جستجو در کنداکتور

بره ناقلا، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 FN_64049035 18:40:27 00:06:41 بره ناقلا 33 0 مجموعه خارجی
186 FN_64049034 21:29:57 00:06:19 بره ناقلا 31 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 FN_64049034 17:59:59 00:06:19 بره ناقلا 31 0 مجموعه خارجی
211 FN_64049032 21:30:37 00:06:56 بره ناقلا 11 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
164 FN_64049032 18:00:03 00:06:56 بره ناقلا 30 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 FN_64049030 18:00:10 00:06:34 بره ناقلا 30 0 مجموعه خارجی
183 FN_64049029 21:30:03 00:06:31 بره ناقلا 28 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
166 FN_64049029 18:00:01 00:06:31 بره ناقلا 28 0 مجموعه خارجی
211 FN_64049028 21:30:07 00:06:53 بره ناقلا 27 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 FN_64049028 18:00:00 00:06:53 بره ناقلا 27 0 مجموعه خارجی
203 FN_64049027 21:30:03 00:06:49 بره ناقلا 26 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 FN_64049027 18:00:00 00:06:49 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
194 FN_64049026 21:30:00 00:06:26 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 FN_64049026 18:00:00 00:06:26 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
200 FN_64049025 21:30:01 00:05:48 بره ناقلا 24 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
162 FN_64049025 18:00:00 00:05:48 بره ناقلا 24 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 FN_64049024 18:00:00 00:06:56 بره ناقلا 23 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 FN_64049022 18:00:02 00:06:41 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 FN_64049021 18:00:01 00:05:30 بره ناقلا 21 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
170 FN_64049020 17:59:59 00:06:56 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
225 FN_64049019 21:30:00 00:06:55 بره ناقلا 19 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 FN_54031016 16:52:28 00:05:59 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 FN_64049019 18:00:00 00:06:55 بره ناقلا 18 0 مجموعه خارجی
223 FN_64049018 21:30:03 00:06:11 بره ناقلا 17 0 مجموعه خارجی