جستجو در کنداکتور

بره ناقلا، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
191 RT4001 19:14:45 00:00:25 آرم تایم (بره ناقلا) 0 آرم استیشن
192 FN_64049004 19:15:10 00:06:47 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
191 RT4001 19:14:36 00:00:25 آرم تایم (بره ناقلا) 0 آرم استیشن
192 FN_64049003 19:15:01 00:05:56 بره ناقلا 9 20 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
181 RT4001 19:14:34 00:00:25 آرم تایم (بره ناقلا) 0 آرم استیشن
182 FN_64049002 19:14:59 00:06:15 بره ناقلا 7 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
188 RT4001 19:14:38 00:00:25 آرم تایم (بره ناقلا) 0 آرم استیشن
189 FN_64049001 19:15:03 00:06:30 بره ناقلا 6 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
187 RT4001 19:44:33 00:00:25 آرم تایم(بره ناقلا) 0 آرم استیشن
188 FN_54031022 19:44:58 00:05:34 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
187 RT4001 19:44:36 00:00:25 آرم تایم(بره ناقلا) 0 آرم استیشن
188 FN_54031021 19:45:01 00:04:32 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
197 RT4001 19:44:33 00:00:25 آرم تایم(بره ناقلا) 0 آرم استیشن
198 FN_54031020 19:44:58 00:05:47 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
189 RT4001 19:46:43 00:00:25 آرم تایم(بره ناقلا) 0 آرم استیشن
190 FN_54031019 19:47:08 00:05:34 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
162 RT4001 19:29:36 00:00:25 آرم تایم (بره ناقلا) 0 آرم استیشن
163 FN_54031018 19:30:01 00:05:34 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
191 RT4001 19:29:43 00:00:25 آرم تایم (بره ناقلا) 0 آرم استیشن
192 FN_54031017 19:30:08 00:05:52 بره ناقلا 5 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 RT4001 14:44:43 00:00:25 آرم تایم (بره ناقلا ) 0 آرم استیشن
148 FN_54031019 14:45:08 00:05:34 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 RT4001 14:44:49 00:00:25 آرم تایم (بره ناقلا ) 0 آرم استیشن
135 FN_54031018 14:45:14 00:05:34 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 RT4001 14:37:55 00:00:25 آرم تایم (بره ناقلا ) 0 آرم استیشن
122 FN_54031017 14:38:20 00:05:52 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
208 RT4001 20:15:03 00:00:25 آرم تایم (بره ناقلا) 0 آرم استیشن
209 FN_64049109 20:15:28 00:06:36 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
206 RT4001 20:14:39 00:00:25 آرم تایم (بره ناقلا ) 0 آرم استیشن
207 FN_54031017 20:15:04 00:05:52 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
217 RT4001 20:14:23 00:00:25 آرم تایم(بره ناقلا) 0 آرم استیشن
218 FN_54031016 20:14:48 00:05:59 بره ناقلا 0 مجموعه خارجی