295 21:00:18 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
167 SE_84402013 21:00:38 00:23:14 باخانمان 13 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 RT4295 18:00:02 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
147 SE_84402013 18:00:22 00:23:14 باخانمان 13 51 مجموعه خارجی
175 NM1615 21:23:21 00:01:25 آنونس مجموعه باخانمان 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
183 RT4295 20:59:39 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
184 SE_84402012 20:59:59 00:20:30 باخانمان 12 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
165 RT4295 17:59:40 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
166 SE_84402012 18:00:00 00:20:30 باخانمان 12 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
185 SE_84402011 21:02:33 00:21:55 باخانمان 11 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
164 RT4295 18:00:04 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
165 SE_84402011 18:00:24 00:21:55 باخانمان 11 51 مجموعه خارجی
193 NM1615 20:57:53 00:01:25 آنونس مجموعه باخانمان 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
191 NM1601 19:12:16 00:01:38 آنونس مجموعه باخانمان 0 آرم استیشن
213 RT4295 21:00:25 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
214 SE_84402010 21:00:45 00:22:50 باخانمان 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 RT4295 18:00:14 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
157 SE_84402010 18:00:34 00:22:50 باخانمان 10 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
177 NM1601 19:55:41 00:01:38 آنونس مجموعه باخانمان 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 NM1601 17:21:16 00:01:38 آنونس مجموعه باخانمان 0 تیزر و آنونس
162 RT4295 18:00:05 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
163 SE_84402009 18:00:25 00:22:30 باخانمان 9 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 NM1601 15:49:21 00:01:38 آنونس مجموعه باخانمان 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
176 RT4295 17:59:59 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
177 SE_84402008 18:00:19 00:20:20 باخانمان 8 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
190 RT4295 18:00:03 00:00:20 آرم تایم (باخانمان) 0 آرم استیشن
191 SE_84402007 18:00:23 00:22:57 باخانمان 7 51 مجموعه خارجی