جستجو در کنداکتور

بره ناقلا، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
162 FN_64049058 21:15:10 00:06:42 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 FN_64049072 17:53:05 00:07:02 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
174 FN_64049049 21:16:38 00:06:55 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
178 FN_64049064 21:28:58 00:06:56 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
181 FN_64049049 21:17:53 00:06:55 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
191 FN_64049109 21:29:04 00:06:36 بره ناقلا 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
166 FN_64049075 21:15:29 00:06:52 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
111 FN_64049073 15:52:57 00:06:54 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
139 FN_4431409 18:57:55 00:00:56 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
174 FN_64049064 21:28:33 00:06:54 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
187 FN_64049060 21:14:51 00:06:56 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
180 FN_64049072 19:47:21 00:07:06 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
201 FN_64049073 21:23:24 00:06:54 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 FN_64049082 16:54:02 00:06:04 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
190 FN_64049062 21:28:55 00:06:17 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 FN_64049078 20:20:57 00:06:42 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
185 FN_64049071 21:28:32 00:06:53 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
181 FN_64049078 21:22:00 00:06:42 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 FN_64049057 16:54:49 00:05:31 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
213 FN_64049084 21:27:09 00:06:38 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی