جستجو در کنداکتور

بره ناقلا، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 RT4001 20:50:22 00:00:25 آرم تایم (بره ناقلا) 0 آرم استیشن
149 FN_64049076 20:50:47 00:06:43 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
245 RT4001 20:49:36 00:00:25 آرم تایم (بره ناقلا) 0 آرم استیشن
246 FN_64049075 20:50:01 00:06:52 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
247 FN_64049074 20:50:09 00:05:40 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
245 FN_64049073 20:48:37 00:06:54 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
244 RT4001 20:48:10 00:00:25 آرم تایم (بره ناقلا) 0 آرم استیشن
245 FN_64049072 20:48:35 00:07:06 بره ناقلا 11 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
247 FN_64049071 20:48:00 00:06:53 بره ناقلا 71 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
210 FN_64049070 20:47:10 00:06:23 بره ناقلا 70 0 مجموعه خارجی