جستجو در کنداکتور

برتا، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
131 AT-berta-P 14:14:35 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
132 k6265 14:15:05 00:12:06 برتا 12 12 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 AT-berta-11 14:14:41 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
127 k6264 14:15:11 00:13:50 برتا 11 12 مجموعه خارجی
131 N843 14:44:30 00:00:40 تیزر مجموعه برتا 0 تیزر و آنونس
189 AT-berta-P 18:29:30 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
190 k6265 18:30:00 00:12:06 برتا 12 12 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 AT-berta-10 14:14:48 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
129 k6263 14:15:18 00:14:20 برتا 10 12 مجموعه خارجی
133 N843 14:44:24 00:00:40 تیزر مجموعه برتا 0 تیزر و آنونس
189 AT-berta-11 18:29:35 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
190 k6264 18:30:05 00:13:50 برتا 11 12 مجموعه خارجی
192 N843 18:44:45 00:00:40 تیزر مجموعه برتا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
129 AT-berta-9 14:14:32 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
130 k6262 14:15:02 00:14:02 برتا 9 12 مجموعه خارجی
188 AT-berta-10 18:30:06 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
189 k6263 18:30:36 00:14:20 برتا 10 12 مجموعه خارجی
207 N843 19:43:58 00:00:40 تیزر مجموعه برتا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 AT-berta-8 14:14:59 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
135 k6154 14:15:29 00:14:09 برتا 8 12 مجموعه خارجی
197 AT-berta-9 18:29:36 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
198 k6262 18:30:06 00:14:02 برتا 9 12 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 AT-berta-7 14:14:47 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
122 k6153 14:15:17 00:13:53 برتا 7 12 مجموعه خارجی
166 N843 17:29:03 00:00:40 تیزر مجموعه برتا 0 تیزر و آنونس
185 AT-berta-8 18:29:58 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
186 k6154 18:30:28 00:14:09 برتا 8 12 مجموعه خارجی
195 N843 19:14:15 00:00:40 تیزر مجموعه برتا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 AT-berta-6 14:14:44 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
124 k6152 14:15:14 00:14:21 برتا 6 12 مجموعه خارجی
135 N843 16:05:48 00:00:40 تیزر مجموعه برتا 0 تیزر و آنونس
172 N843 18:12:46 00:00:40 تیزر مجموعه برتا 0 تیزر و آنونس
178 AT-berta-7 18:30:06 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
179 k6153 18:30:36 00:13:53 برتا 7 12 مجموعه خارجی
202 N843 20:28:10 00:00:40 تیزر مجموعه برتا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
118 AT-berta-5 14:14:32 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
119 k6151 14:15:02 00:14:45 برتا 5 9 مجموعه خارجی
134 N843 16:27:51 00:00:40 تیزر مجموعه برتا 0 تیزر و آنونس
172 AT-berta-6 18:30:09 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
173 k6152 18:30:39 00:14:21 برتا 6 9 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 AT-berta-4 14:14:30 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
126 k6150 14:15:00 00:11:38 برتا 4 9 مجموعه خارجی
145 N843 15:43:37 00:00:40 تیزر مجموعه برتا 0 تیزر و آنونس
191 AT-berta-5 18:29:35 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
192 k6151 18:30:05 00:14:45 برتا 5 9 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 AT-berta-3 14:14:59 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
127 k6149 14:15:29 00:14:01 برتا 3 9 مجموعه خارجی
167 eV25-berta 17:20:03 00:00:40 وله اعلام ویژه - برتا 0 آرم استیشن
188 AT-berta-4 18:30:09 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
189 k6150 18:30:39 00:11:38 برتا 4 9 مجموعه خارجی
229 N843 21:24:39 00:00:40 تیزر مجموعه برتا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 AT-berta-2 14:14:49 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
123 k6148 14:15:19 00:14:18 برتا 2 9 مجموعه خارجی
187 AT-berta-3 18:29:57 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
188 k6149 18:30:27 00:14:01 برتا 3 9 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 AT-berta-1 14:14:41 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
122 k6092 14:15:11 00:14:33 برتا 1 9 مجموعه خارجی
142 eV23-berta 15:57:50 00:00:40 وله اعلام ویژه - برتا 0 آرم استیشن
184 AT-berta-2 18:29:33 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
185 k6148 18:30:03 00:14:18 برتا 2 9 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 eV22-berta 17:19:48 00:00:40 وله اعلام ویژه - برتا 0 آرم استیشن
173 AT-berta-1 18:29:50 00:00:30 آرم تایم برتا 0 آرم استیشن
174 k6092 18:30:20 00:14:33 برتا 1 9 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 k6149 08:10:08 00:14:09 برتا 3 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 k6265 08:08:15 00:12:02 برتا 12 13 مجموعه خارجی
122 k6149 15:34:44 00:14:09 برتا 3 0 مجموعه خارجی