جستجو در کنداکتور

برندگان کوچک، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
165 NM1673 20:50:10 00:01:18 آنونس مجموعه برندگان کوچک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
162 RT4364 20:30:17 00:00:20 آرم تایم (برندگان کوچک) 0 آرم استیشن
163 SE_84613018 20:30:37 00:15:47 برندگان کوچک 18 38 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 RT4364 16:59:41 00:00:20 آرم تایم (برندگان کوچک) 0 آرم استیشن
127 SE_84613018 17:00:01 00:15:47 برندگان کوچک 18 38 مجموعه خارجی
162 RT4364 20:29:59 00:00:20 آرم تایم (برندگان کوچک) 0 آرم استیشن
163 SE_84613017 20:30:19 00:21:57 برندگان کوچک 17 37 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
129 RT4364 17:00:58 00:00:20 آرم تایم (برندگان کوچک) 0 آرم استیشن
130 SE_84613017 17:01:18 00:21:57 برندگان کوچک 17 38 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 NM1673 18:51:52 00:01:18 آنونس مجموعه برندگان کوچک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
166 RT4364 20:30:00 00:00:20 آرم تایم (برندگان کوچک‎) 0 آرم استیشن
167 SE_84613016 20:30:20 00:19:52 برندگان کوچک 16 38 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 RT4364 17:00:38 00:00:20 آرم تایم (برندگان کوچک) 0 آرم استیشن
123 SE_84613016 17:00:58 00:19:52 برندگان کوچک 13 39 مجموعه خارجی
155 RT4364 20:32:27 00:00:20 آرم تایم (برندگان کوچک) 0 آرم استیشن
156 SE_84613015 20:32:47 00:22:43 برندگان کوچک 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 RT4364 17:00:20 00:00:20 آرم تایم (برندگان کوچک) 0 آرم استیشن
123 SE_84613015 17:00:40 00:22:43 برندگان کوچک 12 39 مجموعه خارجی
141 NM1673 18:53:54 00:01:18 آنونس مجموعه برندگان کوچک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
183 NM1673 22:56:39 00:01:18 آنونس مجموعه برندگان کوچک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
191 NM1673 22:52:55 00:01:18 آنونس مجموعه برندگان کوچک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
183 NM1673 23:23:18 00:01:18 آنونس مجموعه برندگان کوچک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 RT4364 20:30:04 00:00:20 آرم تایم (برندگان کوچک‎) 0 آرم استیشن
158 SE_84613014 20:30:24 00:21:57 برندگان کوچک 14 38 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 E_RT4364 17:00:11 00:00:20 آرم تایم (برندگان کوچک) 0 آرم استیشن
134 E_SE_84613014 17:00:31 00:21:57 برندگان کوچک 14 37 مجموعه خارجی
163 RT4364 20:30:00 00:00:20 آرم تایم (برندگان کوچک) 0 آرم استیشن
164 SE_84613013 20:30:20 00:22:59 برندگان کوچک 13 38 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 RT4364 17:03:52 00:00:20 آرم تایم (برندگان کوچک) 0 آرم استیشن
129 SE_84613013 17:04:12 00:22:59 برندگان کوچک 13 37 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
196 NM1661 23:22:29 00:01:18 آنونس مجموعه برندگان کوچک 0 تیزر و آنونس